Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Десислава Владимирова

Researcher ID (Web of Science):AAS-1876-2020
Глава от книга
Mačianskienė, N., Daukšienė, E. , Ruzaitė, J, Trepulė, E. , Kompała-Bąba, A., Francikowski, J. , Karwacka, M. , Vladimirova, D. , Dyulgerov, N. , Iliyana Simeonova, T4E Tracs Scenarios, University of Silesia, Katowice, Рецензирано, International 2023
Дисертация д-р
Десислава Стефанова Владимирова, Арабите в Сицилия (IX–XI век). Завоюване, институции и културни взаимодействия, Исторически факултет, СУ "Св. Кл. Охридски", Ръководител:проф. Павел Павлович 2016
Монография
Владимирова, Десислава, Арабите в Сицилия (IX – XI в.) Завоюване, управление и културни взаимодействия, ISBN:978-954-07-4908-2 2020
Научен проект
1 Десислава Владимирова, Myth and Reality in Late Antiquity and the Middle Ages: ancient origins and modern interpretations, Член, СУ "Св. Климент Охридски"/ Университета в Саарланд, Номер на договора:Договор за сътрудничество между СУ „Св. Климент Охридски“ и Университета на Саарланд в Саарбрюкен, Германия 2024
2 Десислава Владимирова, Мит и реалност в Късната античност и Средните векове: древен произход и съвременни интерпретации , Член, СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-104/11.4.2024 2024
3 Десислава Владимирова, Crusaders Societies in the Eastern Mediterranean: Parallels and Difference (1lth — 15th Centuries), Член, СУ "Св. Климент Охридски"/ Университета в Саарланд, Номер на договора:Договор за сътрудничество между СУ „Св. Климент Охридски“ и Университета на Саарланд в Саарбрюкен, Германия 2023
4 Десислава Владимирова, Кръстоносните общества в Източното средиземноморие 11-15 век: паралели и различия, Член, 2023
5 Десислава Владимирова, Международна нумизматична конференция „10та съвместна среща ECFN и Nomisma.org & 2ри BulgNR ЗАЕДНО“, Член, , Номер на договора:80-10-37 / 20.4.2023 2023
6 Десислава Владимирова, Минало и перспективи пред историческата наука през 21 в., Ръководител, СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:№ 80-10- 51/2022 г. 2022
7 Десислава Владимирова, По следите на кръстоносците в Пловдив и региона, Член, СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:№ 80-10-85/10.05.2022 г. 2022
8 Десислава Владимирова, „МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната екосистема“ , Член, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Номер на договора:BG05M2OP001-2.016-0018 2021
9 Десислава Владимирова, Иновативно образование в хуманитарни и социални науки чрез цифрова трансформация и модернизация на учебните програми във Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий", Софийски университет "Св. Климент Охридски", Югозападен университет "Неофит Рилски" и Техническият университет в Габрово в партньорство с чуждестранни университети от Гърция, Полша и Румъния, Член, Съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Номер на договора:№BG05M2OP001-2.016-0019 2021
10 Десислава Владимирова, Странджа планина - идентифициране на историческите маршрути от древността в контекста на технологичното съвремие, Член, Исторически факултет, СУ "Св. Кл. Охридски" 2021
11 Десислава Владимирова, Арабите в Сицилия (IX – XI век) – материално културно наследство” с двуседмично проучване на терен на остров Сицилия. , Ръководител, Университетски хуманитарен комплекс СУ “Св. Климент Охридски” , Номер на договора:№996/29.10.2013 г 2014
Статия в научно списание
1 Десислава Владимирова, Муслим ал-Найсабури и методът на ислямската религиозно-правна традиция, История, issue:6, 2023, pages:623-628, Ref, Web of Science 2023
2 Desislava Vladimirova, CHARACTERISTICS OF THE MEDIEVAL ISLAMIC PRISONS IN SICILY (9TH-11THCENTURY), ISTORIYA-HISTORY, vol:27, issue:2, 2019, pages:151-163, ISSN (print):0861-3710, ISSN (online):1314-8524 2019
3 Владимирова, Десислава, Характеристики на средновековните ислямски затвори на остров Сицилия (IX–XI в.), История, issue:27(2), 2019, pages:151-163, ISSN (print):0861–3710, Ref 2019
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Desislava Vladimirova, Etna, Volcano and Stromboli in the Eschatological Perceptions of Medieval Christianity (in print), The Medieval Eschatology , Publisher:Sociedad Española de Estudios Medievales, 2024 2024
2 Десислава Владимирова, Анализ на описанието на източните български земи в „Пътешествие на копнеещия да преброди страните“ (XII век) с помощта на географски информационни системи (ГИС) (под печат), Осма национална конференция „ПЪТУВАНЕ КЪМ БЪЛГАРИЯ” по история, археология и културен туризъм, Publisher:Шуменски университет, 2024 2024
3 Десислава Владимирова, Образът на вулканите като обиталища на злото в християнски и ислямски средновековни текстове – осъзната имитация или илюзорна оригиналност? , Сборник в памет на проф. д-р Тодор Попнеделев, редактор/и:Владимир Станев, Светослав Живков , издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2023, стр.:398-411, ISSN (online):ISBN 978-954-07-5891-6 2023
4 Десислава Владимирова, Никола Дюлгеров, Никола Доганов, Научни резултати от проект „По следите на кръстоносците в Пловдив и региона“, SCRIPTA MANENT, редактор/и:проф. д-р Александър Николов, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2022, стр.:83-92, ISBN:978-954-07-5616-5 2022
