Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Ваня Рачева
Дисертация д-р
Ваня Николова Рачева, "Покровителство, автономия, суверенитет - политическата култура на възрожденския елит от първата половина на ХІХ в.", СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:проф. д-р Пламен Митев 2017
Книга
1 Ваня Рачева, Пламен Митев, Изследвания и материали за Видин и региона. Т. 2. Състав. и научна ред. П. Митев, В. Рачева. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2018, 604 с., ISBN:978-954-07-3646-4, УИ "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2018
2 Ваня Рачева, Пламен Митев, Изследвания и материали за Видин и региона. Т. 3. Състав. и научна ред. П. Митев, В. Рачева. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2018, 640 с., ISBN:978-954-07-3547-1, УИ "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2018
3 Ваня Рачева, Българите в Османската империя, ХІХ в.: понятия, структури, личности. Състав. и научна ред. Ваня Рачева. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2017, 504 с., УИ "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2017
4 Ваня Рачева, Пламен Митев, Империи, граници, политики (ХІХ – началото на ХХ век). Сб. с материали от международна научна конференция, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, 27 и 28 февруари 2015 г. Състав. и научна ред. П. Митев, В. Рачева, 344 с., УИ "Св. Климент Охридски", София, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2016
5 Maria Baramova, Plamen Mitev, Ivan Parvev, Vania Racheva, Power and Influence in South-Eastern Europe, 16th-19th century, ISBN:978-3-643-90331-0, LiT Verlag , Münster-Berlin, Рецензирано, International 2013
6 Vania Racheva, Ivan Parvev, Plamen Mitev, Maria Baramova, Power and Influence in South-Eastern Europe. 16th – 19th century. Eds. Maria Baramova, Plamen Mitev, Ivan Parvev, Vania Racheva. Berlin: Lit Verlag Dr. W. Hopf, 2010, 451 p., Lit Verlag Dr. W. Hopf, Berlin, Ref, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2013
7 Ваня Рачева, Пламен Митев, Софроний Врачански – книжовник и политик от Новото време. Сб. с материали от Международна научна конференция, София, 24 ноември 2011 г. Състав. и научна ред. П. Митев и В. Рачева. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 264 с., УИ "Св. Климент Охридски", София, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2013
8 Plamen Mitev, Ivan Parvev, Maria Baramova, Vania Racheva, Empires and Peninsulas. Southeastern Europe between Karlowitz and the Peace of Adrianople, 1699-1829, ISBN:978-3-643-10611-7, LiT Verlag , Münster-Berlin, Рецензирано, International 2010
9 Vania Racheva, Ivan Parvev, Plamen Mitev, Maria Baramova, Еmpires and Peninsulas. Southeastern Europe between Karlowitz and the Pease of Adrianople, 1699–1829. Eds. Plamen Mitev, Ivan Parvev, Maria Baramova, Vania Racheva. Berlin: Lit Verlag Dr. W. Hopf, 2010, 280 p., Lit Verlag Dr. W. Hopf, Berlin, Ref, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2010
10 Ваня Рачева, Пламен Митев, Балканските измерения на фамилията Мустакови. Сборник с материали от международна научна конференция Габрово, 18–19 септември 2007. Състав. П. Митев и В. Рачева. София: УИ „Св. Климент Охридски", 419 с., УИ "Св. Климент Охридски", София, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2008
Научен проект
1 Ваня Рачева, "Скритият" архив: Необработеният архив на Евлоги и Христо Георгиеви като национален ресурс за реконструкция на стопанското и политическо минало, Член, МОН - КИННПОР, Номер на договора:80-11-154/18.04.2019 2019
2 Ваня Рачева, Historia (Balcanica) magistra vitae (Bulgariae) est: Разработка на нова модерна концепция за развитието на българската балканистика до средата на ХХІ в., Член, МОН - КИННПОР, Номер на договора:80-11-130/26.03.2019 2019
