Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Диана Игнатова

Author ID (SCOPUS):57195926218

Researcher ID (Web of Science):AAB-9423-2021

ORCID ID:http://orcid.org/0000-0002-0576-710X
Глава от книга
Bernhardt, B.M., Stemberger, J.P., Bérubé, B., Ciocca, V., Freitas, M.J., Ignatova, Diana, Kogošek, D., Lundeborg Hammarström, I., Másdóttir, T., Ozbič, M., Identification of protracted phonological development across languages - The Whole Word Match and basic mismatch measures. Chapter 12, In: An Anthology of Bilingual Child Phonology, 274-309. , ISSN (online):10:1788928415-Hard back, ISBN:10:1788928415-Hard back, Eds. E. Babatsouli,M. Ball & N. Mueller, Multilingual Matters, Ref, International 2020
Дисертация д-р
Игнатова, Диана, Диагностичен модел за оценка на деца в предучилищна възраст с риск за специфични нарушения на четенето., дисертационен труд, СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:проф. Енчо Герганов 2014
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Ignatova, D., Marinova-Todd, S. , Bulgarian Screening Test for Phonology, licenced under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. , 2019
2 Bernhardt, B. May, Stemberger, Joseph P. Ignatova, Diana & Marinova-Todd, Stefka M., Nonlinear Scan Analysis Revised July 2015: Bulgarian, Licensed under a Creative Commons Attribution-Non-Commercial 4.0 International License. www.phonodevelopment.sites.olt.ubc.ca , 2015
3 Ignatova, D., Marinova-Todd, S., Stemberger, J. P. & Bernhardt, B. M. , Phonological Development Test for Bulgarian Children Updated Version, licenced by Barbara May Bernhardt under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. http://www.csu.edu.au/research/multilingual-speech/speech-assessments , 2015
4 Ignatova, Diana, Електронен звуково-светлинен стенд в специализираните практики на логопеди, педагози и психолози. Специална педагогика, бр. 1, с.92-93, С. ISSN 1310-7003, 2010
5 Ignatova, Diana, Национална конференция по логопедия на тема „Екипна работа при пациенти с моторни дефицити“., 6-7 март, 2009, Специална педагогика, XII, с. 88-89, София. ISBN 1310-7003, 2009
6 Ignatova, D, Assessment of Children with Language Disorders. Published Abstracts from II-nd National Congress of Neuroscience with International Participation of the Bulgarian Society for Neuroscience, Oct. 24th-26th, 2002, Sofia., 2002
Книга
1 Игнатова Д. , Специфични нарушения на четенето. Диагностично оценяване. II част, Феномен, София 2010
2 Игнатова Д. , Четене и специфичните му нарушения. Теоретични аспекти и социални перспективи., Парадигма, София 2009
Монография
1 Ignatova, Diana, Работа в диагностичен екип в приобщаваща образователна среда:Неформално поведенческо диагностично оценяване. С. COBISS.BG-ID-42269448, ISBN:978-954-549-145-0 , Парадигма, София, Рецензирано 2020
2 Ignatova, Diana, Специфични нарушения на четенето: Диагностично оценяване, II част, С. COBISS.BG-ID-1231950820, ISBN:_978-954-549-089-7, COBISS.BG-ID-1231950820, ИК "Феномен", София, Рецензирано 2010
3 Ignatova, Diana, Четене и специфичните му нарушения: Теоретични аспекти и социални перспективи. С., Парадигма. COBISS.BG-ID-1231636452, ISBN:978-954-326-098-0, COBISS.BG-ID-1231636452, Парадигма, София, Рецензирано 2009
Научен проект
1 Диана Игнатова, „Изготвяне на дигитални учебни ресурси и създаване на дидактичен видеофонд към Терапевтичната зала на Факултета по науки за образованието и изкуствата в подкрепа на практическото и електронното обучение на студентите“, Член, СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора: 80-10-25/22.03.2021 2021
2 Диана Игнатова, "Ефективни подходи за осигуряване на достъпна среда за стимулиране на играта на децата със СОП, като елемент на ранната интервенция и предучилищна подкрепа", Член, , Номер на договора:80-10-176-27.04.2020 2019
3 Диана Игнатова, „Студентски практики“, Член, , Номер на договора:BG05M2OP001-2.002-0001 2016
4 Диана Игнатова, "Квалификация на педагогическите специалисти", Член, , Номер на договора:BG051PO001-3.1.03-0001 2013
