Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Иван Колев
Дипломна работа
Иван Колев, Gagauz Türklerinde Türkçe Dinî Metinler, Ankara Üniversitesi, Ръководител:yard. doç. Selcan Sağlık Şahin 2016
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Иван Николаев Колев, Православната книжнина на турски език сред гагаузите в Молдова - особености и езикови различия, XIV Конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти от Факултета по класически и нови филологии 2017, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2017, стр.:274-286 2017
2 Иван Колев, Функции и произход на наставката "dır" в турския и азербайджанксия език, Тюркологията днес, редактор/и:Юлия Кирилова, Веселина Стоянова, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2017, стр.:71-81 2017
3 Иван Николаев Колев, Функции и произход на наставката "dır" в турския и азербайджанския език, Тюркологията днес, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2017, стр.:71-81 2017
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Иван Колев, Изразяване на наложителност в турския и азербайджанския език 2018
2 Секционен доклад, Иван Колев, Гръцкото писмо на караманлийте и някои негови особености 2018
3 Секционен доклад, Иван Колев, Жана Желязкова, Провербиални успоредици в казахския и в българския език 2017
4 Секционен доклад, Иван Колев, Функции на наставката {DIr} в турския и азербайджанския език 2017
5 Секционен доклад, Иван Колев, Православна книжнина на турски език сред гагаузите в Молдова - особености и езикови различия 2017