Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на Алексей Потебня

Researcher ID (Web of Science):A-8196-2019
Глава от монография
1 Невяна Кръстева, Рая Каназирева, Лилия Кокарешкова-Панталеева, Алексей Потебня, „Дигитален маркетинг - изкуствен интелект и потребителско поведение“ - Глава “Потребителско поведение” в съвместна монография - Дигитален маркетинг - изкуствен интелект и потребителско поведение (Vol.3),ISBN 978-619-239-310-6, стр. 272, ISBN:978-619-239-310-6, Авангард-Прима, София, Рецензирано 2019
2 Невяна Кръстева, Алексей Потебня, „Дигитален маркетинг. Въведение“, том 1, Авангард Прима, 2019 - Глава “Шестте лица на близкото бъдеще на дигиталния маркетинг”, въпроси и казуси към книгата, частично глава “От масов маркетинг до клиентски (потребителски) мрежи в съвместна монография; ISBN 978-619-239-235-2, стр.290, ISBN:978-619-239-235-2, Авангард-Прима, София, Рецензирано 2019
Дисертация д-р
Алексей Сергеев Потебня, Оценка на съществуващите форми на присъствие на брандовете в дигиталната среда и предложения за оптимизиране на присъствието, Софийски университет "Св.Климент Охридски", Ръководител:проф. д.ик.н. Невяна Стефанова Кръстева 2020
Книга
Neviana Krasteva, Aleksey Potebnya, Изследователска част и обработка на резултатите от изследванията в книга The Role of Beliefs and Religion in Contemporary Marketing Research of the Marketing Applicability of the Swedish Lagom Concept in Bulgaria, Sofia, 2018, ISBN 978-619-160-768-6, p.184 , ISBN:978-619-160-768-6, Press Universitaire “St. Kliment Ohridski”, Sofia, Ref, Рецензирано 2018
Научен проект
Алексей Потебня, "The Role of Beliefs and Religion in Contemporary Marketing Research of the Marketing Applicability of the Swedish Lagom Concept in Bulgaria", Член, , Номер на договора:№ 80-10-100/19.04.2018 2018
Научно ръководство
Алексей Потебня, Интеракции на потребителите с електронните платформи за онлайн търговия в България и възможни модели за подобряване на ефективността, Стопански факултет СУ дипломна работа:Ива Захариева 2020
Статия в поредица
1 Aleksey Potebnya, Common approaches to ensuring trust in the digital environment, 1, 2020 2020
2 Aleksey Potebnya, Nature and characteristics of trust in digital communication, 1, 2020 2020
Статия в сборник (на конференция и др.)
Невяна Кръстева, Сияна Никова, Алексей Потебня, Маркетинг и въоръжените конфликти, Годишник на МВБУ, 2015, ISSN 1313-0846, издателство:Издателство на МВБУ, 2015 2015
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Алексей Потебня, "Управление чрез доверие" 2018
2 Секционен доклад, Алексей Потебня, "Методи за събиране и проучване на данни за представянето на брандовете във дигиталното пространство" 2017
3 Секционен доклад, Aleksey Potebnya, "Brand presence in digital space" 2017