5 Владимирова, Десислава, Гимназиалното обучение по история във време на реформи проблеми и перспективи, Общество, памет, образование. История и обществени нагласи. Сборник с доклади от летния национален дидактически семинар в Китен, 2019, pages:150-162, ISBN:978-619-194-049-3 2019
6 Владимирова, Десислава, Ислямските училища в Централното Средиземноморие в периода IX – X век: теория и практики, Общество, памет, образование. История и обществени нагласи. Сборник с доклади от летния национален дидактически семинар в Китен, 2018, pages:206-218, ISBN:978-619-194-038-7 2018
7 Владимирова, Десислава, Арабите в Сицилия IX–XI в.: обзор на писмените извори и подходи при работата с тях., Докторантски сборник 2014. Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки, 2015, pages:27-43, ISBN:978-619-152-592-8 2015
8 Владимирова, Десислава, Морски битки и обсади в хода на арабското настъпление на остров Сицилия (827–902 г.) – извори, хронология, проблематика, Сборник с доклади от Докторантски и постдокторантски четения на Исторически факултет 2013 г. , 2014, pages:23-47, ISSN (print):2367-4784 2014
9 Владимирова, Десислава, Посланието на победителите в битката при Мизилмери (1068 г.) според хрониката на Гофредо Малатера, : Сборник с доклади от Докторантски и постдокторантски четения на Исторически факултет 2012 г. , 2014, pages:46-52, ISSN (print):2367-4784 2014
10 Vladimirova, Desislava., Urban Structure and Urban Life in Palermo in the 10th Century CE According to Ibn Ηawqal, Standards of Everyday Life in the Middle Ages and in Modern Times. Vol. 2, 2013, pages:257-276, ISBN:978-954-400-920-5 2013
11 Владимирова, Десислава, Как дойде злото? – Монахът Теодосий за падането на Сиракуза (878 г.) и положението на християните в мюсюлманска Сицилия, Quod Deus Vult! Mediaevalia (Специално издание), 2013, pages:140-153, ISSN (print):1314-2755 2013
Студия в научно списание
1 Десислава Владимирова, За средновековната арабска полемика срещу берберите и тяхното практикуване на исляма, Исторически преглед, vol:80, issue:2, 2024, pages:77-108, ISSN (print):0323-9748 , ISSN (online):2815-3391, Ref 2024
2 Десислава Владимирова, ЕТНА И ЕОЛИЙСКИТЕ ВУЛКАНИ В АНТИЧНИТЕ И СРЕДНОВЕКОВНИТЕ ТЕКСТОВЕ – РАЗРИВ ИЛИ ПРИЕМСТВЕНОСТ В ПРЕДСТАВИТЕ? , Анамнеза, том:16, брой:2, 2021, стр.:15-58, ISSN (online):1312-9295 2021
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Десислава Владимирова, Берберите – размирници и бунтовници. Корените на противоречията в Магриба, ал-Андалус и Сицилия според арабското историческо повествование (VIII–XIII в.) 2023
2 Секционен доклад, Десислава Владимирова, Българите на Балканите според средновековните арабски географски трудове – сравнителен анализ 2023
3 Секционен доклад, Десислава Владимирова, Берберският хариджизъм в периода VIII-IX век – мит и реалност 2023
4 Секционен доклад, Десислава Владимирова, Вулканите като обиталища на злото в християнски и ислямски средновековни текстове – произход и измерения на топоса 2022
5 Секционен доклад, Десислава Владимирова, Анализ на описанието на източните български земи в „Пътешествие на копнеещия да преброди страните“ (XII век) с помощта на географски информационни системи (ГИС) 2022
6 Секционен доклад, Десислава Владимирова, Etna, Volcano and Stromboli in the Medieval eschatological perceptions 2021
7 Секционен доклад, Десислава Владимирова, Гимназиалното обучение по история във време на реформи - проблеми и перспективи 2019
8 Присъствие, Десислава Владимирова, Oбучителен семинар за български учители в Мемориалния център за героите и жертвите от Холокоста "Яд Вашем" (Йерусалим, Израел) 2019
9 Секционен доклад, Десислава Владимирова, Ислямските училища в Централното Средиземноморие в периода IX – X век: теория и практики 2018
10 Присъствие, Десислава Владимирова, Joint history project phase 2 (Podgorica, Montenegro) 2016
11 Секционен доклад, Десислава Владимирова, Обезглавяване vs. изваждане на сърцето. Отразяването на мюсюлманската жестокост в Централното Средиземноморие от периода IX-XI век в историческите извори 2016
12 Секционен доклад, Десислава Владимирова, Еволюция на фатимидската търговия в Централното Средиземноморие (X-XI век) 2015
13 Секционен доклад, Десислава Владимирова, "Мируващите" религиозни общности в Сицилия – обзор на отношенията между юдеи, християни и мюсюлмани във времето на арабското управление (IX–XI век) 2014
14 Секционен доклад, Десислава Владимирова, Сицилианските затвори (IX–XI век) – характеристики и местоположение 2014
15 Секционен доклад, Десислава Владимирова, Арабите в Сицилия ІХ - ХІ век – обзор на писмените извори и подходи при работата с тях 2013
16 Секционен доклад, Десислава Владимирова, Морски битки и обсади в хода на арабското настъпление на остров Сицилия (827 – 902 г.) 2013
17 Секционен доклад, Десислава Владимирова, Посланието на победителите в битката при Мизилмери (1068 г.) според хрониката на Гофредо Малатера 2012
18 Пленарен доклад, Десислава Владимирова, Urban Structure and Urban Life in Palermo in the 10th century CE according to Ibn Hawqal 2012
19 Секционен доклад, Десислава Владимирова, Средновековна Сицилия (IX – XI в.) в обсега на българската историография – подходи и перспективи 2012