Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на проф. доктор на науките Невяна Кръстева

Researcher ID (Web of Science):AGZ-5917-2022

ORCID ID:0000-0003-4113-7655
Глава от книга
1 Невяна Кръстева, Маркетинговата стратегия за съвместното създаване на стойност в рекреацията, Авангард прима, София 2018
2 Манол Рибов, Соня Милева, Невяна Кръстева, Стоян Маринов, Преслав Димитров, Мария Станкова, Лилия Терзиева , Мариана Янева , Петя Иванова, Ирена Емилова, Съвременни тенденции в развитието на туризма, ISBN:978-619-700-317-8, Тракия М, София, Ref, Рецензирано 2016
Глава от монография
1 Невяна Кръстева, Рая Каназирева, Лилия Кокарешкова-Панталеева, Алексей Потебня, „Дигитален маркетинг - изкуствен интелект и потребителско поведение“ - Глава “Потребителско поведение” в съвместна монография - Дигитален маркетинг - изкуствен интелект и потребителско поведение (Vol.3),ISBN 978-619-239-310-6, стр. 272, ISBN:978-619-239-310-6, Авангард-Прима, София, Рецензирано 2019
2 Невяна Кръстева, Алексей Потебня, „Дигитален маркетинг. Въведение“, том 1, Авангард Прима, 2019 - Глава “Шестте лица на близкото бъдеще на дигиталния маркетинг”, въпроси и казуси към книгата, частично глава “От масов маркетинг до клиентски (потребителски) мрежи в съвместна монография; ISBN 978-619-239-235-2, стр.290, ISBN:978-619-239-235-2, Авангард-Прима, София, Рецензирано 2019
3 Невяна Кръстева, Лилия Кокарешкова-Панталеева, Краси Енева, Дигитален маркетинг - Стратегическо планиране на дигиталния маркетинг Т.2, Авангард Прима, София, Ref, Рецензирано 2019
4 Манол Рибов, Соня Милева, Невяна Кръстева , Диана Радойнова, Септемврина Костова , Мария Станкова , Петя Иванова , Ирена Емилова , Десислава Вараджакова , Милена Караилиева , Дигитална трансформация в туризма, ISSN (print):, Авангард Прима, София, Рецензирано 2018
5 Манол Рибов, Соня Милева , Мария Воденска , Диана Радойнова, Невяна Кръстева, Таня Дъбева, Мария Станкова, Станислав Иванов, Мая Иванова , Тодорка Тончева, Рекреацията - начин на осигуряване , ISSN (print):, Авангард Прима, София, Рецензирано 2018
Дисертация доктор на науките
Невяна Стефанова Кръстева, Анализ и оценка на влиянието на политическата среда върху маркетинга в туризма : дисертационен труд за придобиване на научната степен "доктор на науките", област 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление (Социално управление) / Невяна Стефанова Кръстева, СУ "Св. Климент Охридски" 2015
Дисертация д-р
Невяна Стефанова Кръстева, Планиране на участието на НР България в международната специализация и коопериране на производството на страните - членки на СИВ, ВИИ К. Маркс, Ръководител:Димитър Стоянов 1987
Книга
1 Teodor Atanasov, Desislava Yordanova, Tsvetan Davidkov, Raya Kanazireva, Neviana Krasteva, Iya Petkova- Gourbalova, Olympia Vedar, Denitsa Antonova, Business administration: theory and practice in Bulgaria II, ISBN:978-954-07-4786-6, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, Рецензирано 2019
2 Neviana Krasteva, Aleksey Potebnya, Изследователска част и обработка на резултатите от изследванията в книга The Role of Beliefs and Religion in Contemporary Marketing Research of the Marketing Applicability of the Swedish Lagom Concept in Bulgaria, Sofia, 2018, ISBN 978-619-160-768-6, p.184 , ISBN:978-619-160-768-6, Press Universitaire “St. Kliment Ohridski”, Sofia, Ref, Рецензирано 2018
3 Neviana Krasteva, Co-creation. The Value Based Marketing, ISBN:978-619-160-768-6, Avangard Prima, Sofia, Sofia, Рецензирано 2017
4 Невяна Кръстева, Глобално предприемачество и маркетинг, Казуси- 12 успяващи български фирми, Авангард Прима, София, Рецензирано 2017
5 Невяна Кръстева, Преслав Димитров, Манол Рибов, Динка Златева, Христина Бойчева, Мария Станкова, Милена Филипова, Епохата на креативността, ISBN:978-619-160-804-1, Авангард Прима, София, Ref, Рецензирано 2017
6 Невяна Кръстева, Епохата на креативността –(глава 16 в монография – „Креативният смисъл на демаркетинга”), Тракия М, Пловдив, Рецензирано 2017
7 Невяна Кръстева, Мирена Тодорова, Краси Енева, Деница Гаврилова, Дигит@лен м@ркетинг , ISBN:978-619-160-646-7, Авангард прима, София, Ref, Рецензирано 2016
8 Невяна Кръстева, Война и Маркетинг, Икономика, Растеж, Влиянието на въоръжените конфликти върху маркетинга, ISBN:978-619-160-496-8, Авангард прима, София, Ref, Рецензирано 2015
9 Невяна Кръстева, Враг пред портата : анализ и оценка на влиянието на политическата среда върху маркетинга в туризма, ISBN: 978-619-160-564-4, Авангард прима, София, Ref, Рецензирано 2015
10 Невяна Кръстева, Търговски умения, ISBN:978-619-16-04357, Авангард прима, София, Ref, Рецензирано 2015
11 Невяна Кръстева, Фармацевтичен маркетинг, Авангард прима, София 2014
12 Невяна Кръстева, "Подсилена реалност" и маркетинг, ISBN:978-619-160-110-3, Авангард прима, София, Ref, Рецензирано 2013
13 Невяна Кръстева, Мърчъндайзинг, ISBN:978-619-16-0215-5, Авангард прима, София, Ref, Рецензирано 2013
14 Невяна Кръстева, Успешни лични продажби, ISBN:978-954-07-3530-6, Унив. изд. "Св. Климент Охридски", София, Ref, Рецензирано 2013
15 Невяна Кръстева, Нано маркетинг, ISBN:978-954-323-958-0 , Авангард прима, София, Ref, Рецензирано 2012
16 Невяна Кръстева, Мърчъндайзинг , ISBN:978-954-323-814-9, Авангард Прима, София, Ref, Рецензирано 2011
17 Невяна Кръстева, Маркетинг на обслужването : комунален сектор , ISBN:978-954-323-720-3, Авангард прима, София, Ref, Рецензирано 2010
18 Невяна Кръстева, Мърчъндайзинг, ISBN:978-954-323-814-9, Авангард прима, София, Ref, Рецензирано 2010
19 Невяна Кръстева, Управление на взаимоотношенията с потребители, ISSN (print):978-954-323-729-6, ISBN:978-954-323-729-6, Авангард прима, София, Ref, Рецензирано 2010
20 Невяна Кръстева, Дистрибуционна политика : Стопанска логистика, ISBN:978-954-323-506-3, Авангард прима, София, Ref, Рецензирано 2009
21 Невяна Кръстева, Маркетинг по време на RE:цесия : PRимери от PRиказки, ISBN:Маркетинг по време на рецесия, Авангард прима, София, Ref, Рецензирано 2009
22 Невяна Кръстева, Направи си сам...маркетинг: Творчески стратегии в рекламата по време на криза, ISBN:978-954-323-548-3, Авангард прима, София, Ref, Рецензирано 2009
23 Невяна Кръстева, Маркетинг , ISBN:978-954-9432-27-5, Междунар. висше бизнес у-ще, Ботевград, Ref, Рецензирано 2008
