Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Eлена Христова
Дипломна работа
Eлена Иванова Дараданова, Поезията на Весна Парун- проблеми на рецепцията, СУ, Ръководител:проф.дфн Боян Ничев 1991
Дисертация д-р
Eлена Иванова Христова, Поетически модели в хърватската лирика през 30-те и 40-те години на ХХ век, СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:доц. д-р Катя Йорданова 2014
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Eлена Иванова Христова, Непознатият Църнянски: "Капка испанска кръв" - Литературен вестник,бр.3,2022, с.7 ISSN 1310-9561, Фондация "Литературен вестник" 2022
2 Eлена Христова, На живо: Срещи с писатели: Кристина Гавран. Софийски международен литературен фестивал. Интервю. , 2021
3 Eлена Дараданова, Романът като литературен "шев": "Щефица Цвек в челюстите на живота". - Литературен вестник, бр.37,2021, с.4 ISSN 1310-9561, Фондация "Литературен вестник" 2021
4 Eлена Иванова Христова, Българска литература в превод на словенски език (1990-2016). Периодичен печат. Библиография, 2016
5 Eлена Иванова Христова, Българска литература в превод на сръбски език (1990-2016. Периодичен печат, 2016
6 Eлена Иванова Христова, Българска литература в превод на хърватски език (1990-2016). Периодичен печат. Библиография, 2016
7 Eлена Иванова Христова, Критическа рецепция на българската литература в Босна и Херцеговина (1990-2016). Периодичен печат. Библиография, 2016
8 Eлена Иванова Христова, Критическа рецепция на българската литература в Словения (1990-2016). Периодичен печат. Библиография, 2016
9 Eлена Иванова Христова, Критическа рецепция на българската литература в Сърбия (1990-2016). Периодичен печат. Библиография, 2016
10 Eлена Иванова Христова, Критическа рецепция на българската литература в Хърватия (1990-2016). Периодичен печат. Библиография, 2016
11 Eлена Христова, Българска литература в превод в Босна и Херцеговина (1990 – 2015). Периодичен печат.Библиография, 2015
12 Eлена Христова, Българска литература в превод на сръбски език (1990 – 2015). Периодичен печат.Библиография, 2015
13 Eлена Христова,Ксения Банович, Българска литература в превод на хърватски език (1990 – 2015). Периодичен печат. Библиография, 2015
14 Eлена Христова, Критическа рецепция на българската литература в Сърбия (1990 – 2015). Периодичен печат.Библиография, 2015
15 Eлена Христова, Критическа рецепция на българската литература в Хърватия (1990 – 2015). Периодичен печат. Библиография, 2015
16 Eлена Христова, Критическа рецепция на българската литература в Черна гора (1990 – 2015). Периодичен печат.Библиография, 2015
17 Eлена Христова, Българска литература в превод на сръбски език (1990-2014). Библиография , 2014
18 Eлена Христова, Българска литература в превод на хърватски език (1990-2014). Библиография, 2014
19 Елена Христова, Ани Бурова , Критическа рецепция на славянските литератури в България. Книги и монографии (1990 – 2014).Библиография, 2014
20 Eлена Иванова Христова, Генеративно изкуство.- В: Литературата в медийна среда: терминологичен онлайн речник, 2013
21 Eлена Иванова Христова, Електронно четене. - В: Литературата в медийна среда: терминологичен онлайн речник, 2013
22 Eлена Иванова Христова, Киберкултура - Литературата в медийна среда: терминологичен онлайн речник, 2013
23 Eлена Иванова Христова, Технологичен детерминизъм. - В: Литературата в медийна среда: терминологичен онлайн речник, 2013
Научен проект
1 Eлена Христова, Международна конференция Петнадесети славистични четения на тема "Полемики и избори", Ръководител, СУ, Номер на договора:80-10-81/10.05.2022 2022
