Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Десислава Лилова

Author ID (SCOPUS):57193218210

Researcher ID (Web of Science):AAQ-7625-2020

ORCID ID:0000-0002-2778-5800
Дисертация д-р
Десислава Лилова, Утопии и модели на времето във възрожденската литература, ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград, Ръководител:проф. Илия Конев 1997
Монография
Десислава Лилова, Възрожденските значения на националното име, ISBN:9789540115344, Просвета, София, Ref 2003
Научен проект
1 Десислава Лилова, Регионални културни политики за опазване на книжовно-документалното наследство в институциите на паметта – библиотеки, архиви, музеи (добри практики в Кюстендилска област), Член, СУ, Номер на договора:80-10-35/10.04.2019 2019
2 Десислава Лилова, Ловеч в българското културно пространство (история и съвременност, културни институции, културно наследство и съвременни технологии), Член, СУ, Номер на договора:Договор № 80-10-174 от 26. 04. 2018 г. 2018
3 Dessislava Lilova, The Homeland as Terra Incognita: Geography and Early Bulgarian Nationalism (1830s–1870s), Член, Institut für die Wissenschaften vom Menschen, Vienna 2015
4 Dessislava Lilova, Nation and Territorial Identity: The Idea of Homeland in the Bulgarian Geography Textbooks (1830-1878), Член, Georg-Eckert-Institut für internationale Schulbuchforschung 2009
5 Десислава Лилова, Националното като публичен репертоар, Член, Министерство на образованието и науката (България) 2009
6 Десислава Лилова, Нови млади, нови култури, нови каузи, Член, Министерство на образованието и науката (България) 2009
7 Dessislava Lilova, La géographie imaginaire des Bulgares au XIXe siècle, Член, Fondation Maison des Sciences de l’Homme, Paris 2008
8 Dessislava Lilova, Les occupations militaires dans les Balkans , Член, Agence nationale de la Recherche (France), Ecole française d'Athènes , Université de Lille-III 2007
9 Десислава Лилова, Природни науки и социални светове, Ръководител, Център за академични изследвания (София) 2007
10 Dessislava Lilova, La patrie partagée : la formation de l'identité territoriale des Bulgares à l'époque sous le pouvoir ottoman, Член, Fernand Braudel-IFER (International Fellowships for Experienced Researchers) 2005
11 Dessislava Lilova, Territoires européens (civilisation, nation, région, ville) : identité et développement, Член, VІ рамкова конвенция на ЕС 2005
12 Десислава Лилова, We, the People. Visions of National Peculiarity and Political Modernities in the ‘Europe of Small Nations’, Член, Център за академични изследвания (София) и Колегиум Будапест (Будапеща) 2004
13 Dessislava Lilova, Frontières et territoires dans les Balkans à l'époque contemporaine de l'administration des Empires aux logiques des États (fin du XVIIIe siècle à nos jours) , Член, École française d'Athènes, Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne 2003
14 Десислава Лилова, Nexus: How to Think about the Balkans: Culture, Region, Identity, Член, Център за академични изследвания, София 2001
15 Dessislava Lilova, Histoire et identité nationale. Métarécits historiques et temps national, Член, The Andrew W. Mellon Foundation ( Bourses de recherche pour jeunes chercheurs d'Europe centrale et orientale en sciences humaines et sociales) 1998
Научно ръководство
1 Десислава Лилова, Игровият свят на Hollow Knight: жанр, наративна стратегия и фендъм, Факултет по журналистика и масови комуникации, катедра Радио и телевизия, магистърска програма "Дигитални медии и видеоигри" дипломна работа:Кристиан Стоянов 2023
