Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на проф. д-р Славка Чолакова

Author ID (SCOPUS):6507088345

Researcher ID (Web of Science):C-2103-2018

ORCID ID:0000-0001-8091-7529
Дипломна работа
Славка Стоянова Чолакова, Енергия на взаимодействие между микронни емулсионни капки, стабилизирани с протеини, , Ръководител:Николай Денков Денков 1996
Дисертация д-р
Славка Стоянова Чолакова, Основни фактори влияещи върху процеса на емулгиране и стабилността на емулсии съдържащи протеини , Химически факултет, Софийски Университет, Ръководител:Николай Денков Денков 2004
Друго (научно-популярни и др. под.)
S Tcholakova, Foreword, 2017
Книга
N. D. Denkov, Slavka Tcholakova, R. Hoehler, S. Cohen-Addad, Foam Rheology, in: Foam Engineering: Fundamentals and Applications , John Wiley & Sons, Chichester, UK, Рецензирано, International 2012
Научен проект
1 Славка Чолакова, "„Разработване и охарактеризиране на универсални млечни заместители на растителна основа“/ „Development and basic characterization of plant-based multipurpose cream alternatives“", Ръководител, Unilever, Холандия 2023
2 Славка Чолакова, "Алкил алкоксилати при вариране в степента на омокряне“ "Alkyl alkoxylates in wetting alteration", Ръководител, BASF, Германия 2023
3 Славка Чолакова, "Излседване на поведението при разтваряне на прахове или гранули и идентифициране на пътища за по-бързо разтваряне чрез изследване на комбинации от повърхностно активни вещества и сол (органични и неорганични) и разработване на корелации с космотропичен и хаотропен ефект" "Developing mechanistic understanding for dissolution behavior of powders or granules and identifying routes for faster dissolution by exploring combinations of surfactants and salt (organic & inorganic) and developing correlations with kosmotropic and chaotropic effect", Ръководител, Unilever, Индия 2023
4 Славка Чолакова, "Изследване на свойствата на разтвори на ПАВ" "Surfactant solution properties measurements", Ръководител, Unilever, UK 2023
5 Славка Чолакова, "Охарактеризиране на ламеларните структури в неразредени почистващи препарати и тяхното влияние при употреба“ "Characterization of lamellar structures in neat product and their overall impact on product sensory and lather properties during usage", Ръководител, Unilever, САЩ 2023
6 Славка Чолакова, "Разработване на "съвършеното" блокче сапун" "Elaboration on the Perfect Soap Bar", Член, Unilever, САЩ 2023
7 Славка Чолакова, "Смеси на пени и суспензии" "Foam and Slurry mixing", Ръководител, Saint Gobain, Франция 2023
8 Славка Чолакова, „Encapsulation of protein particles with DSM Biomedical TheraPEATM polyesteramide materials“ „Енкапсулация на протеинови частици в полиестерамидни материали DSM Biomedical TheraPEATM”, Член, DSM Biomedical B.V., Холандия 2023
9 Славка Чолакова, „Намаляване съдържанието на палмоядково масло в сапуни “Diet”, Ръководител, Unilever, САЩ 2023
10 Славка Чолакова, „Намаляване съдържанието на палмоядково масло в сапуни “Diet”, Ръководител, Unilever, САЩ 2023
11 Славка Чолакова, Biopolymers for Clean Future Биополимери за чисто бъдеще, Ръководител, Unilever, UK 2023
12 Славка Чолакова, Conditioners characterization Охарактеризиране на балсами за коса, Ръководител, Unilever, UK 2023
13 Славка Чолакова, Emulsifying properties of faba protein sources/ Емулгиращи свойства на източници на протеин от бакла, Ръководител, Unilever, NL 2023
14 Славка Чолакова, Microstructure: Surfactant-Electrolyte-Water Systems/ Микроструктура: Системи ПАВ-Електролит-Вода, Ръководител, Unilever, India 2023
15 Славка Чолакова, Prediction of Kraft point for anionic surfactants and their mixtures/ Прогноза за точката на Крафт за анионни ПАВ и техните смеси, Ръководител, Unilever, India 2023
16 Славка Чолакова, Pure Clean, Ръководител, Unilever, UK 2023
17 Славка Чолакова, Влияние на твърдостта на водата върху поведението на анионни сърфактанти на граница масло-вода изследвано чрез МДС, "Impact of water hardness on behavior of anionic surfactants on water oil-interface by molecular dynamics simulation", Ръководител, BASF, Германия 2023
18 Славка Чолакова, Стабилни водо-маслени емулсии с приложение при разработване на антиперспирантни аерозоли, "Stable W/O emulsions for anti-perspirant aerosols", Ръководител, Unilever, UK 2023
19 Славка Чолакова, "Developing mechanistic understanding for Dissolution Behaviour of Powders or Granules and identifying routes for faster dissolution by exploring combinations of surfactants, salts, solvents and hydro tropes.", "Механистично обследване на поведението при разтваряне на прахчета или гранули и изследване на пътища за по-бързо разтваряне чрез комбиниране с ПАВ, соли, разтворители и хидротропи", Ръководител, UL-India 2022
20 Славка Чолакова, "Emulsifying properties of pea protein sources" „Емулгиращи свойства на източници на грахов протеин“, Ръководител, Unilever, Нидерландия 2022
21 Славка Чолакова, "Interaction of amphiphilic polymers with surfactants" „Взаимодействие на амфифилни полимери с ПАВ“, Ръководител, BASF, GERMANY 2022
22 Славка Чолакова, "Антипенители и подобрители за разделяне на хидрофобни и хидрофилни частици с приложения в рециклирането", "Antifoams and Sink/Float Agents for Recycling Processes", Ръководител, Wacker, Германия 2022
23 Славка Чолакова, "Пени на анионни сърфактанти и алкил етоксилат", "Foams out of anionic surfactant and alkyl ethoxylate", Ръководител, BASF, Германия 2022
24 Славка Чолакова, "Подобряване на пенливостта на продуктите Lifebuoy Mild Care", Ръководител, UL-САЩ 2022
25 Славка Чолакова, "Фазово поведение и реология на разреждащи се концентрати за грижа и почистване на кожа и коса", Phase behavior and rheology of dilutable concentrates for skin/hair care and cleansing, Член, Unilever, САЩ 2022
26 Славка Чолакова, „Циментови пени“, „Cement Foams”, Ръководител, Saint-Gobain Recherche, Франция 2022
27 Славка Чолакова, "Master silicone component in foams", „Намиране на подходящи ПАВ за стабилизация на гипсови пени“, Ръководител, Saint-Gobain Recherche 2021
28 Славка Чолакова, "Master silicone component in foams", „Намиране на подходящи ПАВ за стабилизация на гипсови пени“, Ръководител, Saint-Gobain Recherche, France 2021
29 Славка Чолакова, "Междуфазови и емулгиращи свойства на аквафабата" "Interfacial and emulsifying properties of aquafaba", Ръководител, Unilever, Холандия 2021
30 Славка Чолакова, "Нова нано-базирана мулти-епитопна ваксина за превенция от инфекция със SARS-CoV-2", Член, МОН 2021
31 Славка Чолакова, "Обобщение на експерименталните данни от литературата и от другите проекти на катедрата по ИХФИ и фирмата Юниливър за влияние на типа на сърфактанта върху динамичното повърхностно напрежение, критичната концентрация на мицелообразуване и реологията на концентрирани разтвори" "Consult on the relation between surfactant structure, cmc, dst, foaming, cleaning and rheology in relation to Sustainable Surfactants", Ръководител, Unilever, Англия 2021
32 Славка Чолакова, "Природни антипени на маслена основа" "Natural Oil-Based Antifoams", Ръководител, Wacker, Германия 2021
33 Славка Чолакова, "Разработване на "съвършеното" блокче сапун" "Elaboration on the Perfect Soap Bar", Ръководител, Unilever, САЩ 2021
34 Славка Чолакова, “Interaction between calcium ions and anionic surfactants” “Взаимодействие между калциеви йони и анионни сърфактанти“, Ръководител, BASF, Германия 2021
35 Славка Чолакова, „Изследване на фазовото поведение и реологията на концентрирани смеси на ПАВ и техните разредени разтвори, в присъствие на парфюми, консерванти и други добавки„, Understanding phase behavior and rheology of concentrated surfactant systems and their dilutions in the presence of fragrances, preservatives and other additives, Член, Unilever, САЩ 2021
36 Славка Чолакова, „Роля на емулгаторите, протеините и маслената фаза при формирането на сладоледени емулсии“Formulation chassis for ice cream mix emulsions (vegetable/dairy proteins, natural emulsifiers, healthy oils), Ръководител, Unilever, Англия 2021
37 Славка Чолакова, Development of Measurement protocols for characterisation of Hair Conditioner mesoscale structures. Разработване на процедури за охарактеризиране на междинни по размер структури на шампоани за коса, Ръководител, Unilever, Англия 2021
38 Славка Чолакова, Improving the lather properties of biocidal cleansers. Подобряване пенните свойства на биоцидни препарати., Член, Unilever, САЩ 2021
39 Славка Чолакова, Изясняване ролята на разтворителите в началните формулировки върху почистващите свойства на разредените системи Build mechanistic understanding of the role of solvent in cleaning with pre-diluted and diluted systems., Ръководител, Unilever, Индия 2021
40 Славка Чолакова, Микроструктура на смеси "сърфактант-електролит-вода" Microstructure: Surfactant-Electrolyte-Water Systems, Ръководител, Unilever, Индия 2021
41 Славка Чолакова, Несферични фини сладоледени частици Non-spherical ice cream particulates, Ръководител, Unilever, Англия 2021
42 Славка Чолакова, Разкриване на механизма и подготовка на смеси с подходящи агрегационни свойства и реологичен профил посредством избор на подходящи разтворители и други добавки Build mechanistic understanding to engineer surfactant aggregation microstructure & rheology profile through selection of solvent and other additives., Ръководител, Unilever, Индия 2021
43 Славка Чолакова, "Емулгиращи свойства на полимери", Emulsifier properties of NISSO HPC polymers, Член, Nippon Soda 2020
44 Славка Чолакова, "Изследване на ефекта на различни съставки върху фазовото поведение на концентрати без сулфати", Understand the impact of specific minor ingredients on the phase behavior of sulfate- free concentrates., Член, Unilever, САЩ 2020
45 Славка Чолакова, "Механистично тълкуване на захващането на въздух в състави на Lubrizol", "Mechanistic Understanding of the air entrapment in Lubrizol formulations", Член, LUBRIZOL, САЩ, Номер на договора:3407 2020
46 Славка Чолакова, „Oмокряне - уравнение на състоянието и динамика“, "Wetting - equation of state (EQS) and dynamics", Ръководител, BASF, Германия 2020
47 Славка Чолакова, „Образуване и нарастване на мехурчета в дисперсии на повърхностно-активни вещества и полиоли и антипенителен ефект на силиконови масла“ , “Bubble formation and grow in polyol/surfactant dispersions and anti-foam effect of silicone oil”, Ръководител, Saint-Gobain Recherche, Франция 2020
48 Славка Чолакова, „Разкриване на механизма и на ролята на сърфактантите и на електролитите при разтваряне на прахове за пране“, "Mechanistic understanding of role of surfactant, electrolyte concentration on detergent powder dissolution, Член, Unilever, Индия 2020
49 Славка Чолакова, „Разработване на бързоотмиващи се шампоани с цел икономия на вода“, Ръководител, Unilever, Англия 2020
50 Славка Чолакова, „Стабилизация на циментови пени“, Air stabilization in mortars during pumping, Ръководител, Saint-Gobain Weber, Франция 2020
51 Славка Чолакова, „Установяване на механизма на зародишообразуване и нарастване на мехурчета в полиолна среда, съдържаща порообразователен агент“ "Mechanistic understanding of the bubble nucleation and growth in polyol media containing blowing agent", Ръководител, Saint-Gobain Recherche, Франция 2020
52 Славка Чолакова, „Физико-химични изследвания на пенообразуващи повърхностноактивни вещества при трудни условия“, Physico-chemical investigations on foaming surfactants for harsh conditions, Член, BASF, Германия 2020
53 Славка Чолакова, Разработване на формулировка за спрей за нос с прополис и етерични масла, в която да има синтетични вещества с концентрация по-висока от 1 тегл. %., Ръководител, Роял-Бийс 2020
54 Славка Чолакова, Self-Emulsification Route to NanoEmulsions by Cooling of Industrially Relevant Compounds , Ръководител, Европейска комисия 2019
55 Славка Чолакова, Изследване на механизма надействие на препарати за съдомиялна машина, Член, Unilever, Англия 2019
56 Славка Чолакова, Механизъм, активност и стабилност на силиконови антипенители в течни перилни формулировки, Ръководител, Wacker Chemie, Германия 2019
57 Славка Чолакова, Роля на емулгаторите, протеините и маслената фаза върху структурата и свойствата на сладоледени емулсии, Ръководител, Unilever, Англия 2019
58 Славка Чолакова, Силиконови сърфактанти и антипенителен ефект на силиконови масла, Ръководител, Saint-Gobain Recherche, Франция 2019
59 Славка Чолакова, Стабилизация на циментови пени при изпомпване под налягане, Ръководител, Saint-Gobain Weber, Франция 2019
60 Славка Чолакова, Антипенители за протеинови буфери – ФазаII, Член, BIOKIT R&D Испания, Номер на договора:3279 2018
61 Славка Чолакова, Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот, Член, МОН 2018
62 Славка Чолакова, Изследване на механизма на действие на силиконов бустер за пяна, Ръководител, Wacker ChemieAG, Германия, Номер на договора:3270 2018
63 Славка Чолакова, Изследване на процесите свързани с резобцията на лекарствени вещества в стомашно-чревния тракт, Ръководител, ФНИ, Номер на договора:ДКОСТ 01/12 от 23.12.2018 2018
64 Славка Чолакова, Контролиране на пенообразуващата способност на изотропни течности, Ръководител, Unilever, Англия, Номер на договора:3305 2018
65 Славка Чолакова, Определяне на подходящи ПАВ за стабилизация на пени при разбъркване и подлагане на високо налягане, Ръководител, Saint-Gobain Recherche, Франция, Номер на договора:3292 2018
66 Славка Чолакова, Охарактеризиране на антипенители за бои/покрития и пластични материали, Член, BYK – Chemie,Германия, Номер на договора:3276 2018
67 Славка Чолакова, Параметри контролиращи активноста на антипенителите при производството на хартия, Ръководител, Wacker ChemieAG, Германия, Номер на договора:3306 2018
68 Славка Чолакова, Повърхностната активност на основните компоненти в сладоледени формулировки, Ръководител, Unilever, Англия, Номер на договора:3275 2018
69 Славка Чолакова, Приложения за дифузиофореза, Член, Unilever, Холандия, Номер на договора:3303 2018
70 Славка Чолакова, Разработване на иновативна формулировка на базата на биотехнологии за инхибиране растежа на микроорганизми в продукти (вкл. месни продукти и други храни с високо микробно съдържание, Член, Майкъл Кирил ООД, Номер на договора:3290 2018
71 Славка Чолакова, Разработване на модел за предсказване на резултатите от емулгиране при използване на различни оборудвания, Ръководител, Unilever, Холандия, Номер на договора:3283 2018
72 Славка Чолакова, Разработване на модел за предсказване свойствата на сапуни при подготовка и използване, Член, Unilever, Холандия, Номер на договора:3280 2018
73 Славка Чолакова, Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти, Ръководител, ОП НОИР, Номер на договора:BG05M2OP001-1.002-0012 2018
74 Славка Чолакова, Физико-химично изследване на сърфактантни системи, съдържащи алкилполиглюкозиди, Член, BASF SE, Номер на договора:3313 2018
75 Славка Чолакова, Bottom-up Energy Efficient Emulsification and Structured Materials, Ръководител, Европейска комисия 2017
76 Славка Чолакова, Антипенители за протеинови буфери, Член, BIOKIT R&D Испания 2017
77 Славка Чолакова, Изследване на косърфактанти за подобряване пенливостта на формулировки на шампоани, Ръководител, Unilever, Англия 2017
78 Славка Чолакова, Изследване на силиконови сърфактанти, Ръководител, Wacker Chemie AG, Германия 2017
79 Славка Чолакова, Образуване на молекулни структури от стевиолгликозиди, Член, Productora Alysa SPA, Чили 2017
80 Славка Чолакова, Оптимизация на ПАВ за получаване на пени, стабилизирани с частици, Ръководител, Saint-Gobain Recherche, Франция, Номер на договора:3231 2017
81 Славка Чолакова, Приготвяне порьозни материали от силикатни пени с предварително зададени характеристики, Ръководител, Saint-Gobain Recherche, Франция, Номер на договора:3253 2017
82 Славка Чолакова, Прозрачни емулсии, Член, Pepsi Co, САЩ 2017
83 Славка Чолакова, Разкриване механизма на стабилизация на газови мехурчета при високи температури, Ръководител, Unilever, Англия, Номер на договора:3228 2017
84 Славка Чолакова, Силиконови антипенители за течни почистващи формулировки, Ръководител, Wacker Chemie AG, Германия 2017
85 Славка Чолакова, Дизайн на пени, Член, Unilever, Англия 2016
86 Славка Чолакова, Ефективно емулгиране, Член, Pepsi Co, САЩ 2016
87 Славка Чолакова, Основни процеси при отделяне на твърдо-течни замърсявания при ниски температури и ниски концентрации на ПАВ, Ръководител, Unilever, Англия 2016
88 Славка Чолакова, Пени стабилизиарани с частици: Приложения за калциев сулфат и алуминиев оксид, Ръководител, Saint-Gobain CREE 2016
89 Славка Чолакова, Подобряване на пенливостта и стабилността на пени при ниски концентрации на ПАВ и присъствие на смесени замърсявания, Ръководител, Unilever, Англия 2016
90 Славка Чолакова, Подобряване стабилността на газови мехурчета при стайна температура, Ръководител, Unilever, Англия. 2016
91 Славка Чолакова, Разработване на теоретични модели за предсказване свойствата на пени , Член, Unilever, Холандия 2016
92 Славка Чолакова, Стабилност на пени при ниски концентрации на частици, Ръководител, Saint-Gobain Recherche, Франция 2016
93 Славка Чолакова, Тестване свойствата на серия от антипенители, Ръководител, Wacker Chemie AG, Германия 2016