3 Ваня Рачева, Визуализация на историческото наследство на Северозападна Българя, ХV - ХІХ в. (фаза "Видин"), Член, Министерство на образованието и науката, Номер на договора:РД-22-1055/22.04.2019 2019
4 Ваня Рачева, Българите в Османската империя, ХІХ в.: понятия, структури, личности, Ръководител, УХК "Алма матер" 2016
5 Ваня Рачева, Империи, граници, политики (ХІХ в.), Член, СУ "Св. Климент Охридски" / УХК Алма Матер, Номер на договора:2013 - 2015 2013
6 Ваня Рачева, Видин и Видинският район ХІХ-ХХ век - теренно проучване, ІІ част, Член, СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:№ 81/2008 2008
7 Ваня Рачева, Видин и Видинският район ХІХ-ХХ век - теренно проучване, Член, СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:№ 97 / 2007 2007
8 Ваня Рачева, Дарителство и взаимопомощ в българското общество (ХVІ – ХІХ в.), Член, СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:55 / 2005 2005
Научно ръководство
1 Ваня Рачева, Марин Дринов и Гражданската канцелария на княз Владимир Черкаски, Исторически факултет дипломна работа:Здравко Краликов 2022
2 Ваня Рачева, Един епископ на Вселенската патриаршия в края на 18 и началото на 19 век. (Казусът Софроний Врачански), Исторически факултет дипломна работа:Светлана Богомилова 2020
3 Ваня Рачева, Военните реформи на султаните Махмуд II (1808-1839) и Абдул Меджид (1839-1861) и отражението им върху българите , ИФ на СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Владимир Терзиев 2019
4 Ваня Рачева, Плевен на границата на две епохи (средата на 60-те - средата на 80-те години на ХІХ в.), ИФ на СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Гергана Атанасова 2014
Превод на книга
1 Ваня Рачева, Анна А. Леонтиева. Османският тил във войната от 1735 - 1738 г. (По данни от сиджил на един провинциален град). - В: Българите в Османската империя, ХІХ в.: понятия, структури, личности. Състав. и научна ред. В. Рачева. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2017, 57-66, УИ "Св. Климент Охридски", София, в сътрудничество с чуждестранни учени 2017
2 Ваня Рачева, Ирина Макарова. Към историята на Будапещенската конвенция от 1877 г.: нови архивни материали. – ГСУ, ИФ, 2017, т. 102, 176 - 198, УИ "Св. Климент Охридски", София, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2017
3 Ваня Рачева, Александра Базулина. Видинските сборници на Софроний Врачански. – В: Софроний Врачански – книжовник и политик от Новото време. Сб. с материали от Международна научна конференция, София, 24 ноември 2011 г. Състав. и научна ред. П. Митев и В. Рачева. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 191–198 , УИ "Св. Климент Охридски", София, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2013
4 Ваня Рачева, Ирина Макарова. Отражения: руски сюжети в българската книжнина от ХVІІІ век. – История, София, т. 21, кн. 5, 384–391, София 2013
Статия в научно списание
1 Ваня Рачева, Българо-сръбската граница според записка на Марин Дринов от 20 декември 1877 г., Известия на Историческия музей, Брезник, том:2, 2019, стр.:117-127 2019
2 Ваня Рачева, Сербское княжество на страницах болгарского "Цариградского вестника" (1848 - 1862 гг.) в первые четыре года его издания. , српске студиjе, vol:књ. 10, 2019, pages:42-59, ISBN:2217 - 5687, Ref, International 2019
3 Ваня Рачева, В работилницата на Клио: теория и практика на историята през първата половина на ХІХ век. Казусът Юрий Венелин, ГСУ ИФ, том:102, 2017, стр.:145-175, Ref 2017
4 Ваня Рачева, Сърбия в края на 20-те и началото на 30-те години на ХІХ век: от османски пашалък към автономно наследствено княжество. (Сборник с документи "Поречки магистрат"), Српске студиjе, Београд, брой:4, 2013, стр.:353-363, Ref 2013
5 Vania Racheva, Russian Migration Policy, Bulgarians and the Peace Treaty of Adrianople of September 2, 1829 , Annuaire de l'Universite de Sofia "St. Kliment Ohridski" – Faculte d'Histore, том:t. 100, 2012, стр.:175-244, Ref 2012
