Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Калоян Ганев
Глава от книга
1 Ralitsa Simeonova-Ganeva, Kaloyan Ganev, Radostina Angelova, "Bulgaria: Skill Imbalances and Policy Responses". Chapter 11 in book: Skill Formation in Central and Eastern Europe: A Search for Patterns and Directions of Development, pp. 291-314., ISSN (online): 9783631810927, ISBN: 9783631810927, Peter Lang, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, Ref, Рецензирано, International 2022
2 Roumen Avramov, Kaloyan Ganev, Stefan Petranov, To Command or to Understand? Planning Concepts and Economic Research in Communist Bulgaria (In book: Communist Planning versus Rationality: Mathematical Economics and the Central Plan in Eastern Europe and China), ISBN:978-1793631770, Lexington Books, United States of America, Рецензирано, International 2022
3 Kaloyan Ganev, Ralitsa Simeonova-Ganeva, Desislava Yordanova, Microcrediting of SMEs in Bulgaria, in Microfinance for SMEs in the Black Sea Economic Cooperation Region, Organization of the Black Sea Economic Cooperation [BSEC] and Konrad-Adenauer-Stiftung [KAS], Ref, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2014
4 Антоанета Симова, Ралица Симеонова-Ганева, Желю Владимиров, Елена Пехливанова, Оля Харизанова, Теодора Давидкова, Румен Попов, Цветелина Димитрова, Калоян Ганев, Ангел Мацанов, Социално-икономически особености на селските райони в България, ГТФ Консулт, София, Ref 2013
Глава от монография
1 Стефан Петранов, Мариела Ненова-Амар, Димитър Златинов, Калоян Ганев, Милен Велушев, Стела Ралева, Любен Иванов, Даниел Касабов, Стоян Шаламанов, Дилян Василев, Валутен статус и устойчивост на финансовите пазари към макроикономически шокове – теоретични аргументи и емпирични доказателства от два “естествени експеримента”, ISBN:978-954-07-5540-3, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, гр. София 2022
2 Калоян Ганев, Състояние и устойчивост на банковата система, Глава 13 в Предизвикателства пред българската икономика по пътя към членство в еврозоната, ISBN:978-954-07-5540-3, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, Рецензирано 2022
3 Калоян Ганев, Участие в Банковия съюз. Нерешени/нерешими въпроси по промените в Закона за БНБ, Глава 5 в Предизвикателства пред българската икономика по пътя към членство в еврозоната, ISBN:978-954-07-5540-3, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, Рецензирано 2022
Дисертация д-р
Калоян Ганев, Моделиране на икономическия растеж при ограничения върху паричната политика. Случаят на България., СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:Георги Чобанов 2007
Книга
1 Ралица Симеонова-Ганева, Калоян Ганев, Радостина Ангелова, Диагностичен анализ за възможните ефекти от определени социално-икономически политики върху доходите от труд, заетостта и икономическата активност, Министерство на труда и социалната политика, Сигма Метрикс, София 2020
2 Ралица Симеонова-Ганева, Андрей Василев, Калоян Ганев, Любомир Димитров , Средносрочни и дългосрочни прогнози за развитието на пазара на труда в България: Фактори на търсенето на труд, тенденции в заетостта, регионални и образователни дисбаланси (2008–2032), Министерство на труда и социалната политика, София, Рецензирано 2019
3 Калоян Ганев, Бизнес цикли: теории и модели, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Стопански факултет, Рецензирано 2015
4 Ралица Симеонова-Ганева, Калоян Ганев, Мила Тодорова, Елена Тодорова, Европейски практики в доброто управление и административната дейност, Институт по публична администрация, Глобал Адвайзърс АД, София 2015
5 Калоян Ганев, Ралица Симеонова-Ганева, Иглика Василева, Андрей Василев, Методология за оценка на нетното въздействие от Европейските фондове върху икономическото развитие /SIBILA 2.0: Методологична рамка и техническа документация/, Екорис, Сигма Хет, Министерство на финансите, София 2015