2 Десислава Лилова, Консумативната култура на социализма: рекламата в българския периодичен печат [70-те - 80-те години на ХХ век], СУ, Философски факултет, катедра Библиотечно-информационни науки и културни политики дипломна работа:Маргарита Стойчева 2022
3 Десислава Лилова, Националният исторически разказ за българското Възраждане: репрезентации в НИМ, СУ "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Ива Стоянова 2022
4 Десислава Лилова, Електронният спорт и културата на участие: фендъмът на League of Legends, Факултет по журналистика и масови комуникации, катедра Радио и телевизия, магистърска програма "Дигитални медии и видеоигри" дипломна работа:Денис Медаров 2021
5 Десислава Лилова, Списание "Икономия и домакинство" (1921-1944): репрезентации на женската идентичност, Философски факултет, катедра Библиотечно-информационни науки и културни политики дипломна работа:Симона Георгиева 2017
6 Десислава Лилова, Културна история на детството: репрезентации на детския свят в списание Пчелица (1914-1932), Философски факултет, катедра Библиотечно-информационни науки и културни политики дипломна работа:Девора Петкова 2014
Превод на книга
Десислава Лилова, Боян Вълчев, Орлин Спасов, Анна Лилова, Елисавета Кузманова, Божидара Делииванова, Енциклопедичен речник на литературните термини, ISBN:954-8283-57-3, Хейзъл, София 2001
Превод на статия
Десислава Лилова, Уайт, Хейдън. Метаистория: европейското историческо въображение през деветнадесети век, ISSN (print):, Език и литература, № 1-2, София 1997
Редактор на издание нереферирано
Десислава Лилова, Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски", Философски факултет, Библиотечно-информационни науки, т. 11, Редактор на издание нереферирано 2019
Речник
Десислава Лилова, Боян Вълчев, Енциклопедичен речник на литературните термини, ISBN:9548283573, Хейзъл, София, Ref 2001
Статия в научно списание
1 Десислава Лилова, Литературата онлайн: подривните практики на фенфикшъна, Семинар БГ, брой:6, 2011, ISSN (online):1313-9932, Ref, (Google Scholar) 2011
2 Десислава Лилова, Социалното конструиране на колективна памет: падането под османска власт в историческите разкази на българи и сърби, Балканистичен форум, брой:1+2+3, 2009, стр.:400-407, ISSN (print):1310-3970, ISSN (online):2535-1265, Ref, IF, IF (0.1 - 2022), Web of Science Quartile: Q3 (2009) 2009
3 Десислава Лилова, Европа като колониален господар: дебатът за железниците във възрожденския печат, Литературна мисъл, брой:1, 2005, стр.:20-28, ISSN (print):0324-0495, ISSN (online):1314-9237, Ref, (ЕRIH PLUS, РИНЦ (elibrary.ru), Index Copernicus) 2005
4 Десислава Лилова, Възрожденският проект за географски речник на българските земи, Балканистичен форум, брой:1-3, 2004, стр.:20-25, ISSN (print):1310–3970, ISSN (online):2535-1265, Ref, (ERIH PLUS, Google Scholar) 2004
5 Десислава Лилова, Европа като експериментално ателие, Социологически проблеми, брой:1+2, 2000, стр.:140-145, ISSN (print):0324-1572, ISSN (online):2603-4131, Ref, (Google Scholar) 2000
6 Dessislava Lilova, L'utopie comme don, Divinatio, issue:6+7, 1998, pages:259-263, ISSN (print):1310-9456, Ref, (Google Scholar) 1998
Статия в поредица
1 Десислава Лилова, Кюстендил в новинарския поток на възрожденския периодичен печат (1853—1878), Книга, информация, общество, том:Регионални културни политики за опазване на книжовно-документалното наследство в институциите на паметта - библиотеки, архиви, музеи (Кюстендилски сборник), брой:2, редактор/и:А. Дончева, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2021, ISBN:978-954-07-5118-4 2021
2 Десислава Лилова, Въобразени географии: Ловешка област в топонимията на Антарктика, Книга, информация, общество, том:Ловеч в българското културно пространство, брой:1, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2020, стр.:37-47, ISBN:978-954-07-4885-6 2020
