Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Гергана Михайлова-Недкова
Глава от книга
1 Mihaylova, G. , Application of Bulgarian applied decorative art in the artistic activities of kindergarten children. In: Bozhidar Angelov, R. Engels-Kritidis, D. Kostrub, & Robert Osaďan (Eds.) Specific issues of contemporary preschool education in Bulgaria and Slovakia, ISBN:978-954-07-4388-2, СУ "Св. Климент Охридски", София, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2018
2 Mihaylova, G. , The Role of Illustration in Bulgarian Pre-school Educational Program Systems as a Tool to Understand Art.In: R. Engels-Kritidis, B. Angelov, D. Kostrub, & Robert Osaďan (Eds.) Views of Contemporary Preschool and Primary Education in Bulgaria and Slovakia, ISBN:978-80-7315-261-1, Paido, Bruno, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2016
Дисертация д-р
Гергана Михайлова Михайлова-Недкова, Място и роля на илюстрацията за развитие на творческата активност в изобразителните дейности на 6-8 годишните деца, СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ, Ръководител:проф.д-р Лучия Малинова Ангелова 2018
Монография
Гергана Михайлова - Недкова, Приложни аспекти на илюстрацията, ISBN:978-954-07-5784-1, Университетско издателство "Св. Климент Охридски" , София 2023
Научен проект
1 Гергана Михайлова-Недкова, Национална програма "Млади учени и постдокторанти": "Обучение в креативност - динамика в компетентностите на студентите - бъдещи учители в приложение на колаж с деца от предучилищна възраст", Член, , Номер на договора:РД22-1042/12.04.2021 2021
2 Гергана Михайлова-Недкова, Студентски практики - Фаза 2, Член, ОП НОИР 2021
3 Гергана Михайлова-Недкова, Национална програма "МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ": Иновативен модел за развитие творческото мислене при децата чрез техниката на колажа, Член, , Номер на договора:РФ22-753/01.04.2020 2020
4 Гергана Михайлова-Недкова, „Студентски практики – Фаза 1” , Член, , Номер на договора:BG05M20P001-2.002-0001 2015
5 Гергана Михайлова-Недкова, Ресурсно осигуряване на електронни курсове за дистанционна форма на обучение, Член, , Номер на договора: Договор № 46/2016 година 2015
6 Гергана Михайлова-Недкова, Изтъкаване на идеи, Член, Европейски социален фонд (ЕСФ) 2013
7 Гергана Михайлова-Недкова, Квалификация на педагогическите специалисти, Член, ЕСФ по ОП " Развитие на човешките ресерси" 2013
8 Гергана Михайлова-Недкова, СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ, Член, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. 2013
9 Гергана Михайлова-Недкова, Повишаване на капацитета на академичния състав от педагогическите специалности на Софийски университет в проектиране, провеждане и осигуряване на качествено електронно дистанционно обучение, Член, Европейски социален фонд (ЕСФ) 2012
Научно ръководство
Гергана Михайлова-Недкова, Креативни стратегии за сътрудничество в детската градина между директор - учители-родители и деца., СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ дипломна работа:Драганка Тодорова Офилова - магистър МОПЗ 2022
Статия в научно списание
1 Gergana Mihailova, Приложение на колаж при интерпретиране "Слънчогледите" на Ван Гог - креативни практики с деца в предучилищна възраст, International Jornal KNOWLEDGE; Vol.53.2, issue:53(2), 2022, pages:371-380, ISSN (print):ISSN 2545-4439, ISSN (online):ISSN 1857-923X, Ref, Web of Science 2022
2 Гергана Михайлова Михайлова - Недкова, Развитие на приложно-декоративното изкуство в предучилищна възраст чрез изобразителни дейности - приложение и перспективи, International Jornal KNOWLEDGE, брой:Vol. 54.2, 2022, стр.:339-344, ISSN (print):ISSN 2545-4439, ISSN (online):ISSN 1857-923X, др. 2022
3 Гергана Михайлова - Недкова, Мона Лиза на Леонардо Да Винчи през погледа на студенти - педагози чрез техниката на колажа, International Jornal KNOWLEDGE, том:46.2, брой:46(2), 2021, стр.:365-371, ISSN (print):ISSN 2545-4439, ISSN (online):ISSN 1857-923X, Ref 2021
