Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Калина Милкова
Глава от книга
1 Velislava Simeonova, Kalina Milkova, “Shrinking Cities” in Bulgaria: An Attempt for Defining the Models of “Urban Shrinkage” , Smart Geography. Key Challenges in Geography (EUROGEO Book Series) Publisher: Springer, Cham 2019
2 Velislava Simeonova,, Kalina Milkova, Reindustrialisation and spatial effects in the context of the local development in Bulgaria, Hélices y anclas para el desarrollo local, ISBN:978-84-8163-602-4 2019
3 Velislava Simeonova, , Kalina Milkova, Reindustrialisation and spatial effects in the context of the local development in Bulgaria, Hélices y anclas para el desarrollo local, ISBN:978-84-8163-602-4, 2019
Дисертация доктор на науките
Калина Димитрова Милкова, Географски анализ на преките чуждестранни инвестиции в България в контекста на регионалното развитие, 2016
Книга
1 Калина Милкова, Природно-обществени райони/региони в България теоретични фокуси и географски идентичности, Тип топ прес, София, Рецензирано 2017
2 Калина Милкова, Христо Доков, Пространствени социално-икономически и инвестиционни модели в ЕС и България в дискурса на регионалното развитие, Тип-топ прес, София, Рецензирано 2017
Научен проект
1 Калина Милкова, Значението на КИН в град Шумен за социално-икономическото развитие на града и качеството на живот , Член, , Номер на договора:РД22-1714 от 03.08. 2021 2021
2 Калина Милкова, Процесите на реиндустриализация в областите Велико Търново и Габрово , Ръководител, , Номер на договора:80-10-41 2019
3 Калина Милкова, Деиндустриализация и трансформация , Ръководител, СУ, Номер на договора:80-10-40 2018
4 Калина Милкова, Регионални неравенства и регионално управление сложни природно-социални системи (на примера на Северозападен статистически район), Член, 2016
5 Калина Милкова, Тенденции и предизвикателства в развитието на малките общини и селища в България. , Член, 2014
6 Калина Милкова, Актуални проблеми на регионалното развитие на България. , Член, 2009
7 Калина Милкова, Нелинейна динамика и регионално развитие на България: Методически подходи. , Член, 2009
8 Калина Милкова, Регионална концепция за планиране дейностите по отпадъците на София – втори етап, Член, 2008
9 Калина Милкова, Регионална концепция за планиране дейностите по отпадъците на София – първи етап. , Член, 2007
Научно ръководство
1 Калина Милкова, Преките чуждестранни инвестиции - фактор за регионално развитие на област Варна, катедра СИГ, маг. програма Регионално развитие и управление дипломна работа:Пламена Пламенова Василева 2022
2 Калина Милкова, Процесите на деиндустриализация и реиндустриализация в област Перник, СУ, Маг. РРУ дипломна работа:Владислав Димитров 2020
3 Калина Милкова, Влияние на туризма върху устойчивото развитие в област Бургас, дипломна работа:Станимир Димитров 2018
4 Калина Милкова, Регионалният маркетинг като фактор за регионално развитие (на примера на област Смолян), дипломна работа:Денис Райков Михайлов 2018
5 Калина Милкова, Влиянието на екотуризма за устойчиво развитие на Ловешка област, ГГФ, катедра СИГ, магистратура РРУ дипломна работа:Йоанна Цветозарова Нинова 2017
6 Калина Милкова, Влиянието на туризма върху устойчивото развитие на област Варна, ГГФ, катедра СИГ, магистратура РРУ дипломна работа:Зорница Пурнарова 2017
7 Калина Милкова, Селският туризъм като фактор за регионално развитие (на примера на Софийска област), ГГФ, катедра СИГ, магистратура РРУ дипломна работа:Валерия Николаева Цветкова 2017
8 Калина Милкова, Сравнителен анализ на инвестиционния климат на общините Етрополе, Правец и Ботевград, ГГФ, катедра СИГ, магистратура РРУ дипломна работа:Ваня Вергилова Петкова 2017
9 Калина Милкова, Трансгранчното сътрудничество между България и Сърбия - фактор за регионален растеж, ГГФ, катедра СИГ, магистратура РРУ дипломна работа:Дияна Иванов 2017
10 Калина Милкова, Туристическата идентичност на областите Стара Загора, Ямбол и Сливен като елемент на регионалната туристическа политика, ГГФ, катедра СИГ, магистратура РРУ дипломна работа:Цветомил Росенов Петров 2017
11 Калина Милкова, Анализ на инвестиционния климат и преките чуждестранни инвестиции в област Пазарджик, ГГФ, катедра СИГ, магистратура РРУ дипломна работа:Гергана Миленова 2016
