Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. Станка Панова-Варадинова
Научен проект
1 Станка Панова-Варадинова, Bulgarian Language and Culture, EC: Comenius - Grundtvig Program, Член, , Номер на договора:BG-2012-030-002 2012
2 Станка Панова-Варадинова, Language and Culture, EC: Comenius - Grundtvig Program, Член, , Номер на договора:BG-2012-030-003 2012
Редактор на издание нереферирано
Станка Панова-Варадинова, Български език като чужд. Тестове за нива А1, А2, В1, В2, С1, С2, Редактор на издание нереферирано 2011
Статия в научно списание
1 Мирена Пацева, Елена Руневска, Станка Панова, Предизвикателството на литературния текст в обучението по български език за чужденци, Български език и литература, брой:3, 2019, стр.:246-256, ISSN (print):0323–9519, Ref, (ERIH Plus, CEEOL, EBSCOhost, Google Scholar) 2019
2 Станка Панова, Българският глагол "СТОЯ" и употребата му днес (някои функционални аспекти на глагола "СТОЯ" в СБЕ), Годишник на Института за чуждестранни студенти, том:10, 1998 1998
3 Станка Панова, Социологически норми на хоноративния апелатив, Български език и литература, брой:3, 1997 1997
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Станка Панова, ЕДИН ОПИТ ЗА КОМУНИКАТИВЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИТЕ НАРЕЧИЯ, Мултикултурализъм и многоезичие Том 1 Лингвистика Тринадесети международни славистични четения - сборник доклади, издателство:Фабер, 2017 2017
2 Станка Панова, Вие привеждате в действие вашия автомобил, телевизор или осветително тяло... на български език, Foreign Languages for Specific Purposes (Volume II), издателство:Медицински Университет Варна, 1998 1998
3 Станка Панова, Още за учтивостта и фамилиарността при някои звателни форми в БЕ днес, Сборник с доклади от годишната научна конференция на ФСлФ, СУ, 1998 1998
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Станка Панова-Варадинова, Адаптирани художествени текстове от българската литература в обучението по БЕЧ 2018
2 Секционен доклад, Станка Панова-Варадинова, Предизвикателството на литературния текст в обучението по български език за чужденци 2018
3 Секционен доклад, Станка Панова-Варадинова, Онлайн базирани художествени текстове в обучението по български език за чужденци 2018
4 Секционен доклад, Станка Панова-Варадинова, ЕДИН ОПИТ ЗА КОМУНИКАТИВЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИТЕ НАРЕЧИЯ 2016
Учебник
Елена Хаджиева, Недка Гарибова, Станка Панова, Милена Каменова, Български език за чуждестранни студенти на Софийския университет, ISBN:978-954-651-211-6, София, Рецензирано 2011
Учебно помагало
Мирена Пацева, Елена Руневска, Станка Панова, Страници от българската литература, ISBN:978-619-7433-21-0 , http://digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/33991; https://www.slav.uni-sofia.bg/images/stories/documents/2019-Antologia.pdf , София, Рецензирано 2018