94 Славка Чолакова, Физико-химично характеризиране на сапонини, Ръководител, Unilever, Англия 2016
95 Славка Чолакова, Пенообразуване на суспензии от силикатни частици, Ръководител, , Номер на договора:3147 2015
96 Славка Чолакова, Поведение на капки в дисперсии при фазов преход, Ръководител, University of Cambridge, Номер на договора:3163 2015
97 Славка Чолакова, Подобряване стабилността на пяната в присъствие на маслени замърсявания , Член, Unilever, Англия., Номер на договора:3143 2015
98 Славка Чолакова, Агрегиране на ПАВ в разтвори на алкилглутамати и алкилкарбоксилати, Член, Unilever, САЩ, Номер на договора:3121 2014
99 Славка Чолакова, Кинетика на отделяне на смесени твърдо-течни замърсявания при ниска температура и ниски концентрации на ПАВ, Ръководител, Unilever, Англия. 2014
100 Славка Чолакова, Контрол на формата на частици в дисперсии на материали с фазов преход , Член, University of Cambridge, Номер на договора:3095 2014
101 Славка Чолакова, Нови методи за получаване на неорганични пени, Член, Saint-Gobain Recherche 2014
102 Славка Чолакова, Разбиране на механизмите за получаване на наноструктурирани материали от емулсии, Ръководител, BASF, Номер на договора:3097 2014
103 Славка Чолакова, Свойства на растителни и млечни протеини като природни пеностабилизатори и емулгатори, Ръководител, Unilever, Англия., Номер на договора:3112 2014
104 Славка Чолакова, Стабилизация и разрушаване на мокри микропени , Член, DOW Corning 2014
105 Славка Чолакова, Физикохимичен контрол на повърхностни свойства и на пените от разтвори на алкилглутамати и алкилкарбоксилати , Член, Unilever, САЩ, Номер на договора:3120 2014
106 Славка Чолакова, Антипенително действие на калциеви карбоксилати в присъствие на неполярни течности , Член, Unilever, Номер на договора:3088 2013
107 Славка Чолакова, Ефективно емулгиране, Член, Unilever, Номер на договора:3081 2013
108 Славка Чолакова, Механизми на пенообразуване при ниски концентрации на сърфактанти, Член, Unilever, Номер на договора:3070 2013
109 Славка Чолакова, Моделиране на адсорбцията върху твърди повърхности, Член, Unilever, Номер на договора:3048 2013
110 Славка Чолакова, Оптимално междуфазово напрежение в присъствие на калциеви и магнезиеви йони, Член, Unilever, Номер на договора:3052 2013
111 Славка Чолакова, Разкриване на механизмите на стабилизация и подобряване на свойствата на природните емулгатори, Ръководител, Unilever, Номер на договора:3080 2013
112 Славка Чолакова, Сапонините като пеностабилизатори, емулгатори и модификатори , Член, Unilever, Номер на договора:3091 2013
113 Славка Чолакова, Физични, биологични и химични аспекти на почистващото действие, Ръководител, Unilever, Номер на договора:3071 2013
114 Славка Чолакова, Природни растителни емулгатори: Охарактеризиране, физико-химични и технологични свойства, Ръководител, Unilever, Номер на договора:3051 2012
115 Славка Чолакова, Физико-химичен контрол на пени и на отлагане на частици, Член, Unilever 2012
116 Славка Чолакова, Задълбочаване на знанията за адсорбцията на ПАВ върху повърности, Ръководител, Unilever 2011
117 Славка Чолакова, Механизъм за премахване на замърсявания от твърди повърхности, Член, Unilever 2011
118 Славка Чолакова, Роля на свойствата на межуфазовите граници за получаване на наноструктурирани материали, Ръководител, BASF 2011
119 Славка Чолакова, Физикохимични методи за манипулиране на ензими в комплексни среди, Член, Unilever 2011
120 Славка Чолакова, Минерални пени, Член, Saint Gobain 2010
121 Славка Чолакова, Ензимни процеси в присъствие на (био)сърфактанти, Член, Unilever 2009
122 Славка Чолакова, Стабилизиране на мехурчета със сапунени и други природни сърфактанти, Член, Unilever 2009
123 Славка Чолакова, Съвременна физикохимична хидродинамика на ПАВ: охарактеризиране, реология и моделиране на пени, при ниски концентрации на ПАВ и в присъствие на крисалити, Член, Unilever 2009
124 Славка Чолакова, Електрокапилярни взаимодействия и подреждане на наночастици върху течни повърхности във връзка с тяхното приложение за създаването на нови наноструктурирани материали, Член, 2008
125 Славка Чолакова, Идентифициране, пречистване и охарактеризиране на нови природни емулгатори, Член, Unilever 2008
126 Славка Чолакова, Механизъм на действие и изтощаване на силиконови антипенители, Член, DOW 2008
127 Славка Чолакова, Ензимна активност на муждуфазови граници в присъствие на ПАВ, Член, Unilever, Номер на договора:1772 2005
Научно ръководство
1 Славка Чолакова, Реологично поведение на есцинови разтвори, Факултет по химия и фармация дипломна работа:Петър Емилов Борисов 2023
2 Славка Чолакова, Фазово поведение на натриев додецилбензен сулфонат в среда от вода и органични разтворители, Факултет по химия и фармация дипломна работа:Десислава Сашева Глушкова 2023
3 Славка Чолакова, Взаимовръзка между вида на агрегатите, адсорбционните слоеве и стабилността на пени, получени от нейонни повърхностно-активни вещества, СУ "Св. Кл. Охридски", ФХФ дисертация д-р:Фатмегюл Сезгин Мустан 2022
4 Славка Чолакова, Ефект от концентрацията, типа ПАВ и вискозитета на непрекъсната среда върху антипенителното действие, Факултет по химия и фармация дипломна работа:Кръстина Стефанова 2022
5 Славка Чолакова, Получаване и стабилност на пени от маслени разтвори, Факултет по химия и фармация дипломна работа:Тюркиян Неджмиева Арнаудова 2022
6 Славка Чолакова, Получаване и стабилност на пени от нейонни ПАВ с N2, N2O и CO2 , дипломна работа:Христина Апостолова Блецова 2022
7 Славка Чолакова, Роля на противойона и главата на сърфактанта върху фазовото и реологично поведение на разтвори на ПАВ, Факултет по химия и фармация дипломна работа:Вяра Йорданова Йорданова 2022
8 Славка Чолакова и Николай Денков, Роля на свойствата на динамичните адсорбционни слоеве за пенообразуването от разтвори на повърхностно-активни, Факултет по химия и фармация дисертация д-р:Борислава Борисова Петкова 2022
9 Славка Чолакова и Николай Денков, Адсорбционни и пеностабилизиращи свойства на сапонинови разтвори, Факултет по химия и фармация дисертация д-р:Невена Борисова Пагурева 2021
10 Славка Чолакова и Николай Денков, Получаване и стабилизиране на емулсии с модифицирани природни емулгатори, Факултет по химия и фармация дисертация д-р:Дилек Фахретин Газолу-Русанова 2021
11 Славка Чолакова, Адсорбция на силиконови и въглеводородни повърхностно-активни вещества на междуфазовата граница полиол/въздух, Софийски университет, Факултет по химия и фармация дипломна работа:Тюркиян Неджмиева Арнаудова 2020
12 Славка Чолакова; Златина Митринова, Влияние на противойона върху реологичното поведение на смеси на разтвор на ПАВ и електролит, Софийски университет, Факултет по химия и фармация дипломна работа:Христо Сашев Александров 2020
13 Славка Чолакова, ВЛИЯНИЕ НА РАЗМЕРА НА СИЛИКАТНИ ЧАСТИЦИ ВЪРХУ СВОЙСТВАТА НА ПЕНИ И ПОРЬОЗНИ МАТЕРИАЛИ ПОЛУЧЕНИ ОТ ТЯХ, Софийски университет, Факултет по химия и фармация дипломна работа:Йоанна София Ангелова Маркузова 2020
14 Славка Чолакова, Реология на емулсии стабилизирани със сапонини, СУ "Св. Кл. Охридски", ФХФ дисертация д-р:Соня Русиянова Цибранска 2020
15 Славка Чолакова; Захари Винаров, Солюбилизация на итраконазол в разтвори на повърхностно- активни вещества и техни смеси с фосфолипиди , Софийски университет, Факултет по химия и фармация дипломна работа:Габриела Димитрова Ганчева 2020
16 Славка Чолакова, Влияние на дължината на въглеводородната верига и температурата върху повърхностните свойства и пенливостта на алкил полиглюкозидни ПАВ, Софийски университет, Факултет по химия и фармация дипломна работа:Васил Стефанов Георгиев 2019
17 Славка Чолакова; Николай Денков, Коалесценция на водни капки в маслена среда: фактори за контрол и приложение за получаване на нано-структурирани материали , Факултет по Химия и фармация, Софийски университет дисертация д-р:Надя Илиева Политова-Бринкова 2018
18 Славка Чолакова, Разкъсване на капки чрез охлаждане и нагряване на емулсии, Факултет по Химия и фармация, Софийски университет дисертация д-р:Жулиета Недялкова Вълкова 2018
19 Славка Чолакова; Надя Политова, Роля на повърхностните свойства на смеси от ПАВ във връзка с антипенителното действие на силиконови антипенители, Софийски университет, Факултет по химия и фармация дипломна работа:Васил Стефанов Георгиев 2018
20 Захари Винаров; Славка Чолакова, СОЛЮБИЛИЗАЦИЯ НА АЛБЕНДАЗОЛ В РАЗТВОРИ НА ПОВЪРХНОСТНО-АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА И ТЕХНИ СМЕСИ С ФОСФОЛИПИДИ, Факултет по Химия и фармация, Софийски университет дипломна работа:Габриела Димитрова Ганчева 2018
21 Славка Чолакова; Светослав Аначков, Адсорбция на LAS и AOS на граница вода-въздух в присъствие и отсъствие на CaSO4, Факултет по Химия и Фармация, Софийски университет дипломна работа:Христо Сашев Александров 2017
22 Славка Чолакова; Николай Денков, Основни фактори, влияещи върху размера и полидисперсността на капките в емулсии, получени с ротор-статор хомогенизатор, Факултет по Химия и Фармация, Софийски университет дипломна работа:Бистра Димитрова Терзиева 2017
23 Славка Чолакова; Златина Митринова, ПОВЪРХНОСТНИТЕ И ПЕНООБРАЗУВАЩИ СВОЙСТВА НА РАЗТВОРИ НА АНИОННИ И ЦВИТЕРЙОННИ СЪРФАКТАНТИ, Факултет по Химия и Фармация, Софийски университет дипломна работа:Кристина Николаева Чимева 2017
24 Златина Митринова и Славка Чолакова, Влияние на късоверижни добавки върху динамичните свойства на смес SLES+CAPB, Факултет по Химия и Фармация, СУ дипломна работа:Мария Ченкова Ченкова 2016
25 Славка Чолакова и Николай Денков, МЕХАНИЧНА ЗДРАВИНА НА ПОРЬОЗНИ МАТЕРИАЛИ ПОЛУЧЕНИ ОТ СУСПЕНЗИИ НА КАРБОНАТНИ ЧАСТИЦИ И СЪРФАКТАНТИ, Софийски универистет дипломна работа:Петър Красимиров Косев 2016
26 Константин Големанов и Славка Чолакова, Роля на повърхностно активните вещества за поведението на динамични омокрящи филми, Факултет по Химия и Фармация, СУ дипломна работа:Теодора Георгиева Тошева 2016
27 Светослав Аначков и Славка Чолакова , Адсорбция на SLES и смеси LAS:SLES на граница масло-вода в присъствие на Na+ и Ca2+ йони, Факултет по Химия и Фармация, Софийски Университет дипломна работа:Петя Валентинова Стоянова 2015
28 Славка Чолакова, Ин-витро изследвания на факторите, влияещи върху солюбилизацията на холестерол в храносмилателния тракт, Факултет по Химия и Фармация, Софийски Университет дисертация д-р:Лилия Иванова Винарова 2015
29 Славка Чолакова, Контрол на динамичните свойства на пени, чрез използване на ко-сърфактанти, Факултет по Химия и Фармация, Софийски Университет дисертация д-р:Златина Георгиева Митринова 2015
30 Захари Винаров и Славка Чолакова, ФАКТОРИ ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ РАЗТВОРИМОСТТА НА ИБУПРОФЕН , Факултет по Химия и Фармация, Софийски Университет дипломна работа:Катерина Емилова Стоянова 2015
31 Славка Чолакова и Николай Денков, Влияние на повърхностно-активните вещества и на калциeвите йони върху енергиите на междуфазови граници вода-въздух, вода-масло и твърда подложка-вода , Факултет по Химия и Фармация, Софийски Университет дипломна работа:Дилек Фахретин Газолу 2014
32 Славка Чолакова и Николай Денков, ЕФЕКТ НА ТИПА СЪРФАКТАНТ ВЪРХУ СОЛЮБИЛИЗАЦИЯТА НА ФЕНОФИБРАТ В ПРИСЪСТВИЕ И ОТСЪСТВИЕ НА ЖЛЪЧНИ КИСЕЛИНИ, Факултет по Химия и Фармация, Софийски Университет дипломна работа:Невсе Ибраим Молла 2014
33 Николай Денков и Славка Чолакова, Ин-витро изследвания на ензимна липолиза на триглицериди в храносмилателния тракт, Факултет по Химия и Фармация, Софийски Университет дисертация д-р:Захари Пенков Винаров 2014
34 Анела Иванова и Славка Чолакова, Молекулно-динамични симулации на агрегация на жлъчни соли, Факултет по Химия и Фармация, Софийски Университет дипломна работа:Фатмегюл Сезгин Мустан 2014
35 Анела Иванова и Славка Чолакова, Молекулно-динамични симулации на есцин на границата вода/вакуум, Факултет по Химия и Фармация, Софийски Университет дипломна работа:Соня Русиянова Цибранска 2014
36 Славка Чолакова и Николай Денков, НАТРИЕВИЯТ КОКОИЛ ГЛИЦИНАТ КАТО ПЕНОСТАБИЛИЗАТОР, Факултет по Химия и Фармация, Софийски Университет дипломна работа:Жулиета Недялкова Вълкова 2014
37 Славка Чолакова и Николай Денков, ОБРАЗУВАНЕ И СТАБИЛНОСТ НА ПЕНИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ СУСПЕНЗИИ НА КАРБОНАТНИ ЧАСТИЦИ И ПОВЪРХНОСТНО-АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА , Факултет по Химия и Фармация, Софийски Университет дипломна работа:Моника Иванова Коваджиева 2014
38 Славка Чолакова и Николай Денков, Пенообразуване при ниски концентрации на повърхностно-активни вещества, Факултет по Химия и Фармация, Софийски Университет дипломна работа:Мария Ченкова Ченкова 2014
39 Николай Денков и Славка Чолакова, Получаване на порьозни материали от пени, стабилизирани със силикатни частици, Химически факултет, Софийски Университет дисертация д-р:Иван Игоров Лесов 2014
40 Славка Чолакова и Николай Денков, Разделяне на полифеноли и сапонини в растителни екстракти, Факултет по Химия и Фармация, Софийски Университет дипломна работа:Виктория Александрова Александрова 2014
41 Славка Чолакова и Николай Денков, Реологични свойства на сапонинови адсорбционни слоеве , Факултет по Химия и Фармация, Софийски Университет дипломна работа:Невена Борисова Борисова 2014
42 Славка Чолакова и Николай Денков, Роля на повърхностните реологични свойства за изтъняването на тънки течни филми, образувани от сапонинови разтвори между различни хидрофобни фази, Факултет по Химия и Фармация, Софийски Университет дипломна работа:Кристина Стефанова Русанова 2014
43 Славка Чолакова и Николай Денков, Кинетика на коалесценция на капки при емулгиране в турбулентен поток Факултет по Химия и Фармация, дипломна работа:Петя Валентинова Стоянова 2013
44 Николай Денков и Славка Чолакова, Образуване и стабилност на пени в присъствие на повърхностно-активни вещества и полимери, Софийски Университет дисертация д-р:Радка Енчева Петкова 2013
45 Славка Чолакова и Николай Денков, Оствалдово зреене в пени, стабилизирани със сапонини, Софийски Университет дипломна работа:Фатмегюл Мустан 2013
46 Славка Чолакова и Николай Денков, Синтез на наноструктурирани частици от ТiO2 чрез обемна преципитация и по двуемулсионен метод, дипломна работа:Соня Русиянова Цибранска 2013
47 Славка Чолакова и Николай Денков, Влияние на мастни киселини върху пенливостта и повърхностните свойства на смесени разтвори на SLES и CAPB, Софийски Университет дипломна работа:Жулиета Попова 2012
48 Славка Чолакова и Николай Денков, Ин-витро изследване на ефекта на повърхностно-активни вещества върху триглицеридната липолиза в присъствие на жлъчни киселини, Софийски Университет дипломна работа:Борислава Дамянова 2012
49 Славка Чолакова и Николай Денков, Кинетика на коалесценция на капки по време на емулгиране, Софийски Университет дипломна работа:Христо Калъчев 2012
50 Славка Чолакова и Николай Денков, Механизми на отделяне на маслени замърсявания от твърди подложки, Софийски Университет дипломна работа:Дилек Газолу 2012
51 Славка Чолакова и Николай Денков, Механизъм на инхибиране на панкреатичната липаза от повърхностно-активни емулгатори в отсъствие на жлъчни киселини, Софийски Университет дипломна работа:Яна Петкова 2012
52 Славка Чолакова и Николай Денков, Образуване и стабилност на пени, получени от суспензии на силикатни частици и амфотерен сърфактант, Софийски Университет дипломна работа:Моника Коваджиева 2012
53 Славка Чолакова и Николай Денков, Равновесна дебелина и скорост на изтъняване на тънки течни филми, стабилизирани със сапонини, Софийски Университет дипломна работа:Кристина Нешкова 2012
54 Славка Чолакова и Николай Денков, Реологични характеристики на адсорбционни сапонинови слоеве, изследвани с Лангмюирова вана, Софийски Университет дипломна работа:Невена Борисова 2012
55 Славка Чолакова и Николай Денков, Фактори, влияещи върху процесите при пенообразуване, Софийски Университет дипломна работа:Надя Политова 2012
56 Славка Чолакова и Николай Денков, Получаване на стабилни емулсии вода-в-масло в присъствие на стевия, Софийски Университет дипломна работа:Рослава Петрова 2011
57 Славка Чолакова и Николай Денков, Влияние на полимерите върху реологичното поведение на пени, Софийски Университет дипломна работа:Надя Политова 2010
58 Славка Чолакова и Николай Денков, Механизми на блокиране на панкреатичната липаза, при условия моделиращи храносмилателния тракт, Софийски Университет дипломна работа:Сияна Алатова 2010
59 Славка Чолакова и Николай Денков, Механизми на отделяне на протеинови слоеве от твърди подложки в присъствие на ензими и повърхностно-активни вещества, дипломна работа:Лилия Иванова Петрова 2010
60 Славка Чолакова и Николай Денков, Разработване на процедури за определяне състава на реакционна смес при триглицеридна хидролиза от панкреатични ензими, дипломна работа:Борислава Дамянова 2010
61 Славка Чолакова и Николай Денков, Фактори определящи скоростта на Оствалдово зреене на мехурчета в пени, Софийски Университет дипломна работа:Златина Митринова 2010
62 Николай Денков и Славка Чолакова, Разкъсване на капки в концентрирани емулсии, Софийски Университет дипломна работа:Иван Лесов 2009
63 Николай Денков и Славка Чолакова, Роля на твърдите частици в състава на силиконови антипенители, Софийски Университет дипломна работа:Михаела Грозданова 2009
