Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Иванка Кърпарова

ORCID ID:0000-0003-4970-8838
Дисертация д-р
Иванка Николова Кърпарова, Изследване на модел за развитие издръжливостта на студентите със средствата на лекоатлетическото бягане, , Ръководител:проф. Петър Бонов 2015
Монография
Иванка Кърпарова, Биомеханични основи на техниката на бягането и методически насоки в обучението, ISBN:978-954-07-5614-1, Университетско издателство "Св. Климент Охридски" 2022
Научен проект
1 Иванка Кърпарова, „СВЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА“, Ръководител, , Номер на договора:КП-06-МФ/33 от 25.08.2023 г. 2023
2 Иванка Кърпарова, ПЕТНАДЕСЕТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „СВЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА“, Ръководител, , Номер на договора:80-10-184 / 17.5.2023 Г. 2023
3 Иванка Кърпарова, "PULSE - Physical education learning e-platform for exercising at home", Член, 2022
4 Иванка Кърпарова, Международна научна конференция „Съвременни тенденции на ФВС” , Член, , Номер на договора:80-10-188 2022
5 Иванка Кърпарова, Activating students in Online Classes, Член, 2021
6 Иванка Кърпарова, Международна научна конференция "Съвртеменни тенденции на физическото възпитание и спорта", Член, , Номер на договора:80-10-67 2021
7 Иванка Кърпарова, Международна научна конференция “Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта", Член, , Номер на договора:80-10-49 2020
8 Иванка Кърпарова, Международна научна конференция “Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта", Член, , Номер на договора:80-10-64 2019
9 Иванка Кърпарова, Международна научна конференция “Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта", Член, , Номер на договора:80-10-75 2018
10 Иванка Кърпарова, Международна научна конференция “Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта", Член, , Номер на договора:244 2017
11 Иванка Кърпарова, Изследване на физическото развитие и дееспособност на студентите практикуващи различни спортни дисциплини в Софийския университет, Член, 2015
12 Иванка Кърпарова, Международна научна конференция „Съвременни тенденции на ФВС”, Член, 2014
13 Иванка Кърпарова, Проучване на отношението на студентите към организирани занимания със спорт в Софийския университет, Член, 2014
14 Иванка Кърпарова, Добро здраве – здравословен начин на живот чрез двигателна активност и здравословно хранене, Член, 2012
15 Иванка Кърпарова, Включване на незрящите студенти в учебния процес по спорт, Член, 2011
Статия в научно списание
1 Ivanka Karparova, Methodological guidelines for the training of recreational runners with flat feet , RESEARCH IN KINESIOLOGY, vol:vol 1, issue:No50, 2022, pages:21-24, ISSN (online):1857-7687, др.(EBSCO) 2022
2 Ivanka Karparova, Running biomechanics and selection of sports shoes in benefit to amateur athletes , Trakia Journal of Sciences, issue:Vol. 19, 2021, pages:841-846, ISSN (online):ISSN 1313-3551, doi:doi:10.15547/tjs.2021.s.01.132, Ref, IF ( - 2003), Web of Science Quartile: Q3 (2021) 2021
3 Ivanka Karparova, Intensity ratio and duration parameters in the training of runners with different qualification, Research in kinesiology, issue:vol.46, 2018, pages:36-38, ISSN (print):1857-7679, ISSN (online):1857-8942, др.(EBSCO) 2018
4 Ivanka Karparova, Research on the endurance and speed indicators of students from Sofia university “St. Kliment Ohridski”, Activities in Physical Education and Sport, vol:Vol 6, issue:No 2, 2016, pages:203-206, ISSN (print):1857-7687, ISSN (online):1856-8950, doi:DOI: https://doi.org/10.46705/APES, (EBSCO) 2016
5 Иванка Костова, Лека атлетика в Софийския Университет "Св. Климент Охридски"., Годишник на Департамента по спорт на СУ, том:86, 2013 2013
6 Петър Бонов, Иванка Кърпарова, Изследване закономерностите в развитието на световния рекорд в бягането на 10 000 м - мъже. , Спорт и наука, брой:3, 1997, стр.:2-7, ISSN (print):ISSN 1310-3393 1997
7 Петър Бонов, Иванка Кърпарова, Оптимизиране разпределението на усилията при бягане на 10000 м.- мъже., Спорт и наука, брой:3, 1997, стр.:9-15, ISSN (print):1310-3393 1997
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Иванка Кърпарова, Изследване някои биомеханични показатели на техниката при бегачи с различна квалификация, Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2020, стр.:284-292, ISSN (print):ISSN 1314–2275 2020
2 Иванка Кърпарова, Приложение на упражнения за сила в тренировката за издръжливост, Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2018, стр.:272-279, ISSN (print):1314-2275 2018
3 Иванка Кърпарова, Състезания по маратон и ултрамаратон в България - минало, настояще и бъдеще, Европейски стандарти в спортното образование, издателство:Ай анд Би, 2018, стр.:72-78, ISBN:978-619-7281-38-5 2018
4 Иванка Кърпарова, Елисавета Михайлова, Ивайло Прокопов, Връзка на издържливостта с бързината и силата при изследване на бегачи, Европейски стандарти в спортното образование, издателство:Ай енд Би, 2017, стр.:58-65, ISSN (print):978-954-9689-79-2 2017
5 Иванка Кърпарова, Лека атлетика за студентите в Българи - организация на учебно-тренировъчния и анализ на състезателния процес, Съвременни тендинции на физическото възпитание и спорта, 2017, стр.:103-110, ISSN (print):1314-2275 2017
