Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Жана Дамянова-Асса

Researcher ID (Web of Science):AAL-8436-2021

ORCID ID:0000-0003-3562-5257
Глава от книга
1 Chantal Delsol, Joanna Nowicki, Zhana Damyanova, La vie de l'esprit en Europe centrаle et orientale depuis 1945. Dictionnaire encyclopédique, ISBN:978-2-204-14319-6, Cerf, Paris, International 2021
2 Ивайло Знеполски, Александър Кьосев, Люк Фери, Стефано Лазарини, Боян Манчев, Стоян Атанасов, Катрин Портвен, Жана Дамянова, Боян Знеполски, Миглена Николчина, Цветан Тодоров: от самотата на емиграцията до самотата на социалната съпротива", В: И. Знеполски (съст. и ред.), Цветан Тодоров и облозите на хуманизма, с. 145-158., ISBN:978-954-9567-36-6, ДНЧО, София, Рецензирано, International 2020
Дисертация д-р
Жана Борисова Дамянова-Асса, В лабиринта на текста. Семиотиката пред предизвикателствата на деконструкцията , СУ, Ръководител:проф. Владимир Градев 2015
Изложби
1 Жана Борисова Дамянова-Асса , Национална Изкуството да живееш с идеите. Ивайло Знеполски на 80 години 2021 Галерия Алма Матер Фото изложба, посветена на творчеството, научната и обществена дейност на проф. Ивайло Знеполски 2021
2 Жана Борисова Дамянова-Асса , Международна АВС Белгийско съвременно изкуство 2011 СГХГ Платформа за дигитално изкуство, включваща изложба на белгийски автори, използващи дигитални средства във визуалните изкества и серия от лекции в НХА. 2011
Научен проект
1 Жана Дамянова-Асса, Социалните науки пред предизвикателствата на променящия се свят, Ръководител, Фонд "Научни изследвания", Номер на договора:80-10-130/16-04.2020 2020
2 Жана Дамянова-Асса, Regime and Society in Eastern Europe 1956 - 1989. From Extended Reproduction to Social and Political Changes , Член, European Research Council, Advanced Scholars Grant scheme, Номер на договора:No. 269608-RESOCEA 2011
3 Жана Дамянова-Асса, Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, Член, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, Номер на договора:Договор № BG051РО001/07/3.3-02/46/17.06.2008 г 2008
4 Жана Дамянова-Асса, Понятийна история на семиотиката, Член, Фонд "Научни изследвания" при СУ 2006
5 Жана Дамянова-Асса, Изготвяне на модел за обучение на докторантите в Република България, Член, Институт «Отворено общество» 2003
Научно ръководство
1 Жана Дамянова-Асса, Несвоевременно/виртуално: опити по философия на литературата, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Яким Петров 2021
2 Жана Дамянова-Асса, Генезис, типология и инструментализация на супергероя в комиксовата литература на ХХ век, СУ дипломна работа:Теодор Кирязов 2019
Превод на книга
1 Жана Дамянова, Жак Дерида, За Граматологията, ЛИК, София 2001
2 Жана Дамянова, Пол Рикьор, От текста към действието, ISBN:954-02-0254-X, Наука и изкуство, София 2000
Редактор на издание нереферирано
Жана Дамянова-Асса, Третата степен, Редактор на издание нереферирано 2005
Редактор на издание реферирано
1 Жана Дамянова-Асса, Divitatio 51, Редактор на издание реферирано 2022
2 Жана Дамянова-Асса, Цветан Тодоров и облозите на хуманизма. 15 гледни точки, Редактор на издание реферирано 2019
3 Жана Дамянова-Асса, Divinatio 44, Редактор на издание реферирано 2017
4 Жана Дамянова-Асса, Конструктивисти и натуралисти: диалог от недоразумения, Редактор на издание реферирано 2017
5 Жана Дамянова-Асса, Divinatio 42-43, Редактор на издание реферирано 2016
6 Жана Дамянова-Асса, Историческото сравнение - методи и обекти. Към една сравнителна история на социализма в Източна Европа, Редактор на издание реферирано 2016
7 Жана Дамянова-Асса, Divinatio 39-40, Редактор на издание реферирано 2015
8 Жана Дамянова-Асса, Генезис и структура на историческото събитие, Редактор на издание реферирано 2015
9 Жана Дамянова-Асса, Divinatio 37, Редактор на издание реферирано 2013
10 Жана Дамянова-Асса, Дискурсът за Европа: философски, икономически, политически..., Редактор на издание реферирано 2013
11 Жана Дамянова-Асса, Divinatio 35, Редактор на издание реферирано 2012
12 Жана Дамянова-Асса, Divinatio 33 , Редактор на издание реферирано 2011
13 Жана Дамянова-Асса, Divinatio 31, Редактор на издание реферирано 2010
