Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Eлена Христова
Дипломна работа
Eлена Иванова Дараданова, Поезията на Весна Парун- проблеми на рецепцията, СУ, Ръководител:проф.дфн Боян Ничев 1991
Дисертация д-р
Eлена Иванова Христова, Поетически модели в хърватската лирика през 30-те и 40-те години на ХХ век, СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:доц. д-р Катя Йорданова 2014
Доклад на конференция
1 Eлена Христова, Първите хърватски литературни алманаси в контекста на литературните полемики в средата на ХІХ век., Актуални проблеми на българистиката и славистиката-Международен летен семинар по български език, ВТУ, България/Велико Търново/ВТУ 2017 2017
2 Eлена Христова, Представяне на превода на Людмил Димитров на сб. "Еротика" от Иван Цанкар, обзор, Втори международен филологически форум за студенти и докторанти, България 2016 2016
3 Eлена Дараданова, Путовање у есејистици Јована Христића, 46. Међународни научни састанак слависта у Вукове дане, Сърбия/Белград 2016 2016
4 Eлена Дараданова, Сонетът в лириката на хърватския и българския модернизъм, 19. međunarodni znanstveni skup Komparativna povijest hrvatske književnost. Vrsta ili žanr., Хърватия/Сплит 2016 2016
5 Eлена Дараданова, Сборникът със съвременна българска поезия "Пред звездната врата/Пред звезданим вратима” в превода на М. Димитриевич, обзор, "С Гео на Редута" представя съвместния проект с Милан Димитриевич"Пред звездната врата", "Пред звезданим вратима”. Сръбско-българска среща., България 2015 2015
6 Eлена Христова, Медитерански мотиви у лирици Јована Дучића, 45 Међународни научни састанак слависта у Вукове дане, Сърбия/Белград 2015 2015
7 Eлена Христова, Рецепция на българската поезия в Хърватия през ХХІ век. (Литературният канон и съвременната българска поезия в преводаческия избор), Prvi hrvatsko-bugarski slavistički susret : Suvremeni bugarski jezik i knji ž evnost u poredbeno­slavističkom i interdisciplinarnom kontekstu, Хърватия/Pdh,e/ 2015 2015
8 Eлена Дараданова, Идеологија и поезија. Женско поетичко писање после Другог светског рата у јужнословенском контексту, IX међународни научни скуп "Српски језик, књижевност, уметност", ФИЛУМ, Крагуевац, 24-25. X 2014 2014
9 Eлена Дараданова, Преводна рецепция на съвременната сръбска поезия в България. Рецептивни модели и преводачески избори, Научни скуп са међународном учешћем «Наука и савремени универзитет 4 '' , Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 14-15 ноември 2014 2014
10 Eлена Дараданова, За любовта и писането в балканската поезия на ХХ век, Балканските езици, литератури и култури. Дивергенция и конвергенция., СУ, 30-31 май 2014 2014
11 Eлена Дараданова, Антологиите на българска поезия в Сърбия и Хърватия след 1989 г.-съставителски и преводачески практики, Международна славистична конференция Славистиката и българистиката днес: въпроси, идеи, посоки, ЮЗУ ,Благоевград, 16-18.10 2014 2014
12 Eлена Дараданова, Tin Ujević u Hrvatskoj mladoj lirici (Poetika parnasizma u hrvatskoj poeziji u početku XX. stoljeća), 6. hrvatski slavistički kongres. , Хърватия/Vukovar i Vinkovci, 10- 13 ІХ 2014 2014
13 Eлена Дараданова, Поетическите антологии в хърватската литература през 30-те години на ХХ век, VII балканистични четения: Традиции, постижения, перспективи на балканската културология, Институт по балканистика, 18-19 юни 2014 2014
14 Eлена Дараданова, Медитеранизмът и хърватската поезия на ХХ век. Поетика на пространството, ХІІ международни славистични четения:"Движение и пространство в славянските езици, литератури и култури. н, СУ, 09-10 май 2014 2014
15 Eлена Христова, Съвременната българска и сръбска поезия в Интернет. Литературни сайтове и литературни блогове, Научни скуп са међународном учешћем «Наука и савремени универзитет 3 '' , Универзитет у Нишу, 15-16.11. 2013 2013
16 Eлена Дараданова, "Невъзможният" дом в поезията на Милош Църнянски/„Немогући“ дом у поезији Милоша Црњанског, Међународни научни скуп Српски језик, књижевност, уметност, Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу, 26-27 .10. 2012 2012