64 Николай Денков; Научен консултант: Славка Чолакова, Вискозно триене и разкъсване на флуидни частици в пени и концентрирани емулсии, Софийски Университет дисертация д-р:Константин Големанов 2008
65 Николай Денков и Славка Чолакова, Фактори, влияещи върху изтощаването на бързи антипенители, Софийски Университет дипломна работа:Радостина Стефанова 2008
66 Николай Денков; Научен консултант: Славка Чолакова, Диспергиране на капки при емулгиране в турбулентен поток, Софийски Университет дисертация д-р:Нина Лъчезарова Ванкова 2007
Статия в научно списание
1 V. Georgiev, Z. Mitrinova, A. Gers-Barlag, G. Jaunky, N. Denkov, S. Tcholakova, Role of Hydrodynamic Conditions and Type of Foam Stabilizer for Antifoam Efficiency, Colloids Surf. A, 2024, ISSN (print):18734359, ISSN (online):09277757, doi:10.1016/j.colsurfa.2023.132838, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.79 - 2022), SCOPUS Quartile: Q1 (2024), International, PhD 2024
2 D. Cholakova, A. Biserova, S. Tcholakova, N. Denkov, Self-shaping of triglyceride and alkane drops: similarities and differences, Colloids and Surfaces A, 2024, pages:134037-0, Ref, Web of Science 2024
3 D. Cholakova, M. Pantov, S. Tcholakova, N. Denkov, Structure of Rotator Phases Formed in C13-C21 Alkanes and Their Mixtures: In Bulk and in Emulsion drops, Cryst. Growth Des., 2024, pages:362-377, ISSN (print):15287483, ISSN (online):15287505, doi:10.1021/acs.cgd.3c01088, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.649 - 2023), SCOPUS Quartile: Q2 (2024), MSc 2024
4 V. Georgiev, Z. Mitrinova, N. Genchev, A. Gers-Bar, G. Jaunky, N. Denkov, S. Tcholakova, Surface and Foam Properties of Polyvinyl Alcohol Solutions, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, vol:681, 2024, pages:132828-0, ISSN (print):18734359, ISSN (online):09277757, doi:10.1016/j.colsurfa.2023.132828, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.79 - 2022), SCOPUS Quartile: Q1 (2024), International, PhD 2024
5 S. Tsibranska-Gyoreva, V. Petkov, V. Katev, D. Krastev, Z. Vinarov, S. Tcholakova, Cholesterol Solubilization: Interplay between Phytosterols, Saponins and Lipid Digestion Products, Colloids Surf. A, vol:662, 2023, pages:131052-0, ISBN:doi: 10.1016/j.colsurfa.2023.131052, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.79 - 2022), SCOPUS Quartile: Q2 (2023), PhD 2023
6 S. Iliev, S. Tsibranska, A. Ivanova, S. Tcholakova, Computational Assessment of Hexadecane Freezing by Equilibrium Atomistic Molecular Dynamics Simulations, J. Colloid Interface Sci., vol:638, 2023, pages:743-757, doi:doi: 10.1016/j.jcis.2023.01.126, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.6 - 2022), SCOPUS Quartile: Q1 (2023) 2023
7 Stoyan Iliev, Sonya Tsibranska, Anela Ivanova, Slavka Tcholakova, Nikolai Denkov, Computational assessment of hexadecane freezing by equilibrium atomistic molecular dynamics simulations., Journal of colloid and interface science, vol:638, 2023, pages:743-757, ISSN (online):1095-7103, doi:10.1016/j.jcis.2023.01.126 2023
8 Iliev, Stoyan, Tsibranska, Sonya, Kichev, Ilia, Tcholakova, Slavka, Denkov, Nikolai, Ivanova, Anela, Computational Procedure for Analysis of Crystallites in Polycrystalline Solids of Quasilinear Molecules, MOLECULES, vol:28, issue:5, 2023, ISSN (online):1420-3049, doi:10.3390/molecules28052327, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.7 - 2022), SCOPUS Quartile: Q2 (2023) 2023
9 D. Glushkova, D. Cholakova, A. Biserova, S. Tcholakova, K. Tsvetkova, N. Denkov, Drop shape stability vs shape shifting: Role of surfactant adsorption layer, Colloids and Surfaces A, vol:656, 2023, pages:130374-0, ISSN (print):0927-7757, ISSN (online):1873-4359, doi:10.1016/j.colsurfa.2022.130374, Ref, IF, IF (0.79 - 2022), Web of Science Quartile: Q2 (2023), MSc 2023
10 Denkov, N., Mileva, E., Danov, K., Tcholakova, S., Editorial overview: Memorial volume for Peter Kralschevsky, Current Opinion in Colloid & Interface Scienc, vol:63, 2023, pages:101676-0, ISSN (print):13590294, ISSN (online):18790399, doi:10.1016/j.cocis.2023.101676, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.454 - 2023), SCOPUS Quartile: Q1 (2023) 2023
11 Denkov, N., Mileva, E., K. Danov, Tcholakova, S., Editorial overview: Memorial volume for Peter Kralschevsky, Current Opinion in Colloid & Interface Science, vol:63, issue:19, 2023, pages:101676-0, ISSN (print):13590294, ISSN (online):18790399, doi:10.1016/j.cocis.2023.101676, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.454 - 2023), SCOPUS Quartile: Q1 (2023) 2023
12 D. Cholakova, S. Tcholakova, N. Denkov, Polymorphic phase transitions in bulk triglyceride mixtures, Crystal Growth & Design, vol:23, issue:4, 2023, Ref 2023
13 M. Hristova, I. Lesov, L. Mihaylov, N. Denkov, S. Tcholakova, Role of particles size on the cohesive strength of non-sintered (green) ceramics, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2023, pages:130653-0, ISSN (print):0927-7757, ISSN (online):1873-4359, doi:https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2022.130653, Ref, Web of Science, IF (5.518 - 2021), Web of Science Quartile: Q2 (2021), SCOPUS, SJR (0.76 - 2021), SCOPUS Quartile: Q2 (2021), PhD 2023
14 D. Cholakova, D. Glushkova, M. Pantov, S. Tcholakova, N. Denkov, Triglyceride mixtures: Cold-bursting and double emulsion formation, Colloids Surf. A, vol:668, 2023, pages:131439-0, doi:doi: 10.1016/j.colsurfa.2023.131439, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.79 - 2022), SCOPUS Quartile: Q2 (2023), MSc 2023
15 Z. Mitrinova, M. Chenkova, N. Denkov, S. Tcholakova, Cosurfactants for Controlling The Surface Properties of Diluted Solutions: Interplay with Bulk Rheology of Concentrated Solutions , Colloids and Surfaces A, vol:648, 2022, pages:129221-0, ISSN (print):0927-7757, ISSN (online):1873-4359, doi:doi.org/10.1016/j.colsurfa.2022.129221, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.76 - 2021), SCOPUS Quartile: Q2 (2022) 2022
16 Z. Mitrinova, H. Alexandrov, N. Denkov, S. Tcholakova, Effect of Counter-ion on Rheological Properties of Mixed Surfactant Solutions, Colloids and Surfaces A, vol:643, 2022, pages:128746-0, ISSN (print):0927-7757, ISSN (online):1873-4359, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.76 - 2021), SCOPUS Quartile: Q2 (2022) 2022
17 I. Lesov, D. Glushkova, D. Cholakova, M.T. Georgiev, S. Tcholakova, S.K. Smoukov, N. Denkov, Flow Reactor for Preparation of Lipid Nanoparticles via Temperature Variations, Journal of Industrial and Engineering Chemistry, vol:112, 2022, pages:37-45, doi:https://doi.org/10.1016/j.jiec.2022.03.043, Ref, Web of Science, IF (6.76 - 2021), Web of Science Quartile: Q1 (2022), SCOPUS, SJR (0.995 - 2021), SCOPUS Quartile: Q1 (2022), International, MSc 2022
18 T. Arnaudova, Z. Mitrinova, N. Denkov, D. Growney, R. Brenda, S. Tcholakova, Foamability and Foam Stability of Oily Mixtures, Colloids Surf. A, vol:653, 2022, pages:129987-0, ISSN (print):0927-7757, ISSN (online):1873-4359, doi:10.1016/j.colsurfa.2022.129987, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.76 - 2021), SCOPUS Quartile: Q2 (2022), International 2022
19 F. Mustan, N. Politova-Brinkova, Z. Vinarov, D. Rossetti, P. Rayment, S. Tcholakova, Interplay between bulk aggregates, surface properties and foam stability of nonionic surfactants, Adv. Colloid Interface Sci. , vol:302, 2022, pages:102618-0, ISSN (print):0001-8686, doi:10.1016/j.cis.2022.102618, Ref, IR , SCOPUS, SJR (2.11 - 2021), SCOPUS Quartile: Q1 (2022), International 2022
20 J. Feng, Z. Valkova, E. E. Lin, E. Nourafkan, T. Wang, S. Tcholakova, R. Slavchov, S. K. Smoukov, Minimum Surfactant Concentration Required for Inducing Self-shaping of Oil Droplets and Competitive Adsorption Effects, Soft Matter, vol:18, 2022, pages:6729-6738, ISSN (print):1744-683X, ISSN (online):1744-6848, doi:10.1039/D1SM01326B, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.9 - 2021), SCOPUS Quartile: Q1 (2022), International 2022
21 F. Mustan, N. Politova-Brinkova, D. Rossetti, P. Rayment, S. Tcholakova, S. Tcholakova, Oil soluble surfactants as efficient foam stabilizers, Colloids Surf. A, vol:633, 2022, pages:127874-0, doi:doi: 10.1016/j.colsurfa.2021.127926, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.76 - 2020), SCOPUS Quartile: Q2 (2022), International, PhD 2022
22 D. Cholakova, K. Tsvetkova, S. Tcholakova, N. Denkov, Rheological Properties of Rotator and Crystalline Phases of Alkanes, Colloids Surf. A, vol:634, 2022, pages:127926-0, doi:10.1016/j.colsurfa.2021.127926, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.76 - 2020), SCOPUS Quartile: Q2 (2022), PhD 2022
23 D. Cholakova, Z. Vinarov, S. Tcholakova, N. Denkov, Self-emulsification in chemical and pharmaceutical technologies, Current Opinion in Colloid & Interface Sci. , vol:59, 2022, pages:101576-0, ISSN (print):1359-0294, doi:10.1016/j.cocis.2022.101576, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.27 - 2021), SCOPUS Quartile: Q1 (2022) 2022
24 D. Cholakova, D. Glushkova, S. Tcholakova, N. Denkov, Cold-Burst Method for Nanoparticle Formation with Natural Triglyceride Oils, Langmuir, vol:37, 2021, pages:7875-7889, doi:10.1021/acs.langmuir.0c02967, Ref, IF, IF (1.04 - 2020), Web of Science Quartile: Q1 (2021), MSc 2021
25 B. Petkova, S. Tcholakova, N. Denkov, Foamability of Surfactant Solutions: Interplay Between Adsorption and Hydrodynamic Conditions, Colloids Surf. A , vol:626, 2021, pages:127009-0, doi:10.1016/j.colsurfa.2021.127009, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.76 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2021), PhD 2021
26 V. Katev, Z. Vinarov, S. Tcholakova, Mechanisms of Drug Solubilization by Polar Lipids in Biorelevant Media, Eur. J. Pharm. Sci., vol:159, 2021, pages:105733-0, doi:10.1016/j.ejps.2021.105733, Ref, IF, IF (0.8 - 2019), Web of Science Quartile: Q1 (2021) 2021
27 N. Denkov, K. Danov, S. Tcholakova, Obituary: Peter A. Kralchevsky, Advances in Colloid and Interface Science, 2021, doi:https://doi.org/10.1016/j.cis.2020.102348, Ref, Web of Science 2021
28 D. Cholakova, M. Lisicki, S. Smoukov, S. Tcholakova, E. Lin, J. Chen, G. De Canio, E. Lauga, Rechargeable self-assembled droplet microswimmers driven by surface phase transitions, NATURE PHYSICS, vol:17, issue:9, 2021, pages:1050-0, ISSN (print):1745-2473, ISSN (online):1745-2481, doi:10.1038/s41567-021-01291-3, Ref, IR , SCOPUS, SJR (9.16 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2021), International 2021
29 N. Politova-Brinkova, M. Hristova, V. Georgiev, S. Tcholakova, N. Denkov, M. Grandl, F. Achenbach, Role of Surfactant Adsorption and Surface Properties for The Efficiency of PDMS-Silica Antifoams, Colloids Surf. A, vol:610, 2021, pages:125747-0, doi:10.1016/j.colsurfa.2020.125747, Ref, IF, IF (0.78 - 2019), Web of Science Quartile: Q1 (2021), International 2021
30 Politova-Brinkova, N., Hristova, M., Georgiev, V, Tcholakova, S., Denkov, N., Grandl, M., Achenbach, F., Role of surfactant adsorption and surface properties for the efficiency of PDMS-silica antifoams, COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS, vol:610, 2021, ISSN (print):0927-7757, ISSN (online):1873-4359, doi:10.1016/j.colsurfa.2020.125747, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.76 - ), SCOPUS Quartile: Q2 (2021), International 2021
31 D. Cholakova, D. Glushkova, Z. Valkova, S. Tsibranska-Gyoreva, K. Tsvetkova, S. Tcholakova, N. Denkov, Rotator phases in hexadecane emulsion drops revealed by X-ray synchrotron techniques, Journal of Colloid and Interface Science, vol:604, 2021 2021
32 Cholakova, Diana, Glushkova, Desislava, Valkova, Zhulieta, Tsibranska-Gyoreva, Sonya, Tsvetkova, Krastina, Tcholakova, Slavka, S Tcholakova, Rotator phases in hexadecane emulsion drops revealed by X-ray synchrotron techniques, JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE, vol:604, 2021, pages:260-271, ISSN (print):0021-9797, ISSN (online):1095-7103, doi:10.1016/j.jcis.2021.06.122 2021
33 S. Tsibranska, A. Ivanova, S. Tcholakova, N. Denkov, Structure and undulations of escin adsorption layer at water surface studied by molecular dynamics, Molecules, vol:26, 2021, pages:6856-6872, Ref, Web of Science, Web of Science Quartile: Q1 (2021), SCOPUS Quartile: Q1 (2021) 2021
34 Vladimir Katev, Sonya Tsibranska-Gyoreva, Zahari Vinarov, Slavka Tcholakova, Supersaturation and Solubilization upon In Vitro Digestion of Fenofibrate Type I Lipid Formulations: Effect of Droplet Size, Surfactant Concentration and Lipid Type, Pharmaceutics , vol:13, issue:8, 2021, doi:https://doi.org/10.3390/pharmaceutics13081287, Ref, IF, IF (6.321 - 2021), Web of Science Quartile: Q1 (2021) 2021
35 S Tcholakova, Gugleva, Viliana, Titeva, Stefka, Ermenlieva, Neli, Tsibranska, Sonya, Tcholakova, Slavka, Rangelov, Stanislav, Momekova, Denitsa, Development and evaluation of doxycycline niosomal thermoresponsive in situ gel for ophthalmic delivery, INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS, vol:591, 2020, ISSN (print):0378-5173, ISSN (online):1873-3476, doi:10.1016/j.ijpharm.2020.120010 2020
36 V. Gugleva, S. Titeva, N. Ermenlieva, S. Tsibranska, S. Tcholakova, S. Rangelov, D. Momekov, Development and Valuation of Doxycycline Niosomal Thermoresponsive in situ Gel for Ophthalmic Delivery, International J. Pharmaceutics, vol:591, 2020, pages:120010-0, doi:10.1016/j.ijpharm.2020.120010 , Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.15 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2020) 2020
37 B. Petkova, S. Tcholakova, M. Chenkova, K. Golemanov, N. Denkov, D. Thorley, S. Stoyanov, Foamability of Aqueous Solutions: Role of Surfactant Type and Concentration, Adv. Colloid Interface Sci., vol:276, 2020, pages:102084-0, doi:10.1016/j.cis.2019.102084, Ref, IR , SCOPUS, SJR (2.27 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2020), International, PhD 2020
38 D. Gazolu-Rusanova, I. Lesov, S. Tcholakova, N. Denkov, B. Ahtchi, Food Grade Nanoemulsions Preparation by Rotor-Stator Homogenization, Food Hydrocolloids, vol:102, 2020, pages:105579-0, doi:10.1016/j.foodhyd.2019.105579 , Ref, IR , SCOPUS, SJR (2.055 - 2018), SCOPUS Quartile: Q1 (2020), International, PhD 2020
39 D. Cholakova, D. Glushkova, S. Tcholakova, N. Denkov, Nanopore and Nanoparticle Formation With Lipids Undergoing Polymorphic Phase Transitions, ASC Nano, vol:14, 2020, pages:8594-8604, doi:doi: 10.1021/acsnano.0c02946, Ref, IR , Web of Science Quartile: Q1 (2020), SCOPUS, SJR (6.13 - 2019), SCOPUS Quartile: Q1 (2020) 2020
40 S. Tsibranska, S. Tcholakova, K. Golemanov, N. Denkov, L. Arnaudov, E. Pelan, S. Stoyanov, Origin of the extremely high elasticity of bulk emulsions, stabilized by Yucca Schidigera saponins, Food Chem., vol:316, 2020, pages:126365-0, doi:10.1016/j.foodchem.2020.126365, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.77 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2020), International, PhD 2020
41 N. Denkov, S. Tcholakova, N. Politova-Brinkova, Physicochemical Control of Foam Properties, Curr. Opin. Colloid Interface Sci., vol:50, 2020, pages:101376-0, doi:10.1016/j.cocis.2020.08.001, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.58 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2020) 2020
42 N. Politova-Brinkova, S. Tsibranska-Gyoreva, S. Tcholakova, N. Denkov, T. Danner, Preparation of TiO2 Nanoparticle Aggregates and Capsules by the 'Two-Emulsion Method, Colloids Interfaces, vol:4, 2020, pages:57-0, doi:10.3390/colloids4040057, Ref, Web of Science, International, PhD 2020
43 Fatmegyul Mustan, Anela Ivanova, Slavka Tcholakova, Nikolai Denkov, Revealing the origin of the specificity of calcium and sodium cations binding to adsorption monolayers of two anionic surfactants, The Journal of Physical Chemistry B, vol:124, 2020, pages:10514-10528, Ref, Web of Science, PhD 2020
44 S. Tsibranska, S. Tcholakova, K. Golemanov, N. Denkov, E. Pelan, S. Stoyanov, Role of Interfacial Elasticity for the Rheological Properties of Saponin-stabilized Emulsions, J. Colloid Interface Sci., vol:564, 2020, pages:264-275, ISSN (print):00219797, ISSN (online):10957103, doi:10.1016/j.jcis.2019.12.108, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.54 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2020), International, PhD 2020
45 D. Gazolu-Rusanova, F. Mustan, Z. Vinarov, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Stoyanov, J. W.J. de Folter, Role of Lysophospholipids on The Interfacial and Liquid Film Properties of Enzymatically Modified Egg Yolk Solutions, Food Hydrocolloids, vol:99, 2020, pages:105319-0, ISSN (print):0268005X, doi:10.1016/j.foodhyd.2019.105319, Ref, IR , SCOPUS, SJR (2.471 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2020), International, PhD 2020
46 Z. Vinarov, G. Gancheva, N. Burdzhiev, S. Tcholakova, Solubilization of itraconazole by surfactants and phospholipid-surfactant mixtures: interplay of amphiphile structure, pH and electrostatic interactions, Journal of Drug Delivery Science and Technology, vol:57, 2020, pages:101688-0, doi:https://doi.org/10.1016/j.jddst.2020.101688, Ref, IF, IF (2.734 - 2019), Web of Science Quartile: Q2 (2020), SCOPUS, SJR ( - 2019), SCOPUS Quartile: Q2 (2020) 2020
