Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Деница Кръстева

Researcher ID (Web of Science):AAM-6094-2021

ORCID ID:https://orcid.org/0000-0001-5547-9467
Дипломна работа
Деница Аннева Кръстева, Изследване на особеностите на въображението при деца със синдром на аутизъм от предучилищна възраст. , СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:доц. Нели Василева 2008
Дисертация д-р
Деница Аннева Кръстева, ПРОЯВИ НА ВЕРБАЛНА ДИСПРАКСИЯ И ЕКСПРЕСИВЕН ДИСГРАМАТИЗЪМ ПРИ ДЕЦА СЪС СПЕЦИФИЧНО ЕЗИКОВО НАРУШЕНИЕ , СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:доц. дпсн Нели Василева 2018
Научен проект
1 Деница Кръстева, Изготвяне на дигитални учебни ресурси и създаване на дидактичен видеофонд към Терапевтичната зала на Факултета по науки за образованието и изкуствата в подкрепа на практическото и електронното обучение на студентите, Член, 2021
2 Деница Кръстева, Developing New Software For Psychomotor Reeducation Of Children With Autism, Член, 2020
3 Деница Кръстева, Академичен наставник към проект "Студентски практики – Фаза 2", Член, 2020
4 Деница Кръстева, Ефективни подходи за осигуряване на достъпна среда и за стимулиране на играта на децата със специални образователни потребности като елемент на ранната интервенция и предучилищната подкрепа, Член, НАУЧЕН ПРОЕКТ ПО ФНИ НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 2019
Статия в научно списание
1 Деница Кръстева, Изследване на синтактичната компетентост при деца с езиково нарушение на развититето, Специална педагогика и логопедия, том:Том 5, брой:1, 2022, стр.:3-15, ISSN (online):2683-1384, Ref 2022
2 Елена Бояджиева-Делева, Диана Игнатова, Деница Кръстева, Анна Трошева-Асенова, РОЛЯТА НА ДИГИТАЛНИТЕ РЕСУРСИ В ПРАКТИЧЕСКОТО ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ „ЛОГОПЕДИЯ“ И „СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА“, сп. Педагогически и социални изследвания, т.2, бр.2/2021, с.15-25, Педагогически и социални изследвания, том:2, брой:2, 2021, стр.:15-25, ISSN (online): 2738-829 2021
3 Деница Кръстева, SYMPTOMS OF VERBAL DYSPRAXIA IN CHILDREN DIAGNOSED WITH SPECIFIC LANGUAGE IMPAIRMENT (SLI) ПРОЯВИ НА ВЕРБАЛНА ДИСПРАКСИЯ ПРИ ДЕЦА СЪС СПЕЦИФИЧНИ ЕЗИКОВИ НАРУШЕНИЯ (СЕН) , Science. Business. Society, брой:3, 2017, стр.:143-146, ISSN (print):2367-8380, ISSN (online):2534-8485 2017
4 Деница Кръстева, Вербална диспраксия на развитието: историческо развитие и съвременни измерения: ІІ част , Специална педагогика, брой:септември, 2012, стр.:26-36, ISSN (print):1310-7003 2012
5 Деница Кръстева, Вербална диспраксия на развитието:историческо развитие и съвременни измерения:І част, Специална педагогика, брой:юни , 2012, стр.:9-17, ISSN (print):1310-7003 2012
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Деница Кръстева, Овладяване на някои аспекти на морфорогията при деца с езиково нарушение на развитието , Сборник доклади Международна конференция"Превенция на комуникативните нарушения" Албена - 2021, 2021 2021
2 Деница Кръстева, проф. д-р дпсн Нели Василева, Говорният праксис на децата със специфично езиково нарушение при повторение на римувани словосъчетания, ОБРАЗОВАНИЕ И ИЗКУСТВА: ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ Сборник доклади от Научно-практическа конференция, посветена на 80-годишнината от рождението на проф. д-р Георги Бижков, редактор/и: доц. дпн М.Замфиров, доц. д-р М. Бакрачева, доц. д-р Р. Енгелс-Критидис проф. дн Р. Пенев доц. М. Блажиева доц. д-р Н. Цанев проф. дпн Н. Попов проф. д-р А. Георгиев доц. д-р Г.Кировадоц. д-р Н. Балканска, проф. д-р Ст. Алтъков проф. д-р Н. Бояджиева , издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2020, ISBN:978-954-07-5061-3 2020