2 Eлена Христова, външен сътрудник, Rod u hrvatskom i bugarskom jeziku, književnosti i kulturi, Член, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2019
3 Eлена Христова, Превод и рецепция: славянските литератури в България и българската литература в съответните страни (2016-2019), Член, СУ, Номер на договора:№ 80-10-184 / 16.04.2019 г. 2019
4 Eлена Христова, Южнославянският ХІХ век: полемики и контексти. Електронни ресурси за южнославянските езици и литератури, Член, СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-149/21.04.2017 2017
5 Eлена Христова, Рецепция на славянските литератури в България и на българската литература в съответните страни след 1989г., Член, СУ, Номер на договора:148/2016 2016
6 Eлена Христова, Рецепция на славянските литератури в България и на българската литература в съответните страни след 1989г.-2 етап, Член, СУ, Номер на договора:205/20.07.2015 НИД 2015
7 Eлена Христова, Рецепция на славянските литератури в България и на българската литература в съответните страни след 1989г., Член, СУ, Номер на договора:100/2014 2014
8 Eлена Христова, ХІІ международни славистични четения на ФСФ- София, 9-10.05.2014, Член, СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:№ 50/2014 2014
9 Eлена Христова, Литературата в медийна среда:терминологичен онлайн речник, Член, СУ, Номер на договора:057/18. 04.2013 2013
10 Eлена Христова, Литературата в медийна среда:терминологичен онлайн речник, Член, СУ, Номер на договора:063/15.04.2011 2011
11 Eлена Христова, ”Културно-историческо и езиково наследство на „съседна България”., Член, ФНИ на МОМН, Номер на договора:DVU01/0426 - дог. №002-117/15.12.2008 2009
Статия в научно списание
1 Елена Дараданова, Полското междувоенно двадесетилетие в огледалото на колективната рецепция/ The Polish Interwar Period in the Mirror of Collective Reception. Рецензия, Poznańskie Studia Slawistyczne, issue: No: 18, 2020, pages:275-281, ISSN (print):2084-3011, ISSN (online):2450-2731, doi:10.14746/pss, Ref, SCOPUS, SJR (0 - 2021), др.(CEEOL, ERIH PLUS, ARIANTA, CEJSH, PKP Index, Googl) 2020
2 Елена Дараданова, Антологии, идеологии и литературен канон (Хърватските антологии през 30-те и 40-те години на ХХ век), Croatica : časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, issue:63, 2019, pages:47-63, ISSN (print):1849-1111 , ISSN (online):2623-9280 , doi:10.17234, Ref, др.(ERIH Plus ) 2019
3 Елена Дараданова, Българският образ на П.П. Негош. Рецензия., Език и литература, брой:3-4, 2019, стр.:239-242, ISSN (print):0324-1270, ISSN (online):2535-1036, Ref, др.(ERICH+; РИНЦ-Science Index) 2019
4 Елена Дараданова, Литературният Сплит. Рецензия., Език и литература, брой:3-4, 2018, стр.:296-299, ISSN (print):0324-1270, ISSN (online):2535-1036, Ref, др.(ERIH Plus ; РИНЦ-Science Index) 2018
5 Елена Дараданова, Хърватската женска поезия през първото десетилетие на ХХI век., Език и литература, брой:3-4, 2018, стр.:42-54, ISSN (print):0324-1270, ISSN (online):2535-1036, Ref, др.(ERIH Plus ; РИНЦ-Science Index) 2018
6 Елена Дараданова, Тринадесети международни славистични четения "Мултикултурализъм и многоезичие". 21-23.04.2016. Обзор., Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie, брой:5, 2016, стр.:209-212, ISSN (online):2449-8297, Ref, др.(ERIH Plus ) 2016
7 Елена Дараданова, Маргарет Димитрова, Светлана Вялова - “Глаголические фрагменты Ивана Берчича в Русской национальной библиотеке, т.І-Описание; т.ІІ-Факсимиле. Загреб, 2000 , Scripta@е-scripta, брой:2, 2004, стр.:391-394, ISSN (print):1312-238X, Ref 2004
Статия в поредица