47 D. Cholakova, Zh. Valkova, S. Tcholakova, N. Denkov, B. P. Binks, Spontaneous Particle Desorption and "Gorgon" Drop Formation From Particle-Armored Oil Drops Upon Cooling, Soft Matter, vol:16, 2020, pages:2480-2496, doi:doi: 10.1039/c9sm02354b3, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.99 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2020), International, PhD 2020
48 D. Cholakova, N. Denkov, S. Tcholakova, Zh. Valkova, S. Smoukov, Multilayer Formation in Self-Shaping Emulsion Droplets, Langmuir, vol:35, 2019, pages:5484-5495, Ref, Web of Science, Web of Science Quartile: Q1 (2019), SCOPUS Quartile: Q1 (2019), International, PhD 2019
49 S. Tsibranska, A. Ivanova, S. Tcholakova, N. Denkov, Structure of Dense Adsorption Layers of Escin at the Air−Water Interface Studied by Molecular Dynamics Simulations, Langmuir, vol:35, 2019, doi:10.1021/acs.langmuir.9b02260, Ref, IR , Web of Science Quartile: Q1 (2019), SCOPUS, SJR (1.04 - 2020), PhD 2019
50 N. Denkov, S. Tcholakova, D. Cholakova, Surface phase transitions in foams and emulsions, Current Opinion in Colloid and Interface Science, vol:44, 2019, pages:32-47, doi:https://doi.org/10.1016/j.cocis.2019.09.005, Ref, IF (6.271 - 2018), SCOPUS, SJR (1.755 - 2018), SCOPUS Quartile: Q1 (2019), PhD 2019
51 Z. Vinarov, G. Gancheva, V. Katev, S. Tcholakova, Albendazole Solution Formulation via Vesicle-To-Micelle Transition of Phospholipid-Surfactant Aggregates, Drug. Dev. Ind. Pharm., 2018, pages:1130-1138, doi:10.1080/03639045.2018.1438461, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.52 - 2019), SCOPUS Quartile: Q2 (2018) 2018
52 I. Lesov, Z. Valkova, E. Vassileva, G. Georgiev, K. Ruseva, M. Simeonov, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Smoukov, Bottom-Up Synthesis of Polymeric Micro- and Nanoparticles with Regular Anisotropic Shapes, Macromolecules , vol:51, 2018, pages:7456-7462, doi:10.1021/acs.macromol.8b00529, Ref, IR , SCOPUS, SJR (2.243 - 2018), SCOPUS Quartile: Q1 (2018), International, PhD 2018
53 Z. Mitrinova, S. Tcholakova, N. Denkov, Control of Surfactant Solution Rheology Using Medium-Chain Cosurfactants, Colloids and Surfaces A, issue:537, 2018, pages:173-184, doi:10.1016/j.colsurfa.2017.10.018, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2018) 2018
54 Z. Vinarov, P. Dobreva, S. Tcholakova, Effect of Surfactant Molecular Structure on Progesterone Solubilization, J. Drug. Deliv. Sci. Tec. , vol:43, 2018, pages:44-49, doi:10.1016/j.jddst.2017.09.014, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q2 (2018), MSc 2018
55 Z. Vinarov, V. Katev, N. Burdzhiev, S. Tcholakova, N. Denkov, Effect of Surfactant–Bile Interactions on the Solubility of Hydrophobic Drugs in Biorelevant Dissolution Media, Mol. Pharm., vol:559, 2018, pages:5741-0, doi:10.1021/acs.molpharmaceut.8b00884, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2018) 2018
56 M. Hristova, I. Lesov, S. Tcholakova, V. Goletto, N. Denkov, From Pickering Foams to Porous Carbonate Materials: Crack-free Structuring in Drying Ceramics, Colloids Surf. A , vol:552, 2018, pages:142-152, doi:10.1016/j.colsurfa.2018.05.025, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.735 - 2018), SCOPUS Quartile: Q2 (2018), International, PhD 2018
57 Z. Vinarov, V. Katev, D. Radeva, S. Tcholakova, N. Denkov, Micellar Solubilization of Poorly Water-soluble Drugs: Effect of Surfactant and Solubilizate Molecular Structure, Drug. Dev. Ind. Pharm., 2018, pages:677-686, doi:10.1080/03639045.2017.1408642, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.52 - 2019), SCOPUS Quartile: Q2 (2018), MSc 2018
58 J. Penfold, R. K. Thomas, I. Tucker, J. T. Petkov, S. D. Stoyanov, N. Denkov, K. Golemanov, S. Tcholakova, J. R. P. Webster, Saponin Adsorption at the Air−Water Interface Neutron Reflectivity and Surface Tension Study, Langmuir, vol:34, 2018, pages:9540-9547, doi:10.1021/acs.langmuir.8b02158, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2018), International 2018
59 Penfold, J., Thomas, R. K., Tucker, I, Petkov, J. T., Stoyanov, S. D., Denkov, N., Golemanov, K., Tcholakova, S., Webster, J. R. P., Saponin Adsorption at the Air-Water Interface-Neutron Reflectivity and Surface Tension Study, LANGMUIR, vol:34, issue:32, 2018, pages:9540-9547, ISSN (print):0743-7463, doi:10.1021/acs.langmuir.8b02158 2018
60 N. Politova, S. Tcholakova, Zh. Valkova, K. Golemanov, N. D. Denkov, Self-regulation of Foam Volume and Bubble Size during Foaming via Shear Mixinge, Colloids and Surfaces A, vol:539, 2018, pages:18-28, doi:10.1016/j.colsurfa.2017.12.006, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2018), PhD 2018
61 Z. Vinarov, D. Radeva, V. Katev, S. Tcholakova, N. Denkov, Solubilisation of Hydrophobic Drugs by Saponins, Ind. J. Pharm. Sci., vol:80, 2018, pages:709-718, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.21 - 2019), SCOPUS Quartile: Q3 (2018) 2018
62 S Tcholakova, Cholakova, Diana, Valkova, Zhulieta, Tcholakova, Slavka, Denkov, Nikolai, Smoukov, Stoyan K., "Self-Shaping" of Multicomponent Drops, LANGMUIR, vol:33, issue:23, 2017, pages:5696-5706, ISSN (print):0743-7463, doi:10.1021/acs.langmuir.7b01153 2017
63 D. Cholakova, Z. Valkova, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Smoukov, “Self-Shaping” of Multicomponent Drops, Langmuir, 2017, pages:5696-5706, doi:doi: 10.1021/acs.langmuir.7b01153, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2017), International, PhD, MSc 2017
64 N. Politova, S. Tcholakova, S. Tsibranska, N. D. Denkov, K. Muelheims, Coalescence Stability of Water-in-Oil drops: Effects of Drop Size and Surfactant Concentration, Colloids and Surfaces A, vol:531, 2017, pages:32-39, doi:10.1016/j.colsurfa.2017.07.085, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.76 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2017), International, PhD 2017
65 S. Tcholakova, Z. Valkova, D. Cholakova, Z. Vinarov, I. Lesov, N. Denkov, S. Smoukov, Efficient self-emulsification via cooling-heating cycles, Nature Communications, 2017, pages:15012-0, doi:10.1038/ncomms15012, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2017), International, PhD, MSc 2017
66 Nadia Politova, S. Tcholakova, N. Denkov, Factors Affecting the Stability of Water-oil-water Emulsion Films., Colloids Surf. A, vol:522, 2017, pages:608-620, doi:10.1016/j.colsurfa.2017.03.055, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.76 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2017), PhD 2017
67 Zh. Valkova, D. Cholakova, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Smoukov, Mechanisms and Control of Self-Emulsification upon Freezing and Melting of Dispersed Alkane Drops, Langmuir, vol:33, 2017, pages:12155-12170, doi:10.1021/acs.langmuir.7b02048, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2017), International, PhD 2017
68 I. Lesov, S. Tcholakova, M. Kovadjieva, T. Saison, M. Lamblet, N. Denkov, Role of Pickering Stabilization and Bulk Gelation for the Preparation and Properties of Solid Silica Foams., Journal of Colloid and Interface Science, vol:504, 2017, pages:48-57, doi:10.1016/j.jcis.2017.05.036, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.54 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2017), International, PhD 2017
69 S. Tcholakova, F. Mustan, N. Pagureva, K. Golemanov, N. Denkov, E. Pelan, S. Stoyanov, Role of surface properties for the kinetics of bubble Ostwald ripening in saponin-stabilized foams, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2017, pages:16-25, doi:10.1016/j.colsurfa.2017.04.055, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2017), International, PhD 2017
70 Tsibranska, Sonya, Ivanova, Anela, Tcholakova, Slavka, Denkov, Nikolai, Self-Assembly of Escin Molecules at the Air Water Interface as Studied by Molecular Dynamics, LANGMUIR, vol:33, issue:33, 2017, pages:8330-8341, ISSN (print):0743-7463, doi:10.1021/acs.langmuir.7b01719 2017
71 S. Tsibranska, A. Ivanova, S. Tcholakova, N. Denkov, Self-Assembly of Escin Molecules at the Air Water Interface as Studied by Molecular Dynamics, LANGMUIR, vol:33, issue:33, 2017, pages:8330-8341, ISSN (print):0743-7463, doi:10.1021/acs.langmuir.7b01719, Ref, Web of Science 2017
72 D. Cholakova, N. Denkov, S. Tcholakova, I. Lesov, S. Smoukov, Control of Drop Shape Transformations in Cooled Emulsions., Adv. Colloid Interface Sci., 2016, pages:90-107, doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.cis.2016.06.002, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2016), International, MSc 2016
73 N. Pagureva, S. Tcholakova, K. Rusanova, N. Denkov, T. Dimitrova, Factors Affecting the Coalescence Stability of Microbubbles., Colloids Surfaces A, vol:508, 2016, pages:21-29, doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.colsurfa.2016.08.012, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.78 - 2019), SCOPUS Quartile: Q2 (2016), PhD 2016
74 Katerina Stoyanova, Zahari Vinarov, Slavka Tcholakova, Improving ibuprofen solubility by surfactant-facilitated self-assembly into mixed micelles, Journal of Drug Delivery Science and Technology, 2016, doi:10.1016/j.jddst.2016.10.011, Ref, Web of Science, MSc 2016
75 S. Tcholakova, N. Politova, N. Denkov, Kinetics of Drop Breakage and Drop-Drop Coalescence in Turbulent Flow., Biomath Communications, 2016, doi:http://dx.doi.org/10.11145/cb.v3i1.687, PhD 2016
76 N. Denkov, D. Cholakova, S. Tcholakova, S. Smoukov, On the Mechanism of Drop Self-Shaping in Cooled Emulsions., Langmuir, 2016, pages:7985-7991, doi:10.1021/acs.langmuir.6b01626, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2016), International, MSc 2016
77 Z. Mitrinova, S. Tcholakova, N. Denkov, K.P. Ananthapadmanabhan, Role of interactions between cationic polymers and surfactants for foam properties, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, vol:489, 2016, pages:378-391, doi:10.1016/j.colsurfa.2015.10.034, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.76 - 2020), SCOPUS Quartile: Q2 (2016), International, PhD 2016
78 N. Pagureva, S. Tcholakova, K. Golemanov, N. Denkov, E. Pelan, S. Stoyanov, Surface properties of adsorption layers formed from triterpenoid and steroid saponins, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, vol:491, 2016, pages:18-28, doi:10.1016/j.colsurfa.2015.12.001, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2016), International, PhD 2016
79 L. Vinarova, Z. Vinarov, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Stoyanov, A. Lips, The mechanism of lowering cholesterol absorption by calcium studied by using an in vitro digestion model, FOOD & FUNCTION, vol:7, issue:1, 2016, pages:151-163, ISSN (print):2042-6496, ISSN (online):2042-650X, doi:10.1039/c5fo00856e, SCOPUS Quartile: Q1 (2016), International 2016
80 L. Vinarova, Z. Vinarov, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Stoyanov, A. Lips, Мechanism of Lowering Cholesterol Absorption by Calcium Studied by In Vitro Digestion Model, Food & Function, vol:7, 2016, pages:151-163, doi:10.1039/C5FO00856E , Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.15 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2016), International, PhD 2016
81 S. Anachkov, S. Tcholakova, D. Dimitrova, N. Denkov, Narayanan Subrahmaniam, Panchanan Bhunia, Adsorption of linear alkyl benzene sulfonates on oil–water interface: Effects of Na+, Mg2+ and Ca2+ ions , Colloids and Surfaces A, 2015, pages:18-27, Ref, Web of Science, International 2015
82 Anachkov, Svetoslav E., Tcholakova, Slavka, Dimitrova, Dora T., Denkov, Nikolai D., Subrahmaniam, Narayanan, Bhunia, Panchanan, Adsorption of linear alkyl benzene sulfonates on oil-water interface: Effects of Nat(+) Mg2+ and Ca2+ ions, COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS, vol:466, 2015, pages:18-27, ISSN (print):0927-7757, ISSN (online):1873-4359, doi:10.1016/j.colsurfa.2014.10.059 2015
83 L. Vinarova, Z. Vinarov, V. Atanasov, I. Pantcheva, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Stoyanov, Lowering cholesterol bioaccessibility and serum concentrations by saponins: in vitro and in vivo studies, Food Funct., vol:6, issue:2, 2015, pages:501-512, doi:10.1039/c4fo00785a, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.15 - 2020), PhD 2015
84 Vinarova, Liliya, Vinarov, Zahari, Atanasov, Vasil, Pantcheva, Ivayla, Tcholakova, Slavka, Denkov, Nikolai, Stoyanov, Simeon, Lowering of cholesterol bioaccessibility and serum concentrations by saponins: in vitro and in vivo studies, FOOD & FUNCTION, vol:6, issue:2, 2015, pages:501-512, ISSN (print):2042-6496, ISSN (online):2042-650X, doi:10.1039/c4fo00785a 2015
85 L. Vinarova, Z. Vinarov, B. Damyanova, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Stoyanov, Mechanisms of Cholesterol and Saturated Fatty Acid Lowering by Quillaja saponaria Extract, Studied by in vitro Digestion Model. , Food Function, vol:6, issue:215, 2015, pages:1319-1330, doi:10.1039/C4FO01059K , Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2015), PhD 2015
86 F. Mustan, A. Ivanova, G. Madjarova, S. Tcholakova, N. Denkov, Molecular Dynamics Simulation of the Aggregation Patterns in Aqueous Solutions of Bile Salts at Physiological Conditions, J. Phys. Chem. B , vol:119, 2015, pages:15631-15643, doi:10.1021/acs.jpcb.5b07063, Ref, IF, IF (3.187 - ), Web of Science Quartile: Q1 (2015), SCOPUS, SJR ( - 2015), SCOPUS Quartile: Q1 (2015), PhD 2015
87 N. Denkov, S. Tcholakova, I. Lesov, D. Cholakova, S. Smoukov, Self-shaping of oil droplets via the formation of intermediate rotator phases upon cooling, Nature, vol:528, 2015, pages:392-395, doi:10.1038/nature16189, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2015), International, MSc 2015
88 I. Lesov, Slavka Tcholakova, N. D. Denkov, Drying of particle-loaded foams for production of porous materials: mechanism and theoretical modeling , RSC Advances , vol:4, 2014, pages:811-823, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.75 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2014), PhD 2014
89 I. Lesov, S. Tcholakova, N. Denkov, Factors Controlling the Formation and Stability of Foams Used as Precursors of Porous Materials., J. Colloid Interface Sci., том:426, 2014, стр.:9-21, doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.jcis.2014.03.067, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.54 - 2020), SCOPUS Quartile: Q2 (2014), PhD 2014
90 N. D. Denkov, K. G. Marinova, Slavka Tcholakova, Mechanistic understanding of the modes of action of foam control agents, Advances in Colloid and Interface Science, 2014, pages:57-67, Ref, IR , SCOPUS, SJR (2.27 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2014) 2014
91 K. Golemanov, S. Tcholakova, N. Denkov, E. Pelan, S. Stoyanov, The role of the hydrophobic phase in the unique rheological properties of saponin adsorption layers , Soft Matter, 2014, pages:7034-7044, doi:10.1039/C4SM00406J , Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2014), International 2014
92 Z. Mitrinova, Slavka Tcholakova, K. Golemanov, N.D. Denkov, M. Vethamuthu, K.P. Ananthapadmanabhan, Surface and foam properties of SLES + CAPB + fatty acid mixtures: Effect of pH for C12–C16 acids., Colloids and Surfaces A, vol:438, 2013, pages:186-198, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.76 - 2020), SCOPUS Quartile: Q2 (2013), International 2013
93 Z. Mitrinova, S. Tcholakova, J. Popova, N.D. Denkov, B. Dasgupta, K.P. Ananthapadmanabhan, Efficient Control of the Rheological and Surface Properties of Surfactant Solutions Containing C8−C18 Fatty Acids as Cosurfactants., Langmuir, 2013, pages:8255-8265, doi:10.1021/la401291a, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2013), International, PhD, MSc 2013
94 N. D. Denkov, Mitrinova, Z., Tcholakova, S., Popova, Z., Denkov, N., Dasgupta, Bivash R., Ananthapadmanabhan, K. P., Efficient Control of the Rheological and Surface Properties of Surfactant Solutions Containing C8-C18 Fatty Acids as Cosurfactants, LANGMUIR, vol:29, issue:26, 2013, pages:8255-8265, ISSN (print):0743-7463, doi:10.1021/la401291a 2013
95 K. Golemanov, Slavka Tcholakova, N. D. Denkov, E. Pelan, S. D. Stoyanov, Remarkably high surface visco-elasticity of adsorption layers of triterpenoid saponins., Soft Matter, 2013, pages:5738-5752, doi:10.1039/C3SM27950B , Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2013), International 2013
96 R. Petkova, Slavka Tcholakova, N. D. Denkov, Role of polymer–surfactant interactions in foams: Effects of pH and surfactant head group for cationic polyvinylamine and anionic surfactants., Colloids and Surfaces A, vol:438, 2013, pages:174-185, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.76 - 2020), SCOPUS Quartile: Q2 (2013), PhD 2013
97 N. D. Denkov, Mitrinova, Z., Tcholakova, S., Golemanov, K., Denkov, N., Vethamuthu, M., Ananthapadmanabhan, K. P., Surface and foam properties of SLES plus CAPB plus fatty acid mixtures: Effect of pH for C12-C16 acids, COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS, vol:438, issue:SI, 2013, pages:186-198, ISSN (print):0927-7757, ISSN (online):1873-4359, doi:10.1016/j.colsurfa.2012.12.011 2013
98 N. Politova, Slavka Tcholakova, K. Golemanov, N.D. Denkov, M. Vethamuthu, K.P. Ananthapadmanabhan, Effect of Cationic Polymers on Foam Rheological Properties, Langmuir, vol:28, 2012, pages:1115-1126, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2012), International, PhD 2012
