Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Алексей Потебня

Researcher ID (Web of Science):A-8196-2019

ORCID ID:https://orcid.org/0000-0003-3791-0326
Глава от монография
1 Невяна Кръстева, Рая Каназирева, Лилия Кокарешкова-Панталеева, Алексей Потебня, „Дигитален маркетинг - изкуствен интелект и потребителско поведение“ - Глава “Потребителско поведение” в съвместна монография - Дигитален маркетинг - изкуствен интелект и потребителско поведение (Vol.3),ISBN 978-619-239-310-6, стр. 272, ISBN:978-619-239-310-6, Авангард-Прима, София, Рецензирано 2019
2 Невяна Кръстева, Алексей Потебня, „Дигитален маркетинг. Въведение“, том 1, Авангард Прима, 2019 - Глава “Шестте лица на близкото бъдеще на дигиталния маркетинг”, въпроси и казуси към книгата, частично глава “От масов маркетинг до клиентски (потребителски) мрежи в съвместна монография; ISBN 978-619-239-235-2, стр.290, ISBN:978-619-239-235-2, Авангард-Прима, София, Рецензирано 2019
Дисертация д-р
Алексей Сергеев Потебня, Оценка на съществуващите форми на присъствие на брандовете в дигиталната среда и предложения за оптимизиране на присъствието, Софийски университет "Св.Климент Охридски", Ръководител:проф. д.ик.н. Невяна Стефанова Кръстева 2020
Книга
Neviana Krasteva, Aleksey Potebnya, Изследователска част и обработка на резултатите от изследванията в книга The Role of Beliefs and Religion in Contemporary Marketing Research of the Marketing Applicability of the Swedish Lagom Concept in Bulgaria, Sofia, 2018, ISBN 978-619-160-768-6, p.184 , ISBN:978-619-160-768-6, Press Universitaire “St. Kliment Ohridski”, Sofia, Ref, Рецензирано 2018
Монография
1 Невяна Кръстева, Алексей Потебня, Геймификация и психология на потребителското поведение , ISBN:ISBN 978 619 239 924- 5, Авангард прима, София, Рецензирано 2023
2 Невяна Кръстева, Алексей Потебня, Импортно заместване срещу глобализация (Ще се превърне ли РФ от част на глобалната икономика в „Крепост Русия“?), ISBN:978 619 239 727 2, Издателство „Авангард-Прима“, София, Рецензирано 2022
Научен проект
Алексей Потебня, "The Role of Beliefs and Religion in Contemporary Marketing Research of the Marketing Applicability of the Swedish Lagom Concept in Bulgaria", Член, , Номер на договора:№ 80-10-100/19.04.2018 2018
Научно ръководство
Алексей Потебня, THE IMPACT OF COVID-19 ON THE PENETRATION OF MUTUAL FUNDS AND LIFE INSURANCES CUSTOMERS IN UNICREDIT'S CUSTOMER BASE ON THE BULGARIAN AND CROATIAN MARKETS, Стопански факултет, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Teodora Galinova Antonova 2024
Статия в поредица
1 Aleksey Potebnya, Common approaches to ensuring trust in the digital environment, 1, 2020 2020
2 Aleksey Potebnya, Nature and characteristics of trust in digital communication, 1, 2020 2020
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Aleksey Potebnya, Neviana Krasteva, DEVELOPMENT OF A GAMIFIED ELECTRONIC LEARNING RESOURCE FOR CHILDREN: "MARKETING IN FOLK TALES AND FICTION", Proceedings of the 18th Economics & Finance Conference, London, editor/s:Professor Koji Akimoto, Kurume University, Japan Dr. Nguyen Bao Anh, University of Ottawa, Canada Professor Jiri Beck, College of Information Management, Business Administration and Law, Prague, Czech Republic Professor Jan Cadil, University of Economics,, Publisher:International Institute of Social and Economic Sciences, 2023, pages:77-94, ISSN (online):2336-6044, ISBN:978-80-7668-006-7, doi:10.20472/EFC.2023.018.008, Ref, Web of Science, PhD 2023
2 Невяна Кръстева, Алексей Потебня, EXPLORING GAMIFIED ELECTRONIC PLATFORMS FOR MARKETING EDUCATION THROUGH FOLK TALES AND FICTIONS: INSIGHTS FROM A PROTOTYPICAL INTERACTIVE LEARNING RESOURCE, Preliminary Proceedings of the International Conference on Economics, Finance and Business, Prague, 2023, pages:166-0, ISSN (online):ISSN 2336-6044, Ref, PhD 2023
3 Невяна Кръстева, Алексей Потебня, Влияние върху черноморския регион на превръщенето на Русия от част на световната глобална икономика в „самодостатъчен остров“, Международна научна конференция, "Черно море – врата и много мостове", Под патронажа на еврокомисаря по околна среда, океани и рибарство Виргиниюс Синкявичюс, 10-11 юни 2022 г. , Бургаски свободен университет, Бургас, България, 2022, ISBN:ISBN 978 619 253 017 4, Ref, PhD 2022
4 Алексей Потебня, Изграждане на доверие в туристическия продукт чрез маркетингови инструменти, Международна научна конференция, "Черно море – врата и много мостове", Под патронажа на еврокомисаря по околна среда, океани и рибарство Виргиниюс Синкявичюс, 10-11 юни 2022 г. , Бургаски свободен университет, Бургас, България, 2022, 2022, стр.:150-157, ISBN:978-619-253-017-4 2022
5 Невяна Кръстева, Сияна Никова, Алексей Потебня, Маркетинг и въоръжените конфликти, Годишник на МВБУ, 2015, ISSN 1313-0846, издателство:Издателство на МВБУ, 2015 2015
Студия в поредица
Невяна Кръстева, Алексей Потебня, Какво могат да научат маркетолозите от философите? Философията на пазарните отношения и маркетинга от Платон до наши дни, Годишник на СУ "Св.Кл.Охридски" , Стопански факултет, том:Годишник на СУ "Св.Кл.Охридски" , Стопански факултет, брой:22, редактор/и:Елеонора Николова, издателство:СУ "Св.Кл.Охридски", 2023, стр.:77-93, ISSN (print):ISSN 1311-8420, Ref 2023
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Aleksey Potebnya; Neviana Krasteva, EXPLORING GAMIFIED ELECTRONIC PLATFORMS FOR MARKETING EDUCATION THROUGH FOLK TALES AND FICTIONS: INSIGHTS FROM A PROTOTYPICAL INTERACTIVE LEARNING RESOURCE 2023
2 Секционен доклад, Aleksey Potebnya; Neviana Krasteva, DEVELOPMENT OF A GAMIFIED ELECTRONIC LEARNING RESOURCE FOR CHILDREN: "MARKETING IN FOLK TALES AND FICTION" 2023
3 Секционен доклад, Алексей Потебня, "Влияние върху черноморския регион на превръщенето на Русия от част на световната глобална икономика в „самодостатъчен остров“" 2022
4 Секционен доклад, Невяна Кръстева, Алексей Потебня, "Изграждане на доверие в туристическия продукт чрез маркетингови инструменти" 2022
5 Секционен доклад, Алексей Потебня, "Управление чрез доверие" 2018
6 Секционен доклад, Алексей Потебня, "Методи за събиране и проучване на данни за представянето на брандовете във дигиталното пространство" 2017
7 Секционен доклад, Aleksey Potebnya, "Brand presence in digital space" 2017