Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Калина Милкова
Глава от книга
1 Velislava Simeonova, Kalina Milkova, “Shrinking Cities” in Bulgaria: An Attempt for Defining the Models of “Urban Shrinkage” , Smart Geography. Key Challenges in Geography (EUROGEO Book Series) Publisher: Springer, Cham 2019
2 Velislava Simeonova, , Kalina Milkova, Reindustrialisation and spatial effects in the context of the local development in Bulgaria, Hélices y anclas para el desarrollo local, ISBN:978-84-8163-602-4, 2019
Дисертация доктор на науките
Калина Димитрова Милкова, Географски анализ на преките чуждестранни инвестиции в България в контекста на регионалното развитие, 2016
Книга
1 Калина Милкова, Природно-обществени райони/региони в България теоретични фокуси и географски идентичности, Тип топ прес, София, Рецензирано 2017
2 Калина Милкова, Христо Доков, Пространствени социално-икономически и инвестиционни модели в ЕС и България в дискурса на регионалното развитие, Тип-топ прес, София, Рецензирано 2017
Научен проект
1 Калина Милкова, Процесите на реиндустриализация в областите Велико Търново и Габрово , Ръководител, , Номер на договора:80-10-41 2019
2 Калина Милкова, Деиндустриализация и трансформация , Ръководител, СУ, Номер на договора:80-10-40 2018
3 Калина Милкова, Регионални неравенства и регионално управление сложни природно-социални системи (на примера на Северозападен статистически район), Член, 2016
4 Калина Милкова, Тенденции и предизвикателства в развитието на малките общини и селища в България. , Член, 2014
5 Калина Милкова, Актуални проблеми на регионалното развитие на България. , Член, 2009
6 Калина Милкова, Нелинейна динамика и регионално развитие на България: Методически подходи. , Член, 2009
7 Калина Милкова, Регионална концепция за планиране дейностите по отпадъците на София – втори етап, Член, 2008
8 Калина Милкова, Регионална концепция за планиране дейностите по отпадъците на София – първи етап. , Член, 2007
Научно ръководство
1 Калина Милкова, Процесите на деиндустриализация и реиндустриализация в област Перник, СУ, Маг. РРУ дипломна работа:Владислав Димитров 2020
2 Калина Милкова, Влияние на туризма върху устойчивото развитие в област Бургас, дипломна работа:Станимир Димитров 2018
3 Калина Милкова, Регионалният маркетинг като фактор за регионално развитие (на примера на област Смолян), дипломна работа:Денис Райков Михайлов 2018
4 Калина Милкова, Влиянието на екотуризма за устойчиво развитие на Ловешка област, ГГФ, катедра СИГ, магистратура РРУ дипломна работа:Йоанна Цветозарова Нинова 2017
5 Калина Милкова, Влиянието на туризма върху устойчивото развитие на област Варна, ГГФ, катедра СИГ, магистратура РРУ дипломна работа:Зорница Пурнарова 2017
6 Калина Милкова, Селският туризъм като фактор за регионално развитие (на примера на Софийска област), ГГФ, катедра СИГ, магистратура РРУ дипломна работа:Валерия Николаева Цветкова 2017
7 Калина Милкова, Сравнителен анализ на инвестиционния климат на общините Етрополе, Правец и Ботевград, ГГФ, катедра СИГ, магистратура РРУ дипломна работа:Ваня Вергилова Петкова 2017
8 Калина Милкова, Трансгранчното сътрудничество между България и Сърбия - фактор за регионален растеж, ГГФ, катедра СИГ, магистратура РРУ дипломна работа:Дияна Иванов 2017
9 Калина Милкова, Туристическата идентичност на областите Стара Загора, Ямбол и Сливен като елемент на регионалната туристическа политика, ГГФ, катедра СИГ, магистратура РРУ дипломна работа:Цветомил Росенов Петров 2017
10 Калина Милкова, Анализ на инвестиционния климат и преките чуждестранни инвестиции в област Пазарджик, ГГФ, катедра СИГ, магистратура РРУ дипломна работа:Гергана Миленова 2016
