Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Десислава Караасенова
Глава от книга
Desislava Karaasenova, Transnational academic mobility: the experience of Bulgarian Fulbright scholars , ISBN:978-1-78997-447-8, Peter Lang, Oxford, Рецензирано, International 2020
Научен проект
1 Десислава Караасенова, Проблемът за начина, по който България стана член на ЕС, Член, ФНИ, Номер на договора:80-10-105-16.04.2020 2020
2 Десислава Караасенова, “Европейски перспективи на висшето образование в контекста на новия програмен период”, Член, ФНИ, Номер на договора:80-10-179/16.04.2019 2019
3 Десислава Караасенова, Future 4EU, Член, Европейска комисия, Еразъм + 2017
4 Десислава Караасенова, Европа започва в училище - Европа и ЕС - образи и послания в български учебници, Член, СУ, ФНИ 2017
5 Десислава Караасенова, Overcoming European Divides, Член, Allianz Kulturstiftung 2016
6 Десислава Караасенова, „Усъвършенстване и развитие на вътрешната система за електронна форма на дистанционно обучение във Философски факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Член, МОН, Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, Номер на договора:BG051РО001-4.3.04- 002 2012
7 Десислава Караасенова, Promoting Intercultural Competence in Translators , Член, Европейска комисия, Еразъм +, Номер на договора:Проект 517871-LLP-1- 2011-1- UK-ERASMUS- EMCR 2011
8 Десислава Караасенова, Which Europe in a globalized world?, Член, Allianz Kulturstiftung 2005
9 Десислава Караасенова, How to strengthen democracy in Europe? , Член, Allianz Kulturstiftung 2004
Статия в научно списание
Desislava Karaasenova, Mobility of the professoriate: motivations of Bulgarian scholars to pursue a Fulbright fellowship, Rhetoric and Communications, том:Identity, Mobility, Public and Business Communication, Linguistics, брой:31, 2017, Ref 2017
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Десислава Караасенова, Internationalisation in higher education and its impact on academic staff at Sofia University “St. Kliment Ohridski. , Лидерство и развитие на човешките ресурси, Publisher:Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2020, pages:380-383, ISSN (online): 978-954-07-4979-2, Ref 2020
2 Desislava Karaasenova, Internationalisation and Europeanisation of Higher Education: Attitudes of Academic Staff, The Next Seven of the European Union, Publisher:Софийски университет и Фондация Ханс Зайдел, 2020, pages:221-229, ISBN: ISBN 978-954-8702-52-2, Ref 2020
3 Desislava Karaasenova, Academic mobility under the Fulbright Visiting Scholar Program: recommendations to stakeholders, Юбилеен сборник 20 години Катедра Европеистика, редактор/и:Калоян Симеонов, Благовест Моллов, Вихър Георгиев, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2019, стр.:292-302, ISBN:978-954-07-4714-9, Ref 2019
4 Desislava Karaasenova, Teaching across cultures: highlights from a study of academic mobility in higher education, Teaching and Learning Languages in the Multicultural World, editor/s:Barry Tomalin, Publisher:ICC Journal Vol. 1, Issue 1, July 2019, conference proceedings, ICC - 26th Annual Conference, Berlin, 2019 2019
5 Desislava Karaasenova, Filip Paunov, Kristina Lazarova, Boyan Petrov, Lora Yordanova, Desislava Filipova, Reconciling generational perceptions for the revival of the European idea, Overcoming European Divides, редактор/и:Lucia Christiane Obst, Michael Thoss, Hilary Bown, Martin Wilhelm, издателство:Allianz Kulturstiftung и Citizens For Europe, 2017 2017
6 Nikolina Tsvetkova, Desislava Karaasenova, Developing Intercultural Communication Skills. The Case of Teaching English as a first and second foreign language to students of European studies at Sofia University ‘St. Kliment Ohridski’, THE EUROPEAN UNION AT A CROSSROAD, редактор/и:проф. д-р Ингрид Шикова, доц. д-р Теодора Калейнска, доц. д-р Мирела Велева, доц. д-р Калоян Симеонов, издателство:Sofia University “St. Kliment Ohridski” and “Hanns Seidel” Foundation, Sofia, 2014, стр.:293-303, Ref 2014
7 Desislava Karaasenova, The Cross-cultural Academic Experience: the Case of Bulgarian Fulbright Fellows, “Language, Identity and Culture in Language Education”, издателство:ICC – the international language association, 2013, стр.:76-82, Ref 2013
Участие в конференция
1 Присъствие, Десислава Караасенова, Internationalisation in higher education and its impact on academic staff at Sofia University “St. Kliment Ohridski. 2020
2 Секционен доклад, Десислава Караасенова, Internationalisation and Europeanisation of Higher Education: Attitudes of Academic Staff 2020
3 Секционен доклад, Десислава Караасенова, Интернационализация и европеизация на висшето образование: нагласи на академичния състав 2019
4 Секционен доклад, Desislava Karaasenova, Internationalisation in higher education and its impact on academic staff at Sofia University “St. Kliment Ohridski” 2019
5 Секционен доклад, Desislava Karaasenova, Teaching across cultures: highlights from a study of academic mobility in higher education 2019
6 Секционен доклад, Десислава Караасенова , Developing Intercultural Skills. The Case of teaching English as a first and second foreign language to students of European Studies at Sofia University “St. Kliment Ohridski”. 2014
7 Секционен доклад, Десислава Караасенова, The Cross-cultural Academic Experience: the Case of Bulgarian Fulbright Fellows. 2013