Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. д-р Стоян Съев
Глава от книга
1 Румяна Пейчева-Форсайт, Стоян Съев, Благовесна Йовкова, Анелия Кременска, Ръководство за редизайн на традиционно обучение в електронно (Адаптация на модел PREEL), Издателство „Даниела Убенова”, София, Рецензирано 2011
2 Румяна Пейчева-Форсайт, Стоян Съев, Електронното обучение в България – политики, практики, тенденции., Издателство „Даниела Убенова”, София 2009
Научен проект
1 Стоян Съев, TeSLA - An Adaptive trust-based e-assessment System for Learning , Член, Програма на Европейската комисия Хоризонт 2020, Номер на договора:ICT-2015-20 2016
2 Стоян Съев, Повишаване на капацитета на академичния състав от педагогическите специалности на Софийски университет в проектиране, провеждане и осигуряване на качествено електронно дистанционно обучение, Член, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Европейски Социален Фонд 2012
3 Стоян Съев, Развитие и усъвършенстване на междуфакултетска Докторантска програма в областта на педагогическите изследвания и електронното обучение в СУ, Член, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Европейски Социален Фонд 2012
4 Стоян Съев, Платформа за пеРсонализиране на Обучението с Гаранция за Растеж и Ефективно Самоусъвършенстване (ПРОГРЕС) във Факултета по Телекомуникации, Член, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Европейски Социален Фонд 2007
5 Стоян Съев, Разработване на програми за електронни форми на дистанционно обучение във Факултет по математика и информатика, Член, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Европейски Социален Фонд 2007
Статия в научно списание
1 Благовесна Йовкова, Стоян Съев, Възможности за оптимизиране на обучението на студенти със специални образователни потребности чрез използване на електронни учебни ресурси., Knowledge – International Journal, issue:34.2, 2019, pages:459-465, ISSN (online):1857 - 923Х, Ref, др.(EBSCO) 2019
2 Стоян Съев, Педагогически потенциал на технологията уики, Образование, брой:5, 2016 2016
3 Стоян Съев, Възможности и ограничения на технологията блог в контекста на висшето образование – теоретични постановки и практически измерения, Възможности и ограничения на технологията блог в контекста на висшето образование – теоретични постановки и практически измерения – Образование, брой:3, 2015, стр.:22-37 2015
4 Стоян Съев, Възможности и ограничения на технологията видкаст за подпомагане на обучението на студенти, Списание на Софийския университет за електронно обучение, брой:1-2, 2012, стр.:57-71 2012
5 Стоян Съев, От Web 2.0 към електронно обучение 2.0, Списание на Софийския университет за електронно обучение, брой: 1, 2011 2011
6 Стоян Съев, Педагогически поглед върху компетентностите на електронния студент, Списание на Софийския университет за електронно обучение, брой:1, 2010 2010
7 Стоян Съев, Eлектронното обучение през погледа на студентите по педагогика, Litera at Lingua, брой:Пролет, 2009 2009
Статия в поредица
Стоян Съев, Социо – културни аспекти на компютърно-опосредстваните комуникации в обучението, Годишник на СУ “Св. Климент Охридски”, Факултет по педагогика, том:Книга Педагогика, брой:99, редактор/и:проф. д-р Емилия Василева, доц. д-р Силвия Николаева, доц. д.п.н. Албена Чавдарова, доц. д-р Сийка Чавдарова-Костова, доц. д-р Ивайло Тепавичаров, издателство:Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2007, стр.:217-236 2007
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Dejan Lubojevic, Roumiana Petcheva-Forsyth, Veronica Racheva, Stoyan Saev, Towards a Model of Pedagogical Literacies to underpin Machine-Learning-based adaptive Teaching Support, 49th International Conference 'Application of Mathematics in Engineering and EconomicsEco, 2023, International 2023
2 Roumiana Peytcheva-Forsyth, Stoyan Saev, Blagovesna Yovkova, Integrated continuing assessment in an online course as a mechanism for a smoother transition from face-to-face to distance learning, APPLICATIONS OF MATHEMATICS IN ENGINEERING AND ECONOMICS (AMEE’20): Proceedings of the 46th International Conference “Applications of Mathematics in Engineering and Economics”, editor/s:Vesela Pasheva, Nedyu Popivanov and George Venkov, Publisher:AIP Publishing, 2021, pages:500141-500149, ISBN:978-0-7354-4077-7, doi:https://doi.org/10.1063/5.0041866, Ref, Web of Science 2021