99 Z. Vinarov, Y. Petkova, Slavka Tcholakova, N.D. Denkov, S. Stoyanov, E. Pelan, A. Lips, Effects of emulsifier charge and concentration on pancreatic lipolysis. 1. In the absence of bile salts, Langmuir, vol:28, 2012, pages:8127-8139, doi:10.1021/la300366m, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.04 - 2020), PhD, MSc 2012
100 Z. Vinarov, Slavka Tcholakova, B. Damyanova, Y. Atanasov, N. D. Denkov, S. Stoyanov, E. Pelan, A. Lips, Effects of emulsifier charge and concentration on pancreatic lipolysis: 2. Interplay of emulsifiers and biles, Langmuir, vol:28, 2012, pages:12140-12150, doi:10.1021/la301820w, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2012), International, PhD, MSc 2012
101 R. Petkova, Slavka Tcholakova, N. D. Denkov, Foaming and foam stability for mixed polymer-surfactant solutions: Effects of surfactant type and polymer charge, Langmuir, vol:28, 2012, pages:4996-5009, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.04 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2012), PhD 2012
102 Z. Vinarov, L. Petrova, Slavka Tcholakova, N.D. Denkov, S. Stoyanov, A. Lips, In vitro study of triglyceride lipolysis and phase distribution of the reaction products and cholesterol: Effects of calcium and bicarbonate, Food and Function, vol:3, 2012, pages:1206-1220, doi:10.1039/C2FO30085K , Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2012), International, PhD 2012
103 Z. Vinarov, L. Petrova, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Stoyanov, A. Lips, In Vitro Study of Triglyceride Lipolysis and Phase Distribution of the Reaction Products and Cholesterol: Effects of Calcium and Bicarbonate, Food & Function, vol:3, 2012, pages:1206-1220, doi:10.1039/c2fo30085k, Ref, Web of Science, International 2012
104 Z. Vinarov, L. Petrova, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Stoyanov, A. Lips, In vitro study of triglyceride lipolysis and phase distribution of the reaction products and cholesterol: effects of calcium and bicarbonate, Food & Function, vol:3, 2012, pages:1206-1220, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2012), International 2012
105 K. Golemanov, Slavka Tcholakova, N. D. Denkov, E. Pelan, S. Stoyanov, Surface shear rheology of saponin adsorption layers, Langmuir, vol:28, 2012, pages:12071-12084, doi:10.1021/la302150j, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2012), International 2012
106 S Tcholakova, Tcholakova, Slavka, Mitrinova, Zlatina, Golemanov, Konstantin, Denkov, Nikolai D., Vethamuthu, Martin, Ananthapadmanabhan, K. P., Control of Ostwald Ripening by Using Surfactants with High Surface Modulus, LANGMUIR, vol:27, issue:24, 2011, pages:14807-14819, ISSN (print):0743-7463, doi:10.1021/la203952p 2011
107 S. Tcholakova, Z. Mitrinova, K. Golemanov, N.D. Denkov, M. Vethamuthu, K.P. Ananthapadmanabhan, Control of Оstwald ripening by using surfactants with high surface modulus, Langmuir, vol:27, 2011, pages:14807-14819, doi:10.1021/la203952p, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.04 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2011), International, PhD 2011
108 S. Tcholakova, I. Lesov, K. Golemov, N.D. Denkov, S. Judat, R. Engel, T. Danner, Efficient emulsification of viscous oils at high drop volume fraction, Langmuir, vol:27, 2011, pages:14783-14796, doi:10.1021/la203474b, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.04 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2011), International, PhD 2011
109 R. Stanimirova, K. Marinova, Slavka Tcholakova, N.D. Denkov, S. Stoyanov, E. Pelan, Surface rheology of saponin adsorption layers, Langmuir, vol:27, 2011, pages:12486-12498, doi:10.1021/la202860u, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2011), International, PhD 2011
110 N. D. Denkov, Slavka Tcholakova, K. Golemov, A. Lips, Jamming in Sheared Foams and Emulsions, Explained by Critical Instability of the Films between Neighboring Bubbles and Drops, Physical Review Letters , 2009, pages:118302-0, doi:10.1103/PhysRevLett.103.118302, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2009), International 2009
111 N. D. Denkov, Slavka Tcholakova, K. Golemov, K. P. Ananthpadmanabhan, A. Lips, The role of surfactant type and bubble surface mobility in foam rheology, Soft Matter, 2009, pages:3389-3408, doi:10.1039/B903586A , Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.99 - 2020), International 2009
112 K. Golemanov, S. Tcholakova, N. D. Denkov, K. P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Breakup of bubbles and drops in steadily sheared foams and concentrated emulsions, Physical Review E, 2008, pages:51405-0, doi:10.1103/PhysRevE.78.051405, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2008), International, PhD 2008
113 S. Tcholakova, N. D. Denkov, A. Lips, Comparison of solid particles, globular proteins and surfactants as emulsifiers, Physical Chemistry Chemical Physics , vol:10, 2008, pages:1608-1627, doi:10.1039/B715933C , Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.05 - 2020), International 2008
114 K. Golemanov, N. D. Denkov, Slavka Tcholakova, M. Vethamuthu, A. Lips, Surfactant mixtures for control of bubble surface mobility in foam studies, Langmuir, 2008, pages:9956-9961, doi:10.1021/la8015386, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2008), International, PhD 2008
115 S. Tcholakova, N. D. Denkov, K. Golemanov, K. P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Theoretical model of viscous friction inside steadily sheared foams and concentrated emulsions, Physical Review E - Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics , 2008, pages:11405-0, doi:10.1103/PhysRevE.78.011405, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2008), International, PhD 2008
116 N. D. Denkov, Slavka Tcholakova, K. Golemov, K. P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Viscous Friction in Foams and Concentrated Emulsions under Steady Shear, Physical Review Letters, 2008, pages:138301-0, doi:10.1103/PhysRevLett.100.138301, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2008), International, PhD 2008
117 N. Vankova, Slavka Tcholakova, N. D. Denkov, V. Vulchev, I. B. Ivanov, T. Danner, Emulsification in turbulent flow: 1. Mean and maximum drop diameters in inertial and viscous regimes, Journal of Colloid and Interface Science , 2007, pages:363-0, doi:10.1016/j.jcis.2007.03.059, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.54 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2007), International, PhD 2007
118 N. Vankova, Slavka Tcholakova, N. D. Denkov, V. Vulchev, T. Danner, Emulsification in turbulent flow: 2. Breakage rate constants, Journal of Colloid and Interface Science, 2007, pages:612-0, doi:10.1016/j.jcis.2007.04.064, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.54 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2007), International, PhD 2007
119 Slavka Tcholakova, N. Vankova, N. D. Denkov, T. Danner, Emulsification in turbulent flow: 3. Daughter drop-size distribution, Journal of Colloid and Interface Science, 2007, pages:570-0, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.54 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2007), International, PhD 2007
120 Slavka Tcholakova, N. D. Denkov, I. B. Ivanov, B. Campbell, Coalescence stability of emulsions containing globular milk proteins, Advances of Colloid and Interface Science, 2006, pages:259-293, Ref, IR , SCOPUS, SJR (2.27 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2006), International 2006
121 S. Tcholakova, N. D. Denkov, D. Sidzhakova, B. Campbell, Effect of thermal treatment, ionic strength, and pH on the short and long-term coalescence stability of Beta-lactoglobulin emulsions, Langmuir, 2006, pages:6042-6052, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.04 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2006), International 2006
122 S Tcholakova, Tcholakova, Slavka, Denkov, Nikolai D., Sidzhakova, Doroteya, Campbell, Bruce, Effect of thermal treatment, ionic strength, and pH on the short-term and long-term coalescence stability of beta-lactoglobulin emulsions, LANGMUIR, vol:22, issue:14, 2006, pages:6042-6052, ISSN (print):0743-7463, doi:10.1021/la0603626 2006
123 N. D. Denkov, S. Tcholakova, K. Golemov, V. Subramanian, A. Lips, Foam-wall friction: Effect of air volume fraction for tangentially immobile bubble surface, Colloids and Surfaces A, 2006, pages:329-347, Ref, Web of Science, International, PhD 2006
124 K. Golemanov, Slavka Tcholakova, P. Kralchevsky, K. P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Latex-Particle-Stabilized Emulsions of Anti-Bancroft Type, Langmuir, 2006, pages:4968-4977, doi:10.1021/la0603875, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.04 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2006), International, PhD 2006
125 H. Steiner, R. Teppner, G. Brenn, N. Vankova, S. Tcholakova, N. Denkov, Numerical simulation and experimental study of emulsification in a narrow-gap homogenizer, Chemical Engineering Science, 2006, pages:5841-5855, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2006), International, PhD 2006
126 K. Golemanov, Slavka Tcholakova, N. D. Denkov, T. Gurkov, Selection of surfactants for stable paraffin-in-water dispersions, undergoing solid-liquid transition of the dispersed particles, Langmuir, 2006, pages:3560-0, doi:10.1021/la053059y, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.04 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2006), PhD 2006
127 Slavka Tcholakova, N. D. Denkov, D. Sidzhakova, I. B. Ivanov, B.Campbell, Effects of electrolyte concentration and pH on the coalescence stability of beta-lactoglobulin emulsions: Experiment and interpretation., Langmuir, 2005, pages:4842-0, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.04 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2005), International 2005
128 Marinova, KG, Christova, D, Tcholakova, S, Efremov, E, Denkov, ND, Hydirophobization of glass surface by adsorption of poly(dimethylsiloxane), LANGMUIR, vol:21, issue:25, 2005, pages:11729-11737, ISSN (print):0743-7463, doi:10.1021/la051690t 2005
129 Marinova, KG, Christova, D, Tcholakova, S, Efremov, E, Denkov, ND, Hydirophobization of glass surface by adsorption of poly(dimethylsiloxane), LANGMUIR, vol:21, issue:25, 2005, pages:11729-11737, ISSN (print):0743-7463, doi:10.1021/la051690t 2005
130 K. G. Marinova, D. Christova, S. Tcholakova, E. Efremov, N. D. Denkov, Hydrophobization of Glass Surface by Adsorption of Poly(dimethylsiloxane), Langmuir, 2005, pages:11729-0, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2005) 2005
131 Slavka Tcholakova, N. D. Denkov, I. B. Ivanov, R. Marinov, Evaluation of short-term and long-term stability of emulsions by centrifugation and NMR, Bulg. J. Phys. , 2004, стр.:96-110 2004
132 P. S. Denkova, Slavka Tcholakova, N. D. Denkov, K. D. Danov, B. Campbell, C. Shawl, D. Kim, Evaluation of the Precision of Drop-Size Determination in Oil/Water Emulsions by Low Resolution NMR Spectroscopy, Langmuir, vol:20, issue:26, 2004, pages:11402-11413, doi:10.1021/la048649v, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.04 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2004), International 2004
133 Slavka Tcholakova, N. D. Denkov, T. Danner, Role of surfactant type and concentration for the mean drop size during emulsification in turbulent flow, Langmuir, 2004, pages:7444-0, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2004), International 2004
134 Slavka Tcholakova, N. D. Denkov, D. Sidzhakova, I. B. Ivanov, B. Campbell, Interrelation between drop size and protein adsorption at various emulsification conditions, Langmuir, 2003, pages:5640-0, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2003) 2003
135 K. G. Marinova, Slavka Tcholakova, N. D. Denkov, S. Roussev, M. Deruelle, Model studies on the mechanism of deactivation (exhaustion) of mixed oil-silica antifoams, Langmuir, 2003, стр.:3084-0, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2003) 2003
136 Slavka Tcholakova, N. D. Denkov, I. B. Ivanov, B. Campbell, Coalescence in Beta-Lactoglobulin-stabilized emulsions: Effects of protein adsorption and drop size, Langmuir, 2002, pages:8960-0, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.04 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2002), International 2002
137 A. Hadjiiski, Slavka Tcholakova, I. B. Ivanov, T. D. Gurkov, E. Leonard, Gentle Film Trapping Technique with Application to Drop Entry Measurements, Langmuir, 2002, pages:127-138, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.04 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2002), International 2002
138 K. G. Marinova, N. D. Denkov, Slavka Tcholakova, M. Deruelle, Model Studies of the Effect of Silica Hydrophobicity on the Efficiency of Mixed Oil-Silica Antifoams, Langmuir, 2002, стр.:8761-0, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2002), в сътрудничество с чуждестранни учени 2002
139 N. D. Denkov, Slavka Tcholakova, K. G. Marinova, A. Hadjiiski, Role of oil spreading for the efficiency of mixed oil-solid antifoams, Langmuir, 2002, pages:5810-5817, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2002) 2002
140 A. Hadjiiski, Slavka Tcholakova, N. D. Denkov, P. Durbut, G. Broze, A. Mehreteab, Effect of Oily Additives on Foamability and Foam Stability: 2. Entry Barriers, Langmuir, 2001, pages:7011-0, Ref, IR , SCOPUS, SJR (2.038 - 2001), SCOPUS Quartile: Q1 (2001), International 2001
141 Slavka Tcholakova, N. D. Denkov, R. Borwankar, B. Campbell, Van der Waals interaction between two truncated spheres covered by a uniform layer (deformed drops, vesicles, or bubbles), Langmuir, 2001, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 2001
Статия в поредица
Cholakova, Diana, Tcholakova, Slavka, Denkov, Nikolai, Polymorphic Phase Transitions in Bulk Triglyceride Mixtures, CRYSTAL GROWTH & DESIGN, 2023, ISSN (print):1528-7483, ISSN (online):1528-7505, doi:10.1021/acs.cgd.2c01021 2023
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 N. Denkov, S. Tcholakova, I. Lesov, FROM FOAMED SUSPENSIONS TO FUNCTIONAL POROUS MATERIALS, Международна научна конференция “УНИТЕХ’18” – Габрово, 2018, pages:501-505, ISSN (online):2603-378X 2018
2 Slavka Tcholakova, I. Lesov, K. Golemov, N.D. Denkov, S. Judat, Drop size in concentrated emulsions, obtained by rotor-stator homogenization, 5th World Congress on Emulsions, Lyon 2010, 2010, International, PhD 2010
3 Slavka Tcholakova, N. D. Denkov, D. Hristova, M. Deruelle, Emulsification and emulsion stability of silica-charged silicone oils, 5th World Congress on Emulsions, Lyon 2010, 2010 2010
4 N. Denkov, Slavka Tcholakova, K. Golemov, A. Lips, Viscous friction in sheared concentrated emulsions and foams, 5th World Congress on Emulsions, Lyon 2010, 2010 2010
5 N. D. Denkov, S. Tcholakova, K. Golemov, T. Hu, A. Lips, Theoretical model of viscous friction inside steadily sheared foams and concentrated emulsions, AIP Conference Proceedings, 2008, pages:902-904, Ref, International 2008
6 N. D. Denkov, Slavka Tcholakova, I. B. Ivanov, Globular proteins as emulsion stabilizers - similarities and differences with surfactants and solid particles, 4th World Congress on Emulsions, Lyon 2006, 2006 2006
7 Slavka Tcholakova, N. Vankova, N. D. Denkov, I. B. Ivanov, T. Danner, Kinetics of Drop Breakup During Emulsification in Turbulent Flow, Proceedings of the 4th World Congress on Emulsions, Lyon, France, 2006, 2006, PhD 2006
8 Ivanov, IB, Denkov, ND, Marinova, KG, Tcholakova, SS, Gurkov, TD, Role of the surface coverage for the stability of drops and bubbles., ABSTRACTS OF PAPERS OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, vol:225, 2003, ISSN (print):0065-7727 2003
9 Slavka Tcholakova, N. D. Denkov, I. B. Ivanov, B. Campbell, Coalescence in protein stabilized emulsions, Third World Congress on Emulsions, Lyon 2002, 2002 2002
10 N. D. Denkov, K. G. Marinova, Slavka Tcholakova, M. Deruelle, Mechanism of foam destruction by emulsions of PDMS-silica mixtures, Third World Congress on Emulsions, Lyon 2002, 2002 2002
11 N. D. Denkov, Slavka Tcholakova, I. B. Ivanov, B. Campbell, Methods for Evaluation of Emulsion Stability at a Single Drop Level., Proceedings of Third World Congress on Emulsions, September, 2002, Lyon, France, 2002, в сътрудничество с чуждестранни учени 2002
12 A. Hadjiiski, N. D. Denkov, Slavka Tcholakova, I. B. Ivanov, Role of Entry Barriers in the Foam Destruction by Oil Drops., Adsorption and Aggregation of Surfactants in Solution, редактор/и:K. Mittal, D. Shah, издателство:Marcel Dekker: New York, 2002, стр.:465-500 2002
13 I. B. Ivanov, E. Basheva, Th. D. Gurkov, A. Hadjiiski, L. Arnaudov, N. Vassileva, Slavka Tcholakova, B. Campbell, Stability of oil-in-water emulsions containing protein, Food Colloids: Fundamentals of formulation, editor/s:E. Dickinson and R. Miller, Publisher:Royal Society of Chemistry, Cambridge, 2001, pages:73-90, Ref, International 2001
Студия в сборник (на конференция и др.)