24 Невяна Кръстева, Международен бизнес : теории, термини, тестове, ISSN (print):, Междунар. висше бизнес у-ще, Ботевград, Ref, Рецензирано 2008
25 Невяна Кръстева, Търговия, маркетинг и продажби, ISBN:978-954-323-427-1, Авангард прес, София, Ref, Рецензирано 2008
26 Невяна Кръстева, Маркетинг - теории, термини, тестове, ISSN (print):, Авангард Прима, София, Ref, Рецензирано 2007
27 Невяна Кръстева, Маркетинг и поведение на потребителите, ISSN (print):, Авангард Прима, София 2007
28 Невяна Кръстева, Международен бизнес : Отношения и операции, ISSN (print):, Авангард Прима, София, Ref, Рецензирано 2007
29 Невяна Кръстева, Ива Петрова, Стратегически маркетинг - маркетингови стратегии, ISBN:978-954-323-278-9, Авангард Прима, София, Ref, Рецензирано 2007
30 Невяна Кръстева, Маркетинг и продажби, ISSN (print):, ISSN (online):, Avangard Prima, София 2006
31 Невяна Кръстева, Маркетинг, ISSN (print):, Avangard Prima, София, Ref, Рецензирано 2005
32 Невяна Кръстева, Ива Петрова, Стратегически маркетинг , ISBN:954-326-014-1, Парадигма, София, Ref, Рецензирано 2005
33 Невяна Кръстева , Соня Милева , Елена Александрова, Теория на маркетинга в туризма, Avangard Prima, София, Рецензирано 2005
34 Невяна Кръстева, Рекламата - езикът на мисълта и душата, ISBN:954-91006-1-8 , Център по качество, производителност и мениджмънт,, София, Ref, Рецензирано 2001
35 Невяна Кръстева, Ива Петрова, Стратегически маркетинг, ISBN:954-91006-2-6, Център по качество, производителност и мениджмънт, София, Ref, Рецензирано 2001
36 Невяна Кръстева, Marketing, Славина 95, Добрич 1995
37 Невяна Кръстева, Груди Енчев Жлев, Димитър Стоянов, Васил Манов, Планиране на участието на НР България в международната специализация и коопериране на производството на страните - членки на СИВ, София, Ref, Рецензирано 1987
Монография
1 Невяна Кръстева, Алексей Потебня, Геймификация и психология на потребителското поведение , ISBN:ISBN 978 619 239 924- 5, Авангард прима, София, Рецензирано 2023
2 Невяна Кръстева, Алексей Потебня, Импортно заместване срещу глобализация (Ще се превърне ли РФ от част на глобалната икономика в „Крепост Русия“?), ISBN:978 619 239 727 2, Издателство „Авангард-Прима“, София, Рецензирано 2022
Научен проект
1 Невяна Кръстева, Разработване на електронен обучителен ресурс за ученици: “Маркетинг в народните приказки и художествената литература“ чрез игрови подходи , Ръководител, , Номер на договора:80-10-34/20.04.2023 2023
2 Невяна Кръстева, ”Роботи продават роботи на роботи”, Ръководител, 2020
3 Невяна Кръстева, The Advent of Artificial Intelligence in Service and Production And its effect on Marketing, Ръководител, 2019
4 Невяна Кръстева, "The Role of Beliefs and Religion in Contemporary Marketing Research of the Marketing Applicability of the Swedish Lagom Concept in Bulgaria" Номерът на договора е 80-10-100/19.04.2018 , Ръководител, 2018
5 Невяна Кръстева, "A Methodology for Determining the Impact of Co Creation of Value in Marketing- De Coni, Bulgaria Case ", , Ръководител, СУ "Св.Кл. Охридски", Номер на договора:80-10-57 от 20.04.2017г. 2017
6 Невяна Кръстева, ГЕТОИЗАЦИЯ НА СВЕТОВНАТА ИКОНОМИКА И ВЛИЯНИЕТО ВЪРХУ МАРКЕТИНГА, Ръководител, , Номер на договора:договор №77/2016г. 2016
7 Невяна Кръстева, Влиянието на военните конфликти върху маркетинга , Ръководител, , Номер на договора:дог.139/2015г. 2015
8 Невяна Кръстева, Фармацевтичен маркетинг, Ръководител, СУ, Номер на договора:111 2014
9 Невяна Кръстева, "Подсилена реалност" и маркетинг, Ръководител, СУ, Номер на договора:126 2013
10 Невяна Кръстева, Изследване на маркетинговите стратегии за навлизане на българския пазар на веригите за модерна търговия (нано маркетинг), Ръководител, СУ, Номер на договора:160 2012
Научно ръководство
1 Невяна Кръстева, Дизайн на опаковки и влиянието им върху потребителите, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:ВАСИЛЕНА ПЕТЬОВА ЦВЕТКОВА 2019
2 Невяна Кръстева, Осъзнато потребление и проявлението му в България , СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:ИВЕЛИНА ВЕЛИКОВА ТИНЕВА 2019
3 Невяна Кръстева, Познаване и употреба на потребителското изживяване и инструментите на потребителското изживяване в компаниите в България, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:КРАСИ КРАСИМИРОВА ЕНЕВА 2019
4 Невяна Кръстева, Потребителският поглед върху социалната отговорност на фирмите в съвременните български условия, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:ЯВОР ЕВГЕНИЕВ ГОСПОДИНОВ 2019
5 Невяна Кръстева, Проследяване на потребителското преживяване при използване на агенции, сайтове или платформи за предоставяне на туристически услуги в онлайн средата, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:СТАНИСЛАВА ТОДОРОВА ЙОРДАНОВА 2019
6 Невяна Кръстева, Разработване на стратегически план за дигитална маркетингова кампания, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:ГАБРИЕЛА СТОЯНОВА ПАРОВА 2019
7 Невяна Кръстева, Маркетингови стратегии на търговската верига магазини за облекло ZARA, дипломна работа:ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА ЙОРДАНОВА 2018
8 Невяна Кръстева, Стратегически маркетинг и стратегическо планиране в строителна фирма в България, дипломна работа:ЙОРДАН ИВАНОВ ВЕЛЕВ 2018
9 Невяна Кръстева, Анализ на потребителското преживяване при онлайн пазаруване чрез прилагане на правилото на пиковия-крайния момент, СУ "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:ДЕНИЦА ИЛИЕВА ГАВРИЛОВА 2017
10 Невяна Кръстева, Анализ на потребителското преживяване при онлайн пазаруване чрез прилагане на правилото на пиковия-крайния момент, СУ "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Деница Илиева Гаврилова 2017
11 Невяна Кръстева, Влияние на рекламата на животозастрахователни продукти върху потребителското поведение, дипломна работа:СТОИМЕН БОЯНОВ ИЛИЕВ 2017
12 Невяна Кръстева, Методи за анализ на новите дигитални медии и модел за тяхната интеграция в маркетинговите стратегии на компаниите в България, СУ "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:МИРЕНА ХРИСТОВА ТОДОРОВА-ЕКМЕКДЖИ 2017
13 Невяна Кръстева, Методи за анализ на новите дигитални медии и модел за тяхната интеграция в маркетинговите стратегии на компаниите в България : дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор", област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление, научна специалност "Социално управление", СУ "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Мирена Христова Тодорова-Екмекджи 2017
