Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Джени Маджаров
Глава от книга
1 Джени Маджаров, Въведение - В: Мария Йорданова. Традиции и иновации в зимните и предпролетни маскарадни игри в някои селища на Пазарджишко., ISBN:978-619-90021-0-0, РИМ-Пазарджик, Пазарджик, Рецензирано 2019
2 Джени Маджаров, Човекът и гората - В: Мария Йорданова. Дърводобивът в Баташко, ISBN:978-954-92418-1-5, БИСС Адвъртайзинг ООД, София 2009
3 Dzseni Madzsarov, István Szentiványi, Sándor Horváth, Kaliopi Bakirdzi, Jenő Barabás, A bolgár néprajz és folklórisztika tudománytörténete 1815 - 1981., Будапеща, в сътрудничество с чуждестранни учени 1982
Дипломна работа
Джени Маджаров, Вятърните мелници в Лудогорието - Исперихски район , Катедра Етнография, Държавен университет "Лоранд Йотвьош", Будапеща, Унгария, Ръководител:д-р Лилия Пенева-Винце 1982
Дисертация д-р
Dzseni Madzsarov, Azonosságok és eltérések a bolgár és magyar hagyományos agrárkultúra strukturájában. Gabonatermelés példáján , Катедра Етнография, Държавен университет "Лоранд Йотвьош", Будапеща, Унгария, Ръководител:доц. Йеньо Барабаш 1990
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Джени Маджаров, Живот в Западната пустиня на Египет (документален филм), 2009
2 Джени Маджаров, Тъкане на сватбени дарове (документален филм), 1994
Изложби
1 Джени Маринов Маджаров , Национална Египет - красота и величие 2010 Фотоизложба в галерия "Алма Матер", на СУ Фотоизложба от мое участие в експедиция в Египет 2009 г. 2010
2 Джени Маринов Маджаров , Национална Култура на пиенето 2000 Музей на Софийския университет Етнографска музейна експозиция на живо за различните традиционни стереотипи на пиене вода, алкохолни и безалкохолни напитки, както и лекарства. 2000
3 Джени Маринов Маджаров , Национална В света на представите и вярванията 1999 Етнографски комплекс "Капанци", РИМ - Разград Постоянна етнографска музейна експозиция. 1999
4 Джени Маринов Маджаров , Национална Традиционно българско облекло 1997 Музей на Софийския университет Временна етнографска музейна експозиция 1997
5 Джени Маринов Маджаров , Национална Традиционно балканджийско облекло 1983 Музейна сбирка в с. Побит камък, обл. Разград Постоянна етнографска музейна експозиция 1983
6 Джени Маринов Маджаров , Национална Новогодишното дърво 1981 Катедра Етнографи и катедра Фолклор, Университет "Л. Йотвьош", Будапеща, Унгария Временна етнографска музейна експозиция 1981
7 Джени Маринов Маджаров , Национална Вълшебните приказки 1980 Катедра Етнографи и катедра Фолклор, Университет "Л. Йотвьош", Будапеща, Унгария Временна музейна етнографска експозиция 1980
Книга
1 Джени Маджаров, От избор на владетел до детска игра. Проблеми при обредния жест в унгарската култура., ISBN:954-07-4269-4, Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", София 2017
2 Джени Маджаров, Функция и семантика на обредния жест в унгарската култура., ISBN:978-619-176-027-5, ИК "Гутенберг", София 2014
Научен проект
1 Джени Маджаров, София - Скопие: културни модели и миграции, Член, Програма "Култура" на Столична община - София, Номер на договора:СКК18-ПП06-205/10.10.2018 г. 2018
2 Джени Маджаров, Диагностика на родители и ученици за интеркултурна компетентност от град Пещера, Член, , Номер на договора:УС BG05M2OP001-3.002-0303-C01 2016
3 Джени Маджаров, Стимулиране развитието на научния потенциал в изследванията на културната памет, културното наследство и идентичност. , Член, , Номер на договора:BG052PO001-3.3.06-0015 с МОМН, ОПРЧР, с Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН 2015
4 Джени Маджаров, Живата памет – съхраняване, възраждане и предаване на културното богатство на Карнобатския край. , Член, Държавен фонд "Земеделие", по Мярка 323 "Опазване и възстановяване на селското наследство", Номер на договора:Договор на СУ № 4684, по Проект № 50/3/3231111/04.08.2014 г., по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие”, по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. 2014
