Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Савка Петрова
Дисертация д-р
Савка Стоянова Петрова, Връзка между интензитет на валежа и наелектризиране на облаците, Физически Факултет на СУ "Св. Климент Охридки", Ръководител:доц. д-р Румяна Мицева 2012
Научен проект
1 Савка Петрова, 5-ти научен семинар "Физика и химия на Земята, атмосферата и океана“, Ръководител, , Номер на договора:80-10-70/25.04.2023 2023
2 Савка Петрова, 4-ти научен семинар "Физика и химия на Земята, атмосферата и океана“ , Ръководител, , Номер на договора:80-10-40/10.05.2022 2022
3 Савка Петрова, Денонощен ход на честотата на мълниите над Черно море и връзката им с температура на морската повърхност през есенните месеци, Ръководител, , Номер на договора:80-10-21/10.05.2022 2022
4 Савка Петрова, Трети научен семинар "Физика и химия на Земята, атмосферата и океана“ , Член, , Номер на договора:80-10-120/26.03.2021 2021
5 Савка Петрова, Втори научен семинар "Физика и химия на Земята, атмосферата и океана“ , Член, , Номер на договора:80-10-237/15.05.2020 2020
6 Савка Петрова, Пространствено-денонощно разпределение на честотата на мълниите над територията на България и Черно море през различните сезони, Ръководител, , Номер на договора: 80-10-9/18.03.2020 2020
7 Савка Петрова, Изследване на връзката между мълнии и радиолокационни параметри на летни гръмотевични облаци в различни стадии от тяхното развитие над България. , Член, , Номер на договора:83 2013
8 Савка Петрова, Числено симулиране на случаи на екстремни конвективни явления през 2012 г. на територията на България с числения модел за прогноза на времето WRF., Член, 2013
9 Савка Петрова, Изменение на характеристиките на мълниите по време на жизнения цикъл на различни по мощност и вид на валежа гръмотевични облаци над България., Член, , Номер на договора:177 2011
10 Савка Петрова, Влияние на подложната повърхност върху гръмотевичната дейност и връзката и с интензитета на валежа за територията на България и Черно море. , Член, , Номер на договора:166 2010
11 Савка Петрова, Влияние на климатичните промени върху микрофизичните и динамични характеристики на преохладени конвективни облаци и валежите от тях – числени експерименти., Член, , Номер на договора:153 2009
12 Савка Петрова, Влияние на аерозолите върху микрофизичните и динамични характеристики на преохладени конвективни облаци - числени експерименти., Член, , Номер на договора:126 2008
13 Савка Петрова, Влияние на механизма на образуване на ледени кристалчета върху наелектризирането на морски и континентални гръмотевични облаци., Член, , Номер на договора:266 2007
Научно ръководство
1 Савка Петрова, Астрономия на ниски честоти с международния LOFAR телескоп, Физически Факултет дипломна работа:Павлина Венелинова Алексиева 2021
2 Савка Петрова, Честота на мълниите над Черно море и връзката им с температурата на морската повърхност, Физически факултет към СУ"Св. Климент Охридкси" дипломна работа:Симона Георгиева 2020
3 Савка Петрова, Влияние на метеорологичните фактори върху човешкото здраве, Физически Факултет дипломна работа:Мартина Трайкоска 2018
4 Савка Петрова, Влияние на вътрешнооблачни характеристики върху неиндуктивно наелектризиране на твърди хидрометеори., Физически факултет към СУ"Св. Климент Охридкси" дипломна работа:Даниела Тодорова Стоянова 2015
5 Савка Петрова, Влияние на мълниите върху озоновата концентрация в атмосферата, Физически факултет към СУ"Св. Климент Охридкси" дипломна работа:Полина Каменова Шаламанова 2014
6 Савка Петрова, Данните за мълниите – средство за по-добро изучаване и прогнозиране на наводненията, Физически факултет към СУ"Св. Климент Охридкси" дипломна работа:Деница Димитрова Баракова 2014
Статия в научно списание
1 Savka Petrova, Rumjana Mitzeva, Vassiliki Kotroni, Summer-time lightning activity and its relation with precipitation: Diurnal variation over maritime, coastal and continental areas, Atmospheric Research, vol:135–136, 2014, pages:388-396, doi:10.1016/j.atmosres.2012.10.015, Ref, Web of Science, IF (2.872 - 2014), Web of Science Quartile: Q1 (2014), SCOPUS, SJR (1.445 - 2014), SCOPUS Quartile: Q1 (2014), International 2014
2 S. Petrova, R. Mitzeva, V. Kotroni, J. Latham, E. L. Peneva, Analyses of summer lightning activity and precipitation in the Central and Eastern Mediterranean, Atmospheric Research, vol:91, issue:2-4, 2009, pages:453-458, doi:10.1016/j.atmosres.2008.06.013, Ref, Web of Science, IF (1.786 - 2009), SCOPUS, SJR (1.013 - 2009), SCOPUS Quartile: Q2 (2009), International 2009
3 Mitzeva R., J. Latham, S. Petrova, A comparative modeling study of the early electrical development of maritime and continental thunderstorms, Atmospheric Research, vol:82, 2006, pages:26-36, Ref, Web of Science, IF (1.304 - 2006), Web of Science Quartile: Q2 (2006), SCOPUS, SJR (0.853 - 2006), SCOPUS Quartile: Q2 (2006), International 2006