1 Елена Дараданова, Рецепция на лириката на Десанка Максимович в България, Славянска филология, том:Доклади за ХVI международен конгрес на славистите Белград, Сърбия, 20-27 август 2018, брой:26, редактор/и:Маргарита Младенова, издателство:Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов", 2018, стр.:229-236, ISBN:978-954-322-927-7 2018
2 Елена И. Дараданова, Путовање у есејистици Јована Христића, Међународни научни састанак слависта у Вукове данеМе, vol:Есеј, есејисти и есејизација у српској књижевности Форме приповедања у српској књижевности, issue:46-2, editor/s:Љ.Јухас Георгиевска, Б. Сувајџић,С. Петаковић, П. Петровић ..., Publisher:МСЦ, Филолошки факултет у Београду, 2017, pages:33-42, ISSN (print):0351-9066, ISBN:978-86-6153-470-6, doi:https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.2.ch4 2017
3 Елена И. Дараданова, Медитерански мотиви у поезији Јована Дучића, Научни састанак слависта у Вукове дане, брой:45/2, редактор/и:Љ. Јухас Георгиевска, Др. Мршевић - Радовић, Бошко Сувајџић, издателство:МСЦ, Филолошки факултет у Београду, 2016, стр.:159-169, ISSN (print):0351-9066, ISBN:978-86-6153-316-7 2016
4 Елена Дараданова, Лицата на homo croaticus., Славистични изследвания, том:Г. Риков, Ив. Павлов (ред.), брой:8, 2008, стр.:325-330, ISSN (print):1010-3767 2008
5 Елена Дараданова, Ерих Кош , Преводна рецепция на европейските литератури в България, том:Балкански литератури, брой:6, редактор/и: Съст. Боян Ничев, Ганчо Савов, Катя Йорданова, Марин Жечев, Румяна Л. Станчева, издателство:АИ “Проф. Марин Дринов”, 2004, стр.:120-121, ISBN:954-430-929-2, 954-8712-29-6 2004
6 Елена Дараданова, Ранко Маринкович, Преводна рецепция на европейските литератури в България, том:Балкански литератури, брой:6, редактор/и:Съст. Боян Ничев, Ганчо Савов, Катя Йорданова, Марин Жечев, Румяна Л. Станчева, издателство:АИ “Проф. Марин Дринов”, 2004, стр.:199-200, ISBN:954-430-929-2, 954-8712-29-6 2004
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Елена Дараданова, Мъжките стереотипи в романа "Какво е мъж без мустаци" на Анте Томич. , Стереотипът в славянските езици, литератури и култури. Сборник от 14 -те славистични четения., editor/s:Цв. Аврамова, Вл. Колев и др., Publisher:УИ "Св. Климент Охридски", 2019, pages:218-225, ISBN:978-954-07-4893-1; 978-954-07-4894-8 2019
2 Елена Дараданова, Рецепция на българската поезия в Хърватия през XXI век (Литературният канон и съвременната българска поезия в преводаческия избор), Prvi hrvatsko-bugarski slavistički susret.Първа българо-хърватска славистечна среща. Zbornik radova sa znanstvenog skupa "Suvremeni bugarski jezik i književnost u poredbeno-slavističkom i interdisciplinarnom kontekstu"., редактор/и:Ana Vasung, Zvonko Kovac, издателство:Zagreb, FF press, 2018, стр.:63-75, ISBN:978-953-175-655-6 2018
3 Елена Дараданова, Луната в поезията на българския и сръбския модернизъм-символики и символизации., Il SoleLuna presso gli slavi meridionali voll.II(«Сунце-Месец код Јужних Словена»), редактор/и:Liljana Banjanin, Persida Lazarevic Di Giacomo etc., издателство: Alessandria: Edizioni dell'Orso, 2017, стр.:41-56, ISBN:88-6274-768-3 - EAN: 9788862747684 2017
4 Елена Дараданова, Сонетът в лириката на хърватския и българския модернизъм , Komparativna povijest hrvatske književnosti. »Vrsta ili žanr«, редактор/и:V. Glunčić-Bužančić, Kr. Grgić, издателство:Književni krug Split, Odsjek za komparativnu književnost FF Zagreb, 2017, стр.:158-169, ISBN:978-953-163-451-9 2017