14 Невяна Кръстева, Методи за анализ на новите дигитални медии и модел за тяхната интеграция в маркетинговите стратегии на компаниите в България : дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор", област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление, научна специалност "Социално управление", СУ "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Мирена Христова Тодорова-Екмекджи 2017
15 Невяна Кръстева, Методи за анализ на новите дигитални медии и модел за тяхната интеграция в маркетинговите стратегии на компаниите в България : дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор", област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление, научна специалност "Социално управление" / Мирена Христова Тодорова-Екмекджи, СУ "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Мирена Христова Тодорова-Екмекджи 2017
16 Невяна Кръстева, Продукти собствена марка на търговски вериги спрямо индустриални марки продукти – различия във възприятията сред потребителите (Анализ върху козметичния сектор в България), дипломна работа:СОНЯ ЖИВКОВА ЖЕЧКОВА 2017
17 Невяна Кръстева, Разработване на профил на потребителите на дезодоранти на компания Хенкел България, дипломна работа:ДИАНА РУМЕНОВА КОСТАДИНОВА 2017
18 Невяна Кръстева, Спонтанните покупки онлайн и зависимостта им от ценовата промоция и лоялността към бранда , дипломна работа:ЕМА ЕМИЛОВА ХРИСТОВА 2017
19 Невяна Кръстева, Брандове подкрепящи социални каузи и влиянието им върху потребителите, дипломна работа:ДИМА ВИКТОРОВА КЕНОВА 2016
20 Невяна Кръстева, Влияние на външния вид на хранителните продукти върху потребителското поведение, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:МАРИЯ ЛЮБОМИРОВА ДИМИТРОВА 2016
21 Невяна Кръстева, Влияние на рекламата на цигари в България върху потребителското поведение, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:СТЕЛА ГЕОРГИЕВА ГАВРИЛОВА 2016
22 Невяна Кръстева, Влияние на скритата реклама на лекарства и ГМО продукти върху децата, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВ ПОТЕБНЯ 2016
23 Невяна Кръстева, Културният фактор при определяне на маркетинговата стратегия, дипломна работа:ВЕРОНИКА КОНСТАНТИНОВА НЕСТЕРОВА 2016
24 Невяна Кръстева, Маркетинг на консултантските услуги на българския пазар, дипломна работа:АНТОНИЯ ЕВГЕНИЕВА БОЙНОВСКА 2016
25 Невяна Кръстева, Маркетингът на Дядо Коледа в магазин Имахинариум, дипломна работа:ЛЮБОСЛАВА НИКОЛОВА АТАНАСОВА 2016
26 Невяна Кръстева, Международният маркетинг в туризма , СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:РАЛИЦА ВЛАДИМИРОВА ВЕЛИНОВА 2016
27 Невяна Кръстева, Пазарът за видео игри в развлекателната индустрия, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:КОНСТАНТИНА ЩЕРЕВА НИКОЛОВА 2016
28 Невяна Кръстева, Стимулиране на продажбите на търговската фирма по примера на АИКО Мулти Консепт, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:НАДЯ ГЕОРГИЕВА БОНЕВА 2016
29 Невяна Кръстева, Включване на социалните медии в интегрираните маркетингови комуникации на компанията (по примера на Absolut Vodka и кампанията Absolut Blank), СУ дипломна работа:МАРИЯ ВЛАДИМИРОВА ИЛИЕВА 2013
30 Невяна Кръстева, Влиянието на информацията в интернет върху потребителското поведение , СУ дипломна работа:ИВЕЛИНА КРЪСТЕВА ПЕТКОВА 2013
31 Невяна Кръстева, Маркетингов одит на Дирекция Обслужване на клиенти, фирма Мобилтел ЕАД, СУ дипломна работа:СИЛВЕНА ИЛИЕВА ХРИСТОВА 2013
32 Невяна Кръстева, Маркетингови решения за въвеждане на продукти с марка "Oleo-Mac" от фирма „Мина" ЕООД на пазара, СУ дипломна работа:ПЕТЯ ХРИСТОВА НИКОФОРОВА 2013
33 Невяна Кръстева, Маркетингови решения за въвеждане чрез онлайн търговия на нови маркови продукти био козметика на българския пазар , СУ дипломна работа:ИСКРА ГЕОРГИЕВА РАШЕВА 2013
34 Невяна Кръстева, Приложение на подходи за иновации в маркетинга (по примера на „Белведере България“ АД), СУ дипломна работа:НАДЯ ДИМИТРОВА МЕХАНДЖИЕВА 2013
35 Невяна Кръстева, Тенденции на пазара на биологични продукти в България (фокус върху търговията на дребно и потребителите), СУ дипломна работа:АНТОАНЕТА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА 2013
36 Невяна Кръстева, Успешен бизнес и силна марка във време на промени – интегрирани маркетингови комуникации на Hugo Boss, СУ дипломна работа:БИЛЯНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА 2013
37 Невяна Кръстева, Анализ на удовлетвореността на клиентите на фирма „Аустротерм България” ЕООД, СУ дипломна работа:МИРЕНА КРАСИМИРОВА КРЪСТЕВА 2012
38 Невяна Кръстева, Маркетинг 2.0. От виртуалната реалност към реални действия и ползи, СУ дипломна работа:МИРЕНА ХРИСТОВА ТОДОРОВА 2012
39 Невяна Кръстева, Маркетинг стратегии на пазара на ваучери за храна (2004-2011г.), СУ дипломна работа:СТАНИСЛАВА АНТОНОВА ЙОРДАНОВА 2012
40 Невяна Кръстева, Маркетинг стратегия: теория и практика. Стратегически маркетинг план на компания „Файн Лайн” ЕООД, СУ дипломна работа:ТАНЯ ГЕОРГИЕВА КАБАДАЕВА 2012
41 Невяна Кръстева, Маркетингова стратегия на примера на фирма „Девин” АД, СУ дипломна работа:СИМОНА СТОЯНОВА ТОШЕВА 2012
42 Невяна Кръстева, Маркетингови решения за въвеждане на нов продукт на пазара: Крем Здраве – от продукт към изграждане на бранд, СУ дипломна работа:ЙОАНА ВАЛЕНТИНОВА ЙОРДАНОВА 2012
43 Невяна Кръстева, Маркетингови решения за въвеждане на нов продукт/услуга на пазара: Кредибул ЕАД и решенията за въвеждане и развитие на CrediCash, СУ дипломна работа:МАРИЯ ЛЪЧЕЗАРОВА ЛАЗАРОВА 2012
44 Невяна Кръстева, Ползите от внедряване на CRM система в банковия сектор в България, СУ дипломна работа:КЕТИ ИВАНОВА ПЕТРОВА 2012
45 Невяна Кръстева, Разработване на маркетингова стратегия на фирма „Мелон България” ЕАД, базирана на е-канали за осъществяване на комуникации, СУ дипломна работа:ГЕРГАНА ДИАНОВА ГЕОРГИЕВА 2012
46 Невяна Кръстева, Съвременни методи за маркетингови проучвания и приложението им от български фирми: „Титан АС” и „Екопак България”, СУ дипломна работа:АЛЕКСАНДРА ВАЛЕРИЕВА ГАЙДАРСКА 2012
47 Невяна Кръстева, Управление на продажбите (на примера на „Алайд Домек Ейджънсис България” ЕООД), СУ дипломна работа:ИВА ВЕНКОВА КИСЬОВА 2012
48 Невяна Кръстева, Въвеждане на нов продукт на пазара. Лансиране на автомобил в АВ сегмент, СУ дипломна работа:ДИАНА НИКОЛАЕВА НАКОВА 2011
