Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Кирил Камбуров

ORCID ID:0000-0002-8390-6240
Дипломна работа
Кирил Камбуров, Защита на публикуваната информация в системи за научни публикации с отворен код, Военна Академия "Г.С.Раковски", Ръководител:Доц. д-р Веселина Александрова Гагъмова 2022
Дисертация д-р
Кирил Камбуров, Сравнителен анализ на онлайн платформи за електронни периодични издания, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Ръководител:проф. Оля Харизанова 2018
Научен проект
1 Кирил Камбуров, „Проучване на нуждите от специалисти по дигитализация в България от страна на катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“ към СУ „Св. Климент Охридски“, Ръководител, , Номер на договора:80-10-47 / 9.4.2024 2024
2 Кирил Камбуров, „Непроменящият се императив за промяна“ по повод 70 годишния юбилей на катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“, Член, , Номер на договора:80-10-39/20.04.2023 2023
Превод на книга
1 Cyril Kamburov, Open Journal Systems (OJS) v.3.4, Public Knowledge Project (Facility of Simon Fraser University), Canada 2023
2 Cyril Kamburov, Open Preprint Systems (OPS) v.3.4, Public Knowledge Project (Facility of Simon Fraser University), Canada 2023
Статия в научно списание
1 Cyril Kamburov, Системата за редакция на съдържание Moodle. Приложение в България и внедряване на софтуера за целите на образованието., Библиосфера, том:21, брой:1, 2017, ISSN (online):1311-8803, (http://ezb.ur.de/ezeit/detail.phtml?bibid=AAAAA&co) 2017
2 Cyril Kamburov, Cиcтeмa зa peдaĸция нa cъдъpжaниe Drupal, Библиосфера, том:20, брой:1, 2016, ISSN (online):1311-8803, Ref, др.(http://ezb.ur.de/ezeit/detail.phtml?bibid=AAAAA&co) 2016
3 Cyril Kamburov, Cиcтeмa зa peдaĸция нa cъдъpжaниe „Joomla“: Иcтopия, paзвитиe и възмoжнocти нa coфтyepния пaĸeт зa oнлaйн издaния, Библиосфера, том:19, брой:1, 2015, ISSN (online):1311-8803, др.(http://ezb.ur.de/ezeit/detail.phtml?bibid=AAAAA&co) 2015
Статия в поредица
Cyril Kamburov, TYPO3 като система за редакция на съдържание, Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Философски факултет, том:Книга Докторанти, брой:1, 2017, стр.:354-367, ISSN (print):2534-935X 2017
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Cyril Kamburov, Возможности Open Journal Systems (OJS) как электронной системы публикации научных журналов [Възможности на Open Journal Systems (OJS) като електронна издателска система за научни списания], Музеи, архивы и библиотеки в ХХI веке: традиции и новации: сб. материалов ХI Международных музейных чтений «Современные проблемы музеологии» (11 мая 2023 года), редактор/и: науч. ред. и сост. Матвеев В.В., Степанова Е.Ю.; ред. кол. Анненкова А.А., Леонова Б.А., Миладинов П., Попова Е., издателство:Министерство культуры Российской Федерации; Орел: Орловский государственный институт культуры, 2024, стр.:38-45, ISSN (print):978-5-905436-64-2, Ref, др. 2024
2 Cyril Kamburov, Възможности на Open Journal Systems (OJS) като платформа за научни издания в аграрните науки, Библиотечни политики и библиотеките в политиките : Сборник с доклади от ХXХІІ Национална конференция на ББИА, Пловдив, 8 – 9 юни 2023 г., издателство:Българска библиотечно-информационна асоцоциация, 2024, стр.:89-94, ISBN:978-954-9837-37-7 2024
3 Cyril Kamburov, Електронно научно издателство на Българското дружество по неврология, XXIII Национален конгрес по неврология, 30.05.2024 - 02.06.2024, Зл.пясъци (Конферентeн сборник), 2024, стр.:62-63, ISSN (print):1311-8641, ISSN (online):2815-2522, (bpos.bg) 2024
