Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на Валентина Стоева

ORCID ID:0000-0001-7883-6738
Научен проект
1 Валентина Стоева, Научното цитиране в условията на отворената наука: Eксплициране, коригиране и превенция на манипулациите с цитирането = Scientific Citing in the Conditions of Open Science: Explication, Correction and Prevention of Citation Manipulations, Член, Софийски университет, Номер на договора: No80-10-155/05.04.2021 2021
2 Валентина Стоева, Научна грамотност и постграмотност: Парадокси на публикационната активност и нововъзникващи медиатори в перспективата на „отворената наука” = Scientific Literacy and Post-Literacy: Paradoxes of Publications Activity in the Open Science Perspective, Член, Софийски университет, Номер на договора:No80-10-156/24.04.2020 2020
Статия в научно списание
1 Валентина Стоева, Библиотека в детската градина: Имат ли място библиотекарите за формирането на фонови знания в предучилищна възраст?, ББИА онлайн, том:11, брой:3, 2021, стр.:24-26, ISSN (print):1314-7285, ISSN (online):1314-4944, Ref, др.(Library of Congress, OCLC WorldCat) 2021
2 Валентина Стоева, Домашна грамотност за антиманипулативно четене при пандемия, Медии и обществени комуникации, брой:46, 2021, ISSN (online):1313-9908, doi: 10.5281/zenodo.1405086, Ref, др.(Google Scholar, ROAD, MIAR) 2021
3 Валентина Стоева, Ценко Цветанов – истинският стратег на грамотността в България, ББИА онлайн, брой:6, 2020, стр.:17-19, ISSN (print):1314-7285, ISSN (online):1314-4944, Ref, др.(Library of Congress, OCLC WorldCat) 2020
4 Валентина Стоева, Награда "Бисерче вълшебно" 2019 – възможност за развитие на траен читателски интерес у децата, ББИА онлайн, брой:1, 2019, стр.:22-24, ISSN (print):1314-7285, ISSN (online):1314-4944, Ref, др.(Library of Congress, OCLC WorldCat) 2019
5 Спаска Тарандова, Валентина Стоева, Официално стартира Националният маратон на четенето, ББИА онлайн, брой:2, 2019, стр.:17-18, ISSN (print):1314-7285, ISSN (online):1314-4944, Ref, др.(Library of Congress, OCLC WorldCat) 2019
6 Валентина Стоева, Главната роля на библиотеките в Награда „Бисерче вълшебно“ 2017 – нови възможности и идеи за участие, ББИА онлайн, брой:2, 2017, стр.:19-21, ISSN (print):1314-7285 , ISSN (online):1314-4944, Ref, др.(др. Library of Congress, OCLC WorldCat) 2017
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Валентина Стоева, Детската библиотека – основен фактор за подкрепа на семействата при отглеждането на читатели, Децата, училището, книгите и библиотеката, издателство:Варна: Регионална библиотека „Пенчо Славейков“, 2021, ISBN:978-954-91526-5-4 2021
2 Milena Tsvetkova, Valentina Stoeva, Rethinking Emergent Reader’s Policies: The Mediating Roles of the Parents in the Light of the Theory of “First Thousand Days”, Communication Management: Theory and Practice in the 21st Century. 12th Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM 2019, Publisher:Faculty of Journalism and Mass Communication, 2020, pages:311-328, ISSN (print):978-619-7567-03-8, ISSN (online):978-619-7567-04-5, doi:10.2139/ssrn.3768852, Ref, др.(CEEOL, SSRN), PhD 2020
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Валентина Стоева, Детската библиотека – основен фактор за подкрепа на семействата при отглеждането на читатели 2020
2 Секционен доклад, Валентина Стоева, Домашна среда за четене в период на пандемия: преосмисляне на просветителския взаимоспомагателен метод 2020
3 Секционен доклад, Valentina Stoeva, Bulgarian Experience in Literacy Promotion during the COVID-19 Pandemic: Rethinking the Enlightening Mutually Auxiliary Method 2020
4 Секционен доклад, Валентина Стоева, Пиктограми: първи стъпки в четенето с книгата "Ема. Един прекрасен ден" 2020
5 Секционен доклад, Milena Tsvetkova, Valentina Stoeva, Rethinking Emergent Reader`s Policies: The Mediating Roles of the Parents in the light of the Theory of „First Thousand Days” = Преосмисляне на политиките за възникващия читател: Медииращата роля на родителите в светлината на теорията за „първите 1000 дни” 2019
6 Секционен доклад, Валентина Стоева, Четене и грамотност в библиотеките 2019
7 Секционен доклад, Валентина Стоева, Ранна детска грамотност 2018
8 Секционен доклад, Валентина Стоева, Книгите и ролята им за хармоничното развитие на децата 2018