4 Гергана Михайлова - Недкова, Приложение на колажа: компетентности на студенти бъдещи учители, International Jornal KNOWLEDGE, issue:41(2), 2020, pages:433-440, ISSN (print):2545-4439, ISSN (online):1857-923X, Ref, (EBSCO Host, Data Base Business Source) 2020
5 Гергана Михайлова, Влияние на колажа върху творческия подход на 7-8 годишните деца при създаване на илюстрация, International Jornal KNOWLEDGE, vol:Vol.34.2 Scientific papers, 2019, pages:541-546, ISSN (print):ISSN 2545-4439, ISSN (online):ISSN 1857-923X, Ref, Web of Science 2019
6 Гергана Михайлова, Влияние на илюстрацията за развитие рисунките и пластиките на децата от подготвителна група и първи клас, Водим бъдещето за ръка посветена на 130 години Предучилищно образование, 2012, pages:113-115 2012
7 Димитър Гюров, Лучия Ангелова, Гергана Михайлова, Европейски приоритети за образователни стратегии и програми, Образование и технологии, issue:2, 2011, pages:18-20, ISSN (print):1314-1791, Ref 2011
Статия в поредица
1 Гергана Михайлова - Недкова, Провокиране на изобразителна дейност чрез илюстрацията при деца от предучилищна възраст, Педагогика, issue:8, editor/s:проф. д-р Емилия Василева, Publisher:Аз Буки, 2015, pages:1162-1170, ISSN (print):0861-3982, ISSN (online):1314-8540 2015
2 Гергана Михайлова, Изобразителното изкуство за развитието на изобразителната грамотност и изразителност, Предучилищно възпитание, брой:3, 2011, стр.:49-52, ISSN (print):0204-7004 2011
3 Гергана Михайлова, Общуването родители - деца в контекста на виртуалните художествени послания, Предучилищно възпитание, брой:4, 2011, стр.:25-26, ISSN (print):0204-7004 2011
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Лучия Малинова, Гергана Михайлова - Недкова, Възпитателни проекции на изкуството в предучилищна възраст - методически аспекти, Юбилеен сборник "140 години предучилищно образование в България: постижения и перспективи", editor/s:Розалина Енгелс - Критидис, Publisher:Университетско издателство "Св. Климент Охридски" , 2022, pages:326-334, ISBN:978-954-07-5471-0, Ref 2022
2 Гергана Михайлова - Недкова, Съвременни форми на обучение и развитие в креативност със студенти - педагози в дигитална среда, Актуални политики и практики в образованието. Дигитална образователна реалност, издателство:Педагогически колеж - Плевен, 2021, стр.:230-236, ISBN:978-619-91255-5-7 2021
3 Гергана Михайлова, Техниката на колажа в съвременното изкуство и през погледа на децата от предучилищна възраст, Великотърновски университет "Св.св. Кирил и Методи", 2020, pages:262-270, ISSN (print):2534 -9317 2020
4 Гергана Михайлова Михайлова - Недкова, Актуални тенденции за формиране и развиване на креативност у децата от предучилищна възраст чрез изобразителни дейности, Актуални политики и практики в образованието, редактор/и:доц. д-р Боряна Здравкова и др., издателство:Педагогически колеж - Плевен, 2019, стр.:116-121, ISBN:978-619-91255, Ref 2019
5 Лучия Ангелова, Гергана Михайлова - Недкова, Електроните уроци по изобразително изкуство - диагностика, възпитание, обучение, Съвременни предизвикателства пред педагогическата наука, editor/s:проф. дпн Сийка Чавдарова - Костова, проф. дпн Яна Рашева - Мерджанова, проф. д-р Румяна Пейчева - Форсайт, доц. д-р Бончо Господинов, Publisher:Университетско издателство "Св. Климент Охридски" , 2015, pages:814-820, ISBN:978-954-07-3937-3, Ref 2015
6 Гергана Михайлова Михайлова - Недкова, Надграждане в изобразителната дейност на децата от предучилищна възраст чрез илюстрацията, Водим бъдещето за ръка към света на мечтите, Осма национална конференция по предучилищно образование 22-24 април 2015 година - Плевен, Publisher:МЕДИАТЕКСТ - Плевен, 2015, pages:78-81, ISBN:978-619-207-016-8 2015
7 Гергана Михайлова, Особености при възприемане на цвета като изразно средство в книжните илюстрации от децата в предучилищна възраст, Водим бъдещето за ръка от корените към върха, Седма национална конференция по предучилищно образование, 2014, pages:102-103 2014