11 Калина Милкова, Анализ на системата за оценка на трудовото представяне / по примера на Алфа Банк – клон България/ пощенска банка/, ГГФ, СУ дипломна работа:Богдана Людмилова Манчева 2016
12 Калина Милкова, Анализ на факторите за устойчиво развитие на област Перник, ГГФ, катедра СИГ, магистратура РРУ дипломна работа:Моника Бранкова 2016
13 Калина Милкова, Роля на иновациите в регионалното развитие /на примера на София столица/ , ГГФ, СУ дипломна работа:Михаела Андреева Андреева 2015
14 Калина Милкова, Туризмът–фактор за местно развитие на общините Самоков и Сапарева баня, ГГф, СУ дипломна работа:Валентина Божидарова Петрова 2015
15 Калина Милкова, Роля на културния туризъм за регионално развитие /по примера на област Велико Търново/, ГГФ, СУ дипломна работа:Руслан Василев Атанасов 2014
Статия в научно списание
1 Kalina Milkova, Hristo Dokov, TERRITORIAL CHARACTERISTICS OF THE FDI FLOWS INBULGARIA, SocioBrains, issue:ISSUE 78, 2021, Ref, Web of Science 2021
2 Hristo Dokov, Kalina Milkova, Ivaylo Stamenkov, Socio-economic Effects of COVID-19 in Bulgaria: A Spatial Analysis., Annual Review of Territorial Governance in the Western Balkans, issue:II, 2020, pages:96-117, Ref 2020
3 Kalina Milkova, Rumen Nedkov, The process of reindustrialization in Bulgaria (on the example of Gabrovo district), SocioBrains - International Scientific Refereed Online Journal with Impact Factor, брой:Issue 66, 2020, стр.:387-397, ISSN (online):2367-5721, Ref, Web of Science 2020
4 Kalina Milkova, Rumen Nedkov, Processes of deindustrialization in Bulgaria and territorial effects of them (on the example of Vidin district), SocioBrains - International Scientific Refereed Online Journal with Impact Factor, брой:Issue 54, 2019, стр.:306-314, Ref, IF, IF (5.536 - 2017) 2019
5 Калина Милкова, Процесите на реиндустриализация в пространствения контекст, Годишник на СУ "Св. Климент Охридски", vol:112, 2019, Ref 2019
6 Velislava Simeonova,, Kalina Milkova, Deindustralzation and urban decline in the border mountainous regions in the context of regional development ( after the example of the Rhodopes and Strandzha-Sakar), Public Policy.bg, том:Vol 9, брой:No 4, 2018, ISSN (print):ISSN 1314-2313 2018
7 Kalina Milkova, Temenuga Teneva, Geographical images in literature - interdisciplinary and integrative (methodogical) aspects, Socio Brains, International Scientific, брой:41, 2018, Ref 2018
8 Калина Милкова, Местна политика, Териториален маркетинг и имидж в дискурса на преките чуждестранни инвестиции в България, Год. на СУ, серия география, книга 2, том:109, 2016, стр.:177-187, ISSN (print):ISSN 0324-2579 (print), ISSN (online):ISSN 2535-0579 (online) 2016
9 Kalina Milkova, Hristo Dokov, Comparative analysis of the FDI’s spatial localization models in the Danube provinces of Bulgaria, Forum geografic, том:XV, брой:2, 2016, стр.:195-209, Ref 2016
10 Калина Милкова, Съвременни обществени процеси през прочита на социално-икономическата география, Годишник на Софийски университет, том:том 110, 2016, Ref 2016
11 Калина Милкова, Някои акценти в географските регионални изследвания, Годишник на СУ, книга 2– география, том:104, 2012, Ref 2012
12 Калина Милкова, Съветската и руската социална география, Социална и културна география, 2004 2004
13 Калина Милкова, За някои насоки в развитието на социално-икономическата география в България, Год. на СУ, том:т. 93, 2003 2003
14 Калина Милкова, Съвременните обществени процеси и регионалните социално-икономически структури в България , Год. на СУ, том:т. 91, 2001 2001
