Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Димитрина Едрева
Дисертация д-р
Димитрина Тодорова Едрева, Обективна диагностика при хипертрофия на назофарингиалната тонзила, МУ-София, Ръководител:проф. д-р Иван Чалъков 2014
Книга
1 Димитрина Тодорова Едрева, Аденоидни вегетации и акустична ринометрия, MEDBOOK, София, Ref, Рецензирано 2015
2 Тодорова Д., Аденоидни вегетации и акустична ринометрия, MEDBOOK, София, Ref 2015
Статия в научно списание
1 Едрева Д., Кръвоизлив от носа - epistaxis, GP neus, брой:12, 2022, Ref 2022
2 Едрева Д., Лечение на остри инфекции на горни дихателни пътища., Medic print, брой:1, 2021, Ref, Web of Science 2021
3 Едрева Д., Риносинуити - видове, клиника и лечение., GP neus, брой:11, 2021, стр.:14-15, Ref 2021
4 Едрева Д., Грип - усложнения в оториноларингологията., GP neus, брой:11, 2020, стр.:13-14, Ref, Web of Science 2020
5 Тодорова Д., Диагностика и лечение на хроничните синузити., GP neus, брой:11, 2019, стр.:14-14, Ref, Web of Science 2019
6 Тодорова Д., Г.Едрев, Причини за затруднено носно дишане и обективна диагностика., GP neus, брой:11, 2019, стр.:5-5, Ref, Web of Science 2019
7 Тодорова Д., Алергичен ринит и серозни средни отити в детската възраст., Medinfo, брой:3, 2018, Ref, Web of Science 2018
8 Тодорова Д., Диагностика при затруднено носно дишане., Годишник на СУ ,,Св. Климент Охридски", МФ, 2018, Ref, Web of Science 2018
9 Едрева Д., Остри синузити при респираторни инфекции., GP neus, брой:11, 2018, стр.:20-22, Ref, Web of Science 2018
10 Тодорова Д., Г.Едрев, Остър среден отит при грипни и други респираторни инфекции, GP neus, брой:11, 2018, стр.:5-5, Ref, Web of Science 2018
11 Тодорова Д., П.Кабакчиев, Акустична ринометрия при затруднено носно дишане., Годишник на Софийския университет ,,Св.Климент Охридски", МФ, том:2, 2017, стр.:117-122, Ref, Web of Science, IF ( - 2017) 2017
12 Тодорова Д., Аудиологичен скрининг при новородени., Med Post, брой:16, 2017, стр.:28-30, Ref 2017
13 Тодорова Д., Дълбоки липоми в шийната област., GP News, брой:12, 2017, стр.:9-10, Ref 2017
14 Тодорова Д., Остър среден отит., GPnews, брой:1, 2017, стр.:10-12, Ref 2017
15 Тодорова Д., Г.Едрев, Ретракционен джоб - форма на хроничен среден отит., GP News, брой:12, 2017, стр.:19-21, Ref 2017
16 Тодорова Д., Ринити., Медикарт, брой:01, 2017, стр.:4-5, Ref 2017
17 Тодорова Д., П. Кабакчиев, Септопластика - основна хирургична техника при оперативното лечение на патологичните процеси на носа и синусите., Годишник на СУ ,,Св. Климент Охридски", МФ, том:2, 2017, стр.:95-116, Ref, Web of Science 2017
18 Avramov T.I., P.I.Perenovska, E.K.Naseva, A.M.Manolova, D.T.Kostadinov, D.T.Edreva, Tz.R.Tzolov, Risk and menagement of children a foreign body in the lower respiratory tract, International Journaln of Development Research, том:06, брой:01, 2016, стр.:6514-6517 2016
19 Тодорова Д., Акустична ринометрия при деца с аденоидни вегетации и серозен отит , Med Post, брой:14, 2016, стр.:4-6 2016
20 Тодорова Д., Алергичен ринит при деца., Medinfo, брой:8, 2016, Ref, Web of Science 2016
21 Тодорова Д., Грипни (хеморагични)отити., Med Post, брой:15, 2016, стр.:16-17, Ref 2016
22 Тодорова Д., Акустична ринометрия и аденоидектомия., Med Post, брой:2, 2015, стр.:12-14, Ref 2015