5 Джени Маджаров, Музиката може, Член, , Номер на договора:БС -33.13-1-065/10.09.2014 г. 2014
6 Джени Маджаров, Осигуряване на условия за повишаване на квалификацията на детски учители и педагогически специалисти: Обучение на учители за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда., Член, , Номер на договора:BG051PO001-3.1.03-001 2013
7 Джени Маджаров, Чрез игри и празници да се опознаем., Член, , Номер на договора:БС-33.9-054/13.10.11. 2012
8 Джени Маджаров, 1. Средновековни арабско-египетски влияния върху българската жестова културна традиция. 2. Изследване културата на християнската - коптска общност., Член, 2009
9 Джени Маджаров, Индивидуални спомени и колективна памет за сталинските и постсталинските репресии в България, Член, , Номер на договора:BG 1000-0001 REMB/ септември 2009 2009
10 Джени Маджаров, Традициите в крак с времето , Член, , Номер на договора:ДТК 02/13 – 16. ХІІ. 2009 г. 2009
11 Джени Маджаров, Етническите групи в България, Член, 1994
12 Джени Маджаров, Възродителния процес и "Голямата екскурзия", Член, 1992
13 Джени Маджаров, Проект за етнически взаимоотношения, Член, 1991
14 Джени Маджаров, Програма "Гетика", Член, 1981
Научно ръководство
1 Джени Маджаров, Представи и вярвания на хетеродоксните мюсюлмани в Родопите, свързани с домашните поминъци, Катедра Етнология, Исторически факултет, СУ дисертация д-р:Хатиже Осман 2022
2 Джени Маджаров, Антропологична характеристика на българите християни, българите мюсюлмани и българските турци, дисертация д-р:Венета Георгиева Ангелова 2021
3 Джени Маджаров, Модели на трайни естетически въздействия върху човешкото тяло, втората половина на ХХ - началото на ХХI век, Катедра Етнология, Исторически факултет, СУ дисертация д-р:Илиана Страхилова 2021
4 Джени Маджаров, Музей и политики - развитие на етнографските отдели към Регионалните исторически музеи в Североизточна България, Катедра Етнология, Исторически факултет, СУ дисертация д-р:Надежда Димитрова Иванова 2021
5 Джени Маджаров, Характеристика и свързаност на пространствата в селището при традиционната българска семейно-родова обредност (ХIХ - средата на ХХ век, Катедра Етнология, Исторически факултет, СУ дисертация д-р:Божидар Първанов 2021
6 Джени Маджаров, Отражение на социалната действителност в детските сюжетно-ролеви игри в Асеновград, през втората половина на ХХ век, Катедра Етнология, Исторически факултет, СУ дисертация д-р:Надежда Антонова Иванова 2020
7 Джени Маджаров, Тенденции развития школьного исторического образования в условиях модернизации Республики Казахстана (1991-2020 гг.), Катедра "Обща история", Институт за история и право, Казахски национален педагогически университет "Абая", Алмати, Р. Казахстан дисертация д-р:Руслан Умиргазиевич Сейтказиев 2020
8 Джени Маджаров, Житейски модели на българските семейства в София и Виена от края на ХХ и началото на ХХI век, Катедра Етнология, Исторически факултет, СУ дисертация д-р:Марина Иванова 2019
9 Джени Маджаров, Развитие на празничната обредност по Сирни заговезни, през втората половина на ХХ век и началото на ХХI век в Монтанско, Катедра Етнология, Исторически факултет, СУ дипломна работа:Пламена Александрова 2019
10 Джени Маджаров, Модели на социално поведение при преселниците от селата в града, през периода 50-80-те години на ХХ век. (По примера на град Самоков), Катедра Етнология, Исторически факултет, СУ дисертация д-р:Виктория Костова 2017
11 Джени Маджаров, Социални модели на младежко поведение, свързани с абитуриентските балове в Пернишко, края на ХХ - началото на ХХI век, Катедра Етнология, Исторически факултет, СУ дипломна работа:Илиана Страхилова 2017
