Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Славка Каракушева

Author ID (SCOPUS):57195564320

Researcher ID (Web of Science):HCH-4184-2022

ORCID ID:0000-0002-6319-782X
Глава от книга
1 Valentina Gueorguieva, Galina Goncharova, Slavka Karakusheva, “A Home for Our Children": The Bulgarian (Dis)illusion with Democratic Society Thirty Years Later. In: Kavaliauskas, Tomas (ed.) Europe Thirty Years After 1989, 140–172, ISBN:9789004443587, Brill/Rodopi, Leiden, Ref, International 2020
2 Ivo Strahilov, Slavka Karakusheva, Performing Affection, Constructing Heritage? Civil and Political Mobilizations around the Ottoman Legacy in Bulgaria. In: Laurajane Smith, Margaret Wetherell, and Gary Campbell (eds.) Emotion, Affective Practices and the Past in the Present, 179–194. DOI: 10.4324/9781351250962-11., ISBN:9781138579293, 9781351250962, Routledge, London and New York, Ref, International 2018
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Slavka Karakusheva, Tomasz Kamusella: Ethnic Cleansing During the Cold War. The Forgotten 1989 Expulsion of Turks from Communist Bulgaria, Comparative Southeast European Studies, 70(3): 557–560 2022
2 Славка Каракушева, Празник, БНР - Програма "Христо Ботев" / "Гласът на времето" 2022
3 Иво Страхилов, Славка Каракушева, Съдбата на османското наследство в съвременна България, РИМ - София и Българска наука 2022
4 Славка Каракушева, Ивайло Марков, Границата като машина на времето – вчера разделяше, а днес събира, БНР - Програма "Хоризонт" 2020
5 Славка Каракушева, Ивайло Марков, Надежда Жечкова, Връщат ли се турците в България?, БНР - Радио Кърджали 2019
6 Galina Goncharova, Valentina Gueorguieva, Slavka Karakusheva, Tomas Kavaliauskas, “Bulgarija: romėnų griuvėsiai ir sovietų karia”, su kultūrologėmis Galina Gončiarova, Valentina Gueorguieva, Slavka Karakuševa kalbasi Tomas Kavaliauskas, Kulturos Barai, 7/8: 19–25 2016
7 Славка Каракушева, А ако поискат да си върнат "Таксим“..., Клуб Z 2016
8 Славка Каракушева, Транскултурна памет и рецепцията ѝ в Европа (16-20 април 2016 г., София), Социологически проблеми, 1–2/48: 319–321 2016
9 Славка Каракушева, Е/имиграция – как да (преос)мислим мигрантските борби, Социологически проблеми, 1–2: 395–397 2014
10 Славка Каракушева, Културната геометрия онлайн или как да анализираш динамиката на настоящето, Критика и хуманизъм, 39/2: 317–321 2012
Научен проект
1 Славка Каракушева, National perceptions of social justice (views from around the world), Член, ILO 2024
2 Славка Каракушева, Местни ресурси и местно развитие, Ръководител, СУ - ФНИ 2023
3 Славка Каракушева, Population politics and nation-building: migrations of Turkish and Muslim populations from Bulgaria to Turkey (1925-1939), Ръководител, Centre for Advanced Studies (Sofia) - Advanced Academia Fellowship Programme 2022
4 Славка Каракушева, Водата като ресурс, водата като наследство. Османските обществени бани и техните съвременни социално-икономически и културни измерения в България, Член, МОН-ФНИ 2021
5 Славка Каракушева, Sickle and veil: Communist gender policies towards Muslim minorities in Eastern Europe, Член, Charles University - Primus Grant 2020
6 Славка Каракушева, 30 години преход: образи, нагласи, ценности, Член, СУ - ФНИ 2019
7 Славка Каракушева, Съвременни предизвикателства пред теренните изследвания в антропологията, Член, СУ - ФНИ 2019
8 Славка Каракушева, Завръщащи се – истории и житейски траектории на турците от България, Член, МОН - ФНИ 2017
9 Славка Каракушева, Новата празничност: общности, идентичности и политики в ХХI век, Член, МОН-ФНИ 2016
10 Славка Каракушева, Нови културни наследства, Член, СУ - ФНИ 2014
11 Славка Каракушева, Новите културни практики и балканският град, Член, ЦРЧР - Програма "Еразъм" 2013
12 Славка Каракушева, “Чисти” и “мръсни” места. Изследване на социалната реструктурация на градското пространство, Член, МОМН - ФНИ 2012
13 Славка Каракушева, Динамики на процесите на връщане и реинтеграция на български емигранти, Член, МОМН - ФНИ 2012
14 Славка Каракушева, Новите културни индустрии в съвременното градско въображение, Член, СУ - ФНИ 2012
15 Славка Каракушева, Нови млади, нови култури, нови каузи: интердисциплинарни подходи на културните изследвания, Член, СУ - ФНИ 2011
