Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Цветомир Цветков

Author ID (SCOPUS):57219614837

ORCID ID: 0000-0002-4657-9519
Глава от монография
1 Цветков, Ц. , Реален сектор (стр. 39-50), Икономическо развитие и политики в България: оценки и очаквания, Годишен доклад 2022 г., ISSN (print):978-954-9313-19-2, ISSN (online):978-954-9313-19-2, ISBN:978-954-9313-19-2, Горекс Прес, София, Рецензирано 2022
2 Цветков, Ц., Макроикономическата среда за развитието на човешкия потенциал: Развитие на човешкия потенциал за иновативната социо-културна среда“, стр. 26-41. , ISBN:978-954-00-0180-7, Университетско издателство "Неофит Рилски", Благоевград, Рецензирано 2018
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Tsvetkov, T., & Atanasova, I., Factors Determining Inflation in the American Economy: A Quantitative Analysis. In V. Bevanda (Ed.), ERAZ Conference – Knowlegde Based Sustainable Development: Vol 9. Conference Proceedings (pp. 27-36). Association of Economists and Managers of the Balkans., 2023
2 Todorov, I., & Tsvetkov, T. , Inflation under a Currency Board: The Bulgarian Experience. In V. Bevanda (Ed.), International Scientific Conference – EMAN 2023: Vol 7. Conference Proceedings (pp. 51-64). Association of Economists and Managers of the Balkans. https://doi.org/10.31410/EMAN.2023.51, EMAN 2023 – Conference Proceedings 2023
3 Atanasova, I. & Tsvetkov, T., , Globalization and Income Inequality:Comparative Analysis of the European Countries, SHS Web of Conferences 92, 08003(2021) Globalization and its Socio-Economic Consequences 2020 2021
4 Kicheva-Kirova, M., Tsvetkov, T. & Ivanova, L., The convergence of the French and the German economies as an effect of the European globalization and the economic effects on both economies. Munich, 2nd International Conference on Advanced Research in business, management & economics., 2019
5 Tsvetkov, T. & Ivanova, L., The effects of the globalization on the German economy. Munich, 2nd International Conference on Advanced Research in business, management & economics., 2019
6 Tsvetkov, T. S. & Ivanova, L. K., , The Globalization And Spain. Barcelona, MIRDEC-15th International Academic Conference Economics, Business, Globalization and Social Science Studies (Global Meeting of Social Science Community). ISBN: 978-605-80074-1-3., 2019
Научен проект
1 Цветомир Цветков, Икономически и правни аспекти в развитието на глобализацията в Европейския съюз и България, Член, Финансиран от университетски фонд за научни изследвания на ЮЗУ "Неофит Рилски", Номер на договора:RP-B4/19 2019
2 Цветомир Цветков, Развитие на човешкия потенциал за иновативна социо-културна среда, Член, ЮЗУ „Неофит Рилски” - Благоевград, Номер на договора:RP- А15/18 2018
3 Цветомир Цветков, Социалната икономика в условията на ограничени ресурси, Член, ЮЗУ "Неофит Рилски", Номер на договора:RP-B3/17 2017
Статия в научно списание
1 Kicheva-Kirova, . M., Hromi-Zhigalova, T. K., Tsvetkov, T. S., Atanasova , I., The Effect Of The Economic Globalization On The Economic Growth In Bulgaria , Revista Inclusiones, issue:8, 2021, pages:277-288 2021
2 Tsvetkov, Tsvetomir Stoyanov, Ivanova, Lyubok, THE GLOBALIZATION AND CHILE, REVISTA INCLUSIONES, vol:7, issue:2, 2020, pages:445-456, ISSN (print):0719-4706, Ref, Web of Science 2020
3 Tsvetkov, T. S., Ivanova, L., The Influence Of The Globalization On The Developed Countries In The European Union, Revista Inclusiones, vol:7, 2020, pages:178-189, ISSN (print):0719-4706 2020
4 Stankova, Mariya, Tsvetkov, Tsvetomir, Ivanova, Lyubov, Tourist development between security and terrorism: empirical evidence from Europe and the United States, OECONOMIA COPERNICANA, vol:10, issue:2, 2019, pages:219-237, ISSN (print):2083-1277, ISSN (online):2353-1827, doi:10.24136/oc.2019.011, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2019) 2019
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Georgieva,, S, Tsvetkov, T., Vendolska, I., Monetary Policy in the Eurozone in condition of inflation, Economic development and policies: realities and prospects challenges and risks in the conditions of overlapping crises, editor/s:Alla Kirova;Petya Koralova-Nozharova;, Publisher:Prof. Marin Drinov Publishing House of the Bulgarian Academy of Sciences, 2023, pages:127-134, ISBN:978-619-245-327-5 2023
2 Цветков, Ц., „Икономически растеж и неравенство в условия на COVID-19“, „Предизвикателства пред съвременната икономическа наука: Устойчивост и дигитализация“, редактор/и:Преслав Димитров;Светла Бонева;Мария Станкова;Еленита Великова , издателство:Университетско издателство “Неофит Рилски“ – Благоевград, 2022, стр.:32-44, ISBN: 978-954-00-0307-8 2022