17 Eлена Христова, "Сублитературата в периодичния печат на Западните покрайнини в първата половина на ХХ век" , Научна конференция по проектDVU01/0426 - дог. №002-117/15.12.2008:Културно-историческо и езиково наследство на "съседна" България, Синеморец, 12-15. 09. 2012 2012
18 Eлена Дараданова, „Френската връзка в поезията на Тин Уевич” , Научна конференция на тема: Опасни връзки / Престижни връзки на Академичен Кръг по Сравнително Литературознание, СУ "Св.Климент Охридски, София, 26-27.04 2012 2012
19 Eлена Дараданова, „За времето и за смъртта“ в сборника „Песни в тъмнината“ на Мирослав Кърлежа. , Време и история в славянските езици, литератури и култури. , СУ "Св.Климент Охридски, София, 19–21 април 2012 2012
20 Eлена Дараданова, “Безсмъртната любима” в поезията на южнославянския авангард. – В: Събитие и безсмъртие(литература,език, философия, наука).Международна научна конференция на ФСФ - май 2012, София , Събитие и безсмъртие(литература,език, философия, наука).Международна научна конференция на ФСФ - май , СУ, 13-14 май 2011 2011
21 Eлена Дараданова, Лицата на Homo croaticus. , Пети славистични четения, България 2000 2000
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Eлена Иванова Христова, Българска литература в превод на словенски език (1990-2016). Периодичен печат. Библиография, 2016
2 Eлена Иванова Христова, Българска литература в превод на сръбски език (1990-2016. Периодичен печат, 2016
3 Eлена Иванова Христова, Българска литература в превод на хърватски език (1990-2016). Периодичен печат. Библиография, 2016
4 Eлена Иванова Христова, Критическа рецепция на българската литература в Босна и Херцеговина (1990-2016). Периодичен печат. Библиография, 2016
5 Eлена Иванова Христова, Критическа рецепция на българската литература в Словения (1990-2016). Периодичен печат. Библиография, 2016
6 Eлена Иванова Христова, Критическа рецепция на българската литература в Сърбия (1990-2016). Периодичен печат. Библиография, 2016
7 Eлена Иванова Христова, Критическа рецепция на българската литература в Хърватия (1990-2016). Периодичен печат. Библиография, 2016
8 Eлена Христова, Българска литература в превод в Босна и Херцеговина (1990 – 2015). Периодичен печат.Библиография, 2015
9 Eлена Христова, Българска литература в превод на сръбски език (1990 – 2015). Периодичен печат.Библиография, 2015
10 Eлена Христова,Ксения Банович, Българска литература в превод на хърватски език (1990 – 2015). Периодичен печат. Библиография, 2015
11 Eлена Христова, Критическа рецепция на българската литература в Сърбия (1990 – 2015). Периодичен печат.Библиография, 2015
12 Eлена Христова, Критическа рецепция на българската литература в Хърватия (1990 – 2015). Периодичен печат. Библиография, 2015
13 Eлена Христова, Критическа рецепция на българската литература в Черна гора (1990 – 2015). Периодичен печат.Библиография, 2015
14 Eлена Христова, Българска литература в превод на сръбски език (1990-2014). Библиография , 2014
15 Eлена Христова, Българска литература в превод на хърватски език (1990-2014). Библиография, 2014
16 Елена Христова, Ани Бурова , Критическа рецепция на славянските литератури в България. Книги и монографии (1990 – 2014).Библиография, 2014
17 Eлена Иванова Христова, Генеративно изкуство.- В: Литературата в медийна среда: терминологичен онлайн речник, 2013
18 Eлена Иванова Христова, Електронно четене. - В: Литературата в медийна среда: терминологичен онлайн речник, 2013
19 Eлена Иванова Христова, Киберкултура - Литературата в медийна среда: терминологичен онлайн речник, 2013
20 Eлена Иванова Христова, Технологичен детерминизъм. - В: Литературата в медийна среда: терминологичен онлайн речник, 2013
Научен проект
1 Eлена Христова, Южнославянският ХІХ век: полемики и контексти. Електронни ресурси за южнославянските езици и литератури, Член, СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-149/21.04.2017 2017
2 Eлена Христова, Рецепция на славянските литератури в България и на българската литература в съответните страни след 1989г., Член, СУ, Номер на договора:148/2016 2016
