Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Деница Еленкова
Научен проект
1 Деница Еленкова, Нови нанокомпозитни материали на основата на смесенометални оксиди на d- и f-елементи като катализатори за пречистване във Фентън-подобни реакции, Член, Европейския съюз - NextGenerationEU, Номер на договора:70-123-486 2023
2 Деница Еленкова, Високо селективни луминесцентни сензори, базирани на стабилни лантаноидни метал-органични рамки (Ln-MOFs), за установяване на замърсители във вода. , Ръководител, ФОНД "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ", Номер на договора:КП-06-Н69/6 2022
3 Деница Еленкова, Синтез и изследване сензорни свойства на лантаноидни метал-органични рамки (Ln-MOFs)., Ръководител, МОН-ФОНД "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ", Номер на договора:80-10-7/10.05.2022 2022
4 Деница Еленкова, Молекулен дизайн на фотоактивни метал-съдържащи системи с перспективни приложения (PhotoMetalMod), Член, ФНИ 2021
5 Деница Еленкова, Улавяне на N-хетероциклени карбени с производни на бора, Член, МОН-ФОНД "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ", Номер на договора:80-10-50/22.03.2021 2021
6 Деница Еленкова, Флуоресцентни комплекси на лантаноидни йони с фенантролинови производни като лиганди - синтезиране и охарактеризиране, Ръководител, МОН-ФОНД "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ", Номер на договора:80-10-50/22.03.2021 2021
7 Деница Еленкова, "Антена-ефекти при координиране на лантаноидни йони към фотоактивни молекули на хинолинови и имидазохинолинови производни като би- и три-дентатни лиганди", Член, ФОНД "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ", Номер на договора:КП-06-Х39/1 2019
8 Деница Еленкова, "Синтез и охарактеризиране на нови материали за бели светодиоди на основата на Gd2(MoO4)3 модифициран с лантаноидни йони.", Член, МОН-ФОНД "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ", Номер на договора:80-10-153 2019
9 Деница Еленкова, „Физикохимични характеристики на нови кристални структури молибдати от типа Ln2(MoO4)3 ( Ln = La, Gd, Lu ), определени от модифицирането със Sm, Tb и Dy“, Ръководител, ФОНД "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ", Номер на договора:КП-06-М39/3 2019
10 Деница Еленкова, „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, Член, Европейски фондове за регионално развитие, Номер на договора:BG05M2OP001-1.002-0019 2018
11 Деница Еленкова, "Модифициране с лантаноидни йони на волфрамати от типа MW2O8 (M=Zr, Hf) с цел влияние върху някои техни физични свойства", Член, ФОНД "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ", Номер на договора:ДМ19/5 2017
12 Деница Еленкова, „Комплекси на лантаноидите с новосинтезирани кумаринови производни – оптични и фармакологични свойства.“ , Член, ФОНД "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ", Номер на договора:ДО 02-129/08 2008
Научно ръководство
Деница Еленкова, Синтез и охарактеризиране на лантаноидни метал органични рамки (Ln-MOFs) с терефталова киселина, дипломна работа:Яна Димитрова 2023
Статия в научно списание
1 J. Romanova, R. Lyapchev, M. Kolarski, M. Tsvetkov, D. Elenkova, B. Morgenstern, J. Zaharieva, Molecular Design of Luminescent Complexes of Eu(III): What Can We Learn from the Ligands, Moleculs, vol:28, issue:10, 2023, pages:4113-0, doi:10.3390/molecules28104113, Ref, IF, IF (4.6 - 2022), Web of Science Quartile: Q1 (2023), SCOPUS Quartile: Q1 (2023), International 2023
2 Martin Tsvetkov, Denitsa Elenkova, Maria Milanova, Luminescence Properties of Gd2(MoO4)3 Modified with Sm(III) and Tb(III) for Potential LED Applications , Crystals, vol:12, issue:1, 2022, pages:120-0, doi:10.3390/cryst12010120, Ref, Web of Science 2022
3 Denitsa Elenkova, Rumen Lyapchev, Julia Romanova, Bernd Morgenstern, Yana Dimitrova, Deyan Dimov, Martin Tsvetkov, Joana Zaharieva, Luminescent Complexes of Europium (III) with 2-(Phenylethynyl)-1,10-phenanthroline: The Role of the Counterions , Molecules, vol:26, issue:23, 2021, pages:7272-0, doi:https://doi.org/10.3390/molecules26237272, Ref, Web of Science, International 2021
4 D. Elenkova, R. Monov, A. Tadjer, I. Manolov, M. Milanova, Synthesis and characterization of terbium(III) complexes with the biscoumarin derivative 3,3′-[(4-hydroxyphenyl)methyl]bis-(4-hydroxy-2H-chromen-2-one) , Journal of Molecular Structure , том:1106, 2016, стр.:491-500, Ref, Web of Science, IF ( - 2014), Web of Science Quartile: Q3 (2016), SCOPUS, SJR ( - 2014), SCOPUS Quartile: Q3 (2016), PhD 2016