8 Гергана Михайлова, Влияние на изобразителното изкуство върху развитието на изобразителната грамотност и изразителност в рисунката на децата от подготвителна група и първи клас, Четвърта национална конференция по предучилищно възпитание, 31 март - 2 април 2011 г. Стара Загора, 2011, pages:60-61 2011
Студия в научно списание
Гергана Михайлова, Стратегии за развитие компетентностите на студенти в педагогически специалности чрез обучение в креативност с техниката на колажа, Годишник на СУ "СВ. Климент Охридски", ФНОИ, книга Педагогически науки, том:116, 2023, стр.:151-179, ISSN (online):2683-1074, Ref 2023
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Лучия Малинова, Гергана Михайлова-Недкова, Възпитателни проекции на изобразителното изкуство в предучилищна възраст - методически аспекти 2022
2 Секционен доклад, Гергана Михайлова-Недкова, Съвременни форми на обучение и развитие в креативност със студенти - педагози в дигитална среда 2021
3 Секционен доклад, Гергана Михайлова-Недкова, Техниката на колажа в съвременното изкуство и през погледа на децата от предучилищна възраст 2020
4 Секционен доклад, Гергана Михайлова-Недкова, Приложение на колажа:компетентности на студенти бъдещи учители 2020
5 Секционен доклад, Гергана Михайлова-Недкова, Актуални тенденции за формиране и развиване на креативност у децата от предучилищна възраст чрез изобразителни дейности 2019
6 Секционен доклад, Гергана Михайлова, Влияние на колажа върху творческия подход на 7-8 годишните деца при създаване на илюстрация 2019
7 Присъствие, Гергана Михайлова-Недкова, Кръгла маса 35 години педагогически факултет ВТУ "Св.св.Кирил и Методи" 2019
8 Секционен доклад, Гергана Михайлова-Недкова, Значение на илюстрацията при възприемане на действителността в предучилищна възраст. 2017
9 Секционен доклад, • Николай Цанев, Лора Спиридонова, Гергана Михайлова, Участие с Power Point презентация „Модел за диагностика на поведенчески прояви на децата в педагогически ситуации, реализирани с компютърната програма ЕНВИЖЪН 2016
10 Секционен доклад, Гергана Михайлова-Недкова, Надграждане в изобразителната дейност на децата от предучилищна възраст чрез илюстрацията 2015
11 Секционен доклад, • Лучия Ангелова, Пламен Легкоступ, Гергана Михайлова-Недкова, Диагностика, възпитание и обучение чрез електронните уроци по изобразително изкуство 2015
12 Секционен доклад, Гергана Михайлова-Недкова, Електронните уроци по изобразително изкуство - диагностика, възпитание, обучение 2014
13 Секционен доклад, Гергана Михайлова-Недкова, Специфични особености при възприемането на илюстрацията от децата и учениците 2014
14 Секционен доклад, Гергана Михайлова, Особености при възприемането на цвета като изразно средство в книжните илюстрации от деца в предучилищна възраст 2014
15 Секционен доклад, Гергана Михайлова-Недкова, Влияние на илюстрацията в книгите за деца за развитието на творческата активност в дейността рисуване при 3-7 годишните. 2013
16 Секционен доклад, Гергана Михайлова-Недкова, Влияние на илюстрацията за развитие на изобразително творческата активност в дейността рисуване при деца от предучилищна възраст 2012
17 Секционен доклад, Гергана Михайлова-Недкова, Влияние на илюстрацията за развитие на рисунките и пластиките на децата от подготвителна група и първи клас 2012
18 Секционен доклад, Михайлова, Г, Влияние на изобразителното изкуство върху развитието на изобразителната грамотност и изразителност в рисунката на децата от подготвителна група и първи клас 2011
19 Секционен доклад, Гюров, Д., Л. Ангелова, Г. Михайлова, Европейски приоритети за образователни стратегии и програми. – Годишно научно-методическо списание „Иновации в обучението и познавателното развитие" 2011
Учебник
1 Лучия Ангелова, Пламен Легкоступ, Гергана Михайлова, Симона Хаджиева, Изобразително изкуство за четвърти клас. ПРОСВЕТА, С. 2019, Просвета, София, Ref, Рецензирано 2019