16 Славка Каракушева, EUROIDENTITIES – The evolution of European identity: using biographical methods to study the development of European identity, Член, Seventh Framework Programme of the European Commission 2009
17 Славка Каракушева, Културна карта на София – алтернативните места на културата, Член, СУ - ФНИ 2009
Научно ръководство
1 Славка Каракушева, Евангелизация на ромите в България, дипломна работа:Меган Кръстева 2023
2 Славка Каракушева, Културни нагласи към бежанците от Близкия Изток, дипломна работа:София Кайтазка 2023
Превод на статия
Славка Каракушева, Аксой, Асу, "Предизвикателството към неолиберализма на Истанбул", Семинар_BG, бр. 10Б: Градът като фронт 2014
Статия в научно списание
1 Slavka Karakusheva, Memory Practices and Memory Politics in the Town Fest of Dzhebel, Ethnologia Bulgarica, Yearbook of Bulgarian Ethnology and Folklore, issue:1/VII, 2021, pages:62-76 2021
2 Славка Каракушева, Практиките на паметта в празника на Джебел, Българска етнология, issue:2, 2018, pages:202-217 2018
3 Slavka Karakusheva, To Be or Not to Be… Bulgarian? On the Commercialization of Folklore, Seminar_BG, issue:special issue with selected papers #3, 2015 2015
4 Galina Koleva, Dona Pickard, Slavka Karakusheva, The Potential Role of Civil Society in the Social Integration of Children Residing in Homes without Parental Care, Sociological Problems, issue:XLVI-I, 2014, pages:107-122 2014
5 Славка Каракушева, Виртуална умма – конструиране на виртуална общност в социалните медии, Социологически проблеми, issue:1–2/46, 2014, pages:138-152 2014
6 Славка Каракушева, Да бъдеш или за не бъдеш българин?, Семинар_BG, issue:8, 2013 2013
7 Slavka Karakusheva, Projections of Motherland in the Perceptions of the Turks Migrants from Bulgaria to Bursa, ADAM Akademi Sosyal Bilimler Degrisi, issue:2(1), 2012, pages:61-80 2012
8 Славка Каракушева, Wikipedia като "контактна зона", Семинар_BG, issue:7, 2012 2012
9 Славка Каракушева, Проекции на родината в представите на турците, преселници от България в района на Бурса, Република Турция, Българска етнология, issue:1, 2011, pages:44-59 2011
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Slavka Karakusheva, A “Place for Our Small Problems”: Online Ethnic Media of the Turks in/from Bulgaria, Ethnic Journalism in the Global South, editor/s:Anna Gladkova, Sadia Jamil, Publisher:Palgrave Macmillan, 2021, pages:155-170, ISBN:9783030761622, International 2021
2 Slavka Karakusheva, Business Models and Online Community News, Yeni Medya Çalışmaları IV: Dijitalleşen Gazetecilik İçin Yeni İş Modelleri, editor/s:Erkan Saka, Anıl Sayan, Vehbi Görgülü, Publisher:Taş Mektep Yayınları, 2017, pages:37-45, ISBN:978-6058269705, International 2017
3 Slavka Karakusheva, Digital Ethnicities and (Re-)Construction of Ethnic Identities in Social Media, The Digital Transformation of the Public Sphere: Conflict, Migration, Crisis and Culture in Digital Networks, editor/s:Athina Karatzogianni, Dennis Nguyen, Elisa Serafinelli, Publisher:Palgrave Macmillan, 2016, pages:283-301, ISBN:9781137504555, Ref, International 2016
4 Rumiana Jeleva, Mariana Draganova, Dona Pickard, Slavka Karakusheva, "Europe" as a Hope: A Farmer’s Viewpoint from Bulgaria, The Evolution of European Identities: Biographical Approaches, editor/s:Robert Miller, Graham Day, Publisher:Palgrave Macmillan, 2012, pages:115-128, ISBN:9780230302563, Ref, International 2012
5 Mariana Draganova, Rumiana Jeleva, Dona Pickard, Slavka Karakusheva, Farmers: More and Less Europeans, The Evolution of European Identities: Biographical Approaches, editor/s:Robert Miller, Graham Day, Publisher:Palgrave Macmillan, 2012, pages:102-114, ISBN:9780230302563, Ref, International 2012
6 Румяна Желева, Мариана Драганова, Дона Пикард, Невена Димова, Славка Каракушева, Изграждане и трансформация на идентичности в биографии на фермери, Националната идентичност – съвременен социален контекст и етични рамки, editor/s:Таня Неделчева, Емилия Маринова, Publisher:Фабер, 2010, pages:72-87, ISBN:9789544004736 2010
Студия в научно списание
Иво Страхилов, Славка Каракушева, Османското минало – между наследеното и наследството, Семинар_BG, брой:12, 2015, ISSN (online):1313-9932, Ref 2015
Студия в сборник (на конференция и др.)
