Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. д-р Деница Кръстева
Дипломна работа
Деница Аннева Кръстева, Изследване на особеностите на въображението при деца със синдром на аутизъм от предучилищна възраст. , СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:доц. Нели Василева 2008
Дисертация д-р
Деница Аннева Кръстева, ПРОЯВИ НА ВЕРБАЛНА ДИСПРАКСИЯ И ЕКСПРЕСИВЕН ДИСГРАМАТИЗЪМ ПРИ ДЕЦА СЪС СПЕЦИФИЧНО ЕЗИКОВО НАРУШЕНИЕ , СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:доц. дпсн Нели Василева 2018
Научен проект
Деница Кръстева, Ефективни подходи за осигуряване на достъпна среда и за стимулиране на играта на децата със специални образователни потребности като елемент на ранната интервенция и предучилищната подкрепа, Член, НАУЧЕН ПРОЕКТ ПО ФНИ НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 2019
Статия в научно списание
1 Деница Кръстева, SYMPTOMS OF VERBAL DYSPRAXIA IN CHILDREN DIAGNOSED WITH SPECIFIC LANGUAGE IMPAIRMENT (SLI) ПРОЯВИ НА ВЕРБАЛНА ДИСПРАКСИЯ ПРИ ДЕЦА СЪС СПЕЦИФИЧНИ ЕЗИКОВИ НАРУШЕНИЯ (СЕН) , Science. Business. Society, брой:3, 2017, стр.:143-146, ISSN (print):2367-8380, ISSN (online):2534-8485 2017
2 Деница Кръстева, Вербална диспраксия на развитието: историческо развитие и съвременни измерения: ІІ част , Специална педагогика, брой:септември, 2012, стр.:26-36, ISSN (print):1310-7003 2012
3 Деница Кръстева, Вербална диспраксия на развитието:историческо развитие и съвременни измерения:І част, Специална педагогика, брой:юни , 2012, стр.:9-17, ISSN (print):1310-7003 2012
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Деница Кръстева, проф. д-р дпсн Нели Василева, Говорният праксис на децата със специфично езиково нарушение при повторение на римувани словосъчетания, ОБРАЗОВАНИЕ И ИЗКУСТВА: ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ Сборник доклади от Научно-практическа конференция, посветена на 80-годишнината от рождението на проф. д-р Георги Бижков, редактор/и: доц. дпн М.Замфиров, доц. д-р М. Бакрачева, доц. д-р Р. Енгелс-Критидис проф. дн Р. Пенев доц. М. Блажиева доц. д-р Н. Цанев проф. дпн Н. Попов проф. д-р А. Георгиев доц. д-р Г.Кировадоц. д-р Н. Балканска, проф. д-р Ст. Алтъков проф. д-р Н. Бояджиева , издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2020, ISBN:978-954-07-5061-3, Ref 2020
2 Анна Трошева–Асенова, Мира Цветкова-Арсова, Диана Игнатова, Деница Кръстева, Пенка Шапкова, ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИГРОВАТА СРЕДА ЗА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ В СЕМЕЙСТВОТО, Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, т. ХХIV , издателство:издателство Фабер, 2020, стр.:79-89, ISSN (online):1314-6769 2020
3 Деница Кръстева, Корелационни взаимовръзки между вербалния праксис и граматиката при деца със специфично езиково нарушение, Здравна политика и мениджмънт, редактор/и:Проф. Добриана Сиджимова, дф Проф. д-р Каролина Любомирова, дм, 2020, стр.:187-194, ISSN (print):ISSN 1313-4981, Ref 2020
4 Деница Кръстева, Нарушения на устната реч при децата:взаимовръзки между термините детска говорна апраксия и специфично езиково нарушение, Сборник доклади на Националната школа за докторанти и млади изследователи в социалните науки. Том 1. Социалните процеси като предизвикателство за индивида и общностите, редактор/и:Проф. д-р Йоланда Зографова. Проф.д-р Антоанета Христова. Проф.д-р Катя Стойчева. Отговорен редактор на том1 : проф. д-р Катя Стойчева. Редактор: Мая Конова, издателство:Институт за изследване на населението и човека при БАН, 2020, стр.:170-177, ISSN (online):2683-0868, Ref 2020
5 Деница Кръстева, СЪСТОЯНИЕ НА ГОВОРНИЯ ПРАКСИС ПРИ ДЕЦА СЪС СПЕЦИФИЧНО ЕЗИКОВО НАРУШЕНИЕ, Сборник доклади Международна конференция "Работа с родители" Албена - 2019, editor/s: доц. д-р Екатерина Тодорова доц д-р Маргарита Станкова, Publisher:ЛЦ "Ромел", 2019, pages:183-196, ISBN:978-954-9458-27-5, Ref 2019
Участие в конференция
1 Присъствие, Деница Кръстева, Корелационни взаимовръзки между вербалния праксис и граматиката при деца със специфично езиково нарушение 2020
2 Секционен доклад, ас. д-р Деница Кръстева, СЪСТОЯНИЕ НА ГОВОРНИЯ ПРАКСИС ПРИ ДЕЦА СЪС СПЕЦИФИЧНО ЕЗИКОВО НАРУШЕНИЕ 2019
3 Секционен доклад, Деница Кръстева, ПРОЯВИ НА ВЕРБАЛНА ДИСПРАКСИЯ ПРИ ДЕЦА СЪС СПЕЦИФИЧНИ ЕЗИКОВИ НАРУШЕНИЯ (СЕН) SYMPTOMS OF VERBAL DYSPRAXIA IN CHILDREN DIAGNOSED WITH SPECIFIC LANGUAGE IMPAIRMENT (SLI) 2017