Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Цветослав Николов

Researcher ID (Web of Science):AAM-7920-2021

ORCID ID:0000-0002-4607-457X
Глава от монография
Клавдия Сапунджиева, Нели Бояджиева, Нели Петрова, Марина Пиронква, Цецка Коларова, Борис Минчев, Александър Ранев, Цветослав Николов, Академични полета на социалната педагогика, ISBN:ISBN:978-954-07-3800-0, Рецензирано 2014
Дисертация д-р
Цветослав Николов, Социално-педагогически проблеми на ресоциализацията на безнадзорни деца, , Ръководител:доц. д-р Георги Петров 2016
Друго (научно-популярни и др. под.)
Цветослав Николов, Представяне на практика за подкрепа на личностното развитие, стр. 121-124 Николаева, С. Неформално образование. Политики, приоритети, практики. Сборник с изследователски материали. ISBN: 978-954-07-5091-0, Университетско издателство "Св. Климент Охридски" 2020
Книга
1 Клавдия Сапунджиева, Нели Бояджиева, Марина Пиронква, Нели Петрова, Цецка Коларова, Борис Минчев, Александър Ранев, Цветослав Николов, АКАДЕМИЧНИ ПОЛЕТА НА СОЦИАЛНАТА ПЕДАГОГИКА., ISBN:978-954-07-3800-0, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София 2014
2 Цветослав Николов, Употреба на физическа намеса за защита на деца и юноши с емоционални и поведенчески затруднения. Ръководство за участници в обучения по физическа намеса, ISBN:978-954-9945-23-2, Фонд. Партньори-България, София 2012
3 Цветослав Николов, Употреба на физическа намеса за защита на деца с емоционални и поведенчески затруднения. Ръководство за обучение, ISBN:978-954-9945-19-5, Фонд. Партньори-България, София 2011
Научен проект
1 Цветослав Николов, Компетентностен подход в обучението на студенти по Социална педагогика, Член, , Номер на договора:70-123-463 от 27.06.2023 г. 2023
2 Цветослав Николов, Социалната педагогика през XXI век, Член, , Номер на договора:№ 80-10-106 от 27.04.2023 г. 2023
3 Цветослав Николов, Възможности и предизвикателства при практическата подготовка на студентите по "Социална педагогика" в условията на криза, Член, , Номер на договора:№ 80-10-173 от 27.05.2022 2022
4 Цветослав Николов, Нагласи, очаквания и интереси сред студенти за образование, квалификация и кариерно развитие в социално-педагогическата сфера, Член, , Номер на договора:№ 80-10-126/26.03.2021 г 2021
5 Цветослав Николов, Актуални проблеми и предизвикателства в полето на социалната педагогика: Проучване на опита в съседни страни (Сърбия), Член, , Номер на договора:№ 80-10-110/16.04.2020 2020
6 Цветослав Николов, Студентски практики - Фаза 2, Член, 2020
7 Цветослав Николов, Център за родителска информация и ресурси, Член, Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения 2020
8 Цветослав Николов, Инкубатор на интегрирани градски образователни мрежи, Член, 2019
9 Цветослав Николов, Приложни полета на социалната педагогика(съвременни подходи и практики), Член, , Номер на договора:№ 80-10-88/15.04.2019 2019
10 Цветослав Николов, Изпълнение на действия за превенция на ранното отпадане от училище, Член, Европейски съюз 2017
11 Цветослав Николов, Развитие и перспективи на социалната педагогика в България (история, теория, практика), Член, , Номер на договора:Договор № 82 от 2016 г. 2016
12 Цветослав Николов, Студентски практики, Член, 2013
13 Цветослав Николов, Студентски практики, Член, 2013
Статия в научно списание
1 Цветослав Николов, Политики за осигуряване на безопасна образователна среда при проявите на физическа агресия, Педагогически новости, брой:1, 2020, стр.:102-109, ISSN (print):1314-7714 2020
2 Цветослав Николов, Справяне с предизвикателното поведение при работа с деца в училищна и извънучилищна среда, Педагогика, брой:2, 2020, стр.:200-210, ISSN (print):0861–3982, ISSN (online):1314–8540, Ref, др. 2020
3 Александър Ранев, Цветослав Николов, Позитивен подход и физическа намеса при работа с деца с предизвикателно поведение, Педагогика, брой:4, 2017, стр.:528-537, ISSN (print):0861–3982, ISSN (online):1314–8540, Ref, др. 2017
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Цветослав Николов, Актуални приоритети на мобилната социална работа за подкрепа на юноши в риск, Юношеството като преход между детството и зрелостта – предизвикателства и хуманистични перспективи, издателство:Издателство „Авангард прима“, 2020, стр.:389-404, ISBN:978-619-239-500-1 2020
2 Цветослав Николов, Японските бойни изкуства в контекста на ресоциализацията и превенцията на детската агресия, Човечността на човечеството. Някои нейни актуални проблеми и аспекти след първото десетилетие на Новия век и Новото хилядолетие, издателство:Фондация „Човещина”, 2011, стр.:359-370, ISBN:978-954-9865-13-4 2011
3 Цветослав Николов, Неформалното обучение в контекста на ресоциализацията на безнадзорните деца, 120 Години университетска педагогика. Между традицията и новите реалности., издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2008, стр.:508-513, ISBN:978-954-07-2776-9 2008
Студия в поредица
1 Цветослав Николов, Работата с общност при социално-педагогическата подкрепа на безнадзорни деца, Годишник на СУ, ФНПП, том 108, 2017, стр.:136-174, ISSN (print):0861–8216 2017
2 Цветослав Николов, Измерения на мобилната социална работа за подкрепа на безнадзорни деца, Годишник на СУ, ФНПП, том 106, 2015, стр.:177-199, ISSN (print):0861–8216 2015
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Цветослав Николов, Основни аспекти на превенцията в етапа на ескалация при риск от проява на физическа агресия в образователна среда 2023
2 Секционен доклад, Цветослав Николов, Актуални приоритети на мобилната социална работа за подкрепа на юноши в риск 2019
3 Секционен доклад, Александър Ранев, Цветослав Николов, Позитивен подход и физическа намеса при работа с деца с предизвикателно поведение 2016
4 Секционен доклад, Александър Ранев, Цветослав Николов, Позитивни подходи при работата с деца с предизвикателно поведение 2014
5 Секционен доклад, Александър Ранев, Христина Оцетова, Цветослав Николов, Практическа подготовка и реализация на социалните педагози 2014
6 Секционен доклад, Цветослав Николов, Източни системи за саморазвитие 2014