1 Иво Страхилов, Славка Каракушева, Османското наследство отвъд утвърдения дискурс: спомени, разкази и практики на наследяване, Вакъфите в България, редактор/и:Веселин Янчев, Мария Кипровска, Григор Бойков, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, 2020, стр.:417-461, ISSN (online):978-954-07-5098-9, ISBN:978-954-07-4848-1 2020
2 Markieta Domecka, Marta Eichsteller, Slavka Karakusheva, Pasquale Musella, Liis Ojamäe, Elisabetta Perone, Dona Pickard, Anja Schröder-Wildhagen, Kristel Siilak, Katarzyna Waniek, Method in Practice: Autobiographical Narrative Interviews in Search of European Phenomena, The Evolution of European Identities: Biographical Approaches, editor/s:Robert Miller and Graham Day, Publisher:Palgrave Macmillan, 2012, pages:21-44, ISBN:9780230302563, Ref, International 2012
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Славка Каракушева, Population politics and nation-building: migrations of Turkish and Muslim populations from Bulgaria to Turkey (1925-1939) 2023
2 Секционен доклад, Славка Каракушева, Patriots and compatriots: migrations of Turkish and Muslim populations from Bulgaria to Turkey (1925-1939) 2023
3 Секционен доклад, Славка Каракушева, Between privileging and exclusion on the basis of ethnicity: migrations of Turkish and Muslim populations from Bulgaria to Turkey (1925-1939) 2023
4 Секционен доклад, Славка Каракушева, Transborder lives, transnational homes, multilocal social experiences 2023
5 Секционен доклад, Славка Каракушева, Нация, миграция, модерност: преселвания на турски населения в периода 1925–1939 г. 2023
6 Секционен доклад, Ivo Strahilov, Slavka Karakusheva, Contesting the contested: Bulgaria’s Ottoman heritage and its vernacular communities 2022
7 Секционен доклад, Slavka Karakusheva, “We are like the birds…”: Circular migration through the Bulgarian-Turkish border 2021
8 Секционен доклад, Slavka Karakusheva, Gender, ethnicity and dynamics of representations among Turkish women migrants from Bulgaria to Turkey 2021
9 Секционен доклад, Slavka Karakusheva, "They’ve learnt a lot from us as we had brought modernisation": Gender, ethnicity, and modernist discourses amongst the Turkish women migrants from Bulgaria to Turkey 2021
10 Секционен доклад, Ivo Strahilov, Slavka Karakusheva, Dis/Inheriting the Ottoman legacy in contemporary Bulgaria 2021
11 Секционен доклад, Slavka Karakusheva, Entangled histories of population politics: Migrations of the Turks from Bulgaria to Turkey 2020
12 Секционен доклад, Slavka Karakusheva, "Strangers among own people": Stories of regular border crossings of the Turks from Bulgaria 2019
13 Секционен доклад, Иво Страхилов, Славка Каракушева, Отвъд утвърдения дискурс: спомени и разкази за османското като наследство 2019
14 Секционен доклад, Slavka Karakusheva, Living there, sharing Here: Memories over the borders 2017
15 Секционен доклад, Slavka Karakusheva, Mediatization of memory – past as nostalgia, past as trauma 2016
16 Секционен доклад, Slavka Karakusheva, Remembering the past, sharing the present 2016
17 Секционен доклад, Ivo Strahilov, Slavka Karakusheva, Performing affection, constructing heritage? Civil and political mobilizations around the ottoman legacy in Bulgaria 2015
18 Секционен доклад, Slavka Karakusheva, Digital ethnicities: How new media (re-)construct collective identities today 2015
19 Секционен доклад, Slavka Karakusheva, "We are Turks" and "We are from Bulgaria". The identity paths and community construction 2014
20 Секционен доклад, Slavka Karakusheva, “We are Turks and "We are from Bulgaria": The traumatic collective memory as a strategy for community construction 2013
21 Секционен доклад, Slavka Karakusheva, Identity online: How Bulgarian Muslims (re-)construct identities through new media 2013
22 Секционен доклад, Славка Каракушева, Етнографското изследване в медиатизиран контекст 2013
23 Секционен доклад, Славка Каракушева, (Ре-)Конструиране на помашки колективни идентичности в новите медии 2013
24 Секционен доклад, Румяна Желева, Мариана Драганова, Дона Пикард, Славка Каракушева, От Европа до европейците и отвъд: изследване развитието на европейската идентичност през биографичния опит на хората 2012
25 Секционен доклад, Славка Каракушева, Интернет употреби и колективни идентичности (по примера на онлайн форума pomak.eu) 2012
26 Секционен доклад, Slavka Karakusheva, Projections of motherland in the perceptions of the Turks migrants from Bulgaria to Bursa 2012
Участие в редколегия
1 Славка Каракушева, Годишник на СУ. Философски факултет. Културология, Участие в редколегия 2024
2 Славка Каракушева, Семинар_BG, Участие в редколегия 2024