Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Филип Шабански
Дисертация д-р
Филип Кръстев Шабански, Усъвършенстване на спортния туризъм чрез ситуиране на спортните събития към туристическата дестинация, , Ръководител:доц.Соня Милева 2014
Книга
1 Филип Шабански, Дидактически материали в помощ на учителя по физическо възпитание в началното училище, Рецензирано 2016
2 Филип Шабански, Методика обучения фехтованию в начальной школе в Болгарии, Украйна, в сътрудничество с чуждестранни учени 2016
3 Филип Шабански, Ивайло Прокопов, Събитийният спортен туризъм и спортната анимация - възможности за разнообразяване на туристическия продукт, УНСС, Рецензирано 2016
Статия в научно списание
Филип Шабански, Онлайн обучението по "Физическо възпитание и спорт" в училищата, Професионално образование, том:22, брой:5, 2020, стр.:518-524, ISSN (print):1314-555Х, ISSN (online):1314-8567, Ref 2020
Статия в поредица
1 Филип Шабански, Елица Стоянова, Възпитанието в духа на олимпийските ценности - дефиниция и основни подходи, Годишник на СУ "Св. Климент Охридски", Департамент по спорт, vol:88, 2019, Ref 2019
2 Филип Шабански, Концентрация и контрол при подготовката на състезатели по фехтовка, годишник ДС, брой:86, 2013 2013
3 Филип Шабански, Някои аспекти на психологията на фехтовката, годишник ДС, брой:86, 2013 2013
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Филип Шабански, Международен сравнителен анализ на обучението по физическото възпитание и спорт в началното училище, Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта, редактор/и:проф. Анжелина Янева, издателство:Св. Климент Охридски, 2021, стр.:109-114, ISSN (print):1314-2275 2021
2 Филип Шабански, Предизвикателства пред дистанционното обучение по физическо възпитание и спорт в началното училище , Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта, редактор/и:проф. Анжелина Янева, издателство:Св. Климент Охридски, 2021, стр.:412-417, ISSN (print):1314-2275 2021
3 Филип Шабански, Антон Хиджов, Мотивиране на учениците от основното училище в часовете по физическа култура, Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта, редактор/и:ориф. Анжелина Янева, издателство:Св. Климент Охридски, 2020, стр.:122-129, ISSN (print):1314-2275 2020
4 Филип Шабански, Мотиви при избора на вида спорт и спортния клуб при децата, Годишник на Софийски университет "Св. Климент Охридски" Департамент по спорт, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2019, стр.:254-258, ISSN (print):1313-7417 2019
5 Филип Шабански, Костадин Костов, Стратегии за повишаването на желанието на децата в училище да се занимават със спорт., Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта , редактор/и:Анжелина Янева, издателство:СУ "Св. Климент Охридски", 2019, стр.:188-192, Ref 2019
6 Филип Шабански, Основни фактори за ниското желание на момичетата във възрастта 13-18 години да се занимават с физически упражнения и спорт , Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта, издателство:Университетско издателство СУ стр. 175-179 ISSN 1314-2275, 2018, стр.:175-179 2018
7 Филип Шабански, Събитийният спортен туризъм в ерата на дигиталната икономика , Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта, издателство:Университетско издателство СУ ISSN 1314-2275, 2018, стр.:408-412 2018
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Филип Шабански, Забавный и полезный спорт на уроках физкультуры в начальной школе 2016
2 Секционен доклад, Филип Шабански, Методические вопросы, связанные с оценивание на уроках физического воспитания в начальной школе 2016
3 Секционен доклад, Филип Шабански, Понятието лоялен потребител и спортния туризъм 2015
4 Секционен доклад, Филип Шабански, Използване на подвижните игри за увеличаване на физическата активност на децата в предучилищна възраст 2015
5 Секционен доклад, Филип Шабански, Физическата активност на децата в началното училище през погледа на учителите 2015
6 Секционен доклад, Филип Шабански, Ползите от обучението по фехтовка на деца в начална училищна възраст 2015
7 Секционен доклад, Филип Шабански, Physical activity of 3-4 years old children in kindergarten 2015
8 Секционен доклад, Филип Шабански, Влияние занятии индивидуальными и командными видами спорта на школьную тревожность 2015
9 Секционен доклад, Филип Шабански, Методически указания за усъвършенстване на атаките, защитите и ответите във фехтовката 2015
10 Секционен доклад, Филип Шабански, Етика и ценности на истинския спорт 2015
11 Секционен доклад, Филип Шабански, Managing the development оf self-motor activity of young children in Bulgarian kindergartens 2015
12 Секционен доклад, Филип Шабански, Методика на обучението по физическо възпитание и спорт в училищата в малките населени места 2015
13 Секционен доклад, Филип Шабански, Представата на родителите за факторите, които влияят върху здравето на децата в детските градини 2015
14 Секционен доклад, Филип Шабански, Резултати от изследването на влиянието на събитийния спортен туризъм върху лоялността към дестинацията 2014
15 Секционен доклад, Филип Шабански, Предварително тестване на въпросник за проучване на лоялността на спортните туристи към дестинацията 2014
16 Секционен доклад, Филип Шабански, Ползите от обучението по фехтовка на деца в начална учебна възраст 2014
17 Секционен доклад, Филип Шабански, Основни хипотези при използването на модела за изследване на връзката между събитийния спортен туризъм и лоялността към дестинацията 2014
18 Секционен доклад, Филип Шабански, Модел за изследването на влиянието на събитийния спортен туризъм върху лоялността към дестинацията- същност и осовни конструкти. 2014
19 Секционен доклад, Филип Шабански, Ролята на спорта за социализацията на децата 2014
20 Секционен доклад, Филип Шабански, Мотивацията на спортистите - фехтовачи 2014
21 Секционен доклад, Филип Шабански, Доверието като елемент на формиране на положителното отношение към дестинацията при събитийния спортен туризъм 2014
22 Секционен доклад, Филип Шабански, Преглед на научната литература относно дефиницията на спортния туризъм. 2013
23 Секционен доклад, Филип Шабански, Основни икономически фактори за разцвета на спортния туризъм в съвременните условия 2013
24 Секционен доклад, Филип Шабански, Връзката между спорта и туризма и видове спортен туризъм 2013
25 Секционен доклад, Филип Шабански, Теоретични аспекти на връзката между спорта и туризма 2013
26 Секционен доклад, Филип Шабански, Събитиен спортен туризъм - видове и профил на участниците 2013
27 Секционен доклад, Филип Шабански, Модел за подготовка на преподаватели по физическо възпитание и спорт през 21 век 2013