Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. д-р Иванка Кърпарова
Дисертация д-р
Иванка Николова Кърпарова, Изследване на модел за развитие издръжливостта на студентите със средствата на лекоатлетическото бягане, , Ръководител:проф. Петър Бонов 2015
Научен проект
1 Иванка Кърпарова, Изследване на физическото развитие и дееспособност на студентите практикуващи различни спортни дисциплини в Софийския университет, Член, 2015
2 Иванка Кърпарова, Международна научна конференция „Съвременни тенденции на ФВС”, Член, 2014
3 Иванка Кърпарова, Проучване на отношението на студентите към организирани занимания със спорт в Софийския университет, Член, 2014
4 Иванка Кърпарова, Добро здраве – здравословен начин на живот чрез двигателна активност и здравословно хранене, Член, 2012
5 Иванка Кърпарова, Включване на незрящите студенти в учебния процес по спорт, Член, 2011
Статия в научно списание
1 Ivanka Karparova, Intensity ratio and duration parameters in the training of runners with different qualification, Research in kinesiology, issue:vol.46, 2017, pages:36-38, ISSN (print):1857-7679, ISSN (online):1857-8942, др.(EBSCO) 2017
2 Ivanka Karparova, RESEARCH ON THE ENDURANCE AND SPEED INDICATORS OF STUDENTS FROM SOFIA UNIVERSITY “ST. KLIMENT OHRIDSKI”, Activities in Physical Education and Sport, issue:vol. 6, 2016, pages:203-206, ISSN (print):1857-7687, ISSN (online):1856-8950, др.(EBSCO) 2016
3 Иванка Костова, Лека атлетика в Софийския Университет "Св. Климент Охридски"., Годишник на Департамента по спорт на СУ, том:86, 2013 2013
4 Петър Бонов, Иванка Кърпарова, Изследване закономерностите в развитието на световния рекорд в бягането на 10 000 м - мъже. , Спорт и наука, брой:3, 1997 1997
5 Петър Бонов, Иванка Кърпарова, Оптимизиране разпределението на усилията при бягане на 10000 м.- мъже., Спорт и наука, 1997 1997
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Иванка Кърпарова, Изследване някои биомеханични показатели на техниката при бегачи с различна квалификация, Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2020, стр.:284-292, ISSN (print):ISSN 1314–2275 2020
2 Иванка Кърпарова, Приложение на упражнения за сила в тренировката за издръжливост, Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2018, стр.:272-279, ISSN (print):1314-2275 2018
3 Иванка Кърпарова, Състезания по маратон и ултрамаратон в България - минало, настояще и бъдеще, Европейски стандарти в спортното образование, издателство:Ай анд Би, 2018, стр.:72-78, ISBN:978-619-7281-38-5 2018
4 Иванка Кърпарова, Лека атлетика за студентите в Българи - организация на учебно-тренировъчния и анализ на състезателния процес, Съвременни тендинции на физическото възпитание и спорта, 2017, стр.:103-110, ISSN (print):1314-2275 2017
5 Иванка Кърпарова, ИААФ "Детска атлетика" - специализирана програма за развитие на лека атлетика за подрастващи., "Педагогическото образование - традиции и съвременност", 2016 2016
6 Иванка Кърпарова, Фактори на издръжливостта и връзката им с аеробната работоспособност., "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта.", 2016 2016
7 Иванка Кърпарова, Влияние на някои фактори върху организма на спортиста при натоварвания за издръжливост. , Сборник научни трудове на Русенския университет, 2015 2015
8 Иванка Кърпарова, Изследване на експериментален модел за развитие на издръжливостта чрез бягане. , Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта, 2015 2015
9 Анжелина Янева, Марина Недкова, Боряна Туманова, Евгени Йорданов, Антон Хиджов, Ирен Пелтекова, Иванка Кърпарова, Георги Игнатов, Статистическа извадка на данни от изследване по научен проект за физическото развитие и дееспособността на студентите от Софийския университет., Седма международна научна конференция. Сб. "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта", ISSN 1314-2275, редактор/и:Анжелина Янева и кол., издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2015, стр.:7-10, ISSN (print):ISSN 1314-2275, Ref, PhD 2015
10 Иванка Костова, Мотивацията като условие за постигане на успех в аеробната тренировка на непрофесионални спортисти., "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта.", 2014 2014
11 Иванка Костова, Приложение на тестове за определяне нивото на издръжливост в спорта., Европейски стандарти в спортното образование, 2013 2013
12 Иванка Костова, Ултрамаратони. , „Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта” , 2013 2013
13 Иванка Костова, Перспективи за развитие на издръжливостта като двигателно качество., "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта", 2012 2012
14 Иванка Костова, В името на рекордите, "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта", 2010 2010
15 Иванка Костова, Интервален и равномерен метод за развитие на качеството издръжливост и приложението им в спорта. , „Оптимизация и иновации в учебно-тренировъчния процес.” , 2010 2010
16 Иванка Костова, Неразположения при аеробни натоварвания на спортисти с невисоко ниво на функционалните възможности. , Годишник на Департамента по спорт на СУ, 2009 2009