12 Джени Маджаров, Традицията и нейното осъвременяване при оброчните обредни практики в Драгоманско и Годечко, Катедра Етнология, Исторически факултет, СУ дипломна работа:Божидар Първанов 2017
13 Джени Маджаров, Вторично и допълнително използване на медицински медикаменти през социализма в град Казанлък през 70-те и 80-те години на ХХ век, Катедра Етнология, Исторически факултет, СУ дипломна работа:Цветомира Петрова 2016
14 Джени Маджаров, Съвременно състояние на традиционните празници от Великденския календарен цикъл в село Крапец, Врачанско, Катедра Етнология, Исторически факултет, СУ дипломна работа:Христинка Тошева Башева 2014
Превод на статия
1 Джени Маджаров, Лайош Недеши. Боевете на Първа българска армия в района на Кишбайом. - В: България - Унгария. Политика, история, култура през XIX - XXI век. с. 83 - 96., ISBN:978-619-176-059-6, ИК "Гутенберг", София 2015
2 Джени Маджаров, Ласло Бедеч. Тридесет години специалност "Унгарска филология" в София. - В: България - Унгария. Политика, история, култура през XIX - XXI век. с. 311 - 316., ISBN:978-619-176-059-6, ИК "Гутенберг", София 2015
3 Джени Маджаров, Ласло Мод. Житейски пътища на българските градинари от Южен Алфьолд (По примери от Сегвар и Сентеш). - В: България - Унгария. Политика, история, култура през XIX - XXI век. с. 139 - 150., ISBN:978-619-176-059-6, ИК "Гутенберг", София 2015
4 Джени Маджаров, Шандор. М. Киш. Унгарският елит преди, по време и след Първата световна война. - В: България - Унгария. Политика, история, култура през XIX - XXI век. с. 39 - 54., ISBN:978-619-176-059-6, ИК "Гутенберг", София 2015
5 Джени Маджаров, Вилмош Фойт. Хиляда деветстотин петдесет и шеста година и нейното значение за унгарската фолклористика. - В: В света на човека. Сборник в чест на проф. д.и.н. Иваничка Георгиева. с. 319 - 336., ISBN:978-954-07-2716-5, Университетско изд. "Св. Кл. Охридски", София., София 2008
6 Джени Маджаров, Вилмош Фойт. Ранни форми на иконичност в етническото и фолклорно изкуство. // Българска етнология. XXVIII, кн. 4, с. 5 - 24., ISBN:ISSN 1310-5213, Академично издателство, София 2002
7 Джени Маджаров, Вилмош Фойт. Семиотиката на свети Владислав. //Български фолклор, XXVII кн. 4, с. 48 - 55., ISBN:ISSN 0323-9861, Академично издателство, София 2001
Редактор на издание нереферирано
1 Джени Маджаров, Общности и култури. Т. 2. от поредицата Ethnologia Academica, София., Редактор на издание нереферирано 2002
2 Джени Маджаров, Културата в преход. Т. 1. от поредицата Ethnologia Academica, София., Редактор на издание нереферирано 1999
Редактор на сборник
1 Джени Маджаров, София - Скопие: културни модели и миграции. 2019, София: Ерове ISBN 978-619-7313-13-0, Редактор на сборник 2019
2 Джени Маджаров, България – Унгария. Политика, история, култура през ХIХ – ХХI век, София, ИК „Гутенберг”, Редактор на сборник 2015
3 Джени Маджаров, Красимир Стоилов, В света на човека. Сборник в чест на проф. д.и.н. Иваничка Георгиева. Университетско изд. "Св. Кл. Охридски", София. T. 1., Редактор на сборник 2008
4 Джени Маджаров, Красимир Стоилов, В света на човека. Сборник в чест на проф. д.и.н. Иваничка Георгиева. Университетско изд. "Св. Кл. Охридски", София. T. 2., Редактор на сборник 2008
Статия в научно списание
1 Джени Маджаров, Причини за различия в значението на великденския ритуал "минаване под плащаницата"., История, том:XXVI, брой:1, 2018, стр.:20-30, Ref, Web of Science 2018
2 Dzseni Madzsarov, Mágia eszközéből ünnepi dekoráció: a „martenica” 19-21. századi változásai a bolgár kultúrában., Ethnographia, том:год. 126, брой:кн. 1., 2015, стр.:76-86, Ref, Web of Science 2015
3 Джени Маджаров, Етноложки подход за изследване на обредния жест., Епохи. Историческо списание на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”., брой:год. XXII, кн. 2, , 2015, стр.:54-82, Ref, Web of Science 2015
