Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. д-р Иванка Кърпарова

ORCID ID:0000-0003-4970-8838
Дисертация д-р
Иванка Николова Кърпарова, Изследване на модел за развитие издръжливостта на студентите със средствата на лекоатлетическото бягане, , Ръководител:проф. Петър Бонов 2015
Научен проект
1 Иванка Кърпарова, Изследване на физическото развитие и дееспособност на студентите практикуващи различни спортни дисциплини в Софийския университет, Член, 2015
2 Иванка Кърпарова, Международна научна конференция „Съвременни тенденции на ФВС”, Член, 2014
3 Иванка Кърпарова, Проучване на отношението на студентите към организирани занимания със спорт в Софийския университет, Член, 2014
4 Иванка Кърпарова, Добро здраве – здравословен начин на живот чрез двигателна активност и здравословно хранене, Член, 2012
5 Иванка Кърпарова, Включване на незрящите студенти в учебния процес по спорт, Член, 2011
Статия в научно списание
1 Ivanka Karparova, RUNNING BIOMECHANICS AND SELECTION OF SPORTS SHOES IN BENEFIT TO AMATEUR ATHLETES, Trakia Journal of Sciences, issue:Vol. 19, 2021, pages:841-846, ISSN (online):ISSN 1313-3551, doi:doi:10.15547/tjs.2021.s.01.132, Ref, IF ( - 2003), Web of Science Quartile: Q3 (2021) 2021
2 Ivanka Karparova, Intensity ratio and duration parameters in the training of runners with different qualification, Research in kinesiology, issue:vol.46, 2017, pages:36-38, ISSN (print):1857-7679, ISSN (online):1857-8942, др.(EBSCO) 2017
3 Ivanka Karparova, RESEARCH ON THE ENDURANCE AND SPEED INDICATORS OF STUDENTS FROM SOFIA UNIVERSITY “ST. KLIMENT OHRIDSKI”, Activities in Physical Education and Sport, issue:vol. 6, 2016, pages:203-206, ISSN (print):1857-7687, ISSN (online):1856-8950, др.(EBSCO) 2016
4 Иванка Костова, Лека атлетика в Софийския Университет "Св. Климент Охридски"., Годишник на Департамента по спорт на СУ, том:86, 2013 2013
5 Петър Бонов, Иванка Кърпарова, Изследване закономерностите в развитието на световния рекорд в бягането на 10 000 м - мъже. , Спорт и наука, брой:3, 1997 1997
6 Петър Бонов, Иванка Кърпарова, Оптимизиране разпределението на усилията при бягане на 10000 м.- мъже., Спорт и наука, 1997 1997
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Иванка Кърпарова, Изследване някои биомеханични показатели на техниката при бегачи с различна квалификация, Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2020, стр.:284-292, ISSN (print):ISSN 1314–2275 2020
2 Иванка Кърпарова, Приложение на упражнения за сила в тренировката за издръжливост, Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2018, стр.:272-279, ISSN (print):1314-2275 2018
3 Иванка Кърпарова, Състезания по маратон и ултрамаратон в България - минало, настояще и бъдеще, Европейски стандарти в спортното образование, издателство:Ай анд Би, 2018, стр.:72-78, ISBN:978-619-7281-38-5 2018
4 Иванка Кърпарова, Елисавета Михайлова, Ивайло Прокопов, Връзка на издържливостта с бързината и силата при изследване на бегачи, Европейски стандарти в спортното образование, 2017, стр.:58-65, ISSN (print):978-954-9689-79-2 2017
5 Иванка Кърпарова, Лека атлетика за студентите в Българи - организация на учебно-тренировъчния и анализ на състезателния процес, Съвременни тендинции на физическото възпитание и спорта, 2017, стр.:103-110, ISSN (print):1314-2275 2017
6 Иванка Кърпарова, ИААФ "Детска атлетика" - специализирана програма за развитие на лека атлетика за подрастващи., "Педагогическото образование - традиции и съвременност", 2016, стр.:378-383 2016
7 Иванка Кърпарова, Фактори на издръжливостта и връзката им с аеробната работоспособност., "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта.", 2016 2016
8 Иванка Кърпарова, Влияние на някои фактори върху организма на спортиста при натоварвания за издръжливост. , Сборник научни трудове на Русенския университет, 2015 2015
9 Иванка Кърпарова, Изследване на експериментален модел за развитие на издръжливостта чрез бягане. , Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта, 2015 2015
10 Анжелина Янева, Марина Недкова, Боряна Туманова, Евгени Йорданов, Антон Хиджов, Ирен Пелтекова, Иванка Кърпарова, Георги Игнатов, Статистическа извадка на данни от изследване по научен проект за физическото развитие и дееспособността на студентите от Софийския университет., Седма международна научна конференция. Сб. "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта", ISSN 1314-2275, редактор/и:Анжелина Янева и кол., издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2015, стр.:7-10, ISSN (print):ISSN 1314-2275, Ref, PhD 2015
11 Иванка Костова, Мотивацията като условие за постигане на успех в аеробната тренировка на непрофесионални спортисти., "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта.", 2014, стр.:483-490 2014
12 Иванка Костова, Приложение на тестове за определяне нивото на издръжливост в спорта., Европейски стандарти в спортното образование, 2013 2013
13 Иванка Костова, Ултрамаратони. , „Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта” , 2013 2013
14 Иванка Костова, Перспективи за развитие на издръжливостта като двигателно качество., "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта", 2012 2012
15 Иванка Костова, В името на рекордите, "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта", 2010 2010
16 Иванка Костова, Интервален и равномерен метод за развитие на качеството издръжливост и приложението им в спорта. , „Оптимизация и иновации в учебно-тренировъчния процес.” , 2010 2010
17 Иванка Костова, Неразположения при аеробни натоварвания на спортисти с невисоко ниво на функционалните възможности. , Годишник на Департамента по спорт на СУ, 2009 2009