3 Десислава Лилова, Споделената родина: представи за териториалната идентичност в българското национално въображение (1830-1878), Култури, том:Подвижните Балкани: изследвания на проекта NEXUS (2000-2003), редактор/и:А. Кьосев, издателство:Просвета, 2009, стр.:91-103, ISBN:9789540122632, (Google Scholar) 2009
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Desislava Lilova, Education: Bulgarian, Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe, vol. 2, editor/s:J. Leerssen, Publisher:Amsterdam University Press, 2018, pages:722-733, ISBN:978 94 6298 109 6, doi:10.5117/9789462981188/ngxe8p96jxotkikyqxqt2eut, Ref, др.(Google Scholar) 2018
2 Десислава Лилова, В търсене на предци: българската диаспора и производството на възрожденския исторически канон, Езиците на културата, редактор/и:Гр. Григоров, издателство:ЮЗУ "Неофит Рилски", 2014, стр.:65-71, ISBN:9789546808677 2014
3 Dessislava Lilova, L’héritage partagé ? Byzance, Fallmerayer et la formation de l’historiographie bulgare au XIXe siècle, Héritages de Byzance en Europe du Sud-est à l’époque moderne et contemporaine, editor/s:O. Delouis, A. Couderc, P. Guran, Publisher:École française d’Athènes, 2013, pages:319-327, ISBN:978-2-86958-253-8, Ref, (Google Scholar) 2013
4 Dessislava Lilova, National Identity as a Geographical Discovery: the Bulgarian Nation-Building Process in the Nineteen Century, (Mis)Understanding the Balkans, editor/s:M. de Dobbeleer and St. Vervaet, Publisher:Academia Press, 2013, pages:75-87, ISBN:978-9038222677, Ref, (Google Scholar) 2013
5 Десислава Лилова, Алтернативните родини: локални и национални аспекти на българското чувство за териториална принадлежност (1877-1879), Семантика, естетика, култура, редактор/и:В. Марков, издателство:УИ "Неофит Рилски", 2011, стр.:71-82, ISBN:978-954-680-701-4 2011
6 Десислава Лилова, Образът на България в „Хари Потър”: стратегии на употреба, Границите на културологията, редактор/и:А. Ангелов, издателство:УИ „Неофит Рилски”, 2010, стр.:257-267, ISBN:9789546806932 2010
7 Десислава Лилова, Писатели и читатели в интернет, Нови медии и дигитална култура, редактор/и:Т. Шопова и Л. Антонов, издателство:УИ „Неофит Рилски”, 2010, стр.:40-51, ISBN:978-954-680-743-4 2010
8 Десислава Лилова, Родината и нейните имена: българската териториална идентичност в епохата под османска власт, История, митология, политика, редактор/и:Д. Колева и К. Грозев, издателство:УИ „Св. Климент Охридски”, 2010, стр.:80-92, ISBN:9789540731384, Ref, (Google Scholar) 2010
9 Dessislava Lilova, A Canon without Messianic Myth: Narrating How Bulgaria Fell under Ottoman Rule, Balkan Literatures in the Era of Nationalism, editor/s:M. Belge and J. Parla, Publisher:Bilgi University Press, 2009, pages:167-179, ISBN:978-6053991021 2009
10 Десислава Лилова, Балканският стереотип: рецепция и съпротиви във възрожденския печат, Имиджът на Балканите: исторически подходи и комуникационни перспективи, редактор/и:М. Златева, издателство:УИ „Св. Климент Охридски”, 2008, стр.:108-115, ISBN:978-954-8194-74-7 2008
11 Dessislava Lilova, Quitter l’Arcadie: le mythe de l’enfance nationale dans l’imaginaire bulgare depuis le milieu du XIXe siècle, Alexandre Exarh et les routes bulgares vers l’Europe. Ouvrages du Colloque International organisé par La Mairie de Stara Zagora et l’Ambassade de France, Publisher:Кота, 2007, pages:142-156, ISBN:978-954-305-221-9 2007
12 Десислава Лилова, Нациите и тяхната възраст: биологически версии на идентичността във възрожденското въображение, Годишник на Регионален исторически музей - Пловдив, издателство:Регионален исторически музей - Пловдив, 2006, стр.:99-107, ISSN (print):1311-9133 2006