4 Джени Маджаров, Функция и семантика на ритуала по издигане на главен жупан при неговото назначаване през ХІV-ХХ век в Кралство Унгария. , Mediaevalia, том:Quod Deus vult! Сборник в чест на проф. д.и.н. Красимира Гагова., 2013, стр.:348-373 2013
5 Джени Маджаров, За превода на името Шарколия на унгарски език, Език и литература, брой:3-4, 2012, стр.:186-196 2012
6 Dzseni Madzsarov, A gesztus dimenziói. Lehet-e Árpád - gyula, illetve Delján Pétert - cár?, A magyarországi nemzetiségek néprajza, том:Tanulmányok a magyarországi bolgár, görög, lengyel, örmény és ruszin nemzetiségek néprajzából, брой:8, 2011, стр.:61-106 2011
7 Djeni Madjarov, L'histoire de Petár (Pierre) Deljan - souverain legitime et du prince Arpad - düla. Relations entre le rituel et la titulature., Bulgarian Historical Review / Revue bulgare d'Histoire, том:XXXIX, брой:1-2, 2011, стр.:3-40, Ref, Web of Science 2011
8 Джени Маджаров, Възможно ли е княз Арпад да е дюла, а Петър Делян - цар? Измеренията на жеста., A magyarországi nemzetiségek néprajza, том:Tanulmányok a magyarországi bolgár, görög, lengyel, örmény és ruszin nemzetiségek néprajzából, брой:8, 2011, стр.:11-60 2011
9 Джени Маджаров, Промени при измеренията на жеста в българските и унгарските обреди. Примерът издигане и носене на седнало човешко тяло, Анамнеза, том:III, брой:1, 2008, стр.:33-96 2008
10 Джени Маджаров, Поздравяването с целуване на ръка и неговата семантика в българската традиция, Българска етнология, том:ХХХ, брой:1, 2004, стр.:61-79, Ref 2004
11 Джени Маджаров, Научна конференция "Българите в Унгария", Българска етнология, том:XXIV, брой:1-2, 1998, стр.:189-190 1998
12 Джени Маджаров, Първа студентска етноложка конференция "Културата в преход", Българска етнология, том:XXIV, брой:1-2, 1998, стр.:191-193 1998
13 Джени Маджаров, Библиография на Годишник на музеите от Северна България от кн. XI дo кн. XX 1985-1995 г., Годишник на музеите от Северна България, Велико Търново, том:ХХ, 1995, стр.:445-467 1995
14 Джени Маджаров, Опита на Исторически музей - Разград в съвременните изследвания на културно-историческото минало на региона, Годишник на музеите от Северна България, Велико Търново, том:ХХ, 1995, стр.:497-499 1995
15 Джени Маджаров, Трета научна етнографска конференция "Народна култура на балканджиите", Годишник на музеите от Северна България, Велико Търново, том:ХХ, 1995, стр.:509-514 1995
16 Джени Маджаров, Нови музейни експозиции и изяви на Исторически музей - Разград, Годишник на музеите от Северна България, Велико Търново, том:XIX, 1993, стр.:363-365 1993
17 Dzseni Madzsarov, Balgarszka etnografia. Balgarszki folklor, Ethnographia, том:100, брой:1-4, 1989, стр.:410-416, Ref 1989
18 Dzseni Madzsarov, Kapanci. Az Északkelet Bulgária régi bolgár lakosság életmódja és kultúrája. Néprajzi és nyelvészeti tanulmányok. Szerk. Todorov, Delcso, Szófia, 1985., Ethnographia, том:XCVIII, брой:1, 1987, стр.:142-144, Ref 1987
19 Джени Маджаров, Музей на традиционния капански бит и култура в Лудогорието, Музеи и паметници на културата, брой:3, 1983, стр.:37-38 1983
Статия в поредица
1 Джени Маджаров, "Награда" трудов лагер за многократната спасителка, или необикновената съдба на българистката Шара Кариг (1914 - 1999), в. Еврейски вести, брой:бр. 10, 11, 12, 13, 14, 15-16, 17, 2018 2018
2 Dzseni Madzsarov, Martenica - múlt és jelen, Haemus/Хемус, брой:XXIV, 1. sz., 2018, стр.:9-24, ISSN (print):ISSN 1216-2590 2018
3 Джени Маджаров, Мартеницата - минало и настояще, Haemus/Хемус, ISSN 1216-2590, брой:XXVII, кн. 1., 2018, стр.:9-24, ISSN (print):ISSN 1216-2590 2018
4 Dzseni Madzsarov, Van-e mitológiai kapcsolat a sarkolija és a sárkány között?, Haemus/Хемуc, брой:XXIV, 2 sz., издателство:Budapest, 2017, стр.:13-28 2017