5 Елена Дараданова, Антологиите на българска поезия в Сърбия и Хърватия след 1989 г.-съставителски и преводачески практики, Славистиката и българистиката днес: въпроси, идеи, посоки, редактор/и:Маринела Младенова, Михаела Кузмова, издателство:УИ"Неофит Рилски", 2015, стр.:458-463, ISSN (print): , ISBN:978-954-680-976-6 2015
6 Елена Дараданова, Медитеранизмът в хърватската поезия на ХХ век (поезията на 30-те и 40-те години), Движение и пространство в славянските езици, литератури и култури. Сборник доклади отХІІ международни славистични четения, редактор/и:М. Младенова, И. Христова,М Радичева,Е. Дараданова, А. Бурова,С. Димитрова, издателство:УИ "Св.Климент Охридски", 2015, стр.:129-136, ISBN:978-954-07-4046-1 2015
7 Елена И. Дараданова, Преводна рецепция на съвременната сръбска поезия в България. Рецептивни модели и преводачески избори, Наука и савремени универзитет, т.1 , Језик и књижевност у контакту и дисконтакту. Бојана Димитријевић, ур., Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 2015, с.223-235., редактор/и:Б. Димитријевић, издателство:Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 2015, стр.:223-235, ISBN:978-86-7379-390-0 2015
8 Елена Дараданова, Съвременната българска и сръбска поезия в Интернет. Литературни сайтове и литературни блогове. , Jeзик, књижевност и култура. Зборник радова-Научни скуп са међународмом учешћем «Наука и савремени универзитет 3 '' -15-16.11.2013. Збортик радова. , редактор/и:Бојана Димитријевић, издателство:ИЦ Универзитета у Нишу, Филозофски факултет, 2014, стр.:158-170, ISBN:978-86-7379-349-8 2014
9 Елена Дараданова, "Невъзможният" дом на Милош Църнянски., Српски језик, књижевност, уметност, књига II, Немогуће: Завет човека и књижевности, Зборник радова са VII међународног научног скупа, одржаног у Крагујевцу, 26-27.10. 2012, редактор/и:Др. Бошковић, издателство: ФИЛУМ, , 2013, стр.:255-266, ISBN:978-86-85991-53-0 2013
10 Елена Дараданова, “Безсмъртната любима” в поезията на южнославянския авангард. , Събитие и безсмъртие(литература, език, философия, наука), редактор/и:Д. Камбуров,р Ю. Стоянова, О. Николова, Д. Тенев, К. Спасова, издателство:УИ"Св. Климент Охридски", 2013, стр.:517-530, ISBN:9789540736921 2013
11 Елена Дараданова - Христова, Сублитературата в периодичния печат на Западните покрайнини в началото на ХХ в., Културно-историческо и езиково наследство на "съседна" България., редактор/и:М. Младенова, В. Гешев, издателство:УИ “Св. Климент Охридски”, 2013, стр.:199-212, ISBN:978-954-0736532 2013
12 Елена Дараданова, „За времето и за смъртта“ в сборника „Песни в тъмнината“ на Мирослав Кърлежа., Време и история в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Единадесетите национални славистични четения 19–21 април 2012, Том IІ – Литературознание. Фолклор, редактор/и:Панайот Карагьозов,Валентин Гешев, Калина Бахнева, Ина Христова, Маргарита Младенова и кол., издателство:УИ" Св. Климент Охридски", 2012, стр.:243-250, ISBN:978-954-07-3458-3 2012
13 Елена Ив. Дараданова, Ангелът в южнославянската поезия, Српски језик, књижевност и уметност. Кн. 2- Бог. Зборник радова са VІ међународног научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу/28-29.Х 2011/,, редактор/и: Драган Бошковић, издателство:ФИЛУМ, Скупштина града, 2012, стр.:243-253, ISBN:978-86-85991-43-1 2012
14 Елена Дараданова, Хърватската католическа поезия през първата половина на ХХ век., Славяните. Общество, религия, култура. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на професор дфн Панайот Карагьозов. , редактор/и:Йоанна Гошчинска,Татяна Леонтиева, Боян Биолчев и кол., издателство:УИ" Св. Климент Охридски", 2012, стр.:444-451, ISBN:978-954-07-3424-8 2012