12 Калина Милкова, Анализ на системата за оценка на трудовото представяне / по примера на Алфа Банк – клон България/ пощенска банка/, ГГФ, СУ дипломна работа:Богдана Людмилова Манчева 2016
13 Калина Милкова, Анализ на факторите за устойчиво развитие на област Перник, ГГФ, катедра СИГ, магистратура РРУ дипломна работа:Моника Бранкова 2016
14 Калина Милкова, Роля на иновациите в регионалното развитие /на примера на София столица/ , ГГФ, СУ дипломна работа:Михаела Андреева Андреева 2015
15 Калина Милкова, Туризмът–фактор за местно развитие на общините Самоков и Сапарева баня, ГГф, СУ дипломна работа:Валентина Божидарова Петрова 2015
16 Калина Милкова, Роля на културния туризъм за регионално развитие /по примера на област Велико Търново/, ГГФ, СУ дипломна работа:Руслан Василев Атанасов 2014
Статия в научно списание
1 Kalina Milkova, Hristo Dokov, Териториални особености на движението на ПЧИ в България, SocioBrains, issue:ISSUE 78, 2021, pages:243-252, Ref, Web of Science 2021
2 Нели Христова, Калина Милкова, Хидросоциални конфигурации и хидросоциална динамика в България през 1878–1944 г., Годишник на СУ, книга География, vol:113, 2021, pages:188-202 2021
3 Hristo Dokov, Kalina Milkova, Ivaylo Stamenkov, Socio-economic Effects of COVID-19 in Bulgaria: A Spatial Analysis, Annual Review of Territorial Governance in the Western Balkans, issue:II, 2020, pages:96-117, Ref 2020
4 Kalina Milkova, Rumen Nedkov, The process of reindustrialization in Bulgaria (on the example of Gabrovo district), SocioBrains - International Scientific Refereed Online Journal with Impact Factor, брой:Issue 66, 2020, стр.:387-397, ISSN (online):2367-5721, Ref, Web of Science 2020
5 Kalina Milkova, Rumen Nedkov, Processes of deindustrialization in Bulgaria and territorial effects of them (on the example of Vidin district), SocioBrains - International Scientific Refereed Online Journal with Impact Factor, брой:Issue 54, 2019, стр.:306-314, ISSN (online):2367-5721, Ref, Web of Science 2019
6 Калина Милкова, Процесите на реиндустриализация в пространствения контекст, Годишник на СУ "Св. Климент Охридски", vol:112, 2019, Ref 2019
7 Velislava Simeonova,, Kalina Milkova, Deindustralzation and urban decline in the border mountainous regions in the context of regional development ( after the example of the Rhodopes and Strandzha-Sakar), Public Policy.bg, том:Vol 9, брой:No 4, 2018, ISSN (print):ISSN 1314-2313 2018
8 Kalina Milkova, Temenuga Teneva, Geographical images in literature - interdisciplinary and integrative (methodogical) aspects, Socio Brains, International Scientific, брой:41, 2018, Ref 2018
9 Калина Милкова, СЪВРЕМЕННИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ ПРОЧИТА НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКАТА ГЕОГРАФИЯ, Годишник на СУ, книга География, том:110, 2018, ISSN (print):ISSN 0324-2579 (print), ISSN (online):ISSN 2535-0579 (online) 2018
10 Калина Милкова, Местна политика, Териториален маркетинг и имидж в дискурса на преките чуждестранни инвестиции в България, Год. на СУ, серия география, книга 2, том:109, 2016, стр.:177-187, ISSN (print):ISSN 0324-2579 (print), ISSN (online):ISSN 2535-0579 (online) 2016
11 Kalina Milkova, Hristo Dokov, Comparative analysis of the FDI’s spatial localization models in the Danube provinces of Bulgaria, Forum geografic, том:XV, брой:2, 2016, стр.:195-209, Ref 2016
12 Калина Милкова, Съвременни обществени процеси през прочита на социално-икономическата география, Годишник на Софийски университет, том:том 110, 2016, Ref 2016
13 Калина Милкова, Някои акценти в географските регионални изследвания, Годишник на СУ, книга 2– география, том:104, 2012, Ref 2012
14 Калина Милкова, Съветската и руската социална география, Социална и културна география, 2004 2004
15 Калина Милкова, За някои насоки в развитието на социално-икономическата география в България, Год. на СУ, том:т. 93, 2003 2003
16 Калина Милкова, Съвременните обществени процеси и регионалните социално-икономически структури в България , Год. на СУ, том:т. 91, 2001 2001
17 Калина Милкова, Историко-географски преглед на чуждестранното инвестиране в промишлеността на България (1878-1944) , Год. на СУ, том:т. 89, брой:кн.2, 1999 1999
18 Нели Сарафска, Калина Милкова, Идея за конструиране на учебното съдържание по география в 7 клас, Обучението по география, брой:4 - 6, 1998 1998
