Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Алексей Потебня

Researcher ID (Web of Science):A-8196-2019

ORCID ID:https://orcid.org/0000-0003-3791-0326
Глава от монография
1 Невяна Кръстева, Рая Каназирева, Лилия Кокарешкова-Панталеева, Алексей Потебня, „Дигитален маркетинг - изкуствен интелект и потребителско поведение“ - Глава “Потребителско поведение” в съвместна монография - Дигитален маркетинг - изкуствен интелект и потребителско поведение (Vol.3),ISBN 978-619-239-310-6, стр. 272, ISBN:978-619-239-310-6, Авангард-Прима, София, Рецензирано 2019
2 Невяна Кръстева, Алексей Потебня, „Дигитален маркетинг. Въведение“, том 1, Авангард Прима, 2019 - Глава “Шестте лица на близкото бъдеще на дигиталния маркетинг”, въпроси и казуси към книгата, частично глава “От масов маркетинг до клиентски (потребителски) мрежи в съвместна монография; ISBN 978-619-239-235-2, стр.290, ISBN:978-619-239-235-2, Авангард-Прима, София, Рецензирано 2019
Дисертация д-р
Алексей Сергеев Потебня, Оценка на съществуващите форми на присъствие на брандовете в дигиталната среда и предложения за оптимизиране на присъствието, Софийски университет "Св.Климент Охридски", Ръководител:проф. д.ик.н. Невяна Стефанова Кръстева 2020
Книга
Neviana Krasteva, Aleksey Potebnya, Изследователска част и обработка на резултатите от изследванията в книга The Role of Beliefs and Religion in Contemporary Marketing Research of the Marketing Applicability of the Swedish Lagom Concept in Bulgaria, Sofia, 2018, ISBN 978-619-160-768-6, p.184 , ISBN:978-619-160-768-6, Press Universitaire “St. Kliment Ohridski”, Sofia, Ref, Рецензирано 2018
Монография
Невяна Кръстева, Алексей Потебня, Импортно заместване срещу глобализация (Ще се превърне ли РФ от част на глобалната икономика в „Крепост Русия“?), ISBN:978 619 239 727 2, Издателство „Авангард-Прима“, София, Рецензирано 2022
Научен проект
Алексей Потебня, "The Role of Beliefs and Religion in Contemporary Marketing Research of the Marketing Applicability of the Swedish Lagom Concept in Bulgaria", Член, , Номер на договора:№ 80-10-100/19.04.2018 2018
Статия в поредица
1 Aleksey Potebnya, Common approaches to ensuring trust in the digital environment, 1, 2020 2020
2 Aleksey Potebnya, Nature and characteristics of trust in digital communication, 1, 2020 2020
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Невяна Кръстева, Алексей Потебня, Влияние върху черноморския регион на превръщенето на Русия от част на световната глобална икономика в „самодостатъчен остров“, Международна научна конференция, "Черно море – врата и много мостове", Под патронажа на еврокомисаря по околна среда, океани и рибарство Виргиниюс Синкявичюс, 10-11 юни 2022 г. , Бургаски свободен университет, Бургас, България, 2022, ISBN:ISBN 978 619 253 017 4, Ref, PhD 2022
2 Алексей Потебня, Изграждане на доверие в туристическия продукт чрез маркетингови инструменти, Международна научна конференция, "Черно море – врата и много мостове", Под патронажа на еврокомисаря по околна среда, океани и рибарство Виргиниюс Синкявичюс, 10-11 юни 2022 г. , Бургаски свободен университет, Бургас, България, 2022, 2022, стр.:150-157, ISBN:978-619-253-017-4 2022
3 Невяна Кръстева, Сияна Никова, Алексей Потебня, Маркетинг и въоръжените конфликти, Годишник на МВБУ, 2015, ISSN 1313-0846, издателство:Издателство на МВБУ, 2015 2015
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Алексей Потебня, "Влияние върху черноморския регион на превръщенето на Русия от част на световната глобална икономика в „самодостатъчен остров“" 2022
2 Секционен доклад, Невяна Кръстева, Алексей Потебня, "Изграждане на доверие в туристическия продукт чрез маркетингови инструменти" 2022
3 Секционен доклад, Алексей Потебня, "Управление чрез доверие" 2018
4 Секционен доклад, Алексей Потебня, "Методи за събиране и проучване на данни за представянето на брандовете във дигиталното пространство" 2017
5 Секционен доклад, Aleksey Potebnya, "Brand presence in digital space" 2017