6 Ваня Рачева, Руската преселническа политика, българите и Одринският мир от 2 септември 1829 г., Год. на Софийския университет – ИФ, том:100, 2012, стр.:175-244, Ref 2012
7 Ваня Рачева, „… Кой бива някога голямий в малое?” За началото на българо-руските контакти в епохата на император Александър І (1801–1825), електронно списание VIA EVRASIA Евразийски център, раздел „България и Русия–Евразия”, 2011 2011
8 Ваня Рачева, Левски и Русия, История, брой:6, 2011, стр.:15-20, Ref 2011
9 Ваня Рачева, Неприметным образом. Начало болгарско-российских политических контактов при Александра І, Российский исторический журнал „Родина”, Москва, issue:6, 2009, pages:37-40, Ref 2009
10 Ваня Рачева, Хайдут Велко Петров(ич) на синора на българо-сръбските политически отношения в зората на балканския национализъм, Минало, брой:4, 2008, стр.:32-43 2008
11 Ваня Рачева, Руската политика и българската идея за политическа автономия в някои от изявите на българската емиграция от първата половина на ХІХ в. , Исторически преглед, брой:1-2, 2006, стр.:44-66, Ref 2006
12 Ваня Рачева, Хайдут Велко Петров(ич) на синора на българо-сръбските политически отношения в зората на балканския национализъм, Българско общество за проучване на ХVІІІ век, 2006 2006
13 Ваня Рачева, Към въпроса за политическата култура на възрожденския българин от втората четвърт на ХІХ в., История, брой:3-4, 2003, стр.:50-60, Ref 2003
14 Ваня Рачева, Руският политически фактор и българската идея за автономия (1806–1829), Минало, брой:1, 1999, стр.:36-47 1999
15 Ваня Рачева, Въпросителни около политическата дейност на Софроний Врачански, История, брой:1, 1995, стр.:31-40, Ref 1995
Статия в поредица
Ваня Рачева, Историкът-свидетел Георги Георгиев Димитров, Българско възраждане. Идеи. Личности. Събития. Годишник на Общобългарски комитет и фондация "Васил Левски", брой:7, 2005, стр.:182-204 2005
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Ваня Рачева, Видин в преход: от имперско към национално битие. По свидетелства на Феликс Каниц (1829 - 1904)., Модернизационни тенденции в стопанския и културен живот във Видинско и Тимошко (18 - 20 в.). Сб. с материали от четвърта международна научна конференция., редактор/и:Св. Кръстева, М. Новакова, издателство:Веда Словена, 2022, стр.:75-88, ISBN:978-954-8846-80-6 2022
2 Ваня Рачева, Сръбското княжество на страниците на българския "Цариградски вестник" (1848-1862) през първите четири години от издаването му, Централна Европа и Балканите, ХІХ - ХХ век. Сборник в памет на проф. Милчо Лалков, редактор/и:Състав. и научнаред. И. Първев, Н. Кайчев, М. Баръмова, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2019, стр.:71-84, в сътрудничество с чуждестранни учени 2019
3 Ваня Рачева, Българите в Османската империя, реформите и руската имперска политика. Или как в средата на 40-те години на ХІХ век един монах става политик, Българите в Османската империя, 19 век: понятия, структури, личности, редактор/и:Ваня Рачева, издателство:СУ "Св. Климент Охридски", 2017, стр.:133-178 2017
4 Ваня Рачева, Политики на границата: 1877-1878. Един документ на Марин Дринов, Империи, граници, политики (ХІХ - началото на ХХ век), редактор/и:Пламен Митев, Ваня Рачева, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2016, стр.:157-192 2016
5 Ваня Рачева, Забравеният Васил Атанасов Бояджиев (1876 - 1943) и музейното дело във Видин, Модернизационни тенденции в стопанския и културен живот във Видинско и Тимошко (ХІХ - ХХ век). Сб. с материали от Международна научна конференция, редактор/и:Св. Кръстева, издателство:Изд. "Веда Словена", 2014, стр.:103-116 2014
6 Ваня Рачева, Политикът Софроний Врачански и руската преселническа политика по време на руско-турската война (1806 - 1812), Софроний Врачански - книжовник и политик от Новото време. Сб. с материали от Международна научна конференция, редактор/и:Пламен Митев, Ваня Рачева, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2013, стр.:136-147, Ref 2013