5 Джени Маджаров, Има ли митологична връзка между коня Шарколия и sárkány?, Haemus/Хемус, брой:XXVI, 2 sz., издателство:Budapest, 2017, стр.:13-28 2017
6 Dzseni Madzsarov, Fogadás hüvelykujjal - átvétel vagy régi jelenség a bolgár kultúrában, Haemus/Хемус, брой:XXIV, 2 sz., издателство:Budapest, 2015, стр.:45-60 2015
7 Джени Маджаров, Хващането на бас с палец - заемка или старо явление в българската култура, Haemus/Хемус, брой:XXIV, 2 sz., издателство:Budapest, 2015, стр.:45-60 2015
8 Dzseni Madzsarov, Találkozások Sárával, Napút, брой:XVI, évf., 5 sz. június-július, 2014, стр.:125-128 2014
9 Джени Маджаров, Различните светове на Унгария, в. Словото днес, брой:бр. 5 (514), 2007 2007
10 Джени Маджаров, Уважаеми читателю (Предговор), Ethnologia Academica, том:Общности и култури, брой:2, редактор/и:Джени Маджаров , издателство:Вулкан-4, 2002, стр.:7-8, MSc 2002
11 Джени Маджаров, Уважаеми читателю (Предговор), Ethnologia Academica, том:Културата в преход, брой:1, редактор/и:Джени Маджаров, издателство:Вулкан-4, 1999, стр.:9-10, MSc 1999
12 Джени Маджаров, Връзка между християнската религия и традиционната народна обредност, Християнски традиции в Разградския край., издателство:Изд. на УНБ, ДА, ИМ - Разград, 1991, стр.:21-25 1991
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Dzheni Madzharov, The Hands of the Protest in Georgia (2003-2018). Gestures - the Neglected Cultural Heritage, Proceedings of the International Conference - Humanities in the Information Society - III, editor/s:Marine Giorgadze, Publisher:Batumi University Press, 2020, ISSN (print):ISSN 1987-7625, ISBN:ISBN 978-9941-462-84-9 (I) ISBN 978-9941-462-85-6 (II), Ref, Web of Science 2020
2 Джени Маджаров, Жестовото поведение - застрашеното ни Нематериално културно наследство, Нематериално културно наследство - самобитност, приемственост, опорочаване. Сборник с доклади от научна конференция София, 28 март 2018 г. Поредицата "Проблеми на културното наследство" Том 1., редактор/и:Нина Дебрюне и Джени Маджаров, издателство:Академично издателство "За буквите - о писменехь", София, 2020, стр.:208-217, ISBN:ISBN 978-619-185-414-1 2020
3 Джени Маджаров, Преход от взаимен към пазарен обмен и парична търговия при прединдустриалните общества, Предизвикателството: съвременна българска история. Сборник с изследвания в чест на проф. д-р Евгения Калинова, редактор/и:Искра Баева и Румяна Маринова-Христиди, издателство:Университетско изд. "Св. Кл. Охридски", София., 2020, стр.:393-412, ISBN:ISBN 978-954-07-4957-0 2020
4 Джени Маджаров, Явления от културата на миналото, като символи в съвремието, Културно-историческото наследство - памет за бъдещето. Сборник доклади ..., редактор/и:авторски колектив, издателство:Фабер, Велико Търново, 2019, стр.:731-745, ISBN:978-619-00- 2019
5 Dzheni Madzharov, Semiotic Approach in Determining Function and Semantics of Ritual Gesture., New Semiotics. Between Tradition and Innovation: Proceedings of the 12. World Congress of Semiotics., редактор/и:Kristian Bankov, издателство:IASS Publicationand NBU Publication House, 2016, стр.:149-154, Ref, Web of Science 2016
6 Dzseni Madzsarov, Aki szívében hordozza Bulgáriát, Tiszta szívvel. Vallomások egy bolgárról. От все сърце. Изповеди за един българин. ISBN 978-963-263-459-3, редактор/и:Szondi, György, издателство:Napkút Kiadó Kft, Budapest, 2015, стр.:162-167 2015
7 Джени Маджаров, Встъпителни думи, България - Унгария. Политика, история, култура през XIX-XXI век, редактор/и:Джени Маджаров , издателство:ИК "Гутенберг", София, 2015, стр.:9-10 2015
8 Джени Маджаров, Живот с България в сърцето, Tiszta szívvel. Vallomások egy bolgárról. От все сърце. Изповеди за един българин. ISBN 978-963-263-459-3, редактор/и:Szondi, György, издателство:Napkút Kiadó Kft, Budapest, 2015, стр.:155-161 2015