2 Лучия Ангелова, Пламен Легкоступ, Гергана Михайлова, Симона Хаджиева, Книга за учителя по изобразително изкуство за четвърти клас. ПРОСВЕТА, С. 2019, Просвета, София, Ref, Рецензирано 2019
3 Лучия Ангелова, Пламен Легкоступ, Гергана Михайлова, Симона Хаджиева, Изобразително изкуство за трети клас. ПРОСВЕТА, С. 2018, Просвета, София, Ref, Рецензирано 2018
4 Лучия Ангелова, Пламен Легкоступ, Гергана Михайлова, Симона Хаджиева, Книга за учителя по изобразително изкуство за трети клас. ПРОСВЕТА, С. 2018, Просвета, София, Ref, Рецензирано 2018
5 Лучия Ангелова, Пламен Легкоступ, Гергана Михайлова - Недкова, Симона хаджиева, Изобразително изкуство за втори клас, Просвета, София, Рецензирано 2017
6 Лучия Ангелова, Пламен Легкоступ, Гергана Михайлова - Недкова, Симона хаджиева, Изобразително изкуство за втори клас, ISBN:978-954-01-3412-3, Просвета, София, Рецензирано 2017
7 Лучия Ангелова, Пламен Легкоступ, Гергана Михайлова - Недкова, Симона хаджиева, Книга за учителя по Изобразително изкуство за втори клас, ISBN:978-954-01-3463-5, Просвета, София, Рецензирано 2017
8 Лучия Ангелова, Пламен Легкоступ, Гергана Михайлова - Недкова, Симона хаджиева, Изобразително изкуство за първи клас, ISBN:978-954-01-3226-6, Просвета, София 2016
9 Лучия Ангелова, Пламен Легкоступ, Гергана Михайлова - Недкова, Симона хаджиева, Книга за учителя по Изобразително изкуство за първи клас, ISBN:978-954-01-3225-9, Просвета, София, Рецензирано 2016
10 Весела Гюрова, Магдалена Стоянова, Лучия Малинова, Гергана Михайлова, Димитър Гюров, Любослава Пенева, Радослав Пенев, Розалина Енгелс-критидис, Лора Спиридонова, Мобилност на педагога и модулна интеракция в единната система "Детска градина-начално училище",Моделни технологии на учителя на 21 век. Модулно институционално образование на децата в детската градина, 2 Детски учители,София УИ "Св. Кл. Охридски", 2014, Тема № 9.2, 9.3, (56-65), т.10.2,(65-67).ISBN:978-954-07-3624-2 , ISBN:978-954-07-3624-2 , УИ "Св. Кл. Охридски", , София, Рецензирано 2013
Учебно помагало
1 Лучия Ангелова, Гергана Михайлова, Чуден свят – Изобразително изкуство за втора възрастова група (4-5 год.). ПРОСВЕТА, С. 2018, Просвета, София, Ref, Рецензирано 2018
2 Лучия Ангелова, Гергана Михайлова, Чуден свят – Изобразително изкуство за първа възрастова група (3-4 год.). ПРОСВЕТА, С. 2018, Просвета, София, Ref, Рецензирано 2018
3 Лучия Ангелова, Гергана Михайлова, Чуден свят – Книга за учителя за втора възрастова група (4-5 год.). ПРОСВЕТА, С. 2018, Просвета, София, Ref, Рецензирано 2018
4 Лучия Ангелова, Гергана Михайлова, Чуден свят – Книга за учителя за първа възрастова група (3-4 год.). ПРОСВЕТА, С. 2018, Просвета, София, Ref, Рецензирано 2018
5 Лучия Ангелова, Гергана Михайлова, Чуден свят – Изобразително изкуство за трета подготвителна възрастова група (5-6 год.). ПРОСВЕТА, С. 2017, Просвета, София, Ref, Рецензирано 2017
6 Лучия Ангелова, Гергана Михайлова, Чуден свят – Изобразително изкуство за четвърта подготвителна възрастова група (6-7 год.). ПРОСВЕТА, С. 2017, Просвета, София, Ref, Рецензирано 2017
7 Лучия Ангелова, Гергана Михайлова, Чуден свят – Книга за учителя за трета подготвителна възрастова група (5-6 год.). ПРОСВЕТА, С. 2017, Просвета, София, Ref, Рецензирано 2017
8 Лучия Ангелова, Гергана Михайлова, Чуден свят – Книга за учителя за четвърта подготвителна възрастова група (6-7 год.). ПРОСВЕТА, С. 2017, Просвета, София, Ref, Рецензирано 2017
9 Лучия Ангелова, Пламен Легкоступ, Гергана Михайлова - Недкова, Приятели с учителите. Книга за учителя за втора група, ISBN:978-954-426-839-8, Анубис, София 2010
10 Лучия Ангелова, Пламен Легкоступ, Гергана Михайлова - Недкова, Приятели с учителите. Книга за учителя за първа група , ISBN:978-954-426-846-6, Анубис, София 2010
11 Лучия Ангелова, Пламен Легкоступ, Гергана Михайлова - Недкова, Приятели с учителите. Книга за учителя за трета група, ISBN:978-954-426-816-9, Просвета, София 2010