19 Калина Милкова, Състояние и проблеми на чуждестранното инвестиране в България , Годишник на СУ, книга 2– география, том:88, 1997 1997
20 Борислав Найденов, Калина Милкова, Към проблема за моделиране на системата за национална сигурност, Военен журнал, 1995 1995
Статия в поредица
1 Hristo Dokov, Kalina Milkova, Ivaylo Stamenkov, Spatial discourses of the COVID-19 multidimensional impacts: The case of Bulgaria, Социалната и Културна география, 2020, pages:1-20 2020
2 Калина Милкова, Локализационни модели на преките чуждестранни инвестиции в България, Пространство общество икономика, брой:2, издателство:Атласи, 2020, ISBN:978-619-238-164-6 2020
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Калина Милкова, Велислава Симеонова, Ивайло Стаменков, Христо Доков, Кризата от КОВИД-19 в дискурса на местното управление и развитие в България, География, геополитика и обществено развитие, 2021, стр.:196-207, ISBN:978-619-208-253-6 2021
2 Калина Милкова, Локализационни модели на преките чуждестранни инвестиции в България, Пространство-общество-икономика - том 2, Publisher:Атласи, 2020 2020
3 Калина Милкова, Димитър Желев, Учебната практика по Социално-икономическа география на България и Природна география на България във фокуса на пространствените образи, ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА – ЗА ЛИЧНОСТНО И ОБЩЕСТВЕНО РАЗВИТИЕ - книга 3, 2017, стр.:336-351, ISSN (print):978-954-8767-68-2, ISSN (online):978-954-8767-68-2 2017
4 Калина Милкова, Христо Доков, Национални специфики на динамиката на ПЧИ в България, География и методика на обучението по география, 2016 2016
Студия в научно списание
1 Калина Милкова, Нели Христова, Социална хидрология – теоретични аспекти и географски проекции, Годишник на СУ, книга География, vol:114, 2022 2022
2 Калина Милкова, Процесите на реиндустриализация в пространствения контекст, Годишник на СУ, книга География, vol:112, 2019, pages:178-196 2019
Студия в сборник (на конференция и др.)
1 Калина Милкова, Културният туризъм в Шумен - фактори, влияния и организация, Пространство - общество - икономика, том 4, Publisher:Атласи, 2022, pages:269-333, ISBN:978-619-238-216-2 2022
2 Калина Милкова, Културни ландшафти - теоретични фокуси и дискурси в географията, Пространство - общество - икономика, том 3, Publisher:Атласи, 2021, pages:107-150, ISBN:978-619-238-200-1 2021
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Калина Милкова, Туристическата система в община Шумен - идентичност, функциониране, алтернативи 2022
2 Присъствие, Калина Милкова, Териториални особености на движението на преките чуждестранни инвестиции в България 2020
3 Секционен доклад, Калина Милкова, Велислава Симеонова, Ивайло Стаменков, Христо Доков, Кризата от КОВИД-19 в дискурса на местното управление и развитие в България 2020
4 Секционен доклад, Калина Милкова, Румен Недков, Процесът на деиндустриализация (на примера на област Габрово) 2019
5 Секционен доклад, Калина Милкова, Велислава Симеонова, "Shrinking cities" in Bulgaria. An attempt for defining the models of "urban shrinkage", 2018
6 Секционен доклад, Калина Милков, Румен Недкова, Процесите на деиндустриализация в България и териториалните ефекти от тях (на примера на област Видин) 2018
7 Секционен доклад, Калина Милкова, Теменуга Тенева, Географските образи в литературата - интегративни и интерактивни (методически )аспекти 2017
8 Секционен доклад, Калина Милкова, Димитър Желев, Учебната практика по Социално-икономическа география на България и Природна география на България във фокуса на пространствените образи 2017
9 Секционен доклад, Калина Милкова, Митко Митев, Географските образи – обединяващ елемент в географските науки 2015
10 Секционен доклад, Kalina Milkova, M. Mitev, The spatial images in the discourse of the geographical education 2015
11 Секционен доклад, Калина Милкова, Христо Доков, Национални специфики на динамиката на ПЧИ в България 2015
12 Секционен доклад, Калина Милкова, Денис Михайлов, Петър Пенев, Мобилността на човешките ресурси в България в контекста на регионалното развитие 2015
13 Секционен доклад, Kalina Milkova, R.Jotova, Territorial effects of the foreign investment in Bulgaria, Београд, 2015. 2015
14 Секционен доклад, Kalina Milkova и др., Regional identity in the context of globalization 2011