5 Диана Игнатова, ”Крослингвистично изследване на деца със забавено фонологично развитие в предучилищна възраст”, Член, University of British Columbia – Vancouver, Canada, Номер на договора:Международен научен проект UBC BREB A-11-02574 2011
Статия в научно списание
1 Ignatova, D., Bernhardt, M. B., Marinova-Todd, S., The Influence of Word Stress on Segmental and Cluster Match: a Bulgarian three-year-old with Protracted Phonological development, Clinical Linguistics and Phonetics, vol:36, issue:8, 2022, pages:738-750, doi:10.1080/02699206.2021.2019311, Ref, IF ( - 2022), International 2022
2 Ignatova, D., Wellness Culture Benchmarking at Bulgarian Preliminary School, Scientific notices, Bulletin "Heritage BG", 2022., vol:2, issue:3, 2022, pages:104-111, ISSN (print):ISSN 2815-3138 (Print), ISSN (online):ISNN-e 2815-3316 (Online), Ref, Web of Science, IF ( - 2022) 2022
3 Ignatova, D., SPECIFICITY OF THE MOTOR POTENTIAL FOR ACHIEVING SCHOLAR WELLNESS, TRAKIA JOURNAL OF SCIENCES, vol:Vol. 19, Suppl. 1, issue:Number 3, SECTION 7A: SPORTS PROBLEMS OF BUSINESS, 2021, pages:867-873, ISSN (print):ISSN 1313-7050 (print) , ISSN (online):ISSN 1313-3551 (online), ISBN:http://tru.uni-sz.bg/tsj/, doi:doi:10.15547/tjs.2021.s.01.136 , Ref, IF ( - 2021) 2021
4 Ignatova, Diana, Невербални нарушения на ученето. (Описание на случай) Дизайн на изследователска стратегия, Здравна политика и мениджмънт, том:20, брой:извънреден, 2020, стр.:146-153, ISSN (online):13-13-49-81, Ref 2020
5 Ignatova, Diana, Bernhardt, B., Marinova-Todd. S. et al., Word-initial trill clusters in children with typical versus protracted phonological development: Bulgarian. Journal of Clinical Linguistics and Phonetics, 32 (5-6), 506-522. , Journal f Clinical Linguistics and Phonetics, vol:32, issue:5-6, 2018, pages:506-522, ISSN (print):0269-9206(Print),, ISSN (online):1464-5076 (Online), doi:DOI:10.1080/02699206.2017.1359853, , Ref, Web of Science, IF ( - 2018), SCOPUS, SJR ( - 2018), International 2018
6 Ignatova, Diana, Дискусионни аспекти в тълкуването на проблема специфично езиково нарушение, Специална педагогика, брой:4, 2012, стр.:3-9, ISBN:1310-7003 2012
7 Игнатова Д., Дискусионни аспекти в тълкуването на проблема специфично езиково нарушение, сп. Специална педагогика, 3, 2012., сп. Специална педагогика, брой:3, 2012 2012
8 Ignatova, Diana, Специфики на образователната среда при обучението на деца със специфични нарушения в ученето в условията на масовото училище, I., 62-69., Специална педагогика, брой:1, 2011, стр.:62-69, ISSN (print):ISSN 1310-7003 2011
9 Ignatova, Diana, Подходи за идентификация на специфичните нарушения на ученето. С., Специална педагогика, брой:3, 2007, стр.:23-34, ISSN (print):ISSN 1310-7003 2007
10 Ignatova, D., Radeva, V., Early Disembryogenesis as an Etiological Explanation of Developmental Dyslexia. , Acta Morphologica et Anthropologica, брой:11, 2006, Ref, Web of Science, IF ( - 2006) 2006
11 Ignatova, Diana, Терапевтични подходи и техники в психолого-педагогическата работа с деца със специфични нарушения на четенето.С., Специална педагогика, брой:2, 2004, стр.:63-71, ISSN (print):ISSN 1310-7003 2004
12 Ignatova, Diana, Аспекти на ранното диагностично оценяване при деца с езикови нарушения.С. , Специална педагогика, брой:4, 2002, стр.:38-44, ISSN (print):ISSN 1310-7003 2002
Статия в поредица
Трошева-Асенова, А., Цветкова – Арсова, М., Игнатова, Д., Кръстева, Д., Шапкова, П., Изследване на игровата среда за деца със специални образователни потребности в семейството, Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, том:Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, т. ХХIV D, ISSN 1314-6769 , брой:т. ХХIV D, 2020, стр.:79-88, ISSN (print):1314-6769 , Ref 2020
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Игнатова, Д., Актуални методически аспекти по плуване в ранна детска и предучилищна възраст в началния етап на основната образователна степен /1-4кл/ и влиянието им върху гръбначните изкривявания , Юбилеен сборник - "Квалификацията на учителите в Департамента за информация и усъвършенстване на учители", редактор/и:проф. дпн Росица Пенкова, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2020, стр.:156-160, ISBN: ISBN 978-954-07-4963-1, Ref 2020