Hadjiiski, AD, Denkov, ND, Tcholakova, SS, Ivanov, IB, Role of entry barriers in foam destruction by oil drops, ADSORPTION AND AGGREGATION OF SURFACTANTS IN SOLUTION, vol:109, 2003, pages:465-500, ISBN:0-8247-0843-1 2003
Участие в конференция
1 Пленарен доклад, Slavka Tcholakova, Nikolai Denkov, Zlatina Mitrinova, Co-surfactants as Powerful Tool for Optimization of the Formulation Properties 2023
2 Секционен доклад, Мартин Пантов, Д. Чолакова, С. Чолакова, Н. Денков, Характеризиране на структурата на ротаторни фази в смеси от алкани 2023
3 Постер, V. Yordanova, Z. Mitrinova, S. Tcholakova, The effect of the co-ions on the rheology of SLES 1EO solutions 2023
4 Пленарен доклад, Slavka Tcholakova, Nikolai Denkov, Physicochemical control of foam and emulsion properties 2023
5 Секционен доклад, S. Tcholakova, N.Denkov, Formation and rheology of emulsions and nanoemulsions 2023
6 Секционен доклад, Анита Бисерова, Д. Чолакова, С. Чолакова, Н. Денков, Деформиране на триглицеридни емулсионни капки при охлаждане 2023
7 Секционен доклад, Z. Mitrinova, S. Tcholakova, Effect of essential oils on mixed surfactant systems rheological behavior 2023
8 Секционен доклад, D. Cholakova, S. Tcholakova, N. Denkov, Spontaneous shaping, bursting and swimming observed with active emulsion drops undergoing phase transitions 2023
9 Секционен доклад, Дилек Газолу-Русанова, Елиот Борн, Моника Христова, Златина Митринова, Славка Чолакова, Влияние на сърфактантите върху реологичното поведение на кремове 2023
10 Постер, Lora Manova, L. Vinarova, S. Tcholakova, Z. Vinarov, Effect of lipid formulation excipients on fenofibrate solubilization during in vitro digestion 2023
11 Секционен доклад, S. Tcholakova, N.Denkov, Formation and rheology of emulsions and nanoemulsions 2023
12 Секционен доклад, L. Vinarova, N. Adamov, C. Tistaert, J. Bevernage, S. Tcholakova, Z. Vinarov, Effect of lipid molecular structure on aggregate formation and drug solubilization in simulated intestinal fl uids 2023
13 Постер, S. Iliev, S. Tsibranska, S. Tcholakova, A. Ivanova, N. Denkov, Hexadecane secrets unveiled: from liquid to crystalline and in-between 2023
14 Постер, A. Todorova, D. Cholakova, S. Tcholakova, N. Denkov, Rheological characteristics of bulk rotator phases of linear alkanes 2023
15 Секционен доклад, Tеодор Боянов, Владимир Петков, Антоанета Трендафилова, Захари Винаров, Славка Чолакова, Изследване на разтварянето на екстракт от Жълт кантарион в ин витро стомашно-чревна среда 2023
16 Секционен доклад, Лора Манова, Л. Винарова, С. Чолакова, З. Винаров, Роля на носителите в липидни формулировки върху солюбилизацията на фенофибрат в мицели на жлъчни киселини 2023
17 Постер, Nevena Pagureva, M. Hristova, Z. Mitrinova, N. Burdziev, S.Tcholakova, Rheological properties and phase behavior of Sucrose Palmitate at different temperatures 2023
18 Постер, F. Mustan, P. Borisov, Z. Mitrinova, S. Tcholakova, Escin as nonionic and anionic surfactant:effect of electrolytes on the solution properties 2023
19 Секционен доклад, Йоана Петрова, В. Петков, Л. Винарова, Г. Михов, С. Чолакова, З. Винаров, Методи за енкапсулиране на протеин в полиестерамиден полимер 2023
20 Постер, V. Georgiev, K. Stefanova, Z. Mitrinova, S. Tcholakova, Effect of glycerol on stability and formation of foams 2023
21 Секционен доклад, Фатмегюл Мустан, Петър Борисов, Златина Митринова, Славка Чолакова, Есцинови формулировки: влияние на pH и концентрацията на електролит върху реологията на разтворите 2023
22 Секционен доклад, И. Лесов, Христо Александров, Б. Иванов, Д. Девалоапие, С. Чолакова, Кинетика на разтваряне на мехурчета под налягане – роля на наноструктурата на дисперсията 2023
23 Секционен доклад, Славка Чолакова, Вяра Йорданова, Златина Митринова, Влияние на противойоните и ко-йоните върху реологичното поведение на смеси от сърфактанти 2023
24 Секционен доклад, Стефани Паскова, М. Темелска, Д. Газолу-Русанова, С. Чолакова, Роля на разтворителя върху почистващото действие на повърхностно-активните вещества 2023
25 Секционен доклад, S. Anachkov, P. Petrova, S. Tcholakova, Rheology of anionic/zwitterionic mixtures: Co-ion effects 2023
26 Секционен доклад, Петър Борисов, Ф. Мустан, З. Митринова, С. Чолакова, Есцин като нейонен и анионен сърфактант: Ефект от концентрацията на електролит и pH върху реологията и повърхностните свойства на разтвори 2023
27 Постер, P. Borisov, F. Mustan, Z. Mitrinova, S. Tcholakova, Escin as nonionic and anionic surfactant: effect of pH and electrolytes on the solution rheology 2023
28 Секционен доклад, L. Vinarova, Christophe Tistaert, J. Bevernage, S. Tcholakova, Z. Vinarov, Effect of lipid molecular structure on aggregate formation and drug solubilization in simulated intestinal fluids 2023
29 Секционен доклад, Теодор Боянов, Л. Винарова, К. Тистаерт, Ян Бевернаж, С. Чолакова, З. Винаров, Солюбилизация на хидрофобни вещества в колоидни агрегати в моделни чревни течности 2023
30 Секционен доклад, Александра Тодорова, Д. Чолакова, С. Чолакова, Н. Денков, Реологично характеризиране на свойствата на поликристални липиди 2023
31 Постер, I. Lesov , H. Alexandrov, B. Ivanov, J. Delavoipiere, S. Tcholakova, Kinetics of bubbles dissolution under pressure role of dispersion nanostructure 2023
32 Постер, D. Foteva, I.Pantcheva, S. Tcholakova, S. Anachkov, Biocidal action of Zn and syndet against Gram-positive bacteria 2023
33 Постер, T. Boyanov, L. Vinarova, C. Tistaert, J. Bevernage, S. Tcholakova, Z. Vinarov, Role of lipophilicity for solubilization of neutral and charged drugs in simulated intestinal fluids 2023
34 Секционен доклад, Златина Митринова, Славка Чолакова, Влияние на етеричните масла върху реологичното поведение на смеси от сърфактанти 2023
35 Постер, D. Foteva, S. Tcholakova, S. E. Anachkov, I. Pantcheva, Biocidal action of Zn and syndet formulations against Gram-positive bacteria 2023
36 Секционен доклад, Вяра Йорданова, З. Митринова, С. Чолакова, Влияние на койоните върху реологията на разтвори на натриев додецил етер сулфат 2023
37 Постер, I. Lesov , H. Alexandrov , B. Ivanov, J. Delavoipiere, S. Tcholakova, Kinetics of bubbles dissolution under pressure role of dispersion nanostructure 2023
38 Секционен доклад, Васил Георгиев, Кр. Стефанова, З. Митринова, С. Чолакова, Ефект от добавянето на глицерол върху пенливостта и пенната стабилност 2023
39 Секционен доклад, Поля Иванова, Л. Винарова, Т. Боянов, К. Тистаерт, Ян Бевернаж, С. Чолакова, З. Винаров, Солюбилизация на хидрофобни лекарствени вещества в моделни чревни течности: ефект от вида на липидите 2023
40 Постер, Nadya Politova-Brinkova, Hristina Mircheva, Nikoletta Fotaki, Slavka Tcholakova, Zahari Vinarov, Drug dissolution modelling based on computational fluid dynamics 2023
41 Секционен доклад, Владимир Петков, З. Винаров, С. Чолакова, Стабилизиране на преситени разтвори на глибенкламид с помощта на целулозни полимери и жлъчни киселини 2023
42 Секционен доклад, Лилия Винарова, Лора Манова, Вася Банкова, Захари Винаров, Славка Чолакова, Разработване на прототипи на продукти на базата на прополисов екстракт 2023
43 Секционен доклад, Лилия Винарова, Лора Манова, Захари Винаров, Славка Чолакова, Разработване на прототип на продукт на базата на екстракт от прополис 2022
44 Секционен доклад, И. Лесов, Д. Глушкова, Д. Чолакова, М. Георгиев, С. Чолакова, С. Смуков, Н. Денков, Проточен реактор за получаване на наноемулсии и наносуспензии от триглицериди 2022
45 Секционен доклад, Fatmegyul Mustan-Borisova, Nadya Politova-Brinkova, Zahari Vinarov, Damiano Rosseti, Pip Rayment, Slavka Tcholakovaа, INTERPLAY BETWEEN BULK AGRREGATES, SURFACE PROPERTIES AND FOAM STABILIZATION AT HIGH SUGAR CONCENTRATION 2022
46 Постер, I. Lesov, M. Hristova, S.Tcholakova, L. Mihaylov, N. Denkov, Role of particles size on the cohesive strength of non-sintered (green) ceramics 2022
47 Секционен доклад, Liliya Vinarova, Nikolay Adamov, Christophe Tistaert, Jan Bevernage, Slavka Tcholakova, Zahari Vinarov, Effect of lipid molecular structure on aggregate formation and drug solubilization in simulated intestinal fluids 2022
48 Постер, D. Gazolu -Rusanova, Z. Mitrinova, I. Lesov, S. Tcholakova, Essential oil micro and nanoemulsions formation, assisted by food grade preservatives 2022
49 Секционен доклад, V. Georgiev, N. Genchev, Z. Mitrinova, N. Denkov, A. Gers-Barlags, G. Jaunky, S. Tcholakova, Foamability of polyvinyl alcohol solution and efficiency of antifoam agent 2022
50 Секционен доклад, I. Lesov, D. Glushkova, D. Cholakova, M. Georgiev, S. Tcholakova, S. Smoukov, N. Denkov, Flow reactor for preparation of lipid nanoemulsions and nanosuspensions via temperature variations 2022
51 Секционен доклад, С. Чолакова, С. Цибранска-Гьорева, Ф. Мустан-Борисова, П. Борисов, Н. Денков, Повърхностни, пенообразуващи и емулгираци свойства на сапонинови сърфактанти 2022
52 Секционен доклад, Fatmegyul Mustan-Borisova, Zlatina Mitrinova, Petar Borisov, Slavka Tcholakova, ESCIN AS NONIONIC AND ANOINIC SURFACTANT: EFFECT OF ELECTROLYTES ON THE SOLUTION PROPERTIES 2022
53 Присъствие, Захари Винаров, Владимир Петков, Славка Чолакова, Разработване на аморфни форми на активно вещество чрез разпръсквателно сушене 2022
54 Постер, Z. Mitrinova, Zh. Vаlkova, N. Denkov, S. Tcholakova, Interplay between cosurfactant and electrolyte for the rheological behavior of mixed surfactant system 2022
55 Секционен доклад, K. Rusanova, K.Golemanov, S. Tcholakova, N. Denkov, Role of surface rhelogical properties for dynamics of film thinning 2022
56 Постер, K. Rusanova, K.Golemanov, S. Tcholakova, N. Denkov, Role of surface rhelogical properties for dynamics of film thinning 2022
57 Секционен доклад, V. Georgiev, N. Genchev, Z. Mitrinova, N. Denkov, A. Gers-Barlags, G. Jaunky, S. Tcholacova, Foamability of polyvinyl alcohol solution and efficiency of antifoam agent 2022
58 Постер, P. Petrova, S. Tcholakova, S. Anachkov, Rheology of anionic/zwitterionic mixtures: Co-ion effects 2022
59 Секционен доклад, Златина Митринова, Жулиета Вълкова, Славка Чолакова, Николай Денков, Влияние на ко-сърфактанта и електролита върху реологичното поведение на мицеларни разтвори от смеси на ПАВ 2022
60 Пленарен доклад, Славка Чолакова, Interfacial, foaming and emulsion properties of natural surfactants saponins 2022
61 Секционен доклад, S. Tsibranska, S. Iliev, A. Ivanova, S. Tcholakova, N. Denkov, Monitoring freezing at surfactant-stabilized hexadecane/water interface by molecular dynamics 2022
62 Секционен доклад, Дилек Газолу-Русанова, Иван Лесов, Златина Митринова, Славка Чолакова, Получаване на микро и наноемулсии на етерични масла с помощта на хранителни консерванти 2022
63 Секционен доклад, Z. Vinarov, S. Tcholakova, N. Denkov, Colloids and interfaces: the missing link in understanding how advanced oral formulations improve drug absorption 2022
64 Секционен доклад, D. Cholakova, S. Tcholakova, N. Denkov, Drop self-shaping, self-bursting and swimming: simple non-living system which enlivens upon temperature variations 2022
65 Секционен доклад, К. Цветкова, Д. Чолакова, С. Чолакова, Н. Денков, Реологични свойства на ротаторни фази от линейни алкани 2021
66 Пленарен доклад, D. Cholakova, D. Glushkova, S. Tcholakova, N. Denkov, Spontaneous nanoparticles formation with lipids undergoing polymorphic phase transitions 2021
67 Секционен доклад, Д. Кръстев, З. Винаров, В. Атанасов, С. Чолакова, Н. Денков, In vitro модел за определяне разпределението на лекарствени продукти между моделна плазма и липидна емулсия 2021
68 Постер, F. Mustan, A. Ivanova, S. Tcholakova, N. Denkov, Revealing the origin of the specificity of counterion binding to adsorption monolayers of anionic surfactants 2021
69 Постер, D. Glushkova, D. Cholakova, K. Tsvetkova, A. Biserova, S. Tcholakova, N. Denkov, Shape stability vs shapes in motion: the role of the surfactant adsorption layer 2021
70 Секционен доклад, Ст. Илиев, С. Цибранска, А. Иванова, С. Чолакова, Н. Денков, Моделиране на кристализация на хексадекан в обем и на фазова граница с молекулна динамика 2021
71 Постер, S. Iliev, A. Ivanova, S. Tcholakova, N. Denkov, Modelling rotator phases of alkane-containing systems 2021
72 Постер, S. Tsibranska, A. Ivanova, S. Tcholakova, N. Denkov, Molecular dynamics simulation of surfactant-stabilized hexadecane-water interface upon cooling 2021
73 Секционен доклад, Z. Mitrinova, H. Alexandrov, S. Tcholakova, N. Denkov, Effect of counter-ions on the rheological properties of mixed surfactant systems 2021
74 Секционен доклад, D. Cholakova, K. Tsvetkova, S. Tcholakova, N. Denkov, Rheological properties of the rotator phases of alkanes 2021
75 Секционен доклад, Fatmegyul Mustan-Borisova, Nadya Politova-Brinkova, Zahari Vinarov, Damiano Rosseti, Pip Rayment, Slavka Tcholakova, INTERPLAY BETWEEN BULK AGRREGATES, SURFACE PROPERTIES AND FOAM STABILIZATION AT HIGH SUGAR CONCENTRATION 2021
76 Секционен доклад, М. Пантов, Д. Глушкова, Д. Чолакова, С. Чолакова, Н. Денков, Спонтанно нанофрагментиране и получаване на двукратни емулсии от моделни триглицеридни смеси 2021
77 Пленарен доклад, Diana Cholakova, Desislava Glushkova, Slavka Tcholakova and Nikolai Denkov, Spontaneous nanoparticle formation with lipids undergoing polymorphic phase transitions 2021
78 Постер, D. Cholakova, K. Tsvetkova, S. Tcholakova, N. Denkov, Rheological properties of rotator and crystalline phases of alkanes 2021
79 Секционен доклад, Fatmegyul Mustan-Borisova, Anela Ivanova, Slavka Tcholakova, Molecular dynamics simulations of fenofibrate solubilization into bile salt and fatty acids micelles 2021
80 Секционен доклад, Васил Георгиев, Никола Генчев, Златина Митринова, Николай Денков, Славка Чолакова, Ефект от силиконовият антипенителвърху пени, стабилизирани от разтвори на поливинил алкохоли 2021
81 Секционен доклад, А. Бисерова, К. Цветкова, Д. Глушкова, Д. Чолакова, С. Чолакова, Н. Денков, Изследване стабилността на формите на несферични алканови капки 2021
82 Секционен доклад, F. Mustan, A. Ivanova, S. Tcholakova, N. Denkov, Revealing the origin of the specificity of calcium and sodium cations binding to adsorption monolayers of two anionic surfactants 2021
83 Секционен доклад, Д. Глушкова, Д. Чолакова, С. Чолакова, Н. Денков, Образуване на метастабилни ротаторни фази в хексадеканови капки 2021