13 Десислава Лилова, Възрожденската модерност: алтернативност и конкуренция на образователни стандарти, Разночетенията на текста, редактор/и:Н. Чернокожев, А. Личева, Н. Александрова, И. Добрева, издателство:УИ „Св. Климент Охридски”, 2003, стр.:192-200, ISBN:954-07-1818-Х 2003
14 Десислава Лилова, Образователната система и конструирането на национален мит. Опитът на българското Възраждане, Годишник: Югозападен университет Неофит Рилски. Факултет по изкуствата. Т. 1 [Културата и предизвикателствата на новия век], издателство:УИ "Неофит Рилски", 2002, стр.:57-65 2002
15 Десислава Лилова, Проектът на българското Възраждане, Новата публичност: българските дебати 1998, редактор/и:И. Еленков, издателство:Фондация “Отворено общество”, 1999, стр.:59-68, ISBN:9549828034 1999
Студия в научно списание
1 Dessislava Lilova, Local homelands and national projects: Territorial representations in the Bulgarian press from the 1840s to the Russo-Turkish War (1877–1878), Historein, vol:15, issue:2, 2015, pages:41-55, ISSN (print):1108-3441, ISSN (online):2241-2816, doi:10.12681/historein.314, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.113 - 2022), SCOPUS Quartile: Q3 (2015) 2015
2 Dessislava Lilova, Die Konstruktion des Balkans als Heimat, Transit. Europäische Revue, vol:23, issue:43, 2013, pages:90-107, ISSN (print):0938-2062 2013
3 Dessislava Lilova, Literature Online: The Subversive Practices of Fan Fiction, Seminar BG, issue:2, 2013, ISSN (online):1313-9932, Ref, др.(Google Scholar) 2013
4 Десислава Лилова, Новинарската родина: география на информационния поток в българската преса (1842-1878), Критика и хуманизъм, том:39, брой:2, 2012, стр.:93-113, ISSN (print):0861-1718, Ref, др.(Google Scholar) 2012
5 Dessislava Lilova, Relater la chute sous le pouvoir ottoman : la version bulgare, Balkanologie, vol:XII, issue:1, 2010, ISSN (online):1965-0582, doi:https://doi.org/10.4000/balkanologie.2140, Ref, (Google Scholar) 2010
6 Десислава Лилова, Историята на Виктор Крум: националната идентичност в интернет, Критика и хуманизъм, том:25, 2008, стр.:115-139, ISSN (print):0861-1718, Ref, др.(Google Scholar) 2008
7 Dessislava Lilova, Como imaginar a pátria? A experiência búlgara da primeira metade do século XIX, Boletim Gaúcho de Geografia, vol:32, issue:1, 2007, pages:19-37, ISSN (print):0101-7888, ISSN (online):2357-9447, Ref, др.(Google Scholar) 2007
8 Десислава Лилова, Българският разказ за падането под османска власт: исторически канон без месианистичен мит, Критика и хуманизъм, том:21, брой:1, 2006, стр.:255-275, ISSN (print):0861-1718, Ref, др.(Google Scholar) 2006
9 Десислава Лилова, Балканите като родина? Версии за териториалната идентичност на българите под османска власт, Литернет, том:4, брой:41, 2003, стр.:27-62, ISSN (online):1312-2282, (Google Scholar) 2003
10 Десислава Лилова, Нацията и нейните градове: възрожденски визии, Социологически проблеми, том:35, брой:3-4, 2003, стр.:173-192, ISSN (print):0324-1572, ISSN (online):2603-4131, Ref, др.(Google Scholar) 2003
11 Десислава Лилова, Популярният протонационализъм на българите, Критика и хуманизъм, брой:12, 2001, стр.:31-53, ISSN (print):0861-1718, Ref, др.(Google Scholar) 2001
12 Dessislava Lilova, L’histoire universelle à l’appui d’une culture nationale. L’expérience de l’Éveil bulgare du XIXe siècle, Histoire de l’Education, vol:86, 2000, pages:143-170, ISSN (print):0221-6280, ISSN (online):2102-5452, doi:https://doi.org/10.4000/histoire-education.941, Ref, др.(Google Scholar) 2000