49 Невяна Кръстева, Интегрирани маркетингови комуникации в Б2Б консултантските услуги, СУ дипломна работа:ЗОРНИЦА КРАСИМИРОВА ЯНАКИЕВА 2011
50 Невяна Кръстева, Комуникационна стратегия за въвеждане на нов продукт на пазара на фирма Роберт Бош ЕООД, СУ дипломна работа:БИЛЯНА ЕМИЛОВА ДАНАИЛОВА 2011
51 Невяна Кръстева, Маркетингова стратегия за навлизане на българския пазар на полиетиленови опаковки, СУ дипломна работа:ПЛАМЕН НЕДЕЛЧЕВ НЕДЕЛЧЕВ 2011
52 Невяна Кръстева, Маркетингова стратегия на фирма „Хляб и хлебни изделия” ЕООД, гр. Бургас, СУ дипломна работа:АНТОН АСЕНОВ АСЕНОВ 2011
53 Невяна Кръстева, Ниските резултати от провежданите онлайн рекламни кампании – основна причина за ниския ръст на Интернет рекламата в България, СУ дипломна работа:ЙОРДАНКА ВЕСЕЛИНОВА БЛАЖЕВА 2011
54 Невяна Кръстева, Програма Селект на Данон България – механизъм за изграждане и развитие на взаимноизгодни партньорства между Данон и традиционните български магазини , СУ дипломна работа:АСЕН ИСТИЛИЯНОВ РАДЕВ 2011
55 Невяна Кръстева, Разработване и налагане на нови продукти на българския пазар от веригата за бързо хранене „МакБъргър”, България, СУ дипломна работа:НЕВЕНА ИВАНОВА ГОЧЕВА 2011
56 Невяна Кръстева, Стратегически маркетингови решения на пазара на свежи млечни продукти в България, СУ дипломна работа:ЕЛЕНА ВЕЛИМИРОВА НЕСТОРОВА 2011
57 Невяна Кръстева, Цената на застраховката „Гражданска отговорност” на автомобилите като основен фактор за избор на компания, в която тя да бъде сключена , СУ дипломна работа:ЛОРА ГЕНАДИЕВА ГЕНАДИЕВА 2011
58 Невяна Кръстева, GOOGLE. Анализ на успеха. Стратегически маркетинг. Виртуално предприемачество от ново поколение, СУ дипломна работа:ГЕОРГИ КРАСИМИРОВ ГЕОРГИЕВ 2010
59 Невяна Кръстева, Анализ и оценка на маркетинговия микс на Савекс – лидер на пазара на перилни препарати в България, СУ дипломна работа:РУМЕН ПЕТЬОВ ПЕТКОВ 2010
60 Невяна Кръстева, Анализ на промоционалния микс на медикамента за отслабване „Alli”, СУ дипломна работа:ВЕЛИСЛАВ МИТКОВ СВИЛЕНСКИ 2010
61 Невяна Кръстева, Зелен” маркетинг и устойчиво потребление в България, СУ дипломна работа:СОФИЯ РУМЕНОВА ГОЧЕВА 2010
62 Невяна Кръстева, Измерване на ефективността на интерактивната реклама, СУ дипломна работа:МАРИЯ ПЕТРОВА ПЪРВАНОВА 2010
63 Невяна Кръстева, Използването на Интернет като комуникационна медия при въвеждането на нов софтуерен продукт на пазара, СУ дипломна работа:ДАНИЕЛА БОРИСОВА БОЖКОВА 2010
64 Невяна Кръстева, Интегрирана комуникационна стратегия на фирмата – на примера на фирма „Орифлейм Козметикс” ЕООД, СУ дипломна работа:НЕВЕНА ГЕОРГИЕВА МАРКОВА 2010
65 Невяна Кръстева, Интегриране на социална стойност в бизнеса чрез усвояване на принципите и формите на корпоративната социална отговорност, СУ дипломна работа:ДЕНИЦА МИНКОВА ИВАНОВА 2010
66 Невяна Кръстева, Маркетинг в автомобилната индустрия – ролята на културните модели в рекламата и маркетинга на автомобили. Сравнителен анализ между фирмите „Тойота” и „Волво”, СУ дипломна работа:КРЕМЕНА КРАСИМИРОВА МИТЕВА 2010
67 Невяна Кръстева, Маркетингова стратегия на „Кауфланд България ЕООД енд Ко” КД, СУ дипломна работа:ПЛАМЕН НИКОЛОВ ПАНЕВ 2010
68 Невяна Кръстева, Маркетингова стратегия на автокозметични комплекси „WASH POINT”, СУ дипломна работа:МАРИЯ ПЕТКОВА ПРАНДЖЕВА 2010
69 Невяна Кръстева, Маркетингови методи при въвеждане на нов продукт (хибриден спортен автомобил) на пазара, СУ дипломна работа:СУЗАН КЕМАЛ ЕЮП 2010
70 Невяна Кръстева, Маркетингови решения за въвеждане на нов продукт на пазара „Тоалетно пате свежи дискове”, СУ дипломна работа:МАРГАРИТА СТАНИМИРОВА БИЖЕВА 2010
71 Невяна Кръстева, Мулти-левел маркетинг, СУ дипломна работа:ИВЕЛИНА ИВАНОВА ИВАНОВА 2010
72 Невяна Кръстева, Поведение на купувачите в навлизащите нови хипермаркети, т.нар. дискаунтъри и кеш енд кери, СУ дипломна работа:ДЕНИЦА ИЛИЕВА ЧОЛАКОВА 2010
73 Невяна Кръстева, Приложението на съвременните маркетингови методи в Интернет пространството, СУ дипломна работа:ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА БАРАКОВА 2010
74 Невяна Кръстева, Програмите за лоялност на клиентите в България като инструмент на управлението на взаимоотношенията с клиентите, СУ дипломна работа:ГЕОРГИ СТИЛИЯНОВ БУЧЕВИНОВ 2010
75 Невяна Кръстева, Проучване на рекламния пазар в България, СУ дипломна работа:ГЕОРГИ АТАНАСОВ ТЕМЕЛКОВ 2010
76 Невяна Кръстева, Разработване и налагане на нови продукти на българския пазар от фирма „Сладка хармония”, СУ дипломна работа:ДИАНА ДИМИТРОВА ДУНОВСКА 2010
77 Невяна Кръстева, Рекламната дейност като елемент на маркетинговата комуникация в кооперация Панда – Office 1 Superstore, СУ дипломна работа:ЖАНЕТА ИВАНОВА ВАЧКОВА 2010
78 Невяна Кръстева, Стимулиране на потребителите като част от комуникационния микс на верига Училища „Европа”, СУ дипломна работа:РАЛИЦА НИКОЛАЕВА ВАНЦОВА 2010
79 Невяна Кръстева, Стратегията „Син океан” – принципи и инструментариум., СУ дипломна работа:ЙОАНА ДИМИТРОВА АЛЕКСАНДРОВА 2010
80 Невяна Кръстева, Технология на митологизирането в интегрираните маркетингови комуникации. Създаването на мита Фиат500, СУ дипломна работа:ПЛАМЕНА ДИМОВА ДИМОВА 2010
81 Невяна Кръстева, Технология на продажбите в хотелиерството (по примера на хотел Силвър хаус София), СУ дипломна работа:ДЕНИЦА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА 2010
82 Невяна Кръстева, Традиционни и нови форми на дистрибуция на българския пазар (на примера на водещи фирми от отрасъл – доставка и сервиз на медицинска апаратура) , СУ дипломна работа:ВЕЛКО ХРИСТОВ СТОИМЕНОВ 2010
83 Невяна Кръстева, Традиционни и нови форми на дистрибуция на българския пазар (на примера на луксозния сегмент в международните хотелски вериги), СУ дипломна работа:МАЯ ФЕРДИНАНДОВА ПАНДУРСКА 2010
84 Невяна Кръстева, Традиционни и нови форми на дистрибуция на българския пазар. Въвеждане на системата Приселинг от Кока Кола България , СУ дипломна работа:СТАНИСЛАВ РУМЕНОВ АНГЕЛОВ 2010
85 Невяна Кръстева, Частните марки – стратегически инструмент за пазарно развитие, СУ дипломна работа:МИЛЕН ЛАЗАРОВ СТОИЧКОВ 2010
Редактор на издание нереферирано
Невяна Кръстева, Krasteva, N., et al, Business Administration: Theory and Practice in Bulgaria, Sofia, 2017 Press Universitaire “St. Kliment Ohridski”, ISBN 978-954-07-4300-4, Редактор на издание нереферирано 2017