9 Джени Маджаров, Обичаят „Избор на майски крал” при унгарските хусари от ХVІІІ век., Унгаристични изследвания. Юбилеен сборник по повод 30 години от създаването на специалност „Унгарска филология”, СУ „Св. Климент Охридски"., редактор/и:Й. Найденова, Л. Лесничкова, И. Маркова, издателство:София: Изток-Запад, 2014, стр.:125-135 2014
10 Джени Маджаров, Приемственост и развитие на обредния жест в знак, означаващ самоопределение, етнична и национална принадлежност, Трети международен конгрес по българистика, 23-26 май 2013 г., секция "Общество и култура", подсекция "Сравнителна етнология"., редактор/и:Ани Истаткова-Иванова - съставител, издателство:Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", 2014, стр.:177-199 2014
11 Джени Маджаров, Хващането на бас с палец – заемка или старо явление в българската култура, Историята, истината, историкът., редактор/и:Н. Манолова-Николова, Г. Вълчев, издателство:Университетско изд. "Св. Кл. Охридски", София., 2012, стр.:82-90 2012
12 Dzheni Madzharov, Secular or Religious Gesture is a "Bet" in Bulgarian Culture?, The Fundamentals of our Spirituality. Materials of the International Scientic Conference, редактор/и:Manuchar Loria, издателство:Universal, 2011, стр.:146-157 2011
13 Джени Маджаров, За превода на името Шарколия на унгарски език, Преводът и унгарската култура, редактор/и:Йонка Найденова, издателство:Изток-Запад, София, 2011, стр.:187-200 2011
14 Джени Маджаров, Промени при измеренията на жеста в българските и унгарските обреди. Примерът издигане и носене на седнало човешко тяло., В света на човека. Сборник в чест на проф. д.и.н. Иваничка Георгиева. Т. 1., редактор/и:Джени Маджаров, Красимир Стоилов, издателство:Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", 2008, стр.:275-307 2008
15 Джени Маджаров, Семантики на целуването по бузите и челото при капанската традиционна сватба, Изследвания в памет на акад. Анание Явашов. Сборник статии от научна конференция, посветена на 150-годишнината от неговото рождение., редактор/и:И. Иванов, М. Босева, Н. Николова, издателство:Академично издателство "Проф. М. Дринов", 2007, стр.:174-184 2007
16 Dzheni Madzharov, Semantics of the Greeting with Handkissing in Bulgarian Traditional Culture, Times, Places, Passages. Ethnological Approaches in the New Millennium., редактор/и:Attila Paládi-Kovács, издателство:Akadémiai Kiadó, Budapest, 2004, стр.:618-626 2004
17 Джени Маджаров, Промяна от жест във фразеологизъм по примера на "Целувам ви ръка" при българи и унгарци, Унгаристиката в България. Език, история, литература, редактор/и:Йонка Найденова, издателство:ИЦ "Б. Пенев", София, 2004, стр.:122-142 2004
18 Джени Маджаров, Ученият Христо Т. Вакарелски - мост между две култури, Българи в Унгария, редактор/и:Л. Пенева-Винце, А. П. Пападопулос, 1999, стр.:53-63 1999
19 Dzheni Madzharov, Adaptation - Reality and Images, The Ethnic Situation in Bulgaria. Researches in 1992., редактор/и:Иван Илчев, издателство:Club'90 Publishers, Sofia, 1993, стр.:104-121 1993
20 Джени Маджаров, Адаптацията - реалност и образи, Етническата картина в България. Проучвания 1992 г., редактор/и:Иван Илчев, Иваничка Георгиева, издателство:Club'90 Publishers, Sofia, 1993, стр.:117-137 1993
21 Dzseni Madzsarov, A XIV - XIX századi tejfeldolgozás a régi bolgár lakosságnál Észak-kelet Bulgáriában, A III. Békéscsabai Nemzetközi Néprajzi Nemzetiségkutató Konferencia előadásai, редактор/и:Ernő Eperjessy, András Krupa, издателство:Budapest-Békéscsaba, 1986, стр.:540-548 1986
Студия в научно списание
Джени Маджаров, Необикновената съдба на българистката Шара Кариг (1914 - 1999), Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Исторически факултет, том:103, 2019, стр.:92-126, ISSN (print):ISSN 1312-9406, Ref, Web of Science 2019
Студия в сборник (на конференция и др.)