7 Ваня Рачева, Левски и Русия, "Да бъдем равни с другите европейски народи...". Четвърта национална правно-историческа сесия, редактор/и:Е. Бояджиева, М. Янева, издателство:Съюз на юристите в България, 2012, стр.:115-123 2012
8 Ваня Рачева, Добруджа във вихъра на руско-турската война от 1828–1829 г., Времето на Левски. Сб. статии, редактор/и:П. Митев, издателство:Културно-просветно дружество „Родно Лудогорие”, 2010, стр.:9-50 2010
9 Ваня Рачева, За един агент на княз Милош Обренович. Или щрих от политическата кариера на Димитър Мустаков, Балканските измерения на фамилията Мустакови. Сб. с материали от международна научна конференция, редактор/и:Пламен Митев, Ваня Рачева, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2008, стр.:200-238, Ref 2008
10 Ваня Рачева, За мемоарното наследство на д-р Иван Селимински, Историята и книгите като приятелство. Сб. в памет на Митко Лачев, редактор/и:Н. Данова и др., издателство:ИК Гутенберг, 2007, стр.:424-437 2007
11 Ваня Рачева, Велчовата завера (1835) в огледалото на българската историопис, Предизвикателствата на промяната. Българската историческа наука след 1989 г. , редактор/и:И. Баева и П. Митев, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2006, стр.:149-159 2006
12 Ваня Рачева, За благотворителната дейност на българската емиграция от Букурещ през първата половина на ХІХ в., Дарителство и взаимопомощ в българското общество (ХVІ – началото на ХХ в.), редактор/и:П. Митев, издателство:Кооперация "ИФ - 94", 2003, стр.:153-192 2003
Съставителска дейност
1 Ваня Рачева, Пламен Митев, Изследвания и материали за Видин и региона. Т. 2. Състав. и научна ред. П. Митев и В. Рачева. 2 изд. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 604 с., ISBN:978-954-07-5112-2, УИ „Св. Климент Охридски“, София, International 2021
2 Ваня Рачева, Пламен Митев, Изследвания и материали за Видин и региона. Т. 3. Състав. и научна ред. П. Митев и В. Рачева. 2 изд. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 640 с., ISBN:978-954-07-5113-9, УИ „Св. Климент Охридски“, София 2021
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Ваня Рачева, Българите и реформите на Мидхат паша, видени през сръбските и българските свидетелства на Феликс Каниц 2022
2 Секционен доклад, Ваня Рачева, Търговският тефтер на фамилията Шишманоглу от началото на 19 век - един уникален документ за Видин и региона 2021
3 Секционен доклад, Ваня Рачева, Сръбски отзиви от 1875 г. за първи том на Феликс Каниц „Дунавска България и Балканът“. Или как дигиталната епоха улеснява трансграничните изследвания по българска история 2021
4 Секционен доклад, Ваня Рачева, Феликс Каниц и Марин Дринов за българо-сръбската етно-политическа граница, свидетелства от 70-те години на ХІХ век 2019
5 Секционен доклад, Ваня Рачева, Константин Петкович (1824/1827 - 1897/1898). Българинът - успешен руски дипломат 2019
6 Секционен доклад, Ваня Рачева, Хаджи Йордан хаджи Генович и неговата икономическа и благотворителна дейност в началото на ХІХ в 2019
7 Секционен доклад, Ваня Рачева, Градове в преход: Видин и Свищов през 1877 – 1879 г. (по свидетелства на Феликс Каниц) 2019
8 Секционен доклад, Ваня Рачева, Константин Петкович и неговото теренно изследване "Преглед на Атонските старини", публикувано през 1865 г. 2019
9 Секционен доклад, Ваня Рачева, "Видин по сведенията на Феликс Каниц" 2018
10 Секционен доклад, Ваня Рачева, Една "гранична" общност в преход: Видин, 1876 - 1879 г. 2018
11 Секционен доклад, Ваня Рачева, "Сръбски и български медицински казуси в записките на Иван П. Липранди "Народное врачевание в Европейской Турции" (1877 г.)" 2018
12 Секционен доклад, Ваня Рачева, "Българо-сръбската граница според записка на Марин Дринов от 20 декември 1877 г." 2018
13 Секционен доклад, Ваня Рачева, Видин по време на руско-турската война от 1806 - 1812 2016
