Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Момчил Христов
Друго (научно-популярни и др. под.)
Momchil Hristov, Restless History: Political Imaginaries and their Discontents in Post-Stalinist Bulgaria. In: Aspasia, The International Yearbook of Central, Eastern, and Southeastern European Women and Gender History, vol. 17, Issue 1, p. 216-219., Bergham 2023
Книга
Медаров, Георги, Цонева, Жана, Момчил Христов, Касабов, Огнян, Предприемачески дух и призрачни предприемачи. Експертно знание, неолиберално управление и социално страдание., КОИ, София, Рецензирано 2015
Научен проект
1 Момчил Христов, Публични дискурси върху връзката образование – (не)равенство, Член, СУ 2017
2 Момчил Христов, Образователни неравенства и социални шансове - стратегически цели на реформата на българското средно образование, Член, 2016
Превод на книга
Момчил Христов, Пиер Бурдийо, Лоик Вакан, Социални класи и символна власт, ISBN:78-954-28, Ciela, София, в сътрудничество с чуждестранни учени 2014
Превод на статия
1 Момчил Христов, Александър Камю, Доминик Венк, Дигитализиране на културното наследство: обещание с двойно острие, ISSN (print):, Институт по социология и философия - БАН, София, Ref, Рецензирано 2020
2 Момчил Христов, Франк Пупо, Сандрин Гарсия, За систематичен подход към кризата на училището, ISSN (print):, Институт по социология и философия - БАН, София, Ref, Рецензирано 2019
Статия в научно списание
1 Момчил Христов, Foucault, Marx, and the Political Technologies of the Accumulation of Capital, Sociological Problems, vol:55, issue:Special Issue, 2023, pages:114-130, Ref, др. 2023
2 Момчил Христов, Биополитиката като изкуство на движенията, Критика и хуманизъм, том:59, брой:2, 2023, Ref 2023
3 Момчил Христов, Как се наследяват социалните неравенства. Рецензия на книгата на Бернар Лаир (съст.), "Класови детства. За неравенствата между децата", 2019, Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Кн. Социология, том:110, 2021, стр.:124-147, ISSN (print):ISSN 0205-19-07, Ref 2021
4 Момчил Христов, Фуко, Маркс и политическите технологии на натрупване на капитала, Социологически проблеми , брой:1, 2021, стр.:187-205, Ref, др.(CEEOL; ProQuest/Sociological Abstracts; Ebsco) 2021
5 Momchil Hristov, Aventures et mésaventures de l'utopie, Psihologia sociala, vol:II, issue:46, 2020, pages:53-75, ISSN (print):1454-5667, Ref, др. 2020
6 Момчил Христов, Скица на един принос към изработването на методология за изследване на техниките на биополитическо управление в социалистическите режими и общества, Критика и Хуманизъм, том:2, брой:44, 2015, стр.:103-125, Ref 2015
7 Момчил Христов, Биополитиката като техника и технология, Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Книга Социология, том:104, 2013 2013
8 Момчил Христов, Полемичните основи на гражданското образование, Критика и хуманизъм, брой:2, 2012 2012
9 Момчил Христов, Фигури на народа при Фуко: народът като властови обект, Критика и хуманизъм, брой:1, 2012 2012
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Рая Апостолова, Момчил Христов, Тютюнът преди "Тютюн", Социализъм: презареждане, редактор/и:Рая Апостолова, Неда Генова, Калина Дренска, Росица Кратункова, издателство:Фондация "Фридрих Еберт", 2021, стр.:73-113 2021
2 Момчил Христов, Портрет на здравния работник като биополитик, По стъпките на другия. Сборник в чест на Майя Грекова, редактор/и:П. Кабакчиева, М. Якимова, В. Димитрова , издателство:Просвета, 2014 2014
Съставителска дейност
Майя Грекова, Петя Кабакчиева, Момчил Христов, Милена Якимова, Време и памет. Юбилеен сборник за 70-годишнината на Лиляна Деянова, УИ "Св. Климент Охридски", София, в сътрудничество с чуждестранни учени 2021
Участие в конференция
1 Пленарен доклад, Момчил Христов, "Кратка социология на срама. Символно насилие и класово презрение в литературата на транскласовия опит" 2023
2 Секционен доклад, Момчил Христов, « Malaise dans la “réussite”. Adaptation, ascèse et transformation de soi dans les récits des transclasses» (съвместно с Orgest Azizaj, Université de Tirana) 2023
3 Секционен доклад, Момчил Христов, Insinuations – lieux et stratégies de la parole dominée. Autour de la controverse Foucault/Derrida sur Cogito et folie et de ses reprises 2022
4 Секционен доклад, Момчил Христов, Les pirates ont-ils une histoire ? Faire et défaire l’histoire (politique) à partir des marges… liquides (съвместно с Orgest Azizaj, Université de Tirana) 2021
5 Секционен доклад, Момчил Христов, Politica ficta. La scène souveraine et ses revers (съвместно с Orgest Azizaj, Université de Tirana) 2018
6 Секционен доклад, Момчил Христов, "Фуко чете Маркс" 2018
7 Секционен доклад, Момчил Христов, Violence politique et déshumanisation съвместно с Corneliu Bilba Université « Al. I. Cuza » de Iasi 2017
8 Секционен доклад, Момчил Христов, Организатор (съвместно с проф. Боян Знеполски) 2016
9 Секционен доклад, Момчил Христов (съвместно с Orgest Azizaj - Paris VIII), Juste des images ? L’image comme lieu et enjeu de justice 2015
10 Секционен доклад, Момчил Христов, Представяне на сборник "Природни науки, технологии и социални светове", съст. Десислава Лилова, ЦАИ/Рива, София, 2015 2015
11 Секционен доклад, Момчил Христов, "Ваксинираното тяло: контраистория на биополитиката" 2015
12 Секционен доклад, Момчил Христов, La santé au prisme de la sociologie : une (re)lecture des textes classiques) 2014