Джени Маджаров, Собственост, земеделски кооперации и причини за стопанисване на земята в с. Екзарх Антимово, Карнобатско, през ХХ - ХХI век (Част I), Пресечни точки. Юбилеен сборник в чест на професор Ирина Колева, редактор/и:Виолета Коцева, издателство:Университетско изд. "Св. Кл. Охридски", София., 2019, стр.:231-253, ISBN:ISBN 978-954-07-4873-3 2019
Участие в конференция
1 Пленарен доклад, Джени Маджаров, Модели на миграция 2019
2 Пленарен доклад, Джени Маджаров, Места и пространства. Какво е тяхното значение и предназначение, функция и семантика в българската култура? 2019
3 Секционен доклад, Джени Маджаров, "Награда" трудов лагер за многократната спасителка или необикновената съдба на българистката Шара Кариг (1914-1999) 2018
4 Секционен доклад, Джени Маджаров, Жестовото поведение - застрашеното ни културно наследство 2018
5 Секционен доклад, Dzheni Madzharov, The Hands of the Protest in Georgia. Gestures - the Neglected Cultural Heritage 2018
6 Секционен доклад, Джени Маджаров, Роля на жестовите модели за създаване характерния облик на културата 2018
7 Секционен доклад, Джени Маджаров, Явления от културата на миналото като символи в съвремието 2017
8 Секционен доклад, Стефан Панайотов, съавтор Джени Маджаров и 11 колеги , Фактори, формиращи генетичното биоразнообразие на Mycobacterium tuberculosis в България 2017
9 Секционен доклад, Джени Маджаров, Изучаване на културно-историческото наследство 2016
10 Секционен доклад, Джени Маджаров, Места и пространства. Какво е тяхното предназначение и значение, функция и семантика в българската култура? 2016
11 Секционен доклад, Джени Маджаров, Етнологията и нейното преподаване 2015
12 Секционен доклад, Dzheni Madzharov, Semiotic Approach in Determining the Function and the Semantics of Ritual Gesture. 2014
13 Секционен доклад, Джени Маджаров, Явления от културната история на българи и унгарци, като символи в съвремието. 2014
14 Секционен доклад, Джени Маджаров, Обредният жест като знак за етническа принадлежност. 2013
15 Секционен доклад, Джени Маджаров, За превода на името Шарколия на унгарски език 2011
16 Секционен доклад, Dzheni Madzharov, Secular or Religious Gesture is a "Bet" in Bulgarian Cultuure? 2011
17 Секционен доклад, Джени Маджаров, Хващането на бас с палец - заемка или старо явление в българската култура 2011
18 Секционен доклад, Джени Маджаров, Обучение по етнология извън учебния план 2010
19 Секционен доклад, Джени Маджаров, Method for Study Ritual Gestures Behaviour by Using the System of the Dimensions of Gesture 2010
20 Секционен доклад, Джени Маджаров, Жестовото поведение като обект на етнографско и етноложко изследване 2009
21 Секционен доклад, Джени Маджаров, Студентските практики - наблюдения и съображения 2008
22 Секционен доклад, Джени Маджаров, Анимационният подход в музейната експозиция 2008
23 Секционен доклад, Dzheni Madzharov, The Gesture Form "Raising and Carrying of a Human Body". Functions and Semantics in Bulgarian and Hungarian Rituals 2007
24 Секционен доклад, Джени Маджаров, Наименования и семантики на жестовата форма "повдигане и издигане на седнал човек" в българските и унгарските обредни практики 2006
25 Секционен доклад, Джени Маджаров, Форми и значение на жестовите поздравявания и целувката в традиционната капанска сватба 2005
26 Секционен доклад, Dzheni Madzharov, Kissing as Greeting and its Semantic Changes 2001
27 Секционен доклад, Джени Маджаров, Унгарски фолклорен светоглед 2000
28 Секционен доклад, Джени Маджаров, Етнографът Христо Вакарелски - посредник между две култури 1997
29 Секционен доклад, Джени Маджаров, Навлизане на жътвата с коса в практиката на Централна и Югоизточна Европа. Механизъм на промяната 1996