15 Калина Милкова, Историко-географски преглед на чуждестранното инвестиране в промишлеността на България (1878-1944) , Год. на СУ, том:т. 89, брой:кн.2, 1999 1999
16 Нели Сарафска, Калина Милкова, Идея за конструиране на учебното съдържание по география в 7 клас, Обучението по география, брой:4 - 6, 1998 1998
17 Калина Милкова, Състояние и проблеми на чуждестранното инвестиране в България , Годишник на СУ, книга 2– география, том:88, 1997 1997
18 Борислав Найденов, Калина Милкова, Към проблема за моделиране на системата за национална сигурност, Военен журнал, 1995 1995
Статия в поредица
1 Hristo Dokov, Kalina Milkova, Ivaylo Stamenkov, Spatial discourses of the COVID-19 multidimensional impacts: The case of Bulgaria, Социалната и Културна география, 2020 2020
2 Калина Милкова, Локализационни модели на преките чуждестранни инвестиции в България, Пространство общество икономика, брой:2, издателство:Атласи, 2020, ISBN:978-619-238-164-6 2020
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Калина Милкова, Локализационни модели на преките чуждестранни инвестиции в България, Пространство-общество-икономика - том 2, Publisher:Атласи, 2020 2020
2 Калина Милкова, Христо Доков, Национални специфики на динамиката на ПЧИ в България, География и методика на обучението по география, 2016 2016
Участие в конференция
1 Присъствие, Калина Милкова, Териториални особености на движението на преките чуждестранни инвестиции в България 2020
2 Секционен доклад, Калина Милкова, Велислава Симеонова, "Shrinking cities" in Bulgaria. An attempt for defining the models of "urban shrinkage", 2018
3 Секционен доклад, Калина Милков, Румен Недкова, Процесите на деиндустриализация в България и териториалните ефекти от тях (на примера на област Видин) 2018
4 Секционен доклад, Калина Милкова, Теменуга Тенева, Географските образи в литературата - интегративни и интерактивни (методически )аспекти 2017
5 Секционен доклад, Калина Милкова, Димитър Желев, Учебната практика по Социално-икономическа география на България и Природна география на България във фокуса на пространствените образи 2017
6 Секционен доклад, Калина Милкова, Христо Доков, Национални специфики на динамиката на ПЧИ в България 2015
7 Секционен доклад, Калина Милкова, Денис Михайлов, Петър Пенев, Мобилността на човешките ресурси в България в контекста на регионалното развитие 2015
8 Секционен доклад, Kalina Milkova, R.Jotova, Territorial effects of the foreign investment in Bulgaria, Београд, 2015. 2015
9 Секционен доклад, Калина Милкова, Митко Митев, Географските образи – обединяващ елемент в географските науки 2015
10 Секционен доклад, Kalina Milkova, M. Mitev, The spatial images in the discourse of the geographical education 2015
11 Секционен доклад, Kalina Milkova и др., Regional identity in the context of globalization 2011
12 Секционен доклад, Kalina Milkova, Territorial justice and regional policy 2004
13 Секционен доклад, Калина Милкова, Проучването на общественото мниение – метод в социално-географските изследвания 2003
14 Секционен доклад, Калина Милкова, Социалната география в системата на географското образование в средното училище 2003
15 Секционен доклад, Калина Милкова, Социално–икономическата география в условията на преход 2002
16 Секционен доклад, Калина Милкова, Социално-географските изследвания и регионалната политика 2001
17 Секционен доклад, Калина Милкова, Някои аспекти на хуманизацията на географските регионални изследвания в България 2000
