Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Стойко Митов
Дипломна работа
Стойко Митов, “Проблеми при калкулацията на себестойността в предприятията от текстилната промишленост (по примера на „Яна“ АД – завод Панагюрище), Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Ръководител:Доц. д-р Илияна Анкова 2014
Дисертация д-р
Стойко Митов, Бюджетиране и контрол на разходите в публичния сектор (приложение на инструмента на балансираната карта с показатели в държавните университети), Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Ръководител:Проф. д-р Теодор Седларски, Доц. д-р Соня Георгиева 2018
Монография
Стойко Митов, Възможности за оптимизиране на публичните разходи чрез приложение на инструментариума на управленското счетоводство, ISBN:978-954-9399-62-2, УИ "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2020
Научен проект
Стойко Митов, Изследване на ефекта от новите технологии върху счетоводството и счетоводното образование , Член, 2020
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Стойко Митов, Особености на балансираната система от показатели за ефективност в сферата на държавното висше образование, Международна научна конференция, Икономически предизвикателства: миграция, глобализация, устойчивост, политики, 2016, стр.:430-437, ISBN:978-954-644-986-3 2016
2 Стойко Митов, Икономическа теория и икономическа политика в условия на криза /гъвкавостта на теорията за нуждите на макроикономическото регулиране през погледа на Джон Кенет Гълбрайт/, Джон Кенет Гълбрайт - за политиката и икономическата наука в перспектива, editor/s:д-р Радка Домусчиева, Publisher:Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2011, pages:31-42, ISBN:978-954-423-730-1 2011
3 Стойко Митов, Вграждането на обществените институции в новите реалности през погледа на Питър Дракър, Питър Дракър – бизнесът и мениджмънтът в идващото общество, editor/s:д-р Радка Домусчиева доц. д-р ЖелкаГенова, Publisher:Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2010, pages:48-58, ISBN:978-954-423-606-9 2010
Студия в поредица
1 Стойко Митов, Симулация на метода „Калкулиране на база дейности“ в рамките на държавен университет, Годишник на Стопански факултет на СУ "Св. Климент Охридски", брой:20, редактор/и:Елеонора Николова, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2020 2020
2 Стойко Митов, Емпирични разчети и анализ на ефективността на производствения цикъл в текстилната индустрия чрез метода Калкулиране по процеси, Годишник на Факултета по икономически и социални науки, брой:10, редактор/и:Проф. д.ик.н. Мария Сотирова, Доц. д-р БоянСлавенков, Доц. д-р ОлгаСимова, издателство:Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2015, стр.:206-228, ISSN (print):1313-227X 2015
3 Стойко Митов, Държавният промишлен протекционизъм и неговата резултатност за развитието на националната икономика в периода между двете световни войни (аналитичен преглед на изследванията върху специфични етапи от стопанската история на ХХ век), Годишник на Факултета по икономически и социални науки, vol: , issue:8, editor/s:проф. д.ик.н. Мария Сотирова, Publisher:Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2012, pages:238-256, ISSN (online):1313-227X 2012
Студия в сборник (на конференция и др.)
1 Стойко Митов, Възможности за усъвършенстване на управлението на разходите в публичния сектор чрез оптимизиране на процеса на калкулация на себестойност, Устойчиво развитие-икономически, социални и политически проблеми, издателство:Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2018, стр.:142-162, ISBN: 978-619-202-227-3 2018
2 Стойко Митов, Великата депресия и Голямата рецесия – сравнителен анализ на колебанията на икономическия цикъл през ХХ и ХХІ в., Икономически измерения и социални последици на глобалната криза, редактор/и:проф. д.ик.н. Мария Сотирова, издателство:Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2012, стр.:84-101, ISBN:978-954-423-761-5 2012
3 Димитър Златинов, Игнат Игнатов, Стойко Митов, Ани Благова, Атанаска Хаджекирева, Обзор на прилаганите антициклични мерки на фискална и парична политика в европейски и световен план в периода 2008-2011 г., „Демокрация, ценности, идентичност“ (студентски и докторантски доклади от конференциите на ФИСН, посветени на 50-годишнината на ПУ „Паисий Хилендарски”), издателство:Университетско издателство "Паисий Хилендарски", 2012, стр.:143-206, ISBN:978-954-423-755-4, MSc 2012
Участие в конференция
1 Постер, Стойко Митов, Методът „Калкулиране на база дейности“ в експериментални условия в държавните университети 2019
2 Секционен доклад, Стойко Митов, Особености на балансираната система от показатели за ефективност в сферата на държавното висше образование 2016
3 Секционен доклад, Стойко Митов, Възможности за усъвършенстване на управлението на разходите в публичния сектор чрез оптимизиране на процеса на калкулация на себестойност 2016
4 Секционен доклад, Стойко Митов и колектив, Обзор на прилаганите антициклични мерки на фискална и парична политика в европейски и световен планв периода 2008 – 2011 г. 2011
5 Секционен доклад, Стойко Митов, Великата депресия и Голямата рецесия – сравнителен анализ на колебанията на икономическия цикъл през ХХ и ХХІ в. 2011