Статия в научно списание
1 Невяна Кръстева, Десислава Алексова, GAMIFICATION IN THE FIELD OF EDUCATION, CULTURE AND TOURISM – CASES FROM BULGARIA, Tourism - management, administration, law, No. 1 / 2023, issue:1, 2023, pages:19-28, ISSN (online):ISSN 2956-8048, Ref 2023
2 Neviana Krasteva, Dessislava Alexova, IMPACT OF VISUAL IDENTITY IN DIGITAL MARKETING FOR TOURISM BASED ON EXAMPLES FROM BULGARIA, Southeast European Review of Business and Economics SERBE, vol:4, issue:2, 2023, pages:67-81, ISSN (print):ISSN 2671-339X, Ref 2023
3 Neviana Krasteva, Desislava Alexova, Marketing for rural tourism - strategy and realisation in Bulgaria , Bulgarian Journal of Agricultural Science, 2023, ISSN (print):ISSN 1310-0351, Ref 2023
4 Невяна Кръстева, Десислава Алексова, Приложение на теорията на планираното поведение в туристическото потребление на местни храни, 18 Международна научна конференция „Устойчиво развитие- кръгова икономика, критична инфраструктура, зелен преход”, София 2023, МВБУ, 2023, ISBN:ISBN 978-954-9432-75-1 (CD), Ref 2023
5 Neviana Krasteva, Artificial Intelligence And its Effect on Marketing, Journal of Science and Research, vol:12, 2019, ISSN (print):ISSN 1314-295X, Ref, Web of Science 2019
6 Neviana Krasteva, Artificial Intelligence And its Effect on Marketing, Journal of Science and Research, vol:12, 2019, ISSN (print):1314-295X, Ref, Web of Science 2019
7 Neviana Krasteva, ‘‘Marketing connected with Scandinavian Culture and Nordic Countries‘‘, Journal of Science and Research, , брой:Vol. 11, , 2018, doi:ISSN 1314-295X 2018
8 Neviana Krasteva, GHETTOIZATION OF WORLD ECONOMY AND IT’S IMPACT ON MARKETING, International Journal of Management and Applied Science (IJMAS), том:2, брой:10, 2018, Ref, IF, IF (4.1 - 2018) 2018
9 Neviana Krasteva, Marketing connected with Scandinavian Culture and Nordic Countries, Journal of Science and Research, брой:11, 2018, Ref 2018
10 Neviana Krasteva, A Methodology of Determing th impact of Co Creation of Value in Marketing, Journal of Science and Research, брой:10, 2017, Ref 2017
11 Neviana Krasteva, Political Risk and Marketing, Journal of Science and Research, брой:9, 2016, Ref 2016
12 Невяна Кръстева, Илко Гетов, Стефан Балкански, Възможности за въвеждане и разширено използване на електронни визити (e-detailing) във фармацевтичния маркетинг, Opportunities for introduction and application of e-detailing in the pharmaceutical marketing, Социална медицина, брой:2, 2016 2016
13 Невяна Кръстева, Илко Н. Гетов, Стефан В. Балкански, СЪЩНОСТ, ВИДОВЕ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД Е-ВИЗИТИ (E-DETAILING) ВЪВ ФАРМАЦЕВТИЧНИЯ МАРКЕТИНГ, Здравна политика и мениджмънт, том:1, 2016, doi:, ISSN номер: 1313-4981 2016
14 Neviana Krasteva, Is there a Global Consumer, Journal of Science and Research, брой:8, 2015 2015
15 Neviana Krasteva, Contemporary marketing trends, Journal of Science and Research, том:2, 2013, Ref 2013
Статия в поредица
1 Невяна Кръстева, Marketing Mix and the artificial intelligence technology, Годишник на СУ "Св.Кл.Охридски", том:Стопански факултет, брой:том 19, издателство:Университетско издателство, 2020, стр.:77-98, ISSN (print):ISSN 1311-8420, Ref, Web of Science 2020
2 Невяна Кръстева, Влияние на въвеждането на изкуствения интелект в производството и услугите и неговото влияние върху маркетинга, Международно бизнес училище, том:Научни трудове, брой:11, 2019, стр.:7-50, Ref 2019
3 Невяна Кръстева, Проучване на приложението на шведската концепция „лагом“ в маркетинговите стратегии на българските фирми, Годишник на СУ "Св. Кл. Охридски", том:Стопански факултет, брой:том 18, 2019, стр.:211-229, ISSN (print):1311-8420, Ref, Web of Science 2019
4 Невяна Кръстева, Съвместното създаване на стойност като тенденция в съвременния маркетинг, Годишник на СУ "Св.Кл.Охридски", том:Стопански факултет, брой:том 17, Volume 17, , издателство:Университетско издателство, 2019, ISSN (print):ISSN 1311-8420, Ref, Web of Science 2019
5 Neviana Krasteva, Culture and Religion as Key Factors in Contemporary Marketing, Research Papers. International Business School - Botevgrad, 2017, Ref 2017
6 Невяна Кръстева, Маркетинг и въоръжените конфликти, Научни трудове - Международно висше бизнес училище - Ботевград, 2015, Ref 2015
7 Neviana Krasteva, Marketing Research In Fairy Tales. , Yearbook of St Kliment Ohridski University of Sofia, Faculty of Economics and Business Administration, vol:9(1), 2011, pages:153-170, Ref, Web of Science 2011
8 Невяна Кръстева, Иновациите : Европейски, национални и регионални политики, Иновациите – европейски, национални и регионални политики, брой:18, издателство:Фонд. Приложни изследвания и комуникации, 2008, Ref 2008
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Невяна Кръстева, Analysis of IKEA's Experience in Gamification in Furniture Trade Online and Offline in Bulgaria, 17th International Scientific Conference, GREEN DEAL INITIATIVES, SUSTAINABLE MANAGEMENT, MARKET DEMANDS, AND NEW PRODUCTION PERSPECTIVES IN THE FORESTRY-BASED SECTOR, 2024, pages:89-94, ISBN:978-953-8446-02-3, Ref 2024
2 Невяна Кръстева, Десислава Алексова, BASED ON GAMIFICATION AND OBSERVATION POSITIVE ONLINE DESTINATION EXPERIENCE (ODE) SURVEY FOR BULGARIA, Proceedings of the International Conference on Economics, Finance and Business, Prague, 2023, 11-13 Sept, 2023, pages:168-177, ISSN (online):ISSN 2336-6044, Ref, Web of Science 2023
3 Aleksey Potebnya, Neviana Krasteva, DEVELOPMENT OF A GAMIFIED ELECTRONIC LEARNING RESOURCE FOR CHILDREN: "MARKETING IN FOLK TALES AND FICTION", Proceedings of the 18th Economics & Finance Conference, London, editor/s:Professor Koji Akimoto, Kurume University, Japan Dr. Nguyen Bao Anh, University of Ottawa, Canada Professor Jiri Beck, College of Information Management, Business Administration and Law, Prague, Czech Republic Professor Jan Cadil, University of Economics,, Publisher:International Institute of Social and Economic Sciences, 2023, pages:77-94, ISSN (online):2336-6044, ISBN:978-80-7668-006-7, doi:10.20472/EFC.2023.018.008, Ref, Web of Science, PhD 2023
4 Невяна Кръстева, Алексей Потебня, EXPLORING GAMIFIED ELECTRONIC PLATFORMS FOR MARKETING EDUCATION THROUGH FOLK TALES AND FICTIONS: INSIGHTS FROM A PROTOTYPICAL INTERACTIVE LEARNING RESOURCE, Preliminary Proceedings of the International Conference on Economics, Finance and Business, Prague, 2023, pages:166-0, ISSN (online):ISSN 2336-6044, Ref, PhD 2023