23 Ц.Цолов, П.Переновска, Т.Аврамов, Едрева Д., Поведение и възможни усложнения при чуждо тяло в долните дихателни пътища при деца, Наука Пулмология, брой:4, 2015, стр.:34-39, Ref 2015
24 Тодорова Д., Проблемът трета сливица., Инфо гайд за родители.GP news, брой:115, 2015, стр.:12-13, Ref 2015
25 Тодорова Д., Г.Едрев, Хроничен гноен среден отит с холестеатом., Med Post, брой:2, 2015, стр.:8-10, Ref 2015
26 Димитрина Тодорова Едрева, Алергичен .ринит и хипертрофия на назофарингеалната тонзила, Medinfo, брой:08, 2014, стр.:48-49, Ref 2014
27 Тодорова Д., Алергичен ринит и хипертрофия на назофарингеалната тонзила., Medinfo, брой:8, 2014, стр.:48-49, Ref 2014
28 Todorova D., P.Kabakchiev, Acoustic rhinometry in evaluation of the nasopharynx in children., Доклади на Българскато академия на науките, том:66, брой:9, 2013, стр.:1345-1350, Ref, Web of Science 2013
29 Todorova D., P.Kabakchiev, Etiopathogenesis of the nasal deformities., Argomenti di Otorinolaringoiatria Moderna, том:13, брой:24, 2013, стр.:18-18, Ref 2013
30 Тодорова Д., П.Кабакчиев, Трета сливица-оперативно или консервативно лечение., GP news, брой:2, 2013, стр.:5-6, Ref 2013
31 Тодорова Д., Болестта на Meniere и методи за нейното лечение на съвременен етап., Медикарт, брой:1, 2012, стр.:18-20, Ref 2012
32 Тодорова Д., Xолестеринов гранулом в средното ухо., Практическа педиатрия., брой:8, 2011, стр.:20-21, Ref 2011
33 Тодорова Д., Конгенитален холестеатом на средното ухо - клинико-патоморфологична характеристика., Практическа педиатрия., брой:8, 2011, стр.:7-8, Ref 2011
34 Тодорова Д., Перихондрит на аурикулата., Медикарт, брой:1, 2011, стр.:30-31, Ref 2011
35 Тодорова Д., Серозен среден отит., Медикарт, брой:1, 2011, стр.:6-8, Ref 2011
36 Тодорова Д., Г.Едрев, С. Лолов, Аденоидектомия. Важни клинични детайли., Medinfo, брой:3, 2009, стр.:57-60, Ref, Web of Science 2009
37 Тодорова Д., Аденоидна вегетация и акустична ринометрия., Транспортна медицина, брой:28-1, 2006, стр.:73-75, Ref, Web of Science 2006
38 Тодорова Д., Д. Вичева, Кърмаческа възраст и алергични болести., Транспортна медицина, брой:28-1, 2006, стр.:66-68, Ref, Web of Science 2006
39 Тодорова Д., Г.Едрев, С. Лолов, Остри синуити - принципи на диагностика и лечение., Транспортна медицина, брой:28-1, 2006, стр.:57-61, Ref, Web of Science 2006
40 Тодорова Д., Р. Бенчев, Г. Бояджиев, Оценка на затрудненото носно дишане чрез носна спирометрия., Транспортна медицина, брой:28-1, 2006, стр.:76-79, Ref, Web of Science 2006
41 Тодорова Д., Д. Вичева, Ринити в детската възраст., Транспортна медицина, брой:28-1, 2006, стр.:69-72, Ref, Web of Science 2006
42 Тодорова Д., Д. Вичева, Г. Бояджиев, Акустична ринометрия при хипертрофия на назофарингеалната тонзила., Транспортна медицина, брой:27, 2005, стр.:90-91, Ref, Web of Science 2005
43 Тодорова Д., Г.Едрев, С. Лолов, Значение на акустичната ринометрия за обективна оценка на хипертрофична назофарингеална сливица. , GP , брой:5, 2005, стр.:25-28, Ref, Web of Science 2005
44 Тодорова Д., Р. Бенчев, Г. Бояджиев, Обективни методи за изследване на носната проходимост., Транспортна медицина, брой:27, 2005, стр.:55-59, Ref, Web of Science 2005