18 Секционен доклад, Калина Милкова, Нарцис Гъдев, Географски предпоставки за привличане на чуждестранни инвестиции към Българското Черноморско Крайбрежие (някои практико-методологични насоки) 1993
Учебник
1 Антон Попов, Елисавета Константинова, Калина Милкова, Даниела Ангелова, Жасмина Здравкова, Учебник по География и икономика за пети клас, , 2017., „Анубис” 2017
2 Калина Милкова, Митко Митев, Юлия Симеонова, Учебник по география и икономика за осми клас, , „Азбуки Просвета” 2009
3 Нели Христова, Калина Милкова, Митко Митев, Учебник по география и икономика за шести клас, „Азбуки Просвета“ 2008
4 Нели Христова, Калина Милкова, Лилия Кънчева, Георги Кънев, Учебник по география и икономика за 5 клас, „Прозорец" 2007
5 Нели Христова, Калина Милкова, Искра Костадинова, Учебник по география и икономика за 10 клас, Бендида 2004
6 Нели Сарафска, Калина Милкова, Искра Костадинова, Учебник па география и икономика за 10 клас, ИК“Труд“ 2001
7 Нели Сарафска, Калина Милкова, Тодорка Кръстева, Яна Цонева, Учебник по география за 7 клас, „Даниела Убенова“ 1994
Учебно помагало
1 Калина Милкова, Димитър Желев, Регионални географски сценарии в България, ISSN (print):, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2020
2 Антон Попов, Елисавета Константинова, Калина Милкова, Даниела Ангелова, Жасмина Здравкова, Книга за учителя по география и икономика, пети клас , „Анубис” 2017
3 Антон Попов, Елисавета Константинова, Калина Милкова, Даниела Ангелова, Учебна теттрадка по геогрифия и икономика за пети клас , „Анубис” 2017
4 Нели Христова, Калина Милкова, География и икономика, помагало за ученици и кандидат-студенти, Просвета 2011
5 Нели Христова, Калина Милкова, Континентите с един поглед Австралия и Океания, Понс България ЕООД 2011
6 Нели Христова, Калина Милкова, Континентите с един поглед Азия, , Понс България ЕООД 2011
7 Нели Христова, Калина Милкова, Континентите с един поглед Африка, , Понс България ЕООД 2011
8 Нели Христова, Калина Милкова, Континентите с един поглед Европа, Понс България ЕООД, 2011., Понс България ЕООД 2011
9 Нели Христова, Калина Милкова, Континентите с един поглед Северна Америка, Понс България ЕООД, 2011., Понс България ЕООД 2011
10 Нели Христова, Калина Милкова, Континентите с един поглед Южна Америка, , Понс България ЕООД 2011
11 Нели Христова, Калина Милкова, С един поглед България, , 2011, Понс България ЕООД 2011
12 Калина Милкова, Митко Митев, Юлия Симеонова, Книга за учителя по география и икономика за осми клас, , 2009., „Азбуки Просвета” 2009
13 Нели Христова, Калина Милкова, Митко Митев, Книга за учителя по география и икономика, шести клас, , 2008., „Азбуки Просвета” 2008
14 Нели Христова, Калина Милкова, Митко Митев, Учебна тетрадка по география и икономика за шести клас, „Азбуки Просвета 2008
15 Нели Христова, Калина Милкова, Лилия Кънчева, Георги Кънев, Книга за учителя по География и икономика за пети клас , „Прозорец" 2007
16 Нели Христова, Калина Милкова, Тестове по география и икономика за ученици и кандидат-студенти, „Азбуки Просвета“ 2007
17 Нели Христова, Калина Милкова, Лилия Кънчева, Георги Кънев, Учебна тетрадка по география и икономика за пети клас, ”, 2007., „Прозорец 2007
18 Нели Христова, Калина Милкова, Даниела Ангелова, Учебно помагало за зрелостен изпит по География и икономика, „Д-р Иван Богоров” 2007
19 Нели Сарафска, Калина Милкова, Учебна тетрадка по география за 7 клас, Паралел 42 1995
20 Нели Сарафска, Калина Милкова, Учебна тетрадка по география за 8 клас, Паралел 42 1995
21 Нели Сарафска , Калина Милкова, Тодорка Кръстева, Яна Цонева, Книга за учителя по география за 7 клас, "Даниела Убенова " 1994