3 Eлена Христова, Рецепция на славянските литератури в България и на българската литература в съответните страни след 1989г.-2 етап, Член, СУ, Номер на договора:205/20.07.2015 НИД 2015
4 Eлена Христова, Рецепция на славянските литератури в България и на българската литература в съответните страни след 1989г., Член, СУ, Номер на договора:100/2014 2014
5 Eлена Христова, ХІІ международни славистични четения на ФСФ- София, 9-10.05.2014, Член, СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:№ 50/2014 2014
6 Eлена Христова, Литературата в медийна среда:терминологичен онлайн речник, Член, СУ, Номер на договора:057/18. 04.2013 2013
7 Eлена Христова, Литературата в медийна среда:терминологичен онлайн речник, Член, СУ, Номер на договора:063/15.04.2011 2011
8 Eлена Христова, ”Културно-историческо и езиково наследство на „съседна България”., Член, ФНИ на МОМН, Номер на договора:DVU01/0426 - дог. №002-117/15.12.2008 2009
Статия в научно списание
1 Елена Дараданова, Тринадесети международни славистични четения "Мултикултурализъм и многоезичие". 21-23.04.2016. Обзор., Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie, брой:5, 2016 2016
2 Елена Дараданова, Маргарет Димитрова, Светлана Вялова - “Глаголические фрагменты Ивана Берчича в Русской национальной библиотеке, т.І-Описание; т.ІІ-Факсимиле. Загреб, 2000 , Scripta@е-scripta, брой:2, 2004 2004
Статия в поредица
1 Елена И. Дараданова, Путовање у есејистици Јована Христића, Међународни научни састанак слависта у Вукове данеМе, том:Есеј, есејисти и есејизација у српској књижевности Форме приповедања у српској књижевности, брой:46-2, редактор/и:Љ.Јухас Георгиевска, Б. Сувајџић,С. Петаковић, П. Петровић ..., издателство:МСЦ, Филолошки факултет у Београду, 2017, стр.33-42 2017
2 Елена Дараданова, Хърватските литературни алманаси от 40-те до 60 -те години на ХІХ век в контекста на културните полемики на илиризма. под печат, Сборник доклади. Кръгла маса Актуални проблеми на българистиката и славистиката, 40 Международен летен семинар за български език, литература и култура, редактор/и:Ц. Иванова, , 2017 2017
3 Елена И. Дараданова, Медитерански мотиви у поезији Јована Дучића, Научни састанак слависта у Вукове дане, брой:45/2, редактор/и:Драгана Мршевић - Радовић, Бошко Сувајџић, издателство:МСЦ, Филолошки факултет у Београду, 2016, стр.159-169 2016
4 Елена Дараданова, Лицата на homo croaticus., Славистични изследвания, том:Г. Риков, Ив. Павлов (ред.), брой:8, 2007, стр.325-330 2007
5 Елена Дараданова, Ерих Кош , Преводна рецепция на европейските литератури в България, том:Балкански литератури, брой:6, редактор/и: Съст. Боян Ничев, Ганчо Савов, Катя Йорданова, Марин Жечев, Румяна Л. Станчева, издателство:АИ “Проф. Марин Дринов”, 2004, стр.120-121 2004
6 Елена Дараданова, Ранко Маринкович, Преводна рецепция на европейските литератури в България, том:Балкански литератури, брой:6, редактор/и:Съст. Боян Ничев, Ганчо Савов, Катя Йорданова, Марин Жечев, Румяна Л. Станчева, издателство:АИ “Проф. Марин Дринов”, 2004, стр.199-200 2004
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Елена Дараданова, Луната в поезията на българския и сръбския модернизъм-символики и символизации., Il SoleLuna presso gli slavi meridionali voll.II(«Сунце-Месец код Јужних Словена»), редактор/и:Liljana Banjanin, Persida Lazarevic Di Giacomo etc., издателство: Alessandria: Edizioni dell'Orso, 2017, стр.41-56 2017
2 Елена Дараданова, Рецепция на поезията на Десанка Максимович в България(под печат), Сборник с доклади от Международен конгрес на славистите, Белград 2018, редактор/и:М. Младенова, издателство:АИ "Марин Дринов", 2017 2017
3 Елена Дараданова, Сонетът в лириката на хърватския и българския модернизъм , Komparativna povijest hrvatske književnosti. »Vrsta ili žanr«, редактор/и:Cv. Pavlović, издателство:Književni krug Split, 2017, стр.158-169 2017
