Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Симеон Младенов
Научен проект
1 Симеон Младенов, „Мъдрост, разбиране, диалог“, Член, 2017
2 Симеон Младенов, Translatio studii. Граници и миграция на знанието в Средновековието, Член, 2016
Превод на книга
1 Людмила Димова, Георги Каприев, Симеон Младенов, Константин Цицелков, Романо Гуардини, Упование и смелост, ISBN:978-619-224-018-9, Комунитас, София, Рецензирано 2019
2 Симеон Младенов, De Concordia. За съгласуването на провидението, предопределението и благодатта на Бога със свободния избор, Изток-Запад, София 2018
Статия в научно списание
1 Симеон Младенов, Екзистенция и логос. Психотерапевтичният метод на Виктор Франкъл във философска перспектива, Philosophia, issue:30, 2023, pages:16-62 2023
2 Симеон Младенов, Дали ангелският или човешкият интелект е активен с оглед на причиняването на интелектуалните действия, Архив за средновековна философия и култура, брой:XXVII, 2021, стр.:166-178 2021
3 Симеон Младенов, The will to think. Peter Olivi and the role of the will in intellectual process, "Архив за средновековна философия и култура", issue:XXV, 2020, pages:135-152 2020
4 Симеон Младенов, Волята за мислене. Ролята на волевата част от душата в познавателния процес, "Архив за средновековна философия и култура", брой:XXVI, 2020, стр.:87-112 2020
5 Симеон Младенов, Does the will influence knowledge – some remarks on Bonaventure’s epistemology, Philosophia, issue:21, 2018, pages:3-17 2018
6 Симеон Младенов, Бонавентура и Оливи – два погледа върху влиянието на волята върху познанието, "Архив за средновековна философия и култура", брой:XXIII, 2018, стр.:169-188 2018
7 Simeon Mladenov, Anselm of Canterbury on the definition of human nature, "Архив за средновековна философия и култура", issue:XXIII, 2017, pages:100-126 2017
8 Симеон Младенов, Aliquid quo nihil minor cogitari possit или Анселм Кентърбърийски и проблемът за злото, Християнство и култура, брой:6 (113), 2016, стр.:91-98 2016
9 Simeon Mladenov, Anselm of Canterbury and the Beatific Justice, Philosophia, issue:12, 2016, pages:27-33 2016
10 Simeon Mladenov, On Anselm of Canterbury. Towards a new definition of human nature, Philosophia, issue:11, 2016, pages:33-45 2016
11 Simeon Mladenov, Anselm of Canterbury on being and freedom. Anthropological aspects, "Архив за средновековна философия и култура", issue:XXI, 2015, pages:43-54 2015
Статия в сборник (на конференция и др.)
Симеон Младенов, Епистемологията при Бонавентура. Възможни влияния от теорията за волята, "Sine arte scientia nihil est - изследвания в чест на проф.д.ф.н. Олег Георгиев", 2019, стр.:292-306 2019