3 Анна Трошева–Асенова, Мира Цветкова-Арсова, Диана Игнатова, Деница Кръстева, Пенка Шапкова, ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИГРОВАТА СРЕДА ЗА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ В СЕМЕЙСТВОТО, Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, т. ХХIV , издателство:издателство Фабер, 2020, стр.:79-89, ISSN (online):1314-6769 2020
4 Деница Кръстева, Корелационни взаимовръзки между вербалния праксис и граматиката при деца със специфично езиково нарушение, Списание "Здравна политика и мениджмънт", редактор/и:Проф. Добриана Сиджимова, дф Проф. д-р Каролина Любомирова, дм, 2020, стр.:187-194, ISSN (print):ISSN 1313-4981 2020
5 Деница Кръстева, Нарушения на устната реч при децата:взаимовръзки между термините детска говорна апраксия и специфично езиково нарушение, Сборник доклади на Националната школа за докторанти и млади изследователи в социалните науки. Том 1. Социалните процеси като предизвикателство за индивида и общностите, редактор/и:Проф. д-р Йоланда Зографова. Проф.д-р Антоанета Христова. Проф.д-р Катя Стойчева. Отговорен редактор на том1 : проф. д-р Катя Стойчева. Редактор: Мая Конова, издателство:Институт за изследване на населението и човека при БАН, 2020, стр.:170-177, ISSN (online):2683-0868 2020
6 Деница Кръстева, СЪСТОЯНИЕ НА ГОВОРНИЯ ПРАКСИС ПРИ ДЕЦА СЪС СПЕЦИФИЧНО ЕЗИКОВО НАРУШЕНИЕ, Сборник доклади Международна конференция "Работа с родители" Албена - 2019, editor/s: доц. д-р Екатерина Тодорова доц д-р Маргарита Станкова, Publisher:ЛЦ "Ромел", 2019, pages:183-196, ISBN:978-954-9458-27-5 2019
Студия в поредица
Деница Кръстева, Хетерогенният характер на симптоматиката при деца с езиково нарушение на развитието, Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, том:Книга Педагогически науки, брой:114, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2021 2021
Участие в конференция
1 Присъствие, Деница Кръстева, Развитие на морфологията между 5 и 7 години 2022
2 Присъствие, Деница Кръстева, Юлияна Стоянова, Деминутивите – част от естественото речево общуване между майката и детето 2022
3 Присъствие, Деница Кръстева, Корелационни взаимовръзки между вербалния праксис и граматиката при деца със специфично езиково нарушение 2020
4 Секционен доклад, Деница Кръстева, Нели Василева, Говорният праксис на децата със специфично езиково нарушение при повторение на римувани словосъчетания 2020
5 Секционен доклад, Деница Кръстева, 1. Научна конференция с международно участие „Съвременният дискурс в науката“ към Шуменски университет „Епископ Константин Преславски(автори: Анна Трошева - Асенова, Мира Цветкова- Арсова,Диана Игнатова, Пенка Шапкова 2020
6 Присъствие, Деница Кръстева, Нарушения на устната реч при децата: взаимовръзки между термините детска говорна апраксия и специфично езиково нарушение 2019
7 Присъствие, ас. д-р Деница Кръстева, СЪСТОЯНИЕ НА ГОВОРНИЯ ПРАКСИС ПРИ ДЕЦА СЪС СПЕЦИФИЧНО ЕЗИКОВО НАРУШЕНИЕ 2019
8 Секционен доклад, Деница Кръстева, ПРОЯВИ НА ВЕРБАЛНА ДИСПРАКСИЯ ПРИ ДЕЦА СЪС СПЕЦИФИЧНИ ЕЗИКОВИ НАРУШЕНИЯ (СЕН) SYMPTOMS OF VERBAL DYSPRAXIA IN CHILDREN DIAGNOSED WITH SPECIFIC LANGUAGE IMPAIRMENT (SLI) 2017