4 Елена Дараданова, Антологиите на българска поезия в Сърбия и Хърватия след 1989 г.-съставителски и преводачески практики, Международна славистична конференция Славистиката и българистиката днес: въпроси, идеи, посоки, редактор/и:Маринела Младенова, Михаела Кузмова, издателство:УИ"Неофит Рилски", 2015, стр.458-463 2015
5 Елена Дараданова, Медитеранизмът в хърватската поезия на ХХ век (поезията на 30-те и 40-те години), Движение и пространство в славянските езици, литератури и култури. Сборник доклади отХІІ международни славистични четения, редактор/и:М. Младенова, И. Христова,М Радичева,Е. Дараданова, А. Бурова,С. Димитрова, издателство:УИ "Св.Климент Охридски", 2015, стр.129-136 2015
6 Елена И. Дараданова, Преводна рецепция на съвременната сръбска поезия в България. Рецептивни модели и преводачески избори, - В: Наука и савремени универзитет, т.1 , Језик и књижевност у контакту и дисконтакту. Бојана Димитријевић, ур., Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 2015, с.223-235., издателство:Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 2015, стр.223-235 2015
7 Елена Дараданова, Съвременната българска и сръбска поезия в Интернет. Литературни сайтове и литературни блогове. , Jeзик, књижевност и култура. Зборник радова-Научни скуп са међународмом учешћем «Наука и савремени универзитет 3 '' -15-16.11.2013. Збортик радова. , редактор/и:Бојана Димитријевић, издателство:ИЦ Универзитета у Нишу, Филозофски факултет, 2014, стр.158-170 2014
8 Елена Дараданова, "Невъзможният" дом на Милош Църнянски., Српски језик, књижевност, уметност, књига II, Немогуће: Завет човека и књижевности, Зборник радова са VII међународног научног скупа, одржаног у Крагујевцу, 26-27.10. 2012, издателство: ФИЛУМ, , 2013, стр.255-266 2013
9 Елена Дараданова, “Безсмъртната любима” в поезията на южнославянския авангард. , Събитие и безсмъртие(литература, език, философия, наука), редактор/и:Д. Камбуров,р Ю. Стоянова, О. Николова, Д. Тенев, К. Спасова, издателство:УИ"Св. Климент Охридски", 2013, стр.517-530 2013
10 Елена Дараданова - Христова, Сублитературата в периодичния печат на Западните покрайнини в началото на ХХ в., Културно-историческо и езиково наследство на "съседна" България., редактор/и:М. Младенова, В. Гешев, издателство:УИ “Св. Климент Охридски”, 2013, стр.199-212 2013
11 Елена Дараданова, „За времето и за смъртта“ в сборника „Песни в тъмнината“ на Мирослав Кърлежа., Време и история в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Единадесетите национални славистични четения 19–21 април 2012, Том IІ – Литературознание. Фолклор, редактор/и:Панайот Карагьозов,Валентин Гешев, Калина Бахнева, Ина Христова, Маргарита Младенова и кол., издателство:УИ" Св. Климент Охридски", 2012, стр.243-250 2012
12 Елена Ив. Дараданова, Ангелът в южнославянската поезия, Српски језик, књижевност и уметност. Кн. 2- Бог. Зборник радова са VІ међународног научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу/28-29.Х 2011/,, редактор/и: Драган Бошковић, издателство:ФИЛУМ, Скупштина града, 2012, стр.243-253 2012
13 Елена Дараданова, Хърватската католическа поезия през първата половина на ХХ век., Славяните. Общество, религия, култура. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на професор дфн Панайот Карагьозов. , редактор/и:Йоанна Гошчинска,Татяна Леонтиева, Боян Биолчев и кол., издателство:УИ" Св. Климент Охридски", 2012, стр.444-451 2012
14 Елена Дараданова, Емигрантският дом. , Истина, мистификация, лъжа в славянските езици, литератури и култури. Сборник от Х-те национални славистични четения / април 2010, издателство:Лектура, 2011 2011
15 Елена Дараданова, Кайкавската диалектна поезия през първата половина на ХХ век., Истина, мистификация, лъжа в славянските езици, литератури и култури. Сборник от Х-те национални славистични четения / април 2010, издателство:Лектура, 2011 2011
16 Елена Дараданова, Метафори на женското в южнославянската поезия през 50-те и 60-те години на ХХ век., Српски језик, књижевност и уметност. Кн. 2- Жене: род,идентитет, книжевност. Зборник радова са V међународног научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу/29-30.Х 2010/, редактор/и:Др.Бошкович, издателство:Крагујевац: ФИЛУМ, Скупштина града, 2011 2011