4 Petrova S., R. Mitzeva, The impact of ice nucleation of cloud microphysics and dynamics., Bulgarian Geophysical Journal, том:32, 2006, стр.:94-106, Web of Science 2006
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Savka Petrova, Rumjana Mitzeva, Autumn - diurnal variation of lightning over Black Sea and Bulgaria, Proceedings of Science,Volume 427,art. no. 194 , 2023, ISSN (online):18248039, ISBN:18248039, doi:https://doi.org/10.22323/1.427.0194, Ref, SCOPUS, SJR (0.115 - 2022), SCOPUS Quartile: Q4 (2023) 2023
2 Savka Petrova, Rumjana Mitzeva, Difference in diurnal variation of lightning over Bulgaria and Black sea, AIP Conference Proceedings, Volume: 2075, Article Number: 120010 , 2019, ISSN (online):0094-243X, ISBN:978-0-7354-1803-5, doi:10.1063/1.5091268 , Ref, IF (0.425 - 2019), SCOPUS, SJR (0.19 - 2019), SCOPUS Quartile: Q4 (2019) 2019
3 Rumjana Mitzeva, Boryana Markova, Tsvetelina Dimitrova, Savka Petrova, Contrast in lightning activity over land and sea – further analyses of thermodynamic conditions, XV International Conference on Atmospheric Electricity, 2014, doi:https://www.nssl.noaa.gov/users/mansell/icae2014/preprints/Mitzeva_187.pdf 2014
4 Mitzeva R., B. Markova, S. Petrova, N. Bratkov, V. Kotroni, Analyses of lightning and radar data for summer thunderstorms over Northeast Bulgaria and Black sea, Proceedings of the 16th International Conference on Clouds and Precipitation, Leipzig, Germany, 2012, International, PhD, MSc 2012
5 Petrova S., R. Mitzeva, V . Kotron, Analyses of Summer Lightning Activity and Precipitation over Maritime, Coastal and Continental Areas, Proceedings of the 14th International Conference on Atmospheric Electricity,August 08-12, 2011, Rio de Janeiro, Brazil, 2011, в сътрудничество с чуждестранни учени 2011
6 Mitzeva R., B. Markova, S. Petrova, Analyses of Summer Lightning Activity over Bulgaria and Black Sea – Impact of Environmental Conditions, Proceedings of the 14th International Conference on Atmospheric Electricity, August 08-12, Rio de Janeiro, Brazil, 2011, PhD 2011
7 Petrova S., R. Mitzeva, V. Kotroni, J. Latham, Relationship between lightning activity and precipitation in the Mediterranean., Proceedings of the 13th International Conference on Atmospheric Electricity, August 13-17, 2007, Beijing, China , 2007, стр.:612-615, в сътрудничество с чуждестранни учени 2007
8 Mitzeva R., S. Petrova, J. Latham, A modelling study of mixed-phase convective cloud seeding and its effect on thunderstorm charging, Proceedings of the 14th International Conference on Clouds and Precipitation, 2004, стр.:1927-1930, в сътрудничество с чуждестранни учени, MSc 2004
Студия в сборник (на конференция и др.)
Petrova S., The impact of hygroscopic seeding on the precipitation in mixed phase convective cloud., First international course, 2005, стр.:182-183 2005
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Савка Петрова, Частично финансиране на форуми: Пети научен семинар "Физика и химия на Земята, атмосферата и океана" 2023
2 Секционен доклад, Савка Петрова, Влияние на концентрацията на ледените кристали върху валежите от конвективни облаци - числено изследване 2023
3 Постер, Савка Петрова, Seasonal distribution of lightning over Bulgaria and Black Sea and its relationship with sea surface temperature. 2022
4 Секционен доклад, Савка Петрова, Денонощен ход на честотата на мълниите над Черно море и връзката им с температура на морската повърхност през есента. 2022
5 Секционен доклад, Савка Петрова, Relationship between lightning frequency over Black Sea and sea surface temperature in autumn 2022
6 Постер, Савка Петрова, Autumn - diurnal variation of lightning over Black Sea and Bulgaria 2022
7 Секционен доклад, Савка Петрова, Честота на мълниите над Черно море 2021
8 Секционен доклад, Савка Петрова, Пространствено-денонощно разпределение на честотата на мълниите над България и Черно море през различните сезони 2020
9 Секционен доклад, Савка Петрова, РАЗЛИКИ В ПЛЪТНОСТТА НА МЪЛНИИТЕ НАД МОРСКА И КОНТИНЕНТАЛНА ПОВЪРХНОСT 2019
10 Постер, Savka Petrova and Rumjana Mitzeva, Difference in diurnal variation of lightning over Bulgaria and Black sea 2018
11 Постер, Tsv. Dimitrova,S. Petrova, R. Mitzeva, N. Kadiyska, R. Dimitrov, S. Petkov, An analysis of radar characteristics of non-severe and severe seeded hailstorms, developed over Bulgaria 2014
12 Постер, Rumjana Mitzeva, Boryana Markova,Tsvetelina Dimitrova,Savka Petrova, Contrast in Lightning Activity over Land and Sea –Further Analyses of Thermodynamic Conditions 2014
13 Секционен доклад, Савка Петрова, Денонощно-пространствено разпределение на мълниите и връзката им с количеството валеж над морски, крайбрежни и континентални райони. 2014