5 Невяна Кръстева, Десислава Алексова, Значение на визуалната идентичност в дигиталния маркетинг в туризма на примера на България, МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ИКОНОМИКАТА НА XXI-ВИ ВЕК –КРИЗИ,ТРАНСФОРМАЦИИ,УСТОЙЧИВОСТ“, 12-ти май 2023 г., 2023, стр.:212-224, ISSN (online):978 619 233 292- 1, ISBN:978-619-233-291-4, Ref 2023
6 Невяна Кръстева, Алексей Потебня, Влияние върху черноморския регион на превръщенето на Русия от част на световната глобална икономика в „самодостатъчен остров“, Международна научна конференция, "Черно море – врата и много мостове", Под патронажа на еврокомисаря по околна среда, океани и рибарство Виргиниюс Синкявичюс, 10-11 юни 2022 г. , Бургаски свободен университет, Бургас, България, 2022, ISBN:ISBN 978 619 253 017 4, Ref, PhD 2022
7 Невяна Кръстева, Съвместното създаване на стойност като тенденция в съвременния маркетинг, Годишник на СУ "Св.Кл.Охридски" , Стопански факултет, т. 17, 2019, ISSN (print):1311-8420 2019
8 Neviana Krasteva, IMPLEMENTATION OF THE SWEDISH CONCEPT LAGOM IN TOURISM MARKETING IN BULGARIA, 15 Международна научна конференция „ТУРИЗЪМ – ИЗСЛЕДВАНЕ, РАЗВИТИЕ И ОБУЧЕНИЕ”, София 2018, 2018 2018
9 Neviana Krasteva, RESEARCH OF THE MARKETING APPLICABILITY OF THE SWEDISH LAGOM CONCEPT IN BULGARIA, 15 Международна научна конференция „ТУРИЗЪМ – ИЗСЛЕДВАНЕ, РАЗВИТИЕ И ОБУЧЕНИЕ”, София 2018, издателство:Издателство на МВБУ, 2018 2018
10 Neviana Krasteva, Research of the Marketing Applicability of the Swedish Lagom Concept in Bulgaria, 2nd Rome International Conference on Social Science & Humanities (ICSSH), Рим, Италия, 3-6 юни 2018, 2018, Ref 2018
11 Невяна Кръстева, Съществува ли глобален потребител, Годишник на СУ "Св.Кл.Охридски" , Стопански факултет, София, 2018, том 15, Volume 15, ISSN 1311-8420, 2018 2018
12 Neviana Krasteva, A Methodology for Determining the Impact of Co Creation of Value on Marketing- De Coni, Bulgaria Case, Global Association for Humanities and Social Science Research (GAHSSR), 15th International Conference on Business Management & Legal Studies (ICBMLS), 6- 7 June, 2017, Rome, Italy, 2017 2017
13 Невяна Кръстева, Culture and Religion as Key Factors in Contemporary Marketing, Културата и религията като ключови фактори в съвременния маркетин, Научни трудове - Международно висше бизнес училище - Ботевград, 2017, стр.:99-134 2017
14 Neviana Krasteva, Culture and Religion as Key Factors in Contemporary Marketing, Културата и религията като ключови фактори в съвременния маркетинг , Научни трудове - Международно висше бизнес училище - Ботевград. - ISSN 1313-0846. - Т. 9 (2017), с. 99-134., 2017, Ref 2017
15 Neviana Krasteva, GHETTOIZATION OF WORLD ECONOMY AND IT’S IMPACT ON MARKETING, International Journal of Management and Applied Science (IJMAS) Volume 2, Issue -10, издателство:Авангард прима, 2017 2017
16 Neviana Krasteva, The Role of Cultural Differences in Co Creation of Value in Marketing, 19th International Conference on Business Management & Legal Studies (ICBMLS), 25 – 26 юли, 2017, Барселона, Испания, 2017, Ref 2017
17 Невяна Кръстева, РОЛЯТА НА ГОЛЕМИТЕ МАСИВИ ДАННИ (BIG DATA) ВЪВ ФАРМАЦЕВТИЧНИЯ МАРКЕТИНГ, ЧЕТИРИНАДЕСЕТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ , РАЗВИТИЕ НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В КОНТЕКСТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ УСЛУГИ, МВБУ, юни 2017г. Ботевград, 2017, Ref 2017
18 Neviana Krasteva, Volen Philipov, “Augmented Reality” and Marketing, Yearbook of St Kliment Ohridski University of Sofia, Faculty of Economics and Business Administration, Publisher:St Kliment Ohridski University Press, 2016, pages:167-175, Ref 2016
19 Невяна Кръстева, Филипов В., „Подсилена реалност” в маркетинга, Годишник на СУ „Св.Кл.Охридски”, Стопански факултет, том 13, С., 2016, 2016 2016
20 Neviana Krasteva, A Methodology for Determining the Impact of the Political Environment on Marketing and Tourism, Barcelona June 27-July 1, 2016, 24th International Academic Conference, Barcelona, 2016, Ref 2016
21 Neviana Krasteva, GHETTOIZATION OF WORLD ECONOMY AND IT’S IMPACT ON MARKETING, International Conference on Еconomics, Management and Social Study (ICEMSS), Rome, Italy, August , 2016,, 2016 2016
22 Neviana Krasteva, GHETTOIZATION OF WORLD ECONOMY AND IT’S IMPACT ON MARKETING, Годишник на МВБУ, 2016, том 8, ISSN 1313-0846, DOI: 10.13140/RG.2.1.3414.6964, 2016 2016
23 Neviana Krasteva, Value creation by Company- Consumer interaction- Deconi, Bulgaria Case, Международна научна конференция „Икономическо благосъстояние чрез споделени знания, 9-10 ноември 2016г., Стопанска академия „Д.А.Ценов”, 2016 2016
24 Невяна Кръстева, Влияние на военните конфликти върху маркетинга и продажбите в туризма, Съвременни тенденции в развитието на туризма, издателство:Тракия-М, 2016, Ref 2016
25 Невяна Кръстева, Възможности за въвеждане и разширено използване на електронни визити (e-detailing) във фармацевтичния маркетинг, Социална медицина, бр.2, 2016, Ref 2016
26 Невяна Кръстева, Дигитален маркетинг и комуникации във фармацевтичната индустрия, Годишник на СУ "Св.Кл.Охридски" , Стопански факултет, София, 2016, том 14, Volume 14, ISSN 1311-8420, 2016 2016
27 Невяна Кръстева, ОБРАЗОВАНОСТ, ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ, Тринадесета МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, МВБУ, 2016, 2016, Ref 2016
28 Невяна Кръстева, СЪЩНОСТ, ВИДОВЕ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД Е-ВИЗИТИ (E-DETAILING) ВЪВ ФАРМАЦЕВТИЧНИЯ МАРКЕТИНГ, Здравна политика и мениджмънт, бр. 1, 2016, Ref 2016
29 Neviana Krasteva, ARMED CONFLICT'S INFLUENCE ON MARKETING, 21 June 2015, Business & Management Conference, Vienna , 2015 2015
30 Neviana Krasteva, Developing Business and Marketing in а Time of War Confrontation, International conference on Economics and Social Sciences (ICESS), Barcelona, Spain, August 2nd, 2015, 2015, Ref 2015
31 Невяна Кръстева, Сияна Никова, ВЛИЯНИЕТО НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ КОНФЛИКТИ ВЪРХУ МАРКЕТИНГА, ДВАНАДЕСЕТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ ИНОВАТИВНИ СТРАТЕГИИ ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБЕН БИЗНЕС”, 2015, MSc 2015