84 Постер, K. Tsvetkova, D. Cholakova, S. Tcholakova, N. Denkov, Rheological properties of rotator and crystalline phases of alkanes 2021
85 Секционен доклад, Vladimir Katev, Zahari Vinarov, Slavka Tcholakova, N. Denkov, Effect of lipid digestion products and phospholipids on fenofibrate solubility in biorelevant media 2020
86 Постер, Desislava Glushkova, Diana Cholakova, Slavka Tcholakova, Nikolai Denkov, Zhulieta Valkova, Stoyan K. Smoukov, Multilayer formation in “self-shaping” drops: X-ray characterization 2019
87 Секционен доклад, Slavka Tcholakova, Nikolai Denkov, Efficient methods for preparation of emulsions and nanoemulsions 2019
88 Пленарен доклад, N. Denkov, D. Cholakova, S. Tcholakova and S. K. Smoukov, Self-shaping droplets: from spheres to platelets with flagella 2019
89 Секционен доклад, Sonya Tsibranska, Anela Ivanova, Slavka Tcholakova, Nikolai Denkov, Structure of dense adsorption layers of escin at the air-water interface studied by molecular dynamics simulations 2019
90 Секционен доклад, S.K. Smoukov, N. Denkov, D. Cholakova, S.Tcholakova, I.Lesov, Zh.Valkova, A.Khaldi, T.Wang, DROPLET ROBOTICS – EMERGING BOTTOM-UP INTELLIGENCE 2019
91 Секционен доклад, Vladimir Katev, Zahari Vinarov, Denica Radeva, Slavka Tcholakova, Nikolai Denkov, Solubility of fenofibrate in human gastro-intestinal tract model 2019
92 Секционен доклад, Fatmegyul Mustan, Nadya Politova, Zahari Vinarov, Slavka Tcholakova, Damiano Rosseti, Pip Rayment, Surface and foam propertis of nonionic surfactants at high sucrose concentration 2019
93 Постер, S. Tsibranska-Gyoreva, S. Tcholakova, K. Golemanov, N. Denkov, E. Pelan, S. Stoyanov, Extremely high elasticity of emulsions, stabilized by yucca schidigera saponins 2019
94 Секционен доклад, Diana Cholakova, Zhulieta Valkova, Nikolai Denkov, Slavka Tcholakova, Stoyan K. Smoukov, Symmetry break in emulsion droplets of mixed alkanes upon cooling 2019
95 Пленарен доклад, N. Denkov, D. Cholakova, S. Tcholakova, S. Smoukov, Self-shaping and self-fragmentation of droplets in cooled emulsions: a new approach for fabrication of micro- and nanoparticles of various shapes 2019
96 Секционен доклад, Nikolai Denkov, Slavka Tcholakova, Protein-stabilized emulsions and nanoemulsions 2019
97 Постер, Fatmegyul Mustan, Nadya Politova, Zahari Vinarov, Slavka Tcholakova, Damiano Rosseti, Pip Rayment, Surface properties of nonionic surfactants at high sucrose concentration 2019
98 Секционен доклад, Diana Cholakova, Nikolai D. Denkov, Slavka Tcholakova, Ivan Lesov, Zhulieta Valkova, Stoyan K. Smoukov, Self-Shaping Droplets 2019
99 Секционен доклад, Z. Vinarov, V. Katev, N. Burdzhiev, S. Tcholakova, N. Denkov, Impact of Surfactant−Bile Interactions on the Solubility of Hydrophobic Drugs in Biorelevant Dissolution Media 2019
100 Секционен доклад, Fatmegyul Mustan, Anela Ivanova, Slavka Tcholakova, Effect of Ca2+ on the kinetics of adsorption of LAS and SLES molecules studied by molecular dynamics 2019
101 Секционен доклад, Zh. Valkova, D. Cholakova, S. Tcholakova, N. Denkov, S. K. Smoukov, Multilayer formation in Self-Shaping emulsion droplets 2019
102 Постер, F. Mustan, N. Politova-Brinkova, Z. Vinarov, S. Tcholakova, D. Rossetti, P. Rayment, Surface properties of nonionic surfactant solutions at high sugar concentration 2019
103 Постер, Делян Кръстев, Захари Винаров, Анет Мюлерц, Слaвка Чолакова, Мембранна проницаемост на фенофибрат солюбилизиран в мицели на сърфактанти 2019
104 Секционен доклад, Zhulieta Valkova, Diana Cholakova, Slavka Tcholakova, Nikolai Denkov, Stoyan Smoukov, Self-emulsification and nano-emulsion formation via cooling-heating cycles 2019
105 Пленарен доклад, Slavka Tcholakova, Formation, stability and flow properties of foams 2018
106 Секционен доклад, Slavka Tcholakova, Nikolai Denkov, Shear and dilatational viscoelasticity of saponin adsorption layers 2018
107 Секционен доклад, Славка Чолакова, Control of drop shape transformations in cooled emulsions 2018
108 Секционен доклад, N. Denkov, S. Tcholakova, N. Politova, Z. Valkova, Self-regulation of foam volume and bubble size during foaming via shear mixing 2018
109 Пленарен доклад, Slavka Tcholakova, Emulsions and microemulsions 2018
110 Пленарен доклад, N. Denkov, S. Tcholakova, I. Lesov, From foamed suspensions to functional porous materials 2018
111 Секционен доклад, S. Tcholakova, N. Denkov, Role of polymer-surfactant interactions for foam properties 2018
112 Секционен доклад, Nikolai Denkov, Slavka Tcholakova, Control of surfactant solution rheology using medium-chain cosurfactants 2018
113 Секционен доклад, Slavka Tcholakova, I. Lesov, N. Denkov, Preparation of porous materials by using direct foaming method 2017
114 Секционен доклад, N. Denkov, S. Tcholakova, D. Cholakova, I. Lesov, Zh. Valkova S. K. Smoukov, Self-shaping droplets: from spheres to platelets with “flagella” 2017
115 Постер, Borislava Damyanova, Slavka Tcholakova, Nikolai Denkov, Influence of the hydrodynamic conditions, surfactant type and surfactant concentration on solution foaminess 2017
116 Секционен доклад, Slavka Tcholakova, Nikolai Denkov, Kinetics of drop breakage and drop-drop coalescence in turbulent flow 2017
117 Постер, N. Politova, S. Tcholakova, N.D. Denkov, Factors affecting the stability of water-oil-water emulsion films 2017
118 Секционен доклад, Nikolai Denkov, Slavka Tcholakova, Zhulieta Valkova, Diana Cholakova, Zahari Vinarov, Ivan Lesov, Stoyan K. Smoukov, Efficient self-emulsification via cooling-heating cycles 2017
119 Постер, Z. Vinarov, S. Tcholakova, N. D. Denkov, Cost-effective delivery of hydrophobic drugs by surfactant solubilization: fundamental insights for practical applications 2017
120 Постер, Zlatina Mitrinova, Maria Chenkova, Slavka Tcholakova, Nikolai D. Denkov, Role of co-surfactants for rheological and surface properties of SLES+CAPB solutions 2016
121 Пленарен доклад, Slavka Tcholakova, Nadya Politova, Nikolai Denkov, Kinetics of Drop Breakage and Drop-Drop Coalescence in Turbulent Flow 2016
122 Пленарен доклад, Славка Чолакова, Role of surfactant adsorption layers for dynamic foam properties 2016
123 Пленарен доклад, Славка Чолакова, Спонтанни промени във формата на капките и самоемулгиране при термично циклиране на емулсии 2016
124 Секционен доклад, Slavka Tcholakova, Nikolai Denkov, Physico-chemical Control of Bubble Ostwald Ripening on Foams 2015
125 Постер, Z. Mitrinova, S. Tcholakova, N. Denkov, K.P. Ananthapadmanabhan , Role of interactions between surfactants and cationic polymers for foam properties 2015
126 Постер, K. Golemanov, S. Tcholakova, N. Borisova, N. Denkov, E. Pelan, S. D. Stoyanov, , Interfacial rheological properties of saponin adsorption layers 2015
127 Секционен доклад, Mitrinova Z., Popova Z., Tcholakova S., Denkov N.D., Dasgupta B., Ananthapadmanabhan K. , Еfficient control of the bulk and surface rheological properties by using C8-C18 fatty acids as co-surfactants 2015
128 Постер, K. Golemanov, S. Tcholakova, F. Mustan, N. Borisova, N. Denkov, E. Pelan, S. D. Stoyanov, Kinetics of Ostwald ripening in foams, stabilized with saponins 2015
129 Секционен доклад, S. Stoyanov, N. Denkov, K. Golemanov, S. Tcholakova, N. Borisova, E. Pelan, Surface dilatational rheology of triterpenoid and steroid saponins on the air/water interface 2015
130 Пленарен доклад, S. Tcholakova, N. Denkov , Physico-chemical control of bubble Ostwald ripening in foams 2015
131 Секционен доклад, Marinova K.G., Tcholakova S., Denkov N.D. , Antifoam action in dynamic conditions 2015
132 Постер, K. Golemanov, S. Tcholakova, N. Denkov, E. Pelan, S. D. Stoyanov,, Surface shear rheometry of saponins: measurement and modeling 2015
133 Постер, Z Vinarov, D Radeva, S Tcholakova, N D Denkov., Micellar solubilization of fenofibrate by saponins and classical surfactants 2015
134 Секционен доклад, S. Tcholakova, N. Denkov, Physico-chemical control of bubble Ostwald ripening in foams 2014
135 Постер, N. D. Denkov, S. Tcholakova, Physico-chemical control of foam properties. 2014
136 Секционен доклад, N. D. Denkov, S. Tcholakova, I. Lesov, Porous ceramic materials from foam precursors - design rules. 2014
137 Постер, Borislava Damyanova, Roslava Petrova, Slavka Tcholakova, Nikolai Denkov, Foamability and foam stability at low surfactant concentrations 2014
138 Секционен доклад, N. D. Denkov, Z. Vinarov, S. Tcholakova, S. Stoyanov, Physical chemistry and biophysics of fat digestion. 2014
139 Секционен доклад, Slavka Tcholakova, Nikolai Denkov, Physico-chemical control of bubble Оstwald ripening in foams 2014
140 Секционен доклад, S. Tcholakova, N. Denkov, Kinetics of drop breakage and drop-drop coalescence during emulsification in turbulent flow 2014
141 Постер, L. Petrova, Z. Vinarov, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Stoyanov, A. Lips, Mechanism of cholesterol lowering by calcium, as studied in vitro 2013
142 Постер, Radka Petkova, Slavka Tcholakova, Nikolai D. Denkov, Role of polymer-surfactant interactions in foams 2013
143 Пленарен доклад, N. Denkov, S. Tcholakova, Physico-chemical control of foam properties 2013
144 Постер, Borislava Damyanova, Roslava Petrova, Slavka Tcholakova, Nikolai Denkov, Foamability and foam stability at low surfactant concentrations 2013
145 Постер, Liliya Petrova, Zahari Vinarov, Slavka Tcholakova, Nikolai Denkov, Simeon Stoyanov, Alex Lips, Mechanism of cholesterol lowering by calcium, as studied in vitro 2013
146 Постер, Z. Vinarov, L. Petrova, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Stoyanov, A. Lips, Lowering of serum cholesterol by saponin extracts: In-vitro and in-vivo studies 2013
147 Постер, Zahari Vinarov, Liliya Petrova, Borislava Damyanova, Slavka Tcholakova, Nikolai Denkov, Simeon Stoyanov¬, Mechanism of cholesterol and saturated fatty acids lowering by Quillaja saponaria extract, studied by in-vitro digestion model 2013
148 Постер, Boryana Ralcheva, Borislava Damyanova, Slavka Tcholakova, Nikolai Denkov, Stability of foam films under dynamic conditions 2013
149 Постер, Z. Mitrinova, S. Tcholakova, K. Golemanov, N. Denkov, M. Vethamuthu, K.P. Ananthapadamanabhan, Surface and foam properties of SLES + CAPB + fatty acid mixtures: Effect of pH for C12-C16 acids 2013
150 Постер, Z. Vinarov, B. Damyanova, Y. Petkova, Y. Atanasov, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Stoyanov, A. Lips, In-vitro study of the effect of surfactants on triglyceride lipolysis under conditions mimicking the human digestive tract 2013
151 Постер, K. Golemanov, S. Tcholakova, N. Denkov, E. Pelan, S. Stoyanov, Comparison of the surface rheological behavior of saponins on air/water and oil/water interface 2013
152 Пленарен доклад, N. Denkov, I. Lesov, S. Tcholakova , Foamed suspensions as precursors for production of porous materials with hierarchical pore size distribution 2013
153 Секционен доклад, K. Golemanov, S. Tcholakova, N. Denkov, E. Pelan, S. Stoyanov, Comparison of surface shear rheological properties of triterpenoid and steroid saponins on air-water interface 2013
154 Постер, N. Politova, S. Tcholakova, K. Golemanov, N. D. Denkov, M. Vethamuthu, K.P. Ananthapadmanabhan, Effect of cationic polymers on foam rheological properties 2013
155 Пленарен доклад, S. Tcholakova, How important is bile in fat digestion? 2013
156 Постер, Zhulieta Popova, Zlatina Mitrinova, Slavka Tcholakova, Nikolai Denkov, D. Bivash, K.P. Ananthapadmanabhan, Efficient control of the rheological and surface properties of surfactant solutions, containing C8-C18 fatty acids as cosurfactants 2013
157 Секционен доклад, I. Lesov, S. Tcholakova, N. Denkov, Mechanism of Drying of Silica-Stabilized Foams: Experiment and Theoretical Interpretation 2013
158 Постер, Nevena Borisova, Konstantin Golemanov, Slavka Tcholakova, Nikolai Denkov, Edward Pelan, Simeon Stoyanov, Surface dilatational properties of triterpenoid and steroid saponins on the air-water interface 2013
159 Постер, Ivan Lesov, Monika Kovadjieva, Konstantin Golemanov, Radka Petkova, Slavka Tcholakova, Nikolai Denkov, Formation and stability of foams prepared by concentrated silica suspensions and amphoteric surfactant 2013
160 Секционен доклад, S. Tcholakova, N. Vankova, N. Denkov, Kinetics of drop breakage and drop-drop coalescence in turbulent flow 2013
161 Постер, K. Golemanov, F. Mustan, S. Tcholakova, N. Denkov, E. Pelan, S. Stoyanov, Impact of the surface rheology on the kinetics of Ostwald ripening of foams stabilized with saponins 2013
162 Постер, Kristina Neshkova, Konstantin Golemanov, Slavka Tcholakova, Nikolai Denkov, Edward Pelan, Simeon Stoyanov, Relation between surface rheological properties and foam film behavior of saponin solutions 2013
163 Постер, Ivan Lesov, Slavka Tcholakova, Nikolai Denkov, Drying of silica-stabilized foams: experiment and theoretical interpretation 2013
164 Постер, Dilek Gazolu, Slavka Tcholakova, Nikolai Denkov, Adsorption on solid surfaces: Effect of surfactant and calcium 2013
165 Секционен доклад, I. Lesov, K. Golemanov, R. Petkova, M. Kovadjiiska, S. Tcholakova, N. Denkov, Formation and stability of foams prepared by concentrated silica suspensions 2012
166 Постер, N. Politova, S. Tcholakova, K. Golemanov, N. Denkov, M. Vethamuthu, K.P. Ananthapadmanabhan, Effect of cationic polymers on foam rheological properties 2012
167 Постер, K. Golemanov, N. Politova, S. Tcholakova, N. Denkov, M. Vethamuthu, K. P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Effect of cationic polymers on the foam rheological properties 2012
168 Секционен доклад, N. Denkov, S. Tcholakova, Role of surface forces in stabilization of foams and emulsions 2012
169 Постер, Z. Vinarov, B. Damyanova, Y. Petkova, Y. Atanasov, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Stoyanov, A. Lips, In-vitro study of the effect of surfactants on triglyceride lipolysis under conditions mimicking the human digestive tract 2012
170 Секционен доклад, S. Tcholakova, Z. Mitrinova, K. Golemanov, N. D. Denkov, Ostwald Ripening in Foams 2012
171 Постер, R. Petkova, S. Tcholakova, N. Denkov, Foaming and foam stabiity for mixed polymer-surfactant solutions 2012
172 Пленарен доклад, N. Denkov, S. Tcholakova, Surfactants and Polymers at Interfaces 2012