3 Stoyan Saev, Pedagogical opportunities and limitations of virtual worlds-integration of Second Life in education of students from humanitarian specialties., KNOWLEDGE – International Journal: THE POWER OF KNOWLEDGE, Publisher:Grafoprom-Bitola, 2020, pages:353-358, ISSN (print):2545 – 4439, Ref, др.(EBSCO (EBSCO Discovery Services)) 2020
4 Stoyan Saev, Pedagogical model for utilizing Second Life in blended course for future social workers., AIP Conference Proceedings 2172, 040007 (2019), Publisher:AIP Publishing, 2019, pages:400071-400078, doi:https://doi.org/10.1063/1.5133517, Ref, Web of Science 2019
5 Стоян Съев, Уменията на 21ви век и студентите на 21ви век, Шеста национална конференция „Електронното обучение във висшите училища", редактор/и:Румяна Пейчева-Форсайт, Ангел Смрикаров, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2016 2016
6 Stoyan Saev, Transforming society – from digital competence to digital transformation (Education ad hoc), 12th annual TiSSA PreConference “Transforming Societies – A Challenge for Social Work in Europe", редактор/и:Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Hans-Uwe Otto, Assoc. Prof. Dr. Boncho Gospodinov, издателство:Sofia University Publishing House, 2014, стр.:49-50 2014
7 Стоян Съев, Приложение на технологията Flickr в обучението на бъдещи социални работници, Съвременни предизвикателства пред педагогическата наука, редактор/и:проф. дпн Сийка Чавдарова-Костова, проф. дпн Яна Рашева-Мерджанова, проф. д-р Румяна Пейчева-Форсайт, доц. д-р Бончо Господинов, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2014 2014
8 Стоян Съев, Онлайн организации за борба с домашното насилие, Подготовка, професионална реализация и социален статус на социалния работник., редактор/и:Лиляна Стракова, Росица Симеонова, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2009, стр.:267-279 2009
9 Стоян Съев, Място на електронния диалог в базирания на комуналния конструктивизъм дизайн на университетски курс, 120 години университетска педагогика – между традицията и новите реалности, редактор/и:доц. д-р Ивайло Тепавичаров, проф. дпн Яна Мерджанова, доц. дпн Албена Чавдарова, доц. д-р Румяна Пейчева-Форсайт, доц. д-р Сийка Чавдарова-Костова, доц. д-р Радка Питекова, доц. д-р Вася Делибалтова, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2008, стр.:330-337 2008
10 Стоян Съев, Обучение през целия живот в онлайн контекст., Университетското образование – предизвикателства и перспективи през XXI век., редактор/и:доц. д-р Силвия Николаева, проф. д-р Вяра Гюрова, доц. д-р Бончо Господинов, издателство:Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2006, стр.:290-297 2006
11 Стоян Съев, Педофилията в Интернет – стратегии за преодоляване., Сборник доклади от научна конференция “Научните изследвания в социалната работа: състояние и приложение", редактор/и:проф. д. ик. н. Никола Вълчев, издателство:ГорексПрес , 2005, стр.:120-129 2005
12 Димитър Павлов, Стоян Съев, Образование за всички при наличие на Интернет., Сборник доклади от научна конференция “Новите технологии в образованието и професионалното обучение”, издателство:ЕДИМИТ ООД – София, 2003 2003
13 Димитър Павлов, Станиела Долапчиева, Стоян Съев, Портфолиото като информационна технология за работа с деца и семейства., Сборник доклади от научна конференция “Теория и практика на социалната работа”, издателство:Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2003 2003
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Стоян Съев, Възможности и ограничения на технологията подкаст в контекста на висшето образование 2012
2 Секционен доклад, Стоян Съев, От Web 2.0 към електронно обучение 2.0 2011
3 Секционен доклад, Стоян Съев, Педагогически поглед върху компетентностите на електронния студент 2009
Учебник
Румяна Пейчева-Форсайт, Стоян Съев, Благовесна Йовкова, Анелия Кременска, Ръководство за редизайн на традиционно обучение в електронно (адаптация на модел PREEL), Рецензирано 2011