15 Елена Дараданова, Емигрантският дом. , Истина, мистификация, лъжа в славянските езици, литератури и култури. Сборник от Х-те национални славистични четения / април 2010, редактор/и:Н. Иванова, Е. Дараданова,В. Делева, Д. Денчева и др., издателство:Лектура, 2011, стр.:470-478, ISBN:978-954-92732-1-2 2011
16 Елена Дараданова, Кайкавската диалектна поезия през първата половина на ХХ век., Истина, мистификация, лъжа в славянските езици, литератури и култури. Сборник от Х-те национални славистични четения / април 2010, редактор/и:Н. Иванова, Е. Дараданова, Д. Денчева и др., издателство:Лектура, 2011, стр.:800-810, ISBN:978-954-92732-1-2 2011
17 Елена Дараданова, Метафори на женското в южнославянската поезия през 50-те и 60-те години на ХХ век., Српски језик, књижевност и уметност. Кн. 2- Жене: род,идентитет, книжевност. Зборник радова са V међународног научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу/29-30.Х 2010/, редактор/и:Др.Бошкович, издателство:Крагујевац: ФИЛУМ, Скупштина града, 2011, стр.:637-644, ISBN:978-86-85991-36-3 2011
18 Елена Дараданова, Чакавската диалектна лирика в хърватската литература през първата половина на ХХ век, Преходи и граници. Сборник от научната конференция на ФСФ - май 2009, редактор/и:П.Карагьозов, Ю.Стоянова, издателство:УИ ”Св. Кл. Охридски”, 2009, стр.:172-180, ISBN:978-954-07-2997-8,978-954-92077-2-9 2009
19 Елена Дараданова, За поетическата картина на авангарда, Славяните и Европа. Сборник от Осмите славистични четения., редактор/и:Маргарита Младенова, Елена Дараданова, издателство:Херон прес, 2008, стр.:33-37, ISBN:978-954-580-236-2 2008
20 Елена Дараданова, Риданието на водоскока. Модернистката лирика на Тин Уевич, Под знака на европейските културни диалози. Сборник в памет на проф. Боян Ничев, редактор/и:Хр.Балабанова, издателство:УИ ”Св. Кл. Охридски”, 2007, стр.:423-435, ISBN:978-954-07-2545-1 2007
21 Елена Дараданова, Митичният роден край в хърватската поезия на ХХ век., Славистика и общество.Сборник на Седмите славистични четения., редактор/и:Маргарита Младенова, Илиана Монова , издателство:Херон прес, 2006, стр.:292-297, ISBN:978-954-580-189-1 2006
22 Елена Дараданова, Ангелът на забравата, Реторики на паметта .Юбилеен сборник в чест на 60-та годишнина на проф. Иван Павлов , редактор/и:Боян Биолчев, Валери Стефанов, Калина Бахнева, Панайот Карагьозов, Янко Бъчваров, издателство:УИ ”Св. Кл. Охридски”, 2005, стр.:478-486, ISBN:954-07-2101-6 2005
23 Елена Дараданова, Драгутин Тадиянович и концепциите за рурализма и естествения инфантилизъм., Славистиката в началото на XXI век - традиции и очаквания . Сборник с доклади от Шестите славистични четения , издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2003, стр.:348-352, ISBN:9548021137 2003
24 Елена Дараданова, Езикът на хърватската поезия-1928-52г. , Езикът и литературата-средства за /не/разбирателство, Сборник от научната конференция на ФСФ, редактор/и:Илиана Монова, издателство:УИ"Св. Климент Охридски", 2003, стр.:247-254, ISBN:954-07-1791-4 2003
25 Елена Дараданова, Има ли бохема на Балканите или пиянството на един поет., Фигури на автора. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. Б. Биолчев. , издателство:УИ"Св. Климент Охридски", 2002, стр.:265-271, ISBN:9540717558 2002
26 Елена Дараданова, Да разпнеш Афродита, Краят на хилядолетието. Носталгии, раздели и надежди. Сборник с доклади от научната конференция на ФСФ, издателство:УИ"Св. Климент Охридски", 2000, стр.:263-267, ISBN: 954-07-14567 2000
Студия в сборник (на конференция и др.)