5 Arpdjan, S, Elenkova, D, Momchilova, S, Blagoeva, E, Nikolova, M, Influence of cultivar and industrial pollution on the content of essential and toxic elements in hazelnuts from Bulgaria, Acta Horiculture, vol:1019, 2015, pages:859-864, ISBN:978-946261096-5, doi:10.17660/ActaHortic.2015.1099.109, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q4 (2015), MSc 2015
6 D. Elenkova, J. Zaharieva, M. Getsova, I. Manolov, M. Milanova, S. Stach, Ş. Ţălu, Morphology and optical properties of SiO2-based composite thin films with immobilized terbium(III) complex with a biscoumarin derivative, Int. J. Polym. Anal. Charact., , issue:20, 2015, pages:42-56, doi:DOI:10.1080/1023666X.2014.955400, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q2 (2015), International, PhD 2015
7 Ştefan Ţălu, Sebastian Stach, Joana Tsvetanova Zaharieva, Miroslava Getsova, Denitsa Elenkova, Maria Milanova, Micromorphology Characterization of SiO2-Based Composite Thin Films with Immobilized Terbium (III) Complex, International Journal of Polymer Analysis and Characterization, том:19, 2014, doi:10.1080/1023666X.2014.953749, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 2014
8 Elenkova, D, Morgenstern, B, Manolov, I, Milanova, M, Synthesis, Crystal Structure and Physico-chemical Properties of 3,3'-[(4-hydroxyphenyl)methyl] bis-(4-hydroxy-2H-chromen-2-one), Acta Chimica Slovenia, vol:61, issue:4, 2014, pages:718-728, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q3 (2014), International, PhD 2014
9 S. Arpadjan, S. Momchilova, D. Elenkova, E. Blagoeva, Essential and toxic microelement profile of walnut (Juglans regia L.)cultivars grown in industrially contaminated area - Evaluation for human nutrition and health, Journal of Food and Nutrition Research, том:52, брой:2, 2013, стр.:121-127, Ref, Web of Science, PhD 2013
10 D. K. Elenkova, M. M. Getsova, J. Ts. Zaharieva, I. Manolov, M. Milanova, Synthesis of terbium (III) complex with a biscoumarin derivative and its immobilization in PMMA-based composite thin films with fluorescent properties, Cent. Eur. J. Chem, брой:11(7), 2013, стр.:1032-1041, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q2 (2013), PhD 2013
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Деница Еленкова, EUROPIUM AND TERBIUM HIGHLY LUMINESCENT METAL-ORGANIC FRAMEWORKS AS SENSOR MATERIALS FOR WATER POLLUTANTS 2023
2 Постер, Деница Еленкова, Sensory and Catalytic Properties of Ln-based Metal-Organic Frameworks (Ln-MOFs) as a Tool for Detection and Purification of Water Pollutants 2023
3 Секционен доклад, Деница Еленкова, Investigations on materials and processes for purification of model water solutions from organic molecules – dyes, medicines 2023
4 Постер, Деница Еленкова, Metal-Organic Frameworks with Lanthanoid Ions and Trimesic Acid, as Sensors for Water Pollutants 2022
5 Присъствие, Деница Еленкова, СИНТЕЗ НА ЛАНТАНОИДНИ МЕТАЛ-ОРГАНИЧНИ РАМКИ ПО СОЛВОТЕРМАЛЕН МЕТОД 2022
6 Присъствие, Деница Еленкова, КОМПЛЕКСИ НА ЛАНТАНОИДНИ ЙОНИ С 2-ХЛОРО-1,10- ФЕНАНТРОЛИН 2022
7 Секционен доклад, Деница Еленкова, Lanthanoid metal-organic frameworks based on terephthalic acid as luminescent sensors for water pollutants 2022
8 Секционен доклад, Деница Еленкова, Novel lanthanoid metal-organic frameworks, Ln-MOFs, as luminescent sensors for water pollutants 2021
9 Присъствие, Деница Еленкова, НОВИ КОМПЛЕКСИ НА ЛАНТАНОИДИ С 2-(ФЕНИЛЕТИНИЛ)-1,10-ФЕНАНТРОЛИН 2021
10 Постер, Деница Еленкова, Crystal structure and optical properties of Eu (III) 1-(phenylethynyl)1,10-phenanthroline complexes 2021
11 Постер, Деница Еленкова, ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООРДИНИРАНЕТО НА ЕВРОПИЕВИ ЙОНИ КЪМ ФОТОАКТИВНИ МОЛЕКУЛИ ЧРЕЗ ФЛУОРИМЕТРИЧНО ТИТРУВАНЕ 2020
12 Постер, Деница Еленкова, КОБАЛТОВ ФЕРИТ И ФОТОКАТАЛИЗАТОРИ ОТ ТИПА „ЯДРО/ОБВИВКА“ НА НЕГОВА ОСНОВА ЗА РАЗГРАЖДАНЕ НА ОРГАНИЧНИ МОЛЕКУЛИ КАТО ЗАМЪРСИТЕЛИ НА ВОДИ 2020
13 Секционен доклад, Деница Еленкова, Luminescent properties of lanthanide complexes with bis-coumarins 2013
14 Постер, Деница Еленкова, Characterization of some 4-hydroxy bis-coumarins and their Tb(III) complexes 2012
15 Постер, Деница Еленкова, Synthesis and characterization of complexes of lanthanoids with biscoumarins 2012
16 Секционен доклад, Деница Еленкова, Тербиеви комплекси с 3,3’- [ (4- хидроксифенил) метилен] бис (4- хидрокси-2н-хромен-2-он) 2011