173 Пленарен доклад, N. Denkov, S. Tcholakova, Z. Vinarov, S. Stoyanov, A. Lips , Enzymes in Digestion 2012
174 Секционен доклад, S. Tcholakova, N. Denkov, Foamability at low surfactant concentrations – effects of soil and calcium 2012
175 Секционен доклад, S. Tcholakova, I. Lesov, K. Golemanov, N. D. Denkov, S. Judat, R. Engel, T. Danner, Efficient emulsification of viscous oils at high drop volume fraction 2012
176 Постер, Z. Vinarov, B. Damyanova, Y. Petkova, Y. Atanasov, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Stoyanov, A. Lips, In-vitro study of the effect of surfactants on triglyceride lipolysis under conditions mimicking the human digestive tract 2012
177 Пленарен доклад, N. Denkov, I. Lesov, S. Tcholakova, Formation and stability of foams, prepared by concentrated silica suspensions 2012
178 Секционен доклад, S. Tcholakova, N. Politova, K. Golemanov, N. D. Denkov, M. Vethamuthu, K.P. Ananthapadmanabhan, Effect of cationic polymers on foam rheological properties 2012
179 Секционен доклад, K. Golemanov, N. Politova, S. Tcholakova, N. Denkov, K. P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Effect of cationic polymers on the foam rheological properties 2012
180 Секционен доклад, N. Denkov, S. Tcholakova, Rheology of steadily sheared foams – experimental facts and theoretical modeling 2012
181 Постер, K. N. Golemanov, S. Tcholakova, N. Denkov, E. Pelan, S. Stoyanov, Surface shear rheology of adsorption layers of Quillaja and Yucca saponins on the air/water surface 2012
182 Пленарен доклад, N. Denkov, S. Tcholakova, S. Stoyanov, A. Lips, Enzymes in Cleaning 2012
183 Постер, S. Tcholakova, Z. Mitrinova, K. Golemanov, N. D. Denkov, M. Vethamuthu, K.P. Ananthapadmanabhan, Control of Ostwald Ripening by Using Surfactants with High Surface Modulus 2012
184 Постер, L. Petrova, Z. Vinarov, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Stoyanov, A. Lips, Effects of calcium and bicarbonate on phase distribution of the reaction products and cholesterol as studied in vitro model 2012
185 Секционен доклад, Z. Vinarov, L. Ivanova, S. Tcholakova, N. Denkov, A novel lipid digestion model for the in vitro study of bioavailability of poorly water-soluble compounds 2012
186 Пленарен доклад, N. Denkov, S. Tcholakova, Foam boosting by cosurfactants and polymers at low surfactant concentrations 2012
187 Секционен доклад, K. Golemanov, S. Tcholakova, N. Denkov, E. Pelan, S. Stoyanov, Surface shear rheology of adsorption layers of quillaja and yucca saponins on the air/water surface 2012
188 Секционен доклад, K. N. Golemanov, N. Politova, S. Tcholakova, N. Denkov, K. P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Effect of cationic polymers on the foam rheological properties 2012
189 Постер, K. Golemanov, S. Tcholakova, N. Denkov, E. Pelan, S. Stoyanov, Surface shear rheology of triterpenoid and steroid saponins on the air / water interface 2012
190 Секционен доклад, Славка Чолакова, Ин-витро изследвания на факторите, определящи усвояването на холестерол и мастни киселини в храносмилателния тракт 2012
191 Постер, Z. Vinarov, B. Damyanova, Y. Petkova, Y. Atanasov, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Stoyanov, A. Lips, In-vitro study of the effect of emulsifier type and concentration on pancreatic lipolysis 2012
192 Пленарен доклад, N. D. Denkov, S. Tcholakova, Particles as surfactants and antifoams 2011
193 Постер, D. Dimitrova, S. Tcholakova, K.G. Marinova, N. Denkov, K.P. Ananthapadmanabhan, Surface rheological properties of surfactant mixtures 2010
194 Секционен доклад, S. Tcholakova, I. Lesov, K. Golemanov, N. D. Denkov, S. Judat, Drop size in concentrated emulsions, obtained by rotor-stator homogenization 2010
195 Секционен доклад, N.D. Denkov, I. Lesov, K. Golemanov, S. Tcholakova, S. Judat, Drop breakup in emulsions with high concentration of dispersed phase 2010
196 Пленарен доклад, S. Tcholakova, N. Denkov, Emulsification 2010
197 Постер, Z. Vinarov, S. Alatova, Y. Atanasov, Y. Petkova, S. Tcholakova, N. Denkov, S. Stoyanov, A. Lips, Effect of surfactants on lipase activity under conditions mimicking the human digestive tract 2010
198 Постер, I. Lesov, S. Tcholakova, K. Golemanov, N.D. Denkov, S. Judat, Drop size in concentrated emulsions, obtained by rotor-stator homogenization 2010
199 Пленарен доклад, N. Denkov, S. Tcholakova, Surfactants – classification, features, and applications 2010
200 Постер, K. Golemanov, S. Tcholakova, N.D. Denkov, K.P. Ananthpadmanabhan, A. Lips, Role of surfactants in foam rheology 2010
201 Постер, N. D. Denkov, S. Tcholakova, K. Golemanov, A. Lips, Viscous friction in sheared concentrated emulsions and foams 2010
202 Постер, R. Petkova, S. Tcholakova, D. Sidzhakova, N.D. Denkov, Role of polymer-surfactant interaction 2010
203 Секционен доклад, S. Tcholakova, Z. Mitrinova, K. Golemanov, N. D. Denkov, A. Lips, Ostwald ripening in foams and concentrated emulsions 2010
204 Пленарен доклад, N. D. Denkov, S. Tcholakova, K. Golemanov, A. Lips, Viscous friction in sheared foams and emulsions 2010
205 Секционен доклад, S. Tcholakova, N. D. Denkov, D. Hristova, M. Deruelle, Emulsification and emulsion stability of silica-charged silicone oils 2010
206 Секционен доклад, N. Denkov, S. Tcholakova, K. Golemanov, On the effect of bubble surface mobility in Bretherton problem 2009
207 Секционен доклад, N. D. Denkov, K. Golemanov, S. Tcholakova, A. Lips, Optical observation of dynamic wetting films formed between bubbles and moving solid wall 2009
208 Секционен доклад, N. D. Denkov, D. Dimitrova, S. Tcholakova, K. Marinova, L. Liggieri, F. Ravera, Surfactant Mixtures with High Surface Modulus – Characterization and Application in Foam Studies 2009
209 Постер, S. Tcholakova, N. Vankova, N. D. Denkov, Drop breakup during emulsification in turbulent flow: experiments and data interpretation 2009
210 Постер, S. Tcholakova, Z. Mitrinova, K. Golemanov, N. D. Denkov, A. Lips, Control of Оstwald ripening by using surfactants 2009
211 Постер, N. D. Denkov, S. Tcholakova, K. Golemanov, A. Lips, Role of surfactants in foam rheology 2009
212 Секционен доклад, S. Tcholakova, N. Denkov, D. Hristova, Emulsification and emulsion stability of silica-charged silicone oils 2009
213 Пленарен доклад, N. Denkov, S. Tcholakova, K. Golemanov, A. Lips, Role of bubble surface properties in steadily sheared foams 2009
214 Секционен доклад, N. D. Denkov, S. Tcholakova, K. Golemanov, K. P. Ananthapadmanabhan and Alex Lips, Viscous Friction Inside Steadily Sheared Foams and Concentrated Emulsions 2009
215 Пленарен доклад, N. D. Denkov, S. Tcholakova, Protease activity: Role of surfactants and calcium 2009
216 Постер, D. Dimitrova, F. Ravera, L. Liggieri, S. Tcholakova, K. Marinova, Surface dilatational rheological properties of surfactant mixtures 2009
217 Секционен доклад, S. Tcholakova, N.D. Denkov, N. Vankova and T. Danner, Drop Breakage During Emulsification - Experiments and Data Interpretation 2009
218 Секционен доклад, Славка Чолакова, Emulsions with high concentration of dispersed phase 2009
219 Секционен доклад, N. Denkov, S. Tcholakova, K. Golemanov, A. Lips, Jamming in sheared foams and emulsions,explained by critical instability of the films between neighboring bubbles and drops 2009
220 Пленарен доклад, N. D. Denkov, S. Tcholakova, K. P. Ananthapadmanabhan, Alex Lips, Selection of Surfactants for Improved Foam Properties 2009
221 Секционен доклад, K. Golemanov, S. Tcholakova, N. Denkov, A. Lips, Bubble and drop breakup in steadily sheared foam and concentrated emulsions 2009
222 Постер, I. B. Ivanov, S. Tcholakova, N. D. Denkov, A. Lips, Comparison of solid particles, globular proteins, and surfactants as emulsifiers 2008
223 Постер, K. Golemanov, N. Denkov, S. Tcholakova, M. Vethamuthu, A. Lips, Model surfactant mixtures for controlled variation of surface mobility in foam studies 2008
224 Пленарен доклад, N. D. Denkov, S. Tcholakova, A. Lips, Role of surfactants in foam rheology 2008
225 Пленарен доклад, Славка Чолакова, Drop breakage and coalescence during emulsification in turbulent flow 2008
226 Постер, N. Denkov, S. Tcholakova, K. Golemanov, T. Hu, A. Lips, Theoretical model of viscous friction inside steadily sheared foams and concentrated emulsions 2008
227 Секционен доклад, N. Denkov, S. Tcholakova, K. Golemanov, K.P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Theoretical model of viscous friction inside steadily sheared foams and concentrated emulsions 2008
228 Секционен доклад, K. Golemanov, S. Tcholakova, N. Denkov, K.P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Drop breakup in steadily sheared foams and concentrated emulsions 2008
229 Секционен доклад, S. Tcholakova, N. Denkov, K. Golemanov, K.P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Theoretical model of viscous friction inside steadily sheared foams and concentrated emulsions 2008
230 Присъствие, Славка Чолакова, Bubble breakup in steadily sheared foams 2008
231 Постер, Славка Чолакова, Optical observations of dynamic wetting films formed between bubbles and moving solid substrate 2007
232 Секционен доклад, N. Denkov, S. Tcholakova, K. Golemanov, Experiments and modeling of the friction between bubble/drop and solid wal 2007
233 Секционен доклад, S. Tcholakova, N. Vankova, N. Denkov, Emulsification in turbulent flow: Experiment and data interpretation 2007
234 Постер, S. Tcholakova, K. Marinova, D. Hristova, B. Nenova, N. Denkov, K. Ivanova, Foam destruction by high molecular weight silicones 2006
235 Постер, N. Vankova, N. Denkov, S.Tcholakova, I. Ivanov, T. Danner, Kinetics of drop breakup during emulsification in turbulent flow 2006
236 Постер, S. Tcholakova, N. Denkov, K. Golemanov, V. Subramanian, A. Lips, Effect of surface mobility on the bubble-wall friction 2006
237 Постер, K. Golemanov, S. Tcholakova, N. Denkov, T. Gurkov, Selection of surfactants for stable paraffin-in-water dispersions, undergoing solid-liquid transition of dispersed particles 2006
238 Пленарен доклад, N. D. Denkov, S. Tcholakova, I.B. Ivanov, Globular proteins as emulsion stabilizers - similarities and differences with surfactants and solid particles 2006
239 Постер, Славка Чолакова, Foam-wall friction: Optical observation of dynamic wetting films formed between bubbles and moving solid substrate 2006
240 Пленарен доклад, N. Denkov, S. Tcholakova, K. Golemanov, V. Subramanian, A. Lips, 2/3, 1/2 and other power-law indexes in bubble-wall friction 2006
241 Секционен доклад, S. Tcholakova, N. Denkov, I. Ivanov, B. Campbell, Coalescence stability of emulsions containing globular milk proteins 2006
242 Постер, Славка Чолакова, Kinetics of drop breakup during emulsification in turbulent flow 2006
243 Секционен доклад, Славка Чолакова, Role of Silica Hydrophobicity for the Efficiency of Mixed Oil-Silica Antifoams 2004
244 Секционен доклад, S. Tcholakova, N. Denkov, I. Ivanov, T. Danner, Main factors controlling the emulsification process under turbulent conditions. Experiment and data interpretation 2004
245 Секционен доклад, N. D. Denkov, K. Marinova, S. Tcholakova, A. Hadjiski, S. Russev, Mechanisms of Exhaustion & Reactivation of Mixed Oil-Silica Antifoams 2004
246 Секционен доклад, S. Tcholakova, N. D. Denkov, A. Hadjiski, K. Marinova, I. B. Ivanov, Role of Entry Barrier for the Antifoam Action of Oils & Oil-Silica Mixtures 2004
247 Секционен доклад, N. D. Denkov, S. Tcholakova, I. B. Ivanov, N. Vankova, T. Danner, Main Factors Controlling Emulsification in Turbulent Flow 2004
248 Секционен доклад, S. Tcholakova, N. Denkov, K. G. Marinova, N. Vankova, M. Deruelle, Kinetics of exhaustion of mixed oi-silica antifoams 2004
249 Пленарен доклад, I. B. Ivanov, S. Tcholakova, N. Denkov, , Main factors controlling the emulsification process under turbulent conditions 2004
250 Секционен доклад, S. Tcholakova, N. Denkov, D. Sidzhakova, I. B. Ivanov, B. Campbell, Coalescence in beta-lactoglobulin stabilized emulsions: Experiments and data interpretation 2004
251 Секционен доклад, Славка Чолакова, Forced Coalescence of Micronsize Drops (with Application to Emulsion Stability and Antifoaming) 2002
252 Секционен доклад, N. Denkov, S. Tcholakova, I. B. Ivanov, B. Campbell, Methods for Evaluation of Emulsion Stability at a Single Drop Level 2002
253 Постер, Славка Чолакова, Coalescence in Milk Protein Stabilised Emulsions: Effects of Protein Adsorption and Drop Size 2002
254 Постер, S. Tcholakova, N. Denkov, I.B. Ivanov, B. Campbell, Comparison of BLG and WPC Stabilised Emulsions 2002
255 Постер, N. Denkov, S. Tcholakova, A. Hadjiiski, K. Marinova, I. B. Ivanov, Role of Entry Barrier for the Antifoam Action of Oils and Oil-Silica Mixtures 2002
256 Постер, K.G. Marinova, N.D. Denkov, S. Tcholakova, M. Deruelle, Role of Silica Hydrophobicity for the Efficiency of Mixed Oil-Silica Antifoams 2002
257 Постер, S. Tcholakova, N. Denkov, I. B. Ivanov, B. Campbell, Coalescence in Protein Stabilized Emulsions 2002
258 Постер, K.G. Marinova, N. D. Denkov, S. Tcholakova, A. Hadjiiski, S. Russev, Mechanisms of Exhaustion and Reactivation of Mixed Oil-Silica Antifoams 2002
259 Секционен доклад, K.G. Marinova, S. Tcholakova, N.D. Denkov, S.C. Roussev, I.B. Ivanov, Mechanism of Deactivation (Exhaustion) of Mixed Oil-Silica Antifoams 2002
260 Постер, P. Denkova, R. Marinov, S. Tcholakova, N. Denkov, C. Shawl, D. Kim, B. Campbell, Oil Drop Size Distribution Evaluated by NMR and Microscopy 2002
261 Секционен доклад, N. Denkov, K. Marinova, S. Tcholakova, M. Deruelle, Mechanism of Foam Destruction by Emulsions of PDMS-silica mixtures 2002
262 Секционен доклад, N. Denkov, S. Tcholakova, I. Ivanov, B. Campbell, Stability of Protein Emulsions Evaluated at a Single Drop Level 2001
263 Постер, А. Hadjiiski, S. Tcholakova, N. Denkov, I. B. Ivanov, Film Trapping Technique: Measurements of Drop Entry Barrier with Applications to Antifoams 2000
264 Пленарен доклад, I. Ivanov, A. Hadjiiski, S. Tcholakova, N. D. Denkov, Role of the Entry Barriers in Antifoaming by Oily Drops 2000
Участие в редколегия
1 Славка Чолакова, Frontiers in Soft Matter, Участие в редколегия 2022
2 Славка Чолакова, Colloids and Interfaces , Участие в редколегия 2016