13 Десислава Лилова, Европа и варварите във възрожденското въображение, Социологически проблеми, том:32, брой:1-2, 2000, стр.:190-205, ISSN (print):0324-1572, ISSN (online):2603-4131, Ref, др.(ERIH PLUS, Google Scholar) 2000
14 Десислава Лилова, Генеалогия на извънисторическото време, Социологически проблеми, том:30, брой:3-4, 1998, стр.:16-31, ISSN (print):0324-1572, ISSN (online):2603-4131, Ref, др.(ERIH PLUS, Google Scholar) 1998
15 Десислава Лилова, Какво означава да се наричам българин. Възрожденски отговори, Език и литература, брой:1, 1998, стр.:48-63, ISSN (print):0324-1270, Ref, (ЕRIH PLUS, РИНЦ (elibrary.ru)) 1998
16 Десислава Лилова, Непристъпната яма на историята, Език и литература, брой:3-4, 1996, стр.:71-83, ISSN (print): 0324-1270 1996
17 Десислава Лилова, "Юродивото време" в българската възрожденска историография, Балканистичен форум, брой:2, 1995, стр.:110-125, ISSN (print):13103970, Ref, (ЕRIH PLUS) 1995
18 Десислава Лилова, Живелището на безпризорното време, Литературна мисъл, брой:2, 1995, стр.:34-55, ISSN (print):0324-0495, ISSN (online):1314-9237, Ref, (ЕRIH PLUS, РИНЦ (elibrary.ru), Index Copernicus) 1995
Студия в поредица
1 Десислава Лилова, Родината като terra incognita: география и национална идентичност в епохата на Възраждането, Изследователски форум, том:Природни науки, технологии и социални светове, редактор/и:Десислава Лилова, издателство:Рива-Център за академични изследвания, 2015, стр.:75-101, ISBN:978-954-320-491-5 2015
2 Dessislava Lilova, The Balkans as Homeland? Versions of the Territorial Identity of Bulgarians under Ottoman Rule, CAS Sofia Working Paper Series, vol:Sofia Academic NEXUS - How to Think about the Balkans: Culture, Region, Identity, issue:1, 2007, pages:1-17, ISSN (online):2683-1341, Ref, др.(Google Scholar) 2007
Студия в сборник (на конференция и др.)
1 Dessislava Lilova, The Homeland as Terra Incognita: Geography and Bulgarian National Identity, 1830s-1870s, The Balkans as Europe, 1821-1914, editor/s:T. Snyder and K. Younger, Publisher:Rochester University Press, 2018, pages:31-54, ISBN:9781580469159, doi:10.1017/9781787442290.005, Ref, (Google Scholar) 2018
2 Десислава Лилова, Канонът на феновете: фенфикшънът и новата екология на литературния процес, Нова културна геометрия: уебмрежовици, културбракониери, киберагитатори, редактор/и:И. Дичев и Ю. Роне, издателство:Изток-Запад, 2012, стр.:57-77, ISBN:978-619-152-053-4 2012
3 Десислава Лилова, Руската окупация (1878-1879) и българската идентичност: национални и локални политики, Пространствата на словото, редактор/и:К. Протохристова, Е. Трайкова, А. Йорданов и др. , издателство:ИЦ „Боян Пенев”, 2012, стр.:155-172, ISBN:978-954-8712-77-4 2012
4 Dessislava Lilova, Barbarians, Civilized People and Bulgarians: Definitions of Identity in Textbooks and the Press (1830-1878), We, the People: Politics of National Peculiarity in Southeastern Europe, editor/s:D. Mishkova, Publisher:CEU Press, 2009, pages:181-207, ISBN:978-9639776289, Ref, др.(SCOPUS) 2009
5 Десислава Лилова, Империите и тяхното наследство: Византия в историческия разказ на Възраждането, Сред текстовете и емоциите на българското Възраждане, редактор/и:Н. Капралова и Д. Господинов , издателство:Изток-Запад, 2009, стр.:565-580, ISBN:9789543216505 2009
6 Dessislava Lilova, La géographie bulgare de la première moitié du XIXe siècle : transfert et adaptation des rationalités modernes, Territoires européens (civilisation, nation, région, ville) : identité et développement, editor/s:G. Sonkoly et G. Heltai, Publisher:Atelier franco-hongrois en sciences sociales de l’université Eötvös Loránd (ELTE), 2008, pages:211-227, ISBN:978-963-86891-9-1 2008