17 Елена Дараданова, Чакавската диалектна лирика в хърватската литература през първата половина на ХХ век, Преходи и граници. Сборник от научната конференция на ФСФ - май 2009, редактор/и:П.Карагьозов, Ю.Стоянова, издателство:УИ ”Св. Кл. Охридски”, 2010 2010
18 Елена Дараданова, За поетическата картина на авангарда, Славяните и Европа. Сборник от Осмите славистични четения., издателство:Херон прес, 2008 2008
19 Елена Дараданова, Риданието на водоскока. Модернистката лирика на Тин Уевич, Под знака на европейските културни диалози. Сборник в памет на проф. Боян Ничев, редактор/и:Хр.Балабанова, издателство:УИ ”Св. Кл. Охридски”, 2007 2007
20 Елена Дараданова, Митичният роден край в хърватската поезия на ХХ век., Славистика и общество.Сборник на Седмите славистични четения., издателство:Херон прес, 2006, стр.292-297 2006
21 Елена Дараданова, Ангелът на забравата, Реторики на паметта .Юбилеен сборник в чест на 60-та годишнина на проф. Иван Павлов , издателство:УИ ”Св. Кл. Охридски”, 2005 2005
22 Елена Дараданова, Драгутин Тадиянович и концепциите за рурализма и естествения инфантилизъм., Сборник на Шестите славистични четения «Славистиката през ХХІ век. Традиции и очаквания», 2003 2003
23 Елена Дараданова, Езикът на хърватската поезия-1928-52г. , Езикът и литературата-средства за /не/разбирателство, Сборник от научната конференция на ФСФ, издателство:УИ"Св. Климент Охридски", 2003 2003
24 Елена Дараданова, Има ли бохема на Балканите или пиянството на един поет., Фигури на автора. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. Б. Биолчев. , издателство:УИ"Св. Климент Охридски", 2002 2002
25 Елена Дараданова, Да разпнеш Афродита, Сборник с доклади от научната конференция на ФСФ, издателство:УИ"Св. Климент Охридски", 2001 2001
участие в редколегия
1 Р. Младеноски, Дараданова, Е. Международно сп. Палимпсест (Македония),редакционна колегия, участие в редколегия 2016
2 , Eлена Христова съст., Движение и пространство в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Дванадесетите международни славистични четения 9-10 май 2014. Т. І. Съст. М. Младенова, И. Христова, А. Бурова, С. Димитрова и кол., участие в редколегия 2014
3 , Eлена Христова съст.,Движение и пространство в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Дванадесетите международни славистични четения 9-10 май 2014. Т. IІ. Съст. М. Младенова, И. Христова, А. Бурова, С. Димитрова и кол., участие в редколегия 2014
4 , Елена Христова съст. Време и история в славянскии култури. Сборник с доклади от Единадесетите национални славистични четения 19-21 април 2012. Т. I. Езикознание. Съст. Ани Бурова, Диана Иванова и кол. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2012, 488 с. ISBN 97, участие в редколегия 2012
5 , Елена Христова съст. Време и история в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Единадесетите национални славистични четения 19-21 април 2012. Т.ІІ Литературознание. Ани Бурова, Диана Иванова и кол с. София: УИ "Св. Климент Охридски",, участие в редколегия 2012
6 , Елена Христова съст.Славяните.Общество, религия, култура. Юбилеен сборник в чест на проф. д-р Панайот Карагьозовсъст. И. Христова, К. Бахнева, А. Бурова,..., участие в редколегия 2012
7 , Eлена Дараданова, съст. Иванова, Н., Дараданова,Е. Денчева, Д. и др.Истина, мистификация, лъжа в славянските езици, литератури и култури. София: Лектура,2011, участие в редколегия 2011
8 , Eлена Дараданова, съст.М. Младенова. Славяните и техните контакти. София: Ето,2010, участие в редколегия 2009
9 Eлена Дараданова, Маргарита Младенова, Eлена Дараданова, Маргарита Младенова. Славяните и Европа. Сборник доклади от VІІІ национални славистични четения.София:Херон прес,2007, участие в редколегия 2007
10 Б. Биолчев, В. Стефанов,П. Карагьозов и др., Елена Дараданова съст.,Реторики на паметта. Юбилеен сборник в чест нса 60-годишнината на проф. Иван Павлов, участие в редколегия 2005