15 Секционен доклад, Kalina Milkova, Territorial justice and regional policy 2004
16 Секционен доклад, Калина Милкова, Проучването на общественото мниение – метод в социално-географските изследвания 2003
17 Секционен доклад, Калина Милкова, Социалната география в системата на географското образование в средното училище 2003
18 Секционен доклад, Калина Милкова, Социално–икономическата география в условията на преход 2002
19 Секционен доклад, Калина Милкова, Социално-географските изследвания и регионалната политика 2001
20 Секционен доклад, Калина Милкова, Някои аспекти на хуманизацията на географските регионални изследвания в България 2000
21 Секционен доклад, Калина Милкова, Нарцис Гъдев, Географски предпоставки за привличане на чуждестранни инвестиции към Българското Черноморско Крайбрежие (някои практико-методологични насоки) 1993
Учебник
1 Антон Попов, Елисавета Константинова, Калина Милкова, Даниела Ангелова, Жасмина Здравкова, Учебник по География и икономика за пети клас, , 2017., „Анубис” 2017
2 Калина Милкова, Митко Митев, Юлия Симеонова, Учебник по география и икономика за осми клас, , „Азбуки Просвета” 2009
3 Нели Христова, Калина Милкова, Митко Митев, Учебник по география и икономика за шести клас, „Азбуки Просвета“ 2008
4 Нели Христова, Калина Милкова, Лилия Кънчева, Георги Кънев, Учебник по география и икономика за 5 клас, „Прозорец" 2007
5 Нели Христова, Калина Милкова, Искра Костадинова, Учебник по география и икономика за 10 клас, Бендида 2004
6 Нели Сарафска, Калина Милкова, Искра Костадинова, Учебник па география и икономика за 10 клас, ИК“Труд“ 2001
7 Нели Сарафска, Калина Милкова, Тодорка Кръстева, Яна Цонева, Учебник по география за 7 клас, „Даниела Убенова“ 1994
Учебно помагало
1 Калина Милкова, Димитър Желев, Регионални географски сценарии в България, ISSN (print):, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2020
2 Антон Попов, Елисавета Константинова, Калина Милкова, Даниела Ангелова, Жасмина Здравкова, Книга за учителя по география и икономика, пети клас , „Анубис” 2017
3 Антон Попов, Елисавета Константинова, Калина Милкова, Даниела Ангелова, Учебна теттрадка по геогрифия и икономика за пети клас , „Анубис” 2017
4 Нели Христова, Калина Милкова, География и икономика, помагало за ученици и кандидат-студенти, Просвета 2011
5 Нели Христова, Калина Милкова, Континентите с един поглед Австралия и Океания, Понс България ЕООД 2011
6 Нели Христова, Калина Милкова, Континентите с един поглед Азия, , Понс България ЕООД 2011
7 Нели Христова, Калина Милкова, Континентите с един поглед Африка, , Понс България ЕООД 2011
8 Нели Христова, Калина Милкова, Континентите с един поглед Европа, Понс България ЕООД, 2011., Понс България ЕООД 2011
9 Нели Христова, Калина Милкова, Континентите с един поглед Северна Америка, Понс България ЕООД, 2011., Понс България ЕООД 2011
10 Нели Христова, Калина Милкова, Континентите с един поглед Южна Америка, , Понс България ЕООД 2011
11 Нели Христова, Калина Милкова, С един поглед България, , 2011, Понс България ЕООД 2011
12 Калина Милкова, Митко Митев, Юлия Симеонова, Книга за учителя по география и икономика за осми клас, , 2009., „Азбуки Просвета” 2009
13 Нели Христова, Калина Милкова, Митко Митев, Книга за учителя по география и икономика, шести клас, , 2008., „Азбуки Просвета” 2008
14 Нели Христова, Калина Милкова, Митко Митев, Учебна тетрадка по география и икономика за шести клас, „Азбуки Просвета 2008
15 Нели Христова, Калина Милкова, Лилия Кънчева, Георги Кънев, Книга за учителя по География и икономика за пети клас , „Прозорец" 2007
16 Нели Христова, Калина Милкова, Тестове по география и икономика за ученици и кандидат-студенти, „Азбуки Просвета“ 2007
17 Нели Христова, Калина Милкова, Лилия Кънчева, Георги Кънев, Учебна тетрадка по география и икономика за пети клас, ”, 2007., „Прозорец 2007
18 Нели Христова, Калина Милкова, Даниела Ангелова, Учебно помагало за зрелостен изпит по География и икономика, „Д-р Иван Богоров” 2007
19 Нели Сарафска, Калина Милкова, Учебна тетрадка по география за 7 клас, Паралел 42 1995
20 Нели Сарафска, Калина Милкова, Учебна тетрадка по география за 8 клас, Паралел 42 1995
21 Нели Сарафска , Калина Милкова, Тодорка Кръстева, Яна Цонева, Книга за учителя по география за 7 клас, "Даниела Убенова " 1994