4 Cyril Kamburov, Open Journal Systems като електронна издателска система на списание "Българска неврология", Българска неврология, т.24. доп.2, 2023, стр.:88-89, ISSN (print):1311-8641, ISSN (online):2815-2522 2023
5 Cyril Kamburov, Museite.com - онлайн платформа за електронно периодично издание в областта на музеите и музеологията, Юбилеен сборник посветен на 65 годишнината на проф. Симеон Недков, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2018, ISBN:978-954-07-4426-1 2018
6 Cyril Kamburov, Интернет-сайт музея Гуггенхайма, разработоного Joomla, как система для редактирования контента, Культурное наследие музеев, библиотек и архивов и проблемы востребованности в туристской индустрии : сб. материалов VII Международных музейных чтений «Современные проблемы музеологии» (18 – 19 мая 2015 г., ОГИИК), editor/s:Н.А. Паршиков, Publisher:Орёл : Орловский гос. ин-т культуры, 2016 2016
7 Cyril Kamburov, Приложение на системата за редакция на съдържание WordPress за разработване на музейни сайтове. На примера на музея за изкуство в Толедо (Охайо, САЩ), Технологична еволюция на библиотеките и музеите. Децата – посетители и потребители: сб. материали от международна онлайн конференция, 26 май 2016 г. , 2016 2016
8 Cyril Kamburov, Приложение на системите за редакция на съдържание WordPress и Joomla в разработването на музейни сайтове., Социалните функции на музея през ХХІ век : сб. материали от научна конференция «Социалните функции на музея през ХХІ век» (6 – 7 октомври 2016 г., Национален музей “Земята и хората”), издателство:Министерство на културата на Р България, Национален музей “Земята и хората”, 2016, стр.:195-200 2016
Участие в конференция
1 Присъствие, Cyril Kamburov, Lightning talks from Canadian student journal teams and skills-based sessions presented by knowledgeable publishing librarians. 2024
2 Постер, Кирил Камбуров, Електронно научно издателство на Българското дружество по неврология 2024
3 Секционен доклад, Кирил Камбуров, Приложение в България на Open Journal Systems (OJS) като платформа за електронни периодични научни издания в областта на медицината 2024
4 Секционен доклад, Кирил Камбуров, Модел за онлайн издателска платформа на сборници с доклади от конференции и конгреси 2024
5 Секционен доклад, Кирил Камбуров, Възможности на Open Journal Systems (OJS) като платформа за научни издания в аграрните науки 2023
6 Секционен доклад, Кирил Камбуров, Възможности на Open Journal Systems (OJS) като електронна издателска система за научни списания. 2023
7 Присъствие, Кирил Камбуров, Prof. Swarat Chaudhuri's talk: "Neurosymbolic programming – an emerging subarea of AI" 2023
8 Секционен доклад, Кирил Камбуров, Научно-производствени практики в катедра "БНИКП" на СУ - 2022/2023 2023
9 Постер, Кирил Камбуров, Open Journal Systems като електронна издателска система на списание "Българска неврология" 2023
10 Присъствие, Кирил Камбуров, Prof. Eran Yahav's talk: "Generative AI for Code and Beyond" 2023
11 Присъствие, Cyril Kamburov, Predatory journals and how to avoid them 2023
12 Присъствие, Cyril Kamburov, Plan S Compliance in Open Journal Systems (OJS) 2022
Участие в редколегия
1 Кирил Камбуров, Сборник с доклади от X-та международна студентска видеоконференция София – Орел, 19 май 2022 г., Участие в редколегия 2023
2 Кирил Камбуров, Cephalgia, Участие в редколегия 2022
3 Кирил Камбуров, Българска неврология, Участие в редколегия 2022
4 Кирил Камбуров, Двигателни нарушения, Участие в редколегия 2022