7 Десислава Лилова, Варварите, цивилизованите и българите: дефиниции на идентичността в учебниците и печата (1830-1878), Балканският ХІХ век: други прочити, редактор/и:Д. Мишкова, издателство:Рива, 2006, стр.:202-235, ISBN:9543200823, (Google Scholar) 2006
8 Десислава Лилова, Възрожденската преса: потенциал и потребление, Литературни култури и социални митове, редактор/и:Й. Ефтимов, Б. Курташева, Б. Манчев, издателство:НБУ, 2003, стр.:159-175, ISBN:9545353910 2003
9 Десислава Лилова, Възрожденските визии за национална идентичност: ресурси за анализ, Историята на книгата – начин на живот, редактор/и:Красимира Даскалова, издателство:УИ „Св. Климент Охридски”, 2002, стр.:227-257, ISBN:954-607-586-8 2002
Съставителска дейност
1 Десислава Лилова, Природни науки, технологии и социални светове, ISBN:978-954-320-491-5, Рива, София, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2015
2 Десислава Лилова, Мила Минева, Националното в епохата на неговата популярна възпроизводимост. Тематичен брой на Критика и хуманизъм, 2/2012, ISSN (print):, Рецензирано 2012
3 Десислава Лилова, Професионалисти и аматьори онлайн. Тематичен брой на Семинар БГ, 6/2011, ISSN (online):, Рецензирано 2011
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Десислава Лилова, По света и у нас: география на новините във възрожденския печат 2023
2 Секционен доклад, Десислава Лилова, „История славянобългарска“ и въобразените географии на версиите за етногенезиса 2022
3 Секционен доклад, Десислава Лилова, Балканите в информационния поток на българските вестници до 1878: картографиране на границата между вътрешни и външни новини 2022
4 Секционен доклад, Десислава Лилова, Тъй рече Ашхарцуйц: следите на българската параистория на картата на Антарктика 2021
5 Секционен доклад, Десислава Лилова, Алтернативният канон: българското Възраждане в топонимията на Антарктика 2019
6 Секционен доклад, Десислава Лилова, Добре дошли в родината на Виктор Крум: България като Хари Потър-дестинация 2019
7 Секционен доклад, Десислава Лилова, Welcome to Viktor Krum’s homeland: Branding Bulgaria as a Harry Potter destination 2019
8 Секционен доклад, Десислава Лилова, Кюстендил в новинарския поток на възрожденския периодичен печат 2019
9 Секционен доклад, Dessislava Lilova, Mapping the National Homeland: the Bulgarian Geography Textbooks in the Last Decades under Ottoman Rule (1835-1878) 2018
10 Секционен доклад, Десислава Лилова, "Опълченците на Шипка" като репортаж от мястото на събитието 2018
11 Секционен доклад, Десислава Лилова, Въобразени географии: Ловешка област в топонимията на Антарктика 2018
12 Секционен доклад, Десислава Лилова, Исторически канон и свидетелски разказ: боевете на Шипка (1877) през погледа на един опълченец 2018
13 Секционен доклад, Десислава Лилова, Българската екзархия: география на епархиите 2017
14 Секционен доклад, Десислава Лилова, Въобразени географии: Европа и Русия на българската ментална карта 2016
15 Секционен доклад, Dessislava Lilova, Europe and Russia in the Bulgarian Imagined Geographies: Mapping the Border 2015
16 Секционен доклад, Dessislava Lilova, The Russo-Turkish war (1877-1879) and the Formation of the Bulgarian Territorial Identity 2014
17 Секционен доклад, Десислава Лилова, Църковна и светска география във възрожденското въображение 2014
18 Секционен доклад, Десислава Лилова, Раждането на Новата Българска Република: субкултурният свят на ларп.бг 2013
19 Секционен доклад, Десислава Лилова, Видинският санджак във възрожденската публична сфера: учебници, новинарски поток и географски описания 2013