2 Игнатова, Д., Влиянието на подвижните игри с изправителен характер при 5-6 годишни деца в условията на детска градина, Юбилеен сборник - "Квалификацията на учителите в Департамента за информация и усъвършенстване на учители" , редактор/и:проф. дпн Росица Пенкова, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2020, стр.:161-164, ISBN: ISBN 978-954-07-4963-1, Ref 2020
3 Ignatova, Diana, Диференцирани подходи и програми за развитие на четивните умения при деца с дислексия на развитието., С., Сборник от Научно-практическа конференция, посветена на 80-години от рождението на проф. д-р Г. Бижков „Образование и изкуства – традиции и перспективи“, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2020, стр.:348-357, ISBN:ISBN 978-954-07-50-61-3 2020
4 Ignatova, Diana, Невербални нарушения на ученето(Описание на случай): Дизайн на изследователска стратегия. , МУ, С., Сборник резюмета от Четвърта Национална конференция с международно участие „Иновации в общественото здраве“, издателство:Факултет по обществено здраве, 2020, стр.:38-39, ISBN:978-619-7452-10-5 2020
5 Ignatova, Diana, Оценяване на ефективността на специализираното образователно и терапевтично въздействие в условията на приобщаваща образователна среда.,С., Сборник от Научно-практическа конференция, посветена на 80-години от рождението на проф. д-р Г. Бижков „Образование и изкуства – традиции и перспективи“, 2020, стр.:281-288, ISBN:ISBN 978-954-07-50-61-3 2020
6 Ignatova, Diana, Гласова умора и вокална хиперфункция., С. , Сборник с научни доклади и разширени анотации на работните ателиета от научно-практическа конференция по случай 70 годиниот основаването на катедра „Сценична реч“ „Гласът–средство за въздействие“, издателство:Фабер, 2019, стр.:168-177, ISBN:ISBN 978-619-00-1117-0 2019
7 Игнатова, Д., Прилагане на адаптирана йога за деца в условия на детска градина , VIII Есенен научнообразователен форум,“Взаимодействието между средно и висше образование като фактор за повишаване качеството на образованието", редактор/и:проф. дпн Росица Пенкова, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2019, стр.:194-196, ISBN:ISBN 978-954-07-4838-2, Ref 2019
8 Ignatova, D., The effects of swimming on preschool children with spinal abnormalities, 17th International BASOPED Conference "Traditions and innovations in the education of the Balkan countries", editor/s:Prof. Dr. Rossitsa Penkova, Publisher:Balkan Society for Pedagogy and Education, 2018, pages:207-212, ISBN:ISBN 978-954-326-370-7, Ref 2018
9 Ignatova, Diana, Съвременни тенденции за диагностично оценяване в условията на приобщаваща образователна среда, Сборник от Юбилейна научна конференция с международно участие„Научни и практически аспекти на приобщаващото образование",посветена на 130та годишнина на СУ„Св. Климент Охридски" и 35 годишнина на катедра„Специална педагогика и логопедия", издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2018, стр.:182-191, ISBN:ISBN 978-954-07-4541-1 2018
10 Игнатова, Д., Костов, К., Изработване и прилагане на експериментален модел на изправителна гимнастика за профилактика на неправилната стойка при деца в детските градини, Съвременни педагогически технологии в образованието 7-ми есенен научно-образователен форум, редактор/и:Росица Пенкова, Катя Стоянова, издателство:Университетско издателство"Св. Климент Охридски", 2017, стр.:155-159, ISBN:ISBN 978-954-07-4554-1, Ref 2017
11 Игнатова, Д., Влияние на плуването при деца с гръбначни изкривявания в предучилищна възраст, V Есенен научно-образователен форум - Съвременното училище и квалификацията на учителите, редактор/и:проф. дпн Росица Пенкова, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2016, стр.:213-218, ISBN:ISBN 978-954-07-4105-5, Ref 2016
12 Ignatova, Diana, Училището днес – нови функции в условията на глобален преход.,Шумен., Сборник от Юбилейна научна конференция с международно участие „40 години Шуменски Университет 1971 - 2011”, издателство:ШУ "Епископ Константин Преславски", 2011, стр.:130-137, ISBN:ISBN 978-954-577-582-6 2011