6 Ралица Симеонова-Ганева, Андрей Василев, Калоян Ганев, Любомир Димитров, Иглика Василева, Последваща оценка на приноса на активната политика на пазара на труда за изменение на избрани показатели, характеризиращи икономическото и социално развитие на страната за периода 2000–2011 г. (аналитичен доклад), Министерство на труда и социалната политика, ЕКОРИС Саут Ийст Юроп ООД, Сигма Хет ООД, София 2015
7 Andrey Vassilev, Kaloyan Ganev, Lyubomir Dimitrov, Ralitsa Simeonova-Ganeva, Pencho Mihnev, Gabriela Kalibatseva, Emilia Uzunova, A forecasting model for labour market developments and future needs for knowledge and skills in Bulgaria in the medium and long-term, Ministry of Labour and Social Policy, SMART: Noema & Sigma Hat & Foundation Business for Education, Sofia, Рецензирано 2014
8 Ralitsa Simeonova-Ganeva, Maria Prohaska, Kaloyan Ganev, Djuna Chinareva, Analysis of the Needs of Small and Medium Enterprises for Specialists and Managers (Quantitative and Qualitative) in the Cross Border Regions, Ministry of Economy and Energy, Sigma Hat, CED, Estat, Sofia 2014
9 Цветелина Димитрова, Мария Прохаска, Калоян Ганев, Ралица Симеонова-Ганева, Джуна Чинарева, Анализ на професиите и бизнес дейностите в обособените крайгранични области, както и възможностите за стартиране на нов бизнес, пазарни тенденции, ред. Симеонова-Ганева, Р. и М. Прохаска, Министерство на икономиката и енергетиката, Сигма Хет, ЦИР, Естат, София 2014
10 Андрей Василев, Калоян Ганев, Любомир Димитров, Ралица Симеонова-Ганева, Пенчо Михнев, Габриела Калибацева, Емилия Узунова, Средносрочни и дългосрочни прогнози за развитието на пазара на труда и потребностите от знания и умения в България /Прогнозиране търсенето и предлагането на квалифициран труд и несъответствията на пазара на труда в България с помощта на разработения модел „Сердика“/, Министерство на труда и социалната политика, СМАРТ: Ноема & Сигма Хет & Фондация на бизнеса за образование, София 2014
11 Ралица Симеонова-Ганева, Желю Владимиров, Калоян Ганев, Наталия Панайотова, Цветелина Димитрова, Теодора Давидкова, Десислава Йорданова, Изследване на предприемачеството и перспективите за развитие на иновациите в МСП 2012—2013 г., Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП), Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, ИНСАЙТ: Ноема & Сигма Хет, София, Рецензирано 2013
12 Калоян Ганев, Виктор Йоцов, Григор Сарийски, Емил Калчев, Любомир Димитров, Петко Салчев, Стефан Иванов, Икономическо развитие и политики в България: оценки и очаквания. Тема на фокус: "Политики в здравеопазването - икономически анализ и оценки", ГорексПрес 2013
13 Ралица Симеонова-Ганева, Желю Владимиров, Калоян Ганев, Наталия Панайотова, Цветелина Димитрова, Десислава Йорданова, Маргарита Боева, Дивил Кулев, Роза Пенева, Анализ на състоянието и факторите за развитие на МСП в България 2011-2012 г.: Икономическо възстановяване и конкурентоспособност, ИАНМСП 2012
14 Калоян Ганев, Виктор Йоцов, Емил Калчев, Галя Тасева, Григор Сарийски, Любомир Димитров, Надежда Иванова, Спартак Керемидчиев, Стефан Иванов, Стоян Тотев, Икономическо развитие и политика в България: оценки и очаквания. Специален фокус: Конкурентоспособност на българската икономика, ГорексПрес, Рецензирано 2012
15 Ралица Симеонова-Ганева, Желю Владимиров, Маргарита Боева, Наталия Панайотова, Калоян Ганев, Роза Пенева, Анализ на състоянието и факторите за развитие на МСП: Българските МСП в условията на криза, ИАНМСП 2011
16 Димитър Василев, Калоян Ганев, Ралица Симеонова-Ганева, Петър Чобанов, Стефан Цветков, Модел за оценка на ефектите от Структурните и Кохезионния фонд на ЕС върху икономиката на България: Ръководство за работа с модела. Оценка на въздействието на СКФ върху икономиката на България. (Теоретична рамка, спецификация на модела, използвани данни, емпирични оценки, резултати от симулации), МС 2011