14 Жана Дамянова-Асса, Divinatio 29, Редактор на издание реферирано 2009
Статия в научно списание
1 Zhana Damyanova, CRISES AND CULTURES: THE STUDY OF CULTURE FACING THE CHALLENGES OF A CHANGING WORLD (Editorial), Divinatio, issue:51, 2023, pages:7-13, ISSN (print):1310-9456, Ref, International 2023
2 Жана Дамянова, Подписът на времето: ритъмът в полето на познанието и езика, "Пирон" 21/2021 - "Бързай бавно: режими на времето" , брой:21, 2021, стр.:1-15, ISSN (online): 2367-7031 , doi:http://piron.culturecenter-su.org/wp-content/uploads/2021/09/21-2021-Zhana-Damyanova-The-Signature-of-Time.pdf, Ref 2021
3 Жана Дамянова, Концептуални траектории на архива, Критика и хуманизъм, том:52, брой:1, 2020, стр.:145-154, ISSN (print):0861-1718, Ref, Web of Science, др.(ERIH PLUS) 2020
4 Жана Дамянова, Жак Дерида, Limited Inc. a b c… , Пирон, брой:14, 2017 2017
5 Жана Дамянова, Жак Дерида, Подпис Събитие Контекст, Пирон, брой:14, 2017, Ref 2017
6 Жана Дамянова, In Memoriam. Умберто Еко (1931-2016), Социологически проблеми, брой:1-2, 2016, стр.:296-306, Ref 2016
Студия в научно списание
1 Жана Дамянова, Пътят на модернизма в живописта на Кандински: от религиозна образност до абстракция. Анализът на Композиция 4 (1911) на кръстопътя между визуалната семиотика и историята на изкуството, Проблеми на изкуството, том:Лицата на модерността, брой:2, 2023, стр.:16-27, ISSN (print):0032-9371, Ref, др.(ERIH PLUS ) 2023
2 Jana Damyanova, A la recherche du sens : Tzvetan Todorov et les peintres, Divinatio, issue:49, 2020, pages:175-192, ISBN:1310-9456, Ref, Web of Science 2020
Студия в сборник (на конференция и др.)
1 Жана Дамянова, Дерида, историята и историците: конструиране и разпадане на концептуалните вериги, 30 години специалност "Културология", редактор/и:Галина Гончарова, Цветелин Степанов, Кирил Василев, издателство:Университетско издателство "Св. Кл. Охредски", 2021, стр.:41-70, ISSN (print):978-954-07-5320-1, Ref, Web of Science 2021
2 Жана Дамянова, В търсене на смисъла: Цветан Тодоров и художниците, Цветан Тодоров и облозите на хуманизма. Петнадесет гледни точки, редактор/и:Ивайло Знеполски, издателство:Дом на науките за човека и обещството, 2020, стр.:249-272, ISBN:978-954-9567-36-6, Ref, Web of Science 2020
Участие в конференция
1 Пленарен доклад, Жана Дамянова-Асса, Хибрид и присадка у Дерида 2022
2 Пленарен доклад, Жана Дамянова-Асса, Апоретичната природа на закона и справедливостта 2022
3 Секционен доклад, Жана Дамянова-Асса, L’avenir sémiotique de l’histoire, l’avenir historique de la sémiotique 2022
4 Пленарен доклад, Жана Дамянова-Асса, Aspects sémiotiques de la créativité dans l'œuvre de Julia Kristeva 2022
5 Секционен доклад, Жана Дамянова-Асса, Тhe Archive and its Discontents. Semiotic trajectories of an aporetic concept 2022
6 Пленарен доклад, Жана Дамянова-Асса, Семиотика и история 2020
7 Пленарен доклад, Жана Дамянова-Асса, В търсена на смисъла: Цветан Тодоров и художниците 2019
8 Пленарен доклад, Жана Дамянова-Асса, Подписът на времето: ритъмът в полето на познанието и езика 2019
9 Пленарен доклад, Жана Дамянова-Асса, Technologie postale et technique archivale : aventures croisées de la pensée derridienne 2019
10 Пленарен доклад, Жана Дамянова-Асса, Notion and Concept in Derrida 2018
11 Пленарен доклад, Жана Дамянова-Асса, Понятията в парадигмата на визуалното 2018
12 Пленарен доклад, Жана Дамянова-Асса, Концептуални траектории на архива 2017
13 Пленарен доклад, Жана Дамянова-Асса, Контекстът като концепт в рецепцията му от деконструкцията и прагматиката 2016
14 Пленарен доклад, Жана Дамянова-Асса, Метафора и метафизика.Дебатът между Жак Дерида и Пол Рикьор 2016
15 Пленарен доклад, Жана Дамянова-Асса, Дерида - от знака към дара 2011
16 Пленарен доклад, Жана Дамянова-Асса, Преводът като културно предизвикателство 2005
Участие в редколегия
1 Жана Дамянова-Асса, Divinatio 49, Участие в редколегия 2019
2 Жана Дамянова-Асса, Divinatio 45-46, Участие в редколегия 2017
3 Жана Дамянова-Асса, Ролан Барт за Ролан Барт, Участие в редколегия 2005
4 Жана Дамянова-Асса, Системата на модата, Участие в редколегия 2005