Elena Daradanova, Модели на рецепция на хърватската поезия в България, Emisija i recepcija : uz 80. obljetnicu rođenja Mirka Tomasovića : zbornik radova.- Komparativna povijest hrvatske književnosti., , editor/s:Cvijeta Pavlović, Publisher:Matica hrvatska, 2020, pages:235-251, ISBN:978-953-341-154-5 2020
Съставителска дейност
1 Елена Дараданова, Владимир Колев, Цветанка Аврамова, Тиха Бончева, Кристиян Янев, Росица Стефчева, Лидия Желева, Диляна Денчева, Дияна Иванова, Стереотипът в славянските езици, литератури и култури.Сборник с доклади от Четиринадесетите международни славистични четения. II том: Литературознание, Културология, Антропология, Фолклористика., ISBN:978-954-07-4893-1; 978-954-07-4894-8, УИ "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано, International 2019
2 Маргарита Младенова, Мая Радичева, Ина Христова, Елена Христова, Ани Бурова, Славея Димитрова, Тиха Георгиева, Радостина Петрова, Движение и пространство в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Дванадесетите международни славистични четения 9-10 май 2014. Т. І. Езикознание., ISBN:978-954-07-4045-4, УИ "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2015
3 Маргарита Младенова, Мая Радичева, Ина Христова, Елена Христова, Ани Бурова, Славея Димитрова, Тиха Георгиева, Радостина Петрова, Движение и пространство в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Дванадесетите международни славистични четения, София, 9-10 май 2014. Т. II. Литературознание и фолклористика., ISBN:978-954-07-4046-1, УИ „Св. Климент Охридски“, София, Рецензирано 2015
4 Ани Бурова, Диана Иванова, Елена Христова, Славея Димитрова, Цветанка Аврамова, Време и история в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Единадесетите национални славистични четения 19-21 април 2012. Т. I - Езикознание., ISBN:978-954-07-3457-6, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София 2012
5 Ани Бурова, Диана Иванова, Елена Христова, Славея Димитрова, Цветанка Аврамова, Време и история в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Единадесетите национални славистични четения 19-21 април 2012. Т. II - Литературознание. Фолклор., ISBN:978-954-07-3458-3, УИ „Св. Климент Охридски“, София 2012
6 Калина Бахнева, Ани Бурова, Добромир Григоров, Елена Дараданова, Славея Димитрова, Валентина Пирова, Камен Рикев, Лидия Терзийска, Ина Христова, Славяните. Общество,религия, култура. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на професор дфн Панайот Карагьозов, ISBN:978-954-07-3424-8, УИ "Св. Климент Охридски", София 2012
7 Найда Иванова, Елена Дараданова, Витка Делева, Диляна Денчева, Райна Канберова, Албена Стаменова, Мартин Стефанов, Истина, мистификация, лъжа в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Десетите национални славистични четения,посветени на 90-годишнината от рождението на проф. Светомир Иванчев 22-24 април 2010, ISBN:978-954-92732-1-2, Лектура, София, Рецензирано 2011
8 Маргарита Младенова, Елена Дараданова, Славяните и техните контакти. Доклади от IX национални славистични четения, посветени на 120-годишнината на славистиката в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ , ISBN:978-954-9859-45-4, ЕТО, София, Рецензирано 2010
9 Маргарита Младенова, Елена Дараданова, Славяните и Европа. [Доклади от VII славистични четения] , ISBN:978-954-580-236-2, Херон прес, София, Рецензирано 2007
10 Ани Бурова, Добромир Григоров, Елена Дараданова, Славея Димитрова, Людмила Миндова, Валентина Пирова, Камен Рикев, Ина Христова, Реторики на паметта. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на професор Иван Павлов., ISBN:954-07-2101-6 , УИ "Св. Климент Охридски", София 2005