Монография
1 Радостина Ангелова, Калоян Ганев, Ралица Симеонова-Ганева, Александра Борисова, Виолина Любомирова, А. Мутафчийски, Й. Михайлова, К. Георгиева, М. Димитрова, П. Перпелиев, Анализ за състоянието и промените в териториалните различия на жизненото равнище на населението в България /2010 – 2018 г./, Министерство на труда и социалната политика, Сигма Метрикс, София 2020
2 Радостина Ангелова, Ралица Симеонова-Ганева, Калоян Ганев, Габриела Йорданова, Марина Димитрова, Алексей Пампоров, Ралица Димитрова, К. Георгиева, Д. Банкова, Д. Илиева, Изграждане на устойчива и ефективна връзка между висшите училища и пазара на труда, Министерство на образованието и науката, Глобал Метрикс, София 2020
3 Радостина Ангелова, Ралица Симеонова-Ганева, Калоян Ганев, Алексей Пампоров, Марина Димитрова, Виолина Любомирова, К. Георгиева, И. Манова, Г. Йорданова, Д. Илиева, Проучване относно възможностите за повишаване на доходите от труд и насърчаване на заетостта на продължително безработните и неактивните лица, Министерство на труда и социалната политика, Сигма Метрикс, София 2020
4 Радостина Ангелова, Ралица Симеонова-Ганева, Калоян Ганев, Жени Стайкова, Пепка Бояджиева, Габриела Йорданова, Марина Димитрова, Руслан Жечков, Ивана Ганева, Бойко Амаров, Стратегически анализ за нуждите на процеса по програмиране на средствата по оперативната програма за Развитие на човешките ресурси през програмния период 2021–2027 г., Министерство на труда и социалната политика, ОП РЧР, Сигма Метрикс, София 2020
5 Ралица Симеонова-Ганева, Радостина Ангелова, Калоян Ганев, Албена Вуцова, Десислава Банкова, Стратегия за изпълнение на Програмата за Конкурентоспособност и иновации в предприятията за периода 2021–2027 г., Министерство на икономиката, Сигма Метрикс, София 2020
6 Радостина Ангелова, Ралица Симеонова-Ганева, Калоян Ганев, Марина Димитрова, Емилия Узунова, Изабела Таскова, Ивана Ганева , Оценка на мерките по Инициативата за младежка заетост в рамките на приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014–2020, Министерство на труда и социалната политика, София, Рецензирано 2019
7 Калоян Ганев, Андрей Василев, Ралица Симеонова-Ганева, Симулационен макроикономически модел за оценка на ефекти върху основни макроикономически и бюджетни показатели: техническа документация, Министерство на финансите, Сигма Хет, София 2019
8 Ралица Симеонова-Ганева, Андрей Василев, Калоян Ганев, Любомир Димитров, Средносрочни и дългосрочни прогнози за развитието на пазара на труда в България: Заетост и дисбаланси на пазара на труда, фактори на предлагането на труд (2008–2034), Човешки капитал ДЗЗД и Министерство на труда и социалната политика, София, България, Рецензирано 2019
9 Радостина Ангелова, Ралица Симеонова-Ганева, Калоян Ганев, Любомир Димитров, Люба Деветакова, Гергана Дамянова, Цветелина Димитрова, Георги Мандичев, Виолина Любомирова, Оценка на мерките по Инициативата за младежка заетост в рамките на приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014–2020, Министерство на труда и социалната политика, София 2016
10 Ралица Симеонова-Ганева, Андрей Василев, Калоян Ганев, Любомир Димитров, Иглика Василева, Цветелина Димитрова, Радостина Ангелова, Даниел Нигохосян, Катина Панчева, Емилия Узунова, Последваща оценка на приноса на активната политика на пазара на труда за изменение на избрани показатели, характеризиращи икономическото и социално развитие на страната за периода 2000-2011 г. (тематични приложения), Министерство на труда и социалната политика, ДЗЗД „ЕКОРИС и партньори“, София 2015
Статия в научно списание
