Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Вая Ракидзи
Статия в научно списание
Stefan Radev, V. Rakidzi, Numerical Experiments on the Process of Drop Formation in a Liquid Jet, Theor. Appl. Mech., Bulg. Acad. Sci., vol.4 (1987) , 1987, pages:49-52 1987
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Rakidzi, V., S. Radev, Rakidzi, V., S. RADEV, Nine-Point Finite-Difference Scheme for Solving Elliptic Equations with in Inviscid Medium, Pproceedings of the EQUADIFF Conference, от Constantine M. Dafermos,G. E. Ladas,George, 1989, pages:587-595 1989
2 Stefan Radev, V. Rakidzi, Numerical Investigation of the Break-up Process of Viscous Capillary Jets, "Differential Equations and Applications", Proc. of the 3rd Conf., June 30-July 6, 1985, Rousse, 1985, pages:869-874 1985
Учебник/Учебно помагало
1 Й.Йорданов, Т.Черногорова, В.Ракидзи, Математика за студенти по икономика и управление,част III, на СУ "Св.Кл.Охридски", София, Рецензирано 2013
2 Й.Йорданов, Т.Черногорова, В.Ракидзи, Математика за студенти по икономика и управление,част I, СУ "Св. Кл. Охридски", София, Рецензирано 2012
3 Й.Йорданов, Т.Черногорова, В.Ракидзи, Математика за студенти по икономика и управление,част II, СУ "Св. Кл. Охридски", София, Рецензирано 2012
4 Й.Йорданов, Т.Черногорова, В.Ракидзи, Математика ( за студенти по икономика и управление ) , Университетско издателство „Св.Кл.Охридски”, София 2005
5 Йордан Йорданов, Татяна Черногорова, Вая Ракидзи, Математика за студенти по математика и стопанско управление, ИК "Св. Климент Охридски" 2005