13 Ignatova, Diana, Възгледите на Лев Виготски в контекста на съвременната специално-педагогическа практика.,София. , Сборник от Юбилейна научна конференция с международно участие „100 години от рождението на проф. Дечо Денев и 25 години ФНПП”, издателство:Феномен, 2010, стр.:119-122, ISBN:ISBN 978-954-549-094-1 2010
14 Ignatova, Diana, Съвременни подходи и методи в обучението на деца със специфични нарушения на четенето. Шумен. , Сборник “Иновации в образованието”, издателство:УИ "Епископ "Константин Преславски", 2010, стр.:444-450, ISBN:ISBN 978-954-400-298-5 2010
15 Ignatova, Diana, Теоретични аспекти на проблема „Специфично езиково нарушение”.С. , Сборник “Екипна работа при пациенти с моторни дефицити”, издателство:Ромел, 2009, ISBN:ISBN 978-954-9458-11-4 2009
16 Ignatova, Diana, Специфични нарушения на ученето-операционализация на понятията и диагностичните критерии.София. , Сборник “Съвременни тенденции в специално-педагогическата и логопедична терминология”, издателство:Фабер, 2008, стр.:232-237, ISBN:ISBN 978-954-775-872-8 2008
17 Ignatova, Diana, Четене и морфо-функционална мозъчна организация. , Сборник от V-та национална конференция по проблемите на логопедията, издателство:Ромел, 2006, стр.:7-19, ISBN:ISBN 954-94580-8-3 2006
18 Ignatova, Diana, Някои морфофункционални хипотези относно проблема дислексия развитието., Сборник от IV-та национална конференция “Концептуализация на прехода в българската логопедия през първото десетилетие на XXI век”, издателство:Ромел, 2005, ISBN:ISBN 954-9458-6-0 2005
19 Ignatova, Diana, Проблеми на ранната идентификация на специфичните нарушения на четенето. , Сборник от национална конференция „Логопедичната практика в България в началото на 21 век“, Publisher:Ромел, 2004, pages:205-212, ISBN:ISBN 954-91270-5-2 2004
20 Ignatova, Diana, Четене и фонологична компетентност. София., Сборник “Обучение и възпитание в началните училища, детските градини и специалните училищни заведения”, 2004, стр.:366-368, ISBN:ISBN 954-8510-87-1 2004
21 Radeva, V., Ignatova, Diana, A Study on Early Neuro-embriogenesis as an Attempt to Explain Learning Disabilities.Ohrid, Macedonia. , Book of Abstracts of National Conference with International Participation “10 years studies of Deffectology in Macedonia”, 2003, ISBN:ISBN 9989-934-22-3 2003
22 Ignatova, Diana, Early Identification of Specific Learning Difficulties in Pre-school Children. Educational Interventions. Ohrid., Book of Abstracts of National Conference with International Participation “10 years studies of Deffectology in Macedonia”, 2003, ISBN:ISBN 9989-934-22-3 2003
23 Ignatova, Diana, Treatment Strategies for children with Specific Learning Difficulties. Sofia., Published Abstracts from XVI National Congress of Anatomy with International Participation of the Bulgarian Anatomical Society, 2003 2003
24 Ignatova, Diana, Емоционални аспекти на проблема специфични нарушения на способността за учене., Сборник от втори конгрес на НСЛФБ “Съвременни тенденции в развитието на логопедичната и фониатрична теория и практика”, издателство:Ромел, 2003, стр.:198-204, ISBN:ISBN 954-91270-4-4 2003
Студия в научно списание
1 Bernhardt, Barbara May, Ignatova, Diana, W. Amoako, N. Aspinall, S. Marinova-Todd, J. P. Stemberger, K. Yokota, Bulgarian Consonant Acquisition in Preschoolers With Typical Versus Protracted Phonological Development. 1(2): , Journal of Monolingual and Bilingual Speech, vol:1, issue:2, 2019, pages:143-181, ISSN (print):JMBS (print) ISSN: 2631-8407, ISSN (online):JMBS (online) ISSN: 2631-8415, doi:https://doi.org/10.1558/jmbs.v1i2.11801. , Ref, International 2019
2 Ignatova, Diana, Комплексна методика за идентификация на деца в предучилищна възраст с риск за специфични нарушения на четенето, сп. Педагогика, том 90, 4, 501-521. , Педагогика, том:90, брой:4, 2018, стр.:501-521, ISSN (print):ISSN 0861-3982 (Print), ISSN (online):ISSN 1314-8540 (online), Ref, IF ( - 2018) 2018
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Диана Игнатова, Диференцирани подходи и програми за развитие на четивните умения при деца с дислексия на развитието. 2020
2 Секционен доклад, Игнатова Д. , Невербални нарушения на ученето: (Описание на случай) Дизайн на изследователска стратегия. 2020