1 Petyo Bonev, Rony Emmenegger, Laura Forero, Kaloyan Ganev, Ralitsa Simeonova-Ganeva, Magnus Söderberg, Nuclear waste in my backyard: Social acceptance and economic incentives, Energy Policy, vol:185, 2024, pages:1-11, ISSN (print):0301-4215, doi:https://doi.org/10.1016/j.enpol.2023.113979, Ref, Web of Science, IF (9 - 2022), Web of Science Quartile: Q1 (2024), SCOPUS, SJR (2.292 - 2022), SCOPUS Quartile: Q1 (2024), International 2024
2 Ralitsa Simeonova-Ganeva, Martin Ivanov, Kaloyan Ganev, Currency Reforms and Inflation in Communist and Post-Communist Bulgaria, Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания, vol:8, 2023, pages:236-251, doi:10.61836/MRIS8360, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.18 - 2023), SCOPUS Quartile: Q2 (2023) 2023
3 Iliyan Nenov, George Mengov, Kaloyan Ganev, Ralitsa Simeonova-Ganeva, Neurocomputational Economic Forecasting with a Handful of Data, Comptes rendus de l'Academie bulgare des Sciences, vol:74, issue:10, 2021, pages:1511-1518, ISSN (print):1310–1331, ISSN (online):2367–5535, doi:10.7546/CRABS.2021.10.11, Ref, Web of Science, IF (0.378 - 2020), Web of Science Quartile: Q2 (2021), SCOPUS, SJR (0.244 - 2020), SCOPUS Quartile: Q2 (2021), PhD 2021
4 Kaloyan Ganev, A Small Model for Output Gap and Potential Growth Estimation. An Application to Bulgaria, Bulgarian Economic Papers, 2015 2015
5 Калоян Ганев, Ранни теории за бизнес цикъла и ролята им за развитието на икономическата наука, Икономическа мисъл, брой:3, 2014, стр.:39-56, Ref 2014
6 Zhelyu Vladimirov, Ralitsa Simeonova-Ganeva, Kaloyan Ganev, Significance of globalization-specific factors for SME competitiveness: a conceptual model and an empirical test, Business Systems Review, том:2, брой:3, 2013, стр.:1-25, Ref, Web of Science 2013
7 Ралица Симеонова-Ганева, Наталия Панайотова, Калоян Ганев, Моделиране на възвращаемостта от образование и реализация на притежателите на докторски степени на пазара на труда в България, Статистика, брой:3-4, 2012, стр.:21-44, PhD 2012
8 Kaloyan Ganev, Can Educational Attainment Explain Total Factor Productivity? Growth Accounting Evidence from Seven Transition Countries for the Period 1991-2000, Journal of World Economic Review, том:2, брой:1, 2007, стр.:11-24 2007
Статия в поредица
1 Petyo Bonev, Rony Emmenegger, Laura Forero, Kaloyan Ganev, Ralitsa Simeonova-Ganeva, Magnus Söderberg, Nuclear Waste in my Backyard: Social Acceptance and Economic Incentives, Economics Working Paper Series. St. Gallen: University of St. Gallen, vol:November 2022, School of Economics and Political Science, Department of Economics , issue:Discussion Paper no. 2022-15, editor/s:Mirela Keuschnigg, Publisher:University of St. Gallen, 2022, pages:1-28, Ref, др.(RePEc), International 2022
2 Ralitsa Simeonova-Ganeva, Kaloyan Ganev, Institutionally Induced Human Capital Vintages and Economic Growth in Transition, Year Book of the Faculty of Economics and Business Administration, 2008 2008
3 Калоян Ганев, Измерване на общата факторна производителност: счетоводство на икономическия растеж за България, Дискусионни материали, издателство:БНБ, 2005 2005
4 Ralitsa Simeonova-Ganeva, Kaloyan Ganev, Quality of Human Capital Investments and Growth in a Solow-type Model, Year Book of the Faculty of Economics and Business Administration, брой:3, 2004 2004
5 Калоян Ганев, Статистически оценки на отклоненията от макроикономическия потенциал. Приложение за икономиката на България, Серия "Икономически изследвания", издателство:АИАП, 2004 2004
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Iliyan Nenov, Ралица Симеонова-Ганева, Kaloyan Ganev, George Mengov, A Neural Model Forecasts Macroeconomic Indicators, 2023 International Conference Automatics and Informatics (ICAI), Publisher:IEEE Press, 2023, pages:156-159, ISBN:979-8-3503-1291-1, doi:10.1109/ICAI58806.2023.10339011, Ref, IEEE Xplore, PhD 2023