14 Секционен доклад, Ваня Рачева, Как един монах става професионален политик. (Сюжет от средата на 40-те години на ХІХ век) 2016
15 Секционен доклад, Ваня Рачева, "Политики" на границата: сръбският случай от началото на 30-те години на ХІХ в. 2015
16 Секционен доклад, Ваня Рачева, Сръбското княжество на страниците на българския "Цариградски вестник" (1848 - 1862) през първите четири години от излизането му 2014
17 Секционен доклад, Ваня Рачева, Видин на страниците на "Цариградски вестник" (1848 - 1862) 2014
18 Секционен доклад, Ваня Рачева, Княжество Сербия на страницах болгарской газеты "Цариградски вестник" (1848 - 1862) 2013
19 Секционен доклад, Ваня Рачева, Забравеният Васил Атанасов Бояджиев (1876 - 1943) и музейното дело във Видин 2013
20 Секционен доклад, Ваня Рачева, Сърбия до средата на 30-те години на ХІХ в.: от османски пашалък към автономно наследствено княжество 2013
21 Секционен доклад, Ваня Рачева, 1877 - 1878: политики на границата. Един документ на Марин Дринов 2013
22 Секционен доклад, Ваня Рачева, Политическата култура на българския елит от 40-те години на ХІХ век 2013
23 Секционен доклад, Ваня Рачева, "За всеобщата история и за руската в частност" по Юрий Венелин. Или за теорията на хуманитаристиката от първата половина на ХІХ век 2011
24 Секционен доклад, Ваня Рачева, "За "изгубената" история на една книга и за успешното политическо инженерство през ХІХ век" 2010
25 Секционен доклад, Ваня Рачева, Левски и Русия 2010
26 Секционен доклад, Ваня Рачева, Балканите в творчеството на руския историк Сергей Глинка 2010
27 Секционен доклад, Ваня Рачева, Възможна ли е сръбска дипломация с българско участие? (Историографско -документална скица за втората четвърт на ХІХ век) 2009
28 Секционен доклад, Ваня Рачева, Уроци от голямото българско преселение (1829 - 1830) 2009
29 Секционен доклад, Ваня Рачева, Посланик Титов и българите през 40-те години на ХІХ век 2009
30 Секционен доклад, Ваня Рачева, Щрихи от биографията на Димитър Мустаков 2007
31 Секционен доклад, Ваня Рачева, Хайдут Велко Петров(ич) на синора на българо-сръбските политически отношения в зората на балканския национализъм 2006
32 Секционен доклад, Ваня Рачева, Защо Неофит Бозвели не стана любим герой или как политическата присъда става историческа (по материали от ХІХ век) 2006
33 Секционен доклад, Ваня Рачева, Марин Дринов за някои народностни групи на Балканите 2006
34 Секционен доклад, Ваня Рачева, За арестуването и съдебния процес срещу Георги Раковски и баща му през 1845 година в Цариград 2006
35 Секционен доклад, Ваня Рачева, Къде започва границата? Или за българо-сръбските политически отношения в първата половина на ХІХ век 2006
36 Секционен доклад, Ваня Рачева, Свидетелят-мемоарист Иван Селимински 2005
37 Секционен доклад, Ваня Рачева, 1845 година и българския църковно-политически въпрос 2005
38 Секционен доклад, Ваня Рачева, Велчовата завера (1835) в огледалото на българската историопис 2004
39 Секционен доклад, Ваня Рачева, Руската външна политика и българската идея за политическа автономия - първата половина на ХІХ век 2003
40 Секционен доклад, Ваня Рачева, Забързаното време - друг поглед върху възрожденската история от първата половина на ХІХ век 2001
41 Секционен доклад, Ваня Рачева, За пътуванията на някои сръбски князе и турски султани от първата половина на ХІХ век 2000
42 Секционен доклад, Ваня Рачева, Проекти за автономен статут на българските земи. Към въпроса за политическата култура на възрожденските българи от 30-40-те години на ХІХ век 1999
Учебно помагало
1 Милияна Каймакамова, Ваня Рачева, Любомир Огнянов, Михаил Груев, Въпроси и задачи за матура по История и цивилизация 2009
2 Ваня Рачева, Миляна Каймакамова, Любомир Огнянов, Михаил Груев, Въпроси и задачи за матура по История и цивилизация. Учебно помагало , ИК Стандарт, София, Рецензирано 2008