20 Секционен доклад, Dessislava Lilova, The Bulgarian Visions of the Balkans in the 19th Century 2012
21 Секционен доклад, Dessislava Lilova, Shared Homeland versus Ethnic Homeland: the Bulgarian Visions of the Balkans in the19th Century 2011
22 Секционен доклад, Десислава Лилова, География и национална идентичност през Възраждането 2011
23 Секционен доклад, Dessislava Lilova, Importing Ancestors: The Bulgarian Diaspora and the Production of Historical Canon in 19th Century 2011
24 Секционен доклад, Десислава Лилова, Търсене на предци: възрожденската емиграция и формирането на историческия разказ 2011
25 Секционен доклад, Десислава Лилова, Локални и национални аспекти на българското чувство за териториална принадлежност (1877-1879) 2010
26 Секционен доклад, Десислава Лилова, Литературни виртуални общности 2010
27 Секционен доклад, Dessislava Lilova, L’occupation russe (1878-1879) et la formation de l’identité territoriale des Bulgares 2010
28 Секционен доклад, Десислава Лилова, Литературата онлайн: подривните практики на фенфикшъна 2010
29 Секционен доклад, Dessislava Lilova, The Alternative Ancestors: Bulgarian History Education Politics in the 19th Century 2010
30 Секционен доклад, Десислава Лилова, Глобализация и териториална идентичност 2009
31 Секционен доклад, Dessislava Lilova, Mediaeval Bulgaria in the nineteenth century: how to choose between Barbarism and Civilization as foundation myths? 2009
32 Секционен доклад, Десислава Лилова, Родината и нейните имена в епохата под османска власт 2009
33 Секционен доклад, Десислава Лилова, Фен-фикшън общностите в интернет 2008
34 Секционен доклад, Dessislava Lilova, L’héritage partagé ? Byzance, Fallmerayer et la formation de l’historiographie bulgare au XIXe siècle 2008
35 Секционен доклад, Десислава Лилова, Въобразените географии на Възраждането 2008
36 Секционен доклад, Десислава Лилова, Читатели и писатели в интернет 2008
37 Секционен доклад, Десислава Лилова, Историята на Виктор Крум: националната идентичност в интернет 2007
38 Секционен доклад, Десислава Лилова, Имиджът на България в Хари Потър: политики на употреба 2007
39 Секционен доклад, Dessislava Lilova, Decouvrir la Patrie: geographies imaginaries des Bulgares (1830-1870) 2006
40 Секционен доклад, Десислава Лилова, Нациите и тяхното детство: биологически версии на идентичността във възрожденската култура 2006
41 Секционен доклад, Десислава Лилова, Възрожденският разказ за падането под османска власт 2006
42 Секционен доклад, Десислава Лилова, Балканският стереотип: рецепция и съпротиви във възрожденския печат 2006
43 Секционен доклад, Десислава Лилова, Европейският колониализъм във възрожденското въображение 2006
44 Секционен доклад, Десислава Лилова, Възрожденските географски карти: стратегии на употреба 2006
45 Секционен доклад, Десислава Лилова, Канон без месианистичен мит: българският разказ за падането под османска власт 2005
46 Секционен доклад, Десислава Лилова, Напускането на Аркадия: митът за националното детство в българското въображение от средата на ХІХ век 2005
47 Секционен доклад, Десислава Лилова, Европа като колониален господар: дебатът за железниците във възрожденския печат 2005
48 Секционен доклад, Десислава Лилова, Споделената родина: представи за териториалната идентичност в българското национално въображение (1830-1878) 2003
49 Секционен доклад, Десислава Лилова, Възрожденският проект за географски речник на българските земи 2003
Участие в редколегия
1 Десислава Лилова, Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски", Философски факултет, Библиотечно-информационни науки, Участие в редколегия 2019
2 Десислава Лилова, Семинар_BG, Участие в редколегия 2009