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Eлена Христова, Литературни и идеологически аспекти на полемиките в рамките на "сблъсъка в литературната левица" 2022
2 Секционен доклад, Eлена Христова, Антологиите на съвременна сръбска женска поезия от началото на XXI век 2022
3 Секционен доклад, Eлена Христова, Рецепция на лириката на Весна Парун в България 2022
4 Секционен доклад, Eлена Христова, Славистичната периодика от началото на 21 век 2021
5 Секционен доклад, Eлена Христова, Босненска литература в български превод и интерпретация 2019
6 Секционен доклад, Eлена Дараданова, Модели на рецепция на хърватската поезия в България 2018
7 Секционен доклад, Eлена Дараданова-Христова, Рецепция на поезията на Десанка Максимович в България 2018
8 Секционен доклад, Eлена Дараданова, Мъжките стереотипи в романа "Какво е мъж без мустаци" на Анте Томич 2018
9 Секционен доклад, Eлена Христова, Първите хърватски литературни алманаси в контекста на литературните полемики в средата на ХІХ век. 2017
10 Секционен доклад, Eлена Дараданова, Путовање у есејистици Јована Христића 2016
11 Секционен доклад, Eлена Дараданова, Сонетът в лириката на хърватския и българския модернизъм 2016
12 Секционен доклад, Eлена Христова, Представяне на превода на Людмил Димитров на сб. "Еротика" от Иван Цанкар, обзор 2016
13 Секционен доклад, Eлена Дарадановоа, Рецепция на българската поезия в Хърватия през ХХІ век. (Литературният канон и съвременната българска поезия в преводаческия избор) 2015
14 Секционен доклад, Eлена Дараданова, Сборникът със съвременна българска поезия "Пред звездната врата/Пред звезданим вратима” в превода на М. Димитриевич, обзор 2015
15 Секционен доклад, Eлена Дараданова, Медитерански мотиви у лирици Јована Дучића 2015
16 Секционен доклад, Eлена Дараданова, Преводна рецепция на съвременната сръбска поезия в България. Рецептивни модели и преводачески избори 2014
17 Секционен доклад, Eлена Дараданова, За любовта и писането в балканската поезия на ХХ век 2014
18 Секционен доклад, Eлена Дараданова, Антологиите на българска поезия в Сърбия и Хърватия след 1989 г.-съставителски и преводачески практики 2014
19 Секционен доклад, Eлена Дараданова, Медитеранизмът и хърватската поезия на ХХ век. Поетика на пространството 2014
20 Секционен доклад, Eлена Дараданова, Поетическите антологии в хърватската литература през 30-те години на ХХ век 2014
21 Секционен доклад, Eлена Дараданова, Tin Ujević u Hrvatskoj mladoj lirici (Poetika parnasizma u hrvatskoj poeziji u početku XX. stoljeća) 2014
22 Секционен доклад, Eлена Дараданова, Идеологија и поезија. Женско поетичко писање после Другог светског рата у јужнословенском контексту 2014
23 Секционен доклад, Eлена Дараданова, Съвременната българска и сръбска поезия в Интернет. Литературни сайтове и литературни блогове 2013
24 Секционен доклад, Eлена Дараданова, „Френската връзка в поезията на Тин Уевич” 2012
25 Секционен доклад, Eлена Христова, "Сублитературата в периодичния печат на Западните покрайнини в първата половина на ХХ век" 2012
26 Секционен доклад, Eлена Дараданова, "Невъзможният" дом в поезията на Милош Църнянски/„Немогући“ дом у поезији Милоша Црњанског 2012
27 Секционен доклад, Eлена Дараданова, „За времето и за смъртта“ в сборника „Песни в тъмнината“ на Мирослав Кърлежа. 2012
28 Секционен доклад, Eлена Дараданова, “Безсмъртната любима” в поезията на южнославянския авангард. – В: Събитие и безсмъртие(литература,език, философия, наука).Международна научна конференция на ФСФ - май 2012, София 2011
29 Секционен доклад, Eлена Дараданова, Лицата на Homo croaticus. 2000
Участие в редколегия
Р. Младеноски, Палимпсест. Меѓународно списание за лингвистички, книжевни и културолошки истражувања (Македония),редакционна колегия, Участие в редколегия 2016