Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Радостина Кисьова
Научен проект
1 Радостина Кисьова, DOUBLE (Y)OUR LESSONS IN ENGLISH, Член, 2020
2 Радостина Кисьова, "Квалификация на педагогическите специалисти", Член, , Номер на договора:BG051TO001-3.1.03-0001 2014