45 Тодорова Д., Р. Бенчев, Г. Бояджиев, Х. Василев, Резултати от оперативното лечение на девиация на носната преграда в областта на носната клапа., Практическа медицина, брой:1, 2005, стр.:3-7, Ref, Web of Science 2005
46 Тодорова Д., Д. Вичева, Акустична ринометрия., Транспортна медицина, брой:XXVI, 2004, стр.:21-24, Ref, Web of Science 2004
47 Тодорова Д., Д. Вичева, Х .Василев, Диагностични техники при болести на носа и околоносните кухини., Транспортна медицина, брой:XXVI, 2004, стр.:25-28, Ref, Web of Science 2004
48 Тодорова Д., Г.Едрев, Кохлеарни увреждания при операции на стремето, Научни трудове по транспортна медицина, брой:20, 1998, стр.:75-78, Ref, Web of Science 1998
49 Тодорова Д., Г.Едрев, Отоликворея., Научни трудове по транспортна медицина, брой:19, 1997, стр.:83-87, Ref, Web of Science 1997
50 Тодорова Д., Г.Едрев, Стапедотомия, Оториноларингология, брой:1, 1997, стр.:37-39, Ref, Web of Science 1997
51 Тодорова Д., Г.Едрев, Х.Василев, В.Заяков, Тимпаноосикулопластика, Научни трудове по транспортна медицина, брой:19, 1997, стр.:79-82, Ref, Web of Science 1997
52 Тодорова Д., Г.Едрев, Х.Василев, Възстановяване на радикално оперирано ухо., Научни трудове по транспортна медицина, брой:18, 1996, стр.:133-137, Ref, Web of Science 1996
53 Тодорова Д., Г.Едрев, Х.Василев, Г.Георгиев, Смесени тумори на паротидната жлеза., Научни трудове по транспортна медицина, брой:18, 1996, стр.:45-47, Ref, Web of Science 1996
54 Тодорова Д., Г.Едрев, Х.Василев, О.Маринова, Двустранен хроничен среден отит при работещи в железопътния транспорт., Научни трудове по транспортна медицина, брой:17, 1995, стр.:98-101, Ref, Web of Science 1995
55 Тодорова Д., Г.Едрев, Х.Василев, О.Маринова, Честота на патологичните изменения в околоносните кухини при машинисти в зависимост от продължителността на трудовия стаж., Научни трудове по транспортна медицина, брой:17, 1995, стр.:94-97, Ref, Web of Science 1995
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Todorova D., Audiological screening in newborns., 6-th Bulgarian-Italian Rhinology Meeting, 2017, Ref, Web of Science 2017
2 Тодорова Д., Акустична ринометрия и затруднено носно дишане в детската възраст, Четвърта Българо- Италианска ринологична среща, 4-6 септември, 2015, 2015, стр.:15-17 2015
3 Todorova D., Rhinoplasty in children., 2 Croatian Rhinologic Congress with international Participation. , издателство:Zagreb, Croatia, 2012, стр.:48-49, Ref, Web of Science, IF ( - 2012) 2012
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Димитрина Едрева, Алергични риносинузити в детска възраст. 2018
2 Секционен доклад, Димитрина Едрева, Audiological screening in newborns. 2017
3 Секционен доклад, Димитрина Едрева, Endoscopy surgery of rhinosinuitis of dental origin. 2012
4 Секционен доклад, D.Todorova, Rhinoplasty in children. 2012
5 Секционен доклад, Димитрина Едрева, Ринопластика в детската възраст. 2012
6 Секционен доклад, Димитрина Едрева, Серозен отит при децата. 2012
7 Секционен доклад, Димитрина Едрева, Тонзилектомия и аденотомия - усложнения. 2012
8 Секционен доклад, Димитрина Едрева, Диагностично приложение на акустичната ринометрия при хипертрофия на назофарингеалната тонзила. 2011
9 Секционен доклад, Димитрина Едрева, Инвертен папилом в носа и синусите. 2011
10 Секционен доклад, Димитрина Едрева, Късни резултати след тимпанопластика. 2010