2 Iliyan Nenov, Ralitsa Simeonova–Ganeva, Kaloyan Ganev, George Mengov, A Neural Model Forecasts Macroeconomic Indicators, International Conference AUTOMATICS AND INFORMATICS`2023, October 05 - 07, 2023, Varna, Bulgaria (ICAI'23), Publisher:IEEE Press, 2023, pages:156-159, ISBN:979-8-3503-1291-1, doi:10.1109/ICAI58806.2023.10339011, Ref, IEEE Xplore, PhD 2023
3 Martin Ivanov, Ralitsa Simeonova-Ganeva, Kaloyan Ganev, Long-term Consumer Price Dynamics in Bulgaria, 1750-2020, Development Dilemmas, Proceedings of the Centre for Economic History Research, Volume VII, Publisher:Centre for Economic History Research, 2022, pages:23-39, ISSN (print):2534-9244, ISSN (online):2603-3526, Ref 2022
4 Мартин Иванов, Калоян Ганев, Ралица Симеонова-Ганева, Консервативните предприемачи: опит за количествено обясняване на причините за вътрешните миграции в България от 1878 до 1900 г., Предприемачеството в историческа перспектива, редактор/и:Чл.-кор. проф. д.и.н. Иван РУСЕВ , издателство:Центъра за стопанско-исторически изследвания и ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 2021, стр.:104-120, ISSN (print):2534-9244, ISSN (online): 2603-3526 , Ref, SCOPUS, SJR ( - 2021) 2021
5 Kaloyan Ganev, Ralitsa Simeonova-Ganeva, Dessislava Yordanova, Microcrediting of SMEs in Bulgaria, Microfinance for SMEs in the Black Sea Economic Cooperation Region, издателство:Organization of the Black Sea Economic Cooperation and Konrad-Adenauer-Stiftung, 2014 2014
6 Ралица Симеонова-Ганева, Калоян Ганев, Ефекти от политиките, финансирани от европейските фондове: оценяване на въздействието на инвестициите в образование и наука в България, Посткризисно икономическо развитие на ЕС и България, издателство:ГорексПрес, 2013, стр.:320-327 2013
7 Zhelyu Vladimirov, Ralitsa Simeonova-Ganeva, Kaloyan Ganev, Interaction of Leading and Supporting Factors for the SME Competitiveness, Economic Development and Entrepreneurship in Transition Economies: A Review of Current Policy Approaches, 2011 2011
8 Kaloyan Ganev, Ralitsa Simeonova-Ganeva, Economic Developments, in Péter Bilek (ed.), Integration Perspectives and Synergic Effects of European Transformation in the Countries Targeted by EU Enlargement and Neighbourhood Policies , Integration Perspectives and Synergic Effects of European Transformation in the Countries Targeted by EU Enlargement and Neighbourhood Policies , редактор/и:Péter Bilek, издателство:Centre for EU Enlargement Studies, Central European University, 2008 2008
9 Ralitsa Simeonova-Ganeva, Kaloyan Ganev, Pencho Mihnev, Working Paper D.11.6, e-Living: Life in a Digital Europe “Partners Analysis”. Digital TV Europe, E-Living: Life in a Digital Europe, An EU Fifth Framework Project, 2003 2003
10 Yoel Raban, Tal Soffer, Pencho Mihnev, Kaloyan Ganev, ICT Uptake and Usage: A Cross-sectional Analysis, E-Living: Life in a Digital Europe, An EU Fifth Framework Project, 2002, International 2002
Студия в научно списание
Kaloyan Ganev, Real-Time vs. Full-Sample Performance of One-Sided and Two-Sided HP Filters. An Application to 27 EU Member States' GDP Data, Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics , vol:12, issue:3, 2020, pages:251-272, ISSN (print):2080-0886, ISSN (online):2080-119X, doi:10.24425/cejeme.2020.134748, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.123 - 2019), SCOPUS Quartile: Q4 (2020), др.(RepEc) 2020
Студия в поредица
1 Калоян Ганев, Моделиране на икономическия растеж и бизнес цикъла в условията на централно планиране в България (част I), Годишник на Софийския университет - Стопански факултет, брой:18, 2020, стр.:77-106 2020
2 Калоян Ганев, Моделиране на икономическия растеж и бизнес цикъла в условията на централно планиране в България (част II), Годишник на Софийския университет - Стопански факултет, брой:19, 2020, стр.:5-29 2020