3 Цветков, Ц., България извън Еврозоната: истинските причини, България в Еврозоната, нов етап и нови предизвикателства 2, editor/s: Александър Томов, Publisher: Институт за ново икономическо мислене, 2019, pages:168-208, ISBN:978-954-8885-35-5 2019
4 Цветков, Ц., Стабилизационна политика на малка отворена икономика в условията на паричен съвет по примера на България, Икономическо развитие и политики реалности и переспективи, editor/s:Ирена Зарева;Алла Кирова;, Publisher:Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2019, pages:109-117, ISBN: 978-619-245-039-7 2019
5 Цветков, Ц., „Предлагане на смесени блага като основа на социалната икономика в условия на ограничени ресурси . Сравнителен анализ между България, Румъния, Франция и Германия“, „Социалната икономика в условия на ограничени ресурси-теория и практика“ , редактор/и:Мария Кичева , издателство:Университетско издателство "Неофит Рилски", 2017, стр.:198-213, ISBN:978-954-00-0147-0 2017
6 Tsvetkov, T. S., Correlation between education and economic growht as the basis for conducting a social economy, Science and society , 2017, pages:20-30, ISBN:978-0-9942661-7-0, Ref 2017
7 Георгиева С., Цветков, Ц., Икономическата свобода и финансовото и отражение върху развиващите се икономики от Европейския съюз, Икономическата (не) свобода, Publisher:Издателски комплект УНСС, 2017, pages:77-85 2017
Студия в научно списание
1 Димитър Златинов, Емил Панушев, Искра Христова-Балканска, Победа Луканова, Виктор Йоцов, Григор Сарийски, Соня Георгиева, Цветомир Цветков, Яна Пальова, Българската икономика през 2021-2022 г. – между икономическото възстановяване и опасенията за стагфлация, Икономическа мисъл, том:68, брой:2, 2023, стр.:123-162, ISSN (print):0013-2993 , Ref, др.(EBSCO, ERIH+) 2023
2 Todorov, Ivan, Tsvetkov, Tsvetomir, Mirchova, Sofiya, Durova, Kalina, IMPACT OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT ON THE ECONOMIC GROWTH OF THE NEW MEMBER STATES FROM CENTRAL AND EASTERN EUROPE, EKONOMSKI PREGLED, vol:73, issue:6, 2022, pages:847-880, ISSN (print):0424-7558, ISSN (online):1848-9494, doi:10.32910/ep.73.6.2, Ref, IF ( - 2022), Web of Science Quartile: Q4 (EKONOMSKI PREGLED), SCOPUS, SJR (17 - 2022), SCOPUS Quartile: Q4 (EKONOMSKI PREGLED) 2022
3 Tsvetkov, T., Georgieva, S., Inflation, Inflation Instability and Nominal Uncertainty in the Bulgarian Economy, Economic Studies (Ikonomicheski Izsledvania), vol:31, issue:8, 2022, pages:41-64, ISSN (print):0205-3292, ISSN (online):02053292, Ref, IR , SCOPUS, SJR (2008 - 2022), SCOPUS Quartile: Q3 (2022), др.(RePEc; EBSCO; CEEOL;American Economic Association) 2022
4 Tsvetkov, T., Georgieva, S., Anti-crisis macroeconomic policy in the conditions of COVID-19 in Bulgaria, Economic Studies (Ikonomicheski Izsledvania), vol:30, issue:1, 2021, pages:107-130, ISSN (print):0205-3292, Ref, IR , SCOPUS, SJR (2008 - 2022), SCOPUS Quartile: Q4 (2021) 2021
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Tsvetomir Tsvetkov; Irina Atanasova;, Factors Determining Inflation in the American Economy: A Quantitative Analysis 2023
2 Секционен доклад, Ivan Todorov; Tsvetomir Tsvetkov; , Inflation Under a Currency Board: The Bulgarian Experience 2023
3 Секционен доклад, Sonya Georgieva, Tsvetomir Tsvetkov, Iva Vendolska, Monetary Policy in the Eurozone in Conditions of Inflation 2022
4 Секционен доклад, Цветомир Цветков, Икономически растеж и неравенство в условия на COVID-19 2021
5 Секционен доклад, Tsvetkov, T. S. & Ivanova, L. K., , The Globalization And Spain 2019
6 Секционен доклад, Цветомир Цветков, Стабилизационна политика на малка отворена икономика в условията на паричен съвет по примера на България. 2019
7 Секционен доклад, Mariya Kicheva-Kirova, Tsvetomir Tsvetkov, Lyubov Ivanova, The convergence of the French and the German economies as an effect of the European globalization and the economic effects on both economies 2019
8 Секционен доклад, Tsvetomir Tsvetkov, Lyubov Ivanova, The effects of the globalization on the German economy 2019
9 Секционен доклад, Цветомир Цветков, Предлагане на смесени блага като основа на социалната икономика в условия на ограничени ресурси . Сравнителен анализ между България, Румъния, Франция и Германия 2017
10 Секционен доклад, Tsvetomir Stoyanov Tsvetkov, Correlation between education and economic growht as the basis for conducting a social economy 2017
11 Секционен доклад, Соня Георгиева, Цветомир Цветков, Икономическата свобода и финансовото и отражение върху развиващите се икономики от Европейския съюз 2016