30 Секционен доклад, Джени Маджаров, Театрализацията като начин за музейно експониране на етноложка тематика 1995
31 Секционен доклад, Джени Маджаров, Прояви на мирогледен и поведенчески стереотип при изменения на религиозната и етническата принадлежност по българските земи през XIV-XIX в. 1994
32 Секционен доклад, Джени Маджаров, Културното наследство на Североизточна България 1993
33 Секционен доклад, Джени Маджаров, Мястото и ролята на някои елементи от екосредата в културата на алианите от Разградско 1992
34 Секционен доклад, Dzseni Madzsarov, Hagyományos tejfeldolgozás a bolgároknál 1985
Участие в редколегия
1 Джени Маджаров, Издателски съвет при ИФ на СУ., Участие в редколегия 2012
2 Джени Маджаров, Ethnographia, Участие в редколегия 2007
3 Джени Маджаров, Издателски съвет при ИФ на СУ., Участие в редколегия 1999
4 Джени Маджаров, Етнография на България. том 3/а, Участие в редколегия 1991
5 Джени Маджаров, Годишник на музеите от Северна България. Велико Търново., Участие в редколегия 1990
Учебник
1 Джени Маджаров, Етикет при общуването на различни културни общности. - В: Д. Маджаров, А. Кальонски, А. Лунин, В. Тепавичаров, В. Коцева-Попова, В. Станев, Д. Григоров, Д. Валентинова, Н. Дюлгеров, П. Василева-Груева, Х. Беров. Обучение на учители за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда., ISBN:ISBN 978-954-07-3565-8, Университетско изд. "Св. Кл. Охридски", София., София 2013
2 Джени Маджаров, Радослав Спасов, Веселин Тепавичаров, Петя Василева - Груева, Виолета Коцева, Светослав Живков, Владимир Станев, Христо Беров, Никола Дюлгеров, Андрей Лунин, Обучение на учители за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда . Наръчник за учители, ISBN:978-954-07-3565-8, УИ "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2013
3 Джени Маджаров, Традиционен празничен и обреден календар на българи, турци, къзълбаши, роми, евреи и арменци в България. - В: Д. Маджаров, А. Кальонски, В. Коцева-Попова, Д. Григоров, Н. Дюлгеров, А. Лунин, В. Тепавичаров, В. Станев, Д. Валентинова, П. Василева-Груева, Х. Беров. Обучение на учители за формиране знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда. с. 193-204, ISBN:978-954-07-3564-1, Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", ISBN 978-954-07-3564-1, София, Рецензирано 2013
Учебник/Учебно помагало
1 Владимир Станев, Национални пожелателни и директивни документи за социокултурна компетентност на учителя. - В: Обучение на учители за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интуркултурна среда. с. 25-36., ISBN:978-954-07-3565-8, Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", София, Рецензирано 2013
2 Джени Маджаров, Даниела Ганчева, Накити, Рекламна агенция "Интра", Велико Търново 1991
3 Джени Маджаров, Гергьовденски обичай - съдържание и същност, ОСК, Методически кабинет за културно-просветна работа, Разград 1983
Учебно помагало
1 Джени Маджаров, Александър Николов, Ирина Колева, Андрей Лунин, Веселин Тепавичаров, Виолета Коцева, Владимир Станев, Алексей Кальонски, Димитър Григоров, Доротея Валентинова, Никола Дюлгеров и др., Интерактивни методи и техники за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда, ISBN:978-954-07-3567-2, Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", София, 2013
2 Джени Маджаров, Ирина Колева, Александър Николов, Виолета Коцева, Андрей Кальонски, Владимир Станев, Андрей Лунин, Светослав Живков, Веселин Тепавичаров, Никола Дюлгеров, Интерактивни методи и техники за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда. Допълнителна тетрадка, ISBN:978-954-07-3567-2, София 2013