32 Невяна Кръстева, Икономическо влияние на навлизане на технология с общо предназначение - облачни технологии - върху основни макроикономически показатели: икономически растеж, създаване на бизнес и заетост, Сборник докторантски трудове. - Ч. 4, с. 212-234, 2015, стр.:212-234 2015
33 Невяна Кръстева, Икономическо влияние на навлизане на технология с общо предназначение - облачни технологии - върху основни макроикономически показатели: икономически растеж, създаване на бизнес и заетост, Сборник докторантски трудове. - Ч. 4, с. 212-234, 2015, стр.:212-234 2015
34 Невяна Кръстева, Сияна Никова, Алексей Потебня, Маркетинг и въоръжените конфликти, Годишник на МВБУ, 2015, ISSN 1313-0846, издателство:Издателство на МВБУ, 2015 2015
35 Невяна Кръстева, Особености на съвременния маркетинг във фармацевтичния сектор, 15 години Катедра "Европеистика" : юбилеен сборник. - С. 56-73, 2015, стр.:56-73, Ref 2015
36 Neviana Krasteva, Contemporary Economic and Social Trends and Their Impact on Marketing, 2nd Economics & Finance Conference , June 3-6, 2014 , Vienna, Austria 03 June 2014, Vienna 2nd Economics & Finance Conference , 2014 2014
37 Neviana Krasteva, Contemporary Economic and Social Trends and Their Impact on Marketing, 2nd Economics & Finance Conference , June 3-6, 2014 , Vienna, Austria,, , 2nd Economics & Finance Conference , June 3-6, 2014 , Vienna, Austria,, 2014, Ref 2014
38 Невяна Кръстева, Мирена Тодорова, Иновации и конкурентоспособност във фармацевтичния сектор, ЕДИНАДЕСЕТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ “ПРЕПОДАВАНЕ, УЧЕНЕ И КАЧЕСТВО ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ– 2014”, ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ, МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ, БОТЕВГРАД, издателство:Издателство на МВБУ, 2014, PhD 2014
39 Невяна Кръстева, Корпоративен имидж и корпоративна идентичност. Приложение на социалната маркетингова концепция във фармацевтичния сектор, Годишник на МВБУ, 2014г., ISSN 1313-0846, стр. 51-82, 2014 2014
40 Невяна Кръстева, Корпоративен имидж и корпоративна идентичност. Приложение на социалната маркетингова концепция във фармацевтичния сектор, Годишник на МВБУ, 2014, Ref 2014
41 Невяна Кръстева, ОСОБЕНОСТИ НА СЪВРЕМЕННИЯ МАРКЕТИНГ ВЪВ ФАРМАЦЕВТИЧНИЯ СЕКТОР, Сборник 20 години спец. „Европеистика”, СУ, 2014г, 2014 2014
42 Невяна Кръстева, Констнтина Николова, Антоан Василев, Мария Димитрова, Съвременни икономически и социални тенденции и тяхното влияние върху маркетинга, ЕДИНАДЕСЕТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ “ПРЕПОДАВАНЕ, УЧЕНЕ И КАЧЕСТВО ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ– 2014”, ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ, МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ, издателство:Издателство на МВБУ, 2014, MSc 2014
43 Невяна Кръстева, Съвременни аспекти на маркетинговата концепция, „Маркетингови метаморфози и предизвикателства в дигиталната ера”, издателство:БСУ, 2013, Ref 2013
44 Невяна Кръстева, Съвременни аспекти на маркетинговата концепция, Маркетингови метаморфози и предизвикателства в дигиталната ера, издателство:БСУ, 2013, Ref 2013
45 Невяна Кръстева, Тенденции в европейските маркетингови практики- маркетинг обвързан с кауза, „зелен” маркетинг и корпоративна социална отговорност (КСО), Международното висше бизнес училище - Ботевград, Десета международна конференция – 2013 СЪВРЕМЕННИЯТ МОДЕЛ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И МЯСТОТО НА БЪЛГАРИЯ В НЕГО,, 2013 2013
46 Невяна Кръстева, Атанас Георгиев, Ирена Младенова, Изследване на маркетинговите стратегии за навлизане на българския пазар на веригите за модерна търговия (нано маркетинг), Сборник от Девета международна научна конференция „Предизвикателства пред съвременната икономика”, редактор/и:Т. Георгиева, издателство:МВБУ-Ботевград, 2012, стр.:124-134 2012
47 Невяна Кръстева, Маркетинг в народните приказки и художествената литература, Годишник на Стопански факултет на СУ «Св. Кл. Охридски», 2011г. - 19 стр., ISSN 1311-8420, 2011 2011
48 Невяна Кръстева, Маркетингови проучвания в народните приказки , Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Стопански факултет = Annuaire de l'Universite de Sofia St. Kliment Ohridski. Faculte des sciences economiques et de gestion. ISSN 1311-8420. - Т. 9 (2011), с. 153-170, 2011, стр.:153-170, ISBN:1311-8420, Ref, Web of Science 2011
49 Невяна Кръстева, Човекът като фактор в мърчъндайзинга, Осма международна конференция на МВБУ, София, Резиденция Бояна, 16-17 юни, 2011г., 2011 2011
50 Neviana Krasteva, Market Development and New Consumer Habits, Management Guide, BULGARIA, издателство:Munich, Germany , 2008, Ref 2008
51 Невяна Кръстева, Етиката в маркетинга на медицински услуги, Пета международна научно-практическа конференция «Преподаване и качество във висшето образование- 2008 - «Национална стратегия за висше образование и пазара на труда в България», 2008, Ref 2008
52 Невяна Кръстева, Публично- частно партньорство и регионален маркетинг, Доклад за Международната конференция „Европейски град- градоустройство и архитектура, сигурност и финанси, 14 - 16 септември 2008г., организирана от Центъра за публична администрация в НБУ и Асоциацията на общинските служители в България , 2008, Ref 2008
53 Невяна Кръстева, Мениджмънт на суперструктурата в туризма. Енергийна ефективност и запазване на енергията в туристическата суперструктура - към устойчиво развитие на туризма, Научни трудове - Международно висше бизнес училище - Ботевград, 2007, стр.:149-176, ISBN:1313-0846, Ref, Web of Science 2007
Студия в поредица
1 Невяна Кръстева, Алексей Потебня, Какво могат да научат маркетолозите от философите? Философията на пазарните отношения и маркетинга от Платон до наши дни, Годишник на СУ "Св.Кл.Охридски" , Стопански факултет, том:Годишник на СУ "Св.Кл.Охридски" , Стопански факултет, брой:22, редактор/и:Елеонора Николова, издателство:СУ "Св.Кл.Охридски", 2023, стр.:77-93, ISSN (print):ISSN 1311-8420, Ref 2023
2 Невяна Кръстева, Robots are Selling Robots to Robots, Научни трудове - Международно висше бизнес училище - Ботевград, том:Научни трудове - Международно висше бизнес училище - Ботевград, брой:12, издателство:МВБУ, 2021, стр.:89-109, ISSN (print):ISSN 1313-0846, Ref 2021
Студия в сборник (на конференция и др.)