6 Иванка Кърпарова, ИААФ "Детска атлетика" - специализирана програма за развитие на лека атлетика за подрастващи., "Педагогическото образование - традиции и съвременност", 2016, стр.:378-383, ISSN (online):978-619-7281-01-9 2016
7 Иванка Кърпарова, Фактори на издръжливостта и връзката им с аеробната работоспособност., "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта.", 2016 2016
8 Иванка Кърпарова, Влияние на някои фактори върху организма на спортиста при натоварвания за издръжливост. , Сборник научни трудове на Русенския университет, 2015 2015
9 Иванка Кърпарова, Изследване на експериментален модел за развитие на издръжливостта чрез бягане. , Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта, 2015, стр.:7-10, ISSN (print):1314-2275 2015
10 Анжелина Янева, Марина Недкова, Боряна Туманова, Евгени Йорданов, Антон Хиджов, Ирен Пелтекова, Иванка Кърпарова, Георги Игнатов, Статистическа извадка на данни от изследване по научен проект за физическото развитие и дееспособността на студентите от Софийския университет., Седма международна научна конференция. Сб. "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта", ISSN 1314-2275, редактор/и:Анжелина Янева и кол., издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2015, стр.:7-10, ISSN (print):ISSN 1314-2275, Ref, PhD 2015
11 Иванка Костова, Мотивацията като условие за постигане на успех в аеробната тренировка на непрофесионални спортисти., "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта.", 2014, стр.:483-490, ISSN (print):1314-2275 2014
12 Иванка Костова, Приложение на тестове за определяне нивото на издръжливост в спорта., Европейски стандарти в спортното образование, 2013 2013
13 Иванка Костова, Ултрамаратони. , „Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта” , 2013 2013
14 Иванка Костова, Перспективи за развитие на издръжливостта като двигателно качество., "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта", 2012 2012
15 Иванка Костова, Оптимизиране на заниманието по лека атлетика с тренировъчни средства за преимуществено натоварване горната половина на тялото, Оптимизация и иновация в учебно-тренировъчния процес, 2011, стр.:43-50, ISSN (print):1314-2275 2011
16 Иванка Костова, В името на рекордите, "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта", 2010 2010
17 Иванка Костова, Интервален и равномерен метод за развитие на качеството издръжливост и приложението им в спорта. , „Оптимизация и иновации в учебно-тренировъчния процес.” , 2010 2010
18 Иванка Костова, Неразположения при аеробни натоварвания на спортисти с невисоко ниво на функционалните възможности. , Годишник на Департамента по спорт на СУ, 2009 2009
19 Иванка Костова, Оптимизиране на процеса по физическо възпитание във висшето училище съобразно особеностите на женския организъм при физическо натоварване, Оптимизация и иновации в учебно-тренировъчния процес, 2009, стр.:19-27, ISSN (print):1314-2275 2009
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Иванка Кърпарова, Running biomechanics and selection of sports shoes in benefit to amateur athletes 2021
2 Секционен доклад, Иванка Кърпарова, Изследване някои биомеханични показатели на техниката при бегачи с различна квалификация 2020
3 Секционен доклад, Иванка Кърпарова, Състезания по маратон и ултрамаратон в България - минало, настояще и бъдеще 2018
4 Секционен доклад, Иванка Кърпарова, Приложение на упражнения за сила в тренировката за издръжливост 2018
5 Секционен доклад, Иванка Кърпарова, Лека атлетика за студентите в България - организация на учебно-тренировъчния и анализ на състезателния процес 2017
6 Секционен доклад, Иванка Кърпарова, Връзка на издръжливостта с бързината и силата при изследване на бегачи 2017
7 Секционен доклад, Иванка Кърпарова, Фактори на издръжливостта и връзката им с аеробната работоспособност 2016
8 Секционен доклад, Иванка Кърпарова, ИААФ "Детска атлетика" - специализирана програма за развитие на лека атлетика за подрастващи 2016
9 Секционен доклад, Иванка Кърпарова, Изследване на експериментален модел за развитие на издръжливостта чрез бягане 2015
10 Секционен доклад, Иванка Кърпарова, Влияние на някои субективни фактори върху постижението в спортове за издръжливост 2015
11 Секционен доклад, Янева, А., Недкова, М., Туманова, Б., Йорданов, Е., Хиджов, А., Пелтекова, И., Кърпарова, И., Игнатов, Г, Статистическа извадка на данни от изследване по научен проект за физическото развитие и дееспособността на студентите от Софийския университет 2015
12 Секционен доклад, Иванка Кърпарова, Мотивацията като условие за постигане на успех в аеробната тренировка на непрофесионални спортисти 2014
13 Секционен доклад, Иванка Костова, Ултрамаратони 2013
14 Секционен доклад, Иванка Костова, Приложение на тестове за определяне на общата издръжливост в спорта 2013
15 Секционен доклад, Иванка Костова, Перспективи за развитие на издръжливостта като двигателно качество 2012
16 Секционен доклад, Иванка Костова, Оптимизиране на заниманието по лека атлетика с тренировъчни средства за преимуществено натоварване горната половина на тялото 2011
17 Секционен доклад, Иванка Костова, Интервален и равномерен метод за развитие на качеството издръжливост и приложението им в спорта 2010
18 Секционен доклад, Иванка Костова, В името на рекордите 2010
19 Секционен доклад, Иванка Костова, Оптимизиране на процеса по физическо възпитание във висшето училище съобразно особеностите на женския организъм при физическо натоварване 2009