Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на Ралица Стаменкова

Researcher ID (Web of Science):AAA-8838-2021

ORCID ID:0000-0002-1080-2571
Книга
Nikolina Nikolova, Atanas Georgiev, Ralitza Stamenkova, Stanislav Ivanov, Krassen Stefanov, Marcello Passarelli, Erica Volta, Open online collection of good practices for inclusion – PLEIADE Intellectual Output 5, ISBN:DOI: https://doi.org/10.60063/NN.2023.0089.57, Рецензирано, International 2023
Монография
Nikolina Nikolova, Pencho Mihnev, Temenuzhka Zafirova-Malcheva, Ralitza Stamenkova, Stanislav Ivanov, Donatella Persico, Marcello Passarelli, Francesca Pozzi, Erica Volta, Evaluation kit for inclusion-oriented collaborative learning activities (PLEIADE Intellectual Output No. 4), ISSN (online):, Рецензирано, International 2023
Научен проект
1 Ралица Стаменкова, Организационни форми за професионална квалификация на педагогическите специалисти в обучението по математика, информатика и информационни технологии, Член, , Номер на договора:80-10-61/25.4.2023 2023
2 Ралица Стаменкова, 21st Century Skills: Changing the Approach to Teaching in Higher Education, Член, , Номер на договора:2019-1-TR01-KA203-074482 2021
3 Ралица Стаменкова, PLayful Environment for Inclusive leArning Design in Europe (PLEIADE), Член, ЕС, Erasmus+, Номер на договора:2020-1-IT02-KA201-080089 2021
4 Ралица Стаменкова, Методически подходи за повишаване на постиженията на обучаемите при прилагане на компетентностния подход, Член, , Номер на договора:80-10-151/05.04.2021 2021
5 Ралица Стаменкова, МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната eкосистема, Член, , Номер на договора:BG05M2ОP001-2.016 2021
6 Ралица Стаменкова, Целево използване на организационни форми, заложени в новия учебен план на МОН в културно-образователната област Математика, Информатика и Информационни технологии, Член, , Номер на договора:№80-10-199/28.4.2020 2020
7 Ралица Стаменкова, Организационни модели за извънкласни дейности в условията на новите учебни програми на МОН в културно-образователната област Математика, Информатика и Информационни технологии, Член, , Номер на договора:№ 80-10-210/17.04.2019 2019
Статия в поредица
Antonova, A., Stefanova, E., Nikolova, N., Mihnev, P., Stamenkova, R., Zafirova-Malcheva, T., Evaluating the Outcomes of Competence-Based Learning Course: The Field Experience for Training 21st Century Skills in Sofia University, Lecture Notes in Networks and Systems, vol:Information Systems and Technologies. WorldCIST 2022, issue:469, editor/s:Rocha, A., Adeli, H., Dzemyda, G., Moreira, F., Publisher:Springer, Cham, 2022, pages:502-511, ISSN (print):2367-3370, ISSN (online):2367-3389, doi:https://doi.org/10.1007/978-3-031-04819-7_48, Ref, IR , IF ( - 2022), SCOPUS, SJR (0.151 - 2022), SCOPUS Quartile: Q4 (https://www.scimagojr.com + add the ISSN 2367-3389), PhD 2022
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 T. Zafirova-Malcheva, A. Antonova, R. Stamenkova, N. Nikolova, P. Mihnev, INCLUSIVE POTENTIAL OF LEARNING SCENARIOS: EXTRACTING CRITERIA FOR EVALUATION, INTED2022 Proceedings, editor/s:L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, Publisher:IATED Academy, 2022, pages:6102-6110, ISSN (online):2340-1079, ISBN:978-84-09-37758-9, doi:10.21125/inted.2022.1550, Ref, др.(Crossref), PhD 2022
2 Албена Антонова, Николина Николова, Елиза Стефанова, Теменужка Зафирова-Малчева, Пенчо Михнев, Ралица Стаменкова, Преподаване на уменията на 21. век: споделен опит от ФМИ, СУ „Св. Климент Охридски“, ФОРМИРАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТИ В СЪВРЕМЕННАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА РЕАЛНОСТ, Сборник с доклади от межденародна научна конференция, проведена в рамките на Климентовите дни на Алма Матер, София, 2021 г., редактор/и:Татяна Томова, Елена Калфова, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2022, стр.:68-82, ISBN: 978-954-075499-4, PhD 2022
3 Ralitza Stamenkova, DO WE NEED THE APPLICATION PROBLEMS IN MATH CLASSES, EDULEARN21 Proceedings, 2021, pages:11686-11694, ISBN:978-84-09-31267-2, Ref 2021
4 Ralitza Stamenkova, DISTANCE EDUCATION IN BULGARIA DURING COVID-19 IN A SMALL EDUCATIONAL ORGANIZATION – METHODOLOGY AND TOOLS, ICERI2020 Proceedings, editor/s:L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, Publisher:IATED Academy, 2020, pages:5523-5532, ISBN:978-84-09-24232-0, doi:10.21125/iceri.2020, Ref, IF ( - 2020) 2020
5 Ралица Стаменкова, Електронното образование за целите на обучението на бъдещи учители по математика и информатика, Електронното обучение във висшите училища, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2020, стр.:215-226, ISBN:978-954-07-5028-6 2020
Участие в конференция
1 Присъствие, Ралица Стаменкова, Hackathon (1st Price) 2022
2 Секционен доклад, Ралица Стаменкова, Математическото есе като инструмент в обучението по математика 2021
3 Секционен доклад, Ралица Стаменкова, DO WE NEED THE APPLICATION PROBLEMS IN MATH CLASSES? 2021
4 Секционен доклад, Ралица Стаменкова, Електронното образование за целите на обучението на бъдещи учители по математика и информатика 2020
5 Секционен доклад, Ралица Стаменкова, DISTANCE EDUCATION IN BULGARIA DURING COVID-19 IN A SMALL EDUCATIONAL ORGANIZATION – METHODOLOGY AND TOOLS 2020
6 Секционен доклад, Ралица Стаменкова, Анализиране на процес, зададен с функция в Geogebra 2019