Невяна Кръстева, Изкуственият интелект и съвременният маркетинг, Годишник на Софийския университет, Стопански факултет, редактор/и:Елеонора Николова, издателство:СУ "Св.Кл.Охридски", 2021, стр.:109-129, ISSN (print):ISSN 1311-8420, Ref 2021
Съставителска дейност
Невяна Кръстева, СУ "Св. Климент Охридски" 2017
Участие в конференция
1 Присъствие, Невяна Кръстева, "Festina lente" - Hurry slowly for travelers 2024
2 Присъствие, Невяна Кръстева, Analysis of IKEA's Experience in Gamification in Furniture Trade Online and Offline in Bulgaria 2024
3 Присъствие, Невяна Кръстева, „Бавният туризъм“- тенденция в развитието на устойчив бизнес или прикрита форма на емиграция“ 2024
4 Присъствие, Невяна Кръстева, How Marketing Can Increase the Purchase of Unattractive ("Ugly") Agricultural Products? 2024
5 Присъствие, Невяна Кръстева, Приложение на теорията на планираното поведение в туристическото потребление на местни храни 2023
6 Присъствие, Невяна Кръстева, Значение на Визуалната идентичност в дигиталния маркетинг в туризма на примера на България 2023
7 Присъствие, Невяна Кръстева, BASED ON GAMIFICATION AND OBSERVATION POSITIVE ONLINE DESTINATION EXPERIENCE (ODE) SURVEY FOR BULGARIA 2023
8 Секционен доклад, Невяна Кръстева, Алексей Потебня, DEVELOPMENT OF A GAMIFIED ELECTRONIC LEARNING RESOURCE FOR CHILDREN: "MARKETING IN FOLK TALES AND FICTION" 2023
9 Присъствие, Невяна Кръстева, EXPLORING GAMIFIED ELECTRONIC PLATFORMS FOR MARKETING EDUCATION THROUGH FOLK TALES AND FICTIONS: INSIGHTS FROM A PROTOTYPICAL INTERACTIVE LEARNING RESOURCE 2023
10 Присъствие, Невяна Кръстева, Влияние върху черноморския регион на превръщенето на Русия от част на световната глобална икономика в „самодостатъчен остров“ 2022
11 Секционен доклад, Невяна Кръстева, Marketing for rural tourism - strategy and realisation in Bulgaria 2022
12 Секционен доклад, Невяна Кръстева, Robots are Selling Robots to Robots 2020
13 Секционен доклад, Невяна Кръстева, RESEARCH OF THE MARKETING APPLICABILITY OF THE SWEDISH LAGOM CONCEPT IN BULGARIA 2019
14 Секционен доклад, Невяна Кръстева, HOW WILL THE ENTRY OF ROBOTICS (ARTIFICIAL INTELLIGENCE, MACHINE LEARNING AND ADVANCED ALGORITHMS) IN SERVICE AND MANUFACTURING AFFECT MARKETING? 2019
15 Секционен доклад, Невяна Кръстева, Krasteva N., ” Research of the Marketing Applicability of the Swedish Lagom Concept in Bulgaria”, 2nd Rome International Conference on Social Science & Humanities (ICSSH), Рим, Италия, 3-6 юни 2018, https://gahssr.org/proceeedings/48.pdf 2018
16 Секционен доклад, Невяна Кръстева, IMPLEMENTATION OF THE SWEDISH CONCEPT LAGOM IN TOURISM MARKETING IN BULGARIA 2018
17 Секционен доклад, Невяна Кръстева, Маркетинговата стратегия за съвместното създаване на стойност в рекреацията 2018
18 Секционен доклад, Невяна Кръстева, РОЛЯТА НА ГОЛЕМИТЕ МАСИВИ ДАННИ (BIG DATA) ВЪВ ФАРМАЦЕВТИЧНИЯ МАРКЕТИНГ, ЧЕТИРИНАДЕСЕТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ , РАЗВИТИЕ НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В КОНТЕКСТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ УСЛУГИ 2017
19 Секционен доклад, Невяна Кръстева, A Methodology for Determining the Impact of Co Creation of Value on Marketing- De Coni, Bulgaria Case 2017
20 Секционен доклад, Невяна Кръстева, ”The Role of Cultural Differences in Co Creation of Value in Marketing” 2017
21 Секционен доклад, Невяна Кръстева, ARMED CONFLICT'S INFLUENCE ON MARKETING 2016
22 Секционен доклад, Невяна Кръстева, A Methodology for Determining the Impact of the Political Environment on Marketing and Tourism 2016
23 Секционен доклад, Невяна Кръстева, GHETTOIZATION OF WORLD ECONOMY AND IT’S IMPACT ON MARKETING 2016
24 Секционен доклад, Невяна Кръстева, ОБРАЗОВАНОСТ, ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ 2016
25 Секционен доклад, Невяна Кръстева, ВЛИЯНИЕТО НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ КОНФЛИКТИ ВЪРХУ МАРКЕТИНГА 2015
26 Секционен доклад, Невяна Кръстева, Developing Business and Marketing in а Time of War Confrontation, 2015
27 Секционен доклад, Невяна Кръстева, Съвременни икономически и социални тенденции и тяхното влияние върху маркетинга 2014
28 Секционен доклад, Невяна Кръстева, Иновации и конкурентоспособност във фармацевтичния сектор 2014
29 Секционен доклад, Невяна Кръстева, 3. Contemporary Economic and Social Trends and Their Impact on Marketing, 2nd Economics & Finance Conference , June 3-6, 2014 , Vienna, Austria, http://iises.net/proceedings/2nd-economics-finance-conference-vienna/table-of-content 2014
30 Секционен доклад, Невяна Кръстева, Съвременни аспекти на маркетинговата концепция 2013
31 Секционен доклад, Невяна Кръстева, Тенденции в европейските маркетингови практики- маркетинг обвързан с > кауза, „зелен” маркетинг и корпоративна социална отговорност (КСО 2013
Учебник/Учебно помагало
1 Невяна Кръстева, „Съвременен маркетинг”, том 2, ISBN:978-619-160-147-9, Авангард прима, София 2013
2 Невяна Кръстева, Съвременен маркетинг”, том1, ISBN:978-619-160-146-2, Авангард прима, София 2013
3 Невяна Кръстева, „Основи на маркетинга”, ISBN:978-954-323-562-9, Авангард прима, София 2009
4 Невяна Кръстева, „Теми и казуси по „Международен бизнес” за подготовка за държавен изпит- бакалавър „Международни икономически отношения”, ISBN:978-954-323-551-3, Авангард прима, София 2009