3 Секционен доклад, Диана Игнатова, Изследване на игровата среда за деца със специални образователни потребности в семейството 2020
4 Секционен доклад, Диана Игнатова, Оценяване на ефективността на специализираното образователно и терапевтично въздействие в условията на приобщаваща образователна среда. 2020
5 Секционен доклад, Игнатова Д. , Гласова умора и вокална хиперфункция. , 8-9 ноември, 2019, 168-177, С. ISBN 978-619-00-1117-0 2019
6 Постер, Ignatova, D., Bernhardt, B.M. & Stemberger, J.P., Protracted phonological development (PPD) in Bulgarian: Contributions of a case-based analysis. 2018
7 Постер, Bernhardt, B.M., Ignatova, D., Stemberger, J.P. Marinova-Todd, S., Amaoko, W., Gagné, M. & Tanaka, K, Consonant singleton acquisition in Bulgarian preschoolers with typical and protracted phonological development. 2018
8 Секционен доклад, Диана Игнатова, Съвременни тенденции за диагностично оценяване в условията на приобщаваща образователна среда 2018
9 Секционен доклад, Ignatova, D., Bernhardt, B.M., Ozbič, M., Stemberger, J.P. & Marinova-Todd. S., Global phonological measures: Slavic languages. Oral paper presented as part of a Symposium presentation “Global phonological measures across languages in phonological assessment” at the Intl. Child Phonology Conference, Chania, Crete. 2018
10 Секционен доклад, Диана Игнатова, Комплексна методика за идентификация на деца в предучилищна възрастс риск за специфични нарушения на четенето 2017
11 Присъствие, Диана Игнатова, Работна среща 2014
12 Секционен доклад, Диана Игнатова, Специфики на образователната среда при обучението на деца с генерализирани нарушения на развитието. 2013
13 Секционен доклад, Диана Игнатова, Участие във фокус група 2012
14 Секционен доклад, Диана Игнатова, "Организация на средата за обучение при деца със СОП" 2012
15 Присъствие, Диана Игнатова, работна среща 2012
16 Секционен доклад, Диана Игнатова, Специфики на образователната среда при обучението на деца със специфични нарушения в ученето 2012
17 Секционен доклад, Игнатова Д. , Училището днес – нови функции в условията на глобален преход. 2011
18 Секционен доклад, Диана Игнатова, Особености на образователната среда при обучението на деца със специфични нарушения в ученето в условията на масовата детска градина., Игнатова, Д. 2010
19 Секционен доклад, Диана Игнатова, Възгледите на Лев Виготски в контекста на съвременната специално-педагогическа практика. 2010
20 Секционен доклад, Диана Игнатова, Съвременни подходи и методи в обучението на деца със специфични нарушения на четенето. 2009
21 Секционен доклад, Игнатова, Д. Радева, В., Опит за обяснение на ранните моторни дефицити с онтогенетични морфологични данни. 2009
22 Секционен доклад, Диана Игнатова, Специфични нарушения на ученето–операционализация на понятията и диагностичните критерии. 2007
23 Секционен доклад, Ignatova, D., Radeva, Changes of the fine structure of the articulationmuscularity-some ideas for etiology of dyscrete dysarthria. 2006
24 Секционен доклад, Ignatova, D., Radeva, Can neuroblasts ultrastructural changes result in developmental dyslexia? 2005
25 Секционен доклад, Ignatova, D., Radeva, Developmental dyslexia: specific phonological deficit or general sensorimotor dysfunction?,V.Third National Congress of Neuroscience with International participation 2005
26 Секционен доклад, Ignatova, D., Radeva, Early disembryogenesis and developmental dyslexia. 2004
27 Секционен доклад, Ignatova, D., Radeva, A possible explanation of the origin of developmental dyslexia. 2004
28 Секционен доклад, Диана Игнатова, Early Identification of specific learning difficulties in pre-school children 2003
29 Секционен доклад, Диана Игнатова, Treatment strategies of specific reading difficulties 2003
30 Секционен доклад, Radeva, V., Ignatova, D., A study on early neuroembryogenesis as an attempt to explain learning disabilities. 2003
31 Секционен доклад, Диана Игнатова, Diagnostic Assessment of children with language disorders Second National Congress of Neuroscience with International Participation. 2002