Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Страхил Делийски
Дисертация д-р
Страхил Петров Делийски, СИМВОЛНИЯТ СМИСЪЛ В ПОЛИТИЧЕСКАТА КОМУНИКАЦИЯ. КОНЦЕПТУАЛНИТЕ МЕТАФОРИ ВЪВ ВСЕКИДНЕВНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ ДИСКУРС ВЪВ FACEBOOK И ДЕРМАНЦИ. , , Ръководител:Доц. Татияна Буруджиева 2020
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Страхил Петров Делийски, Зомби социализмът и неговите метафори. В: ОБЩА И СРАВНИТЕЛНА РЕТОРИКА. Сборник с материали от Национална научна конференция „Обща и сравнителна реторика“, 27–28 септември 2018 г. , УИ "Св. Климент Охридски", 2020
2 Страхил Петров Делийски, Българското гражданско общество в неолибералната държава. Постдемократични перспективи. В: България 2019 – Нови хоризонти: Съмнения, надежди, перспективи. , Фондация Фридрих Еберт 2019
3 Страхил Петров Делийски, Преходът като метафора за невъзможния път към капитализъм и демокрация. Диверсия, IV. Времето е наше. , 2019
4 Страхил Петров Делийски, Анализ на политическите процеси през октомври 2012, сп. Политиката БГ, 2012
Научен проект
1 Страхил Делийски, "Поляризация и конфликти в българското общество: причини, превенция, преодоляване". ИИНЧ БАН, Член, 2020
2 Страхил Делийски, Международна изследователска мрежа диалог, Nuvel Sorbon III и СУ “Св. Климент Охридски”, Член, 2017
3 Страхил Делийски, Предизвкателства пред европейската идентичност на България, Член, 2013
4 Страхил Делийски, Корупцията в българските печатни медии, Член, 2011
5 Страхил Делийски, Български делиберативен индекс, Член, 2010
Статия в сборник (на конференция и др.)
Страхил Делийски, Политически комуникации, обществено мнение и интернет от перспективата на хабермасовия идеал за публична сфера, Българската политология пред предизвикателствата на времето, 2010 2010
Участие в конференция
1 Пленарен доклад, Страхил Делийски, "Метафората за войната и проблемът за политическата легитимност по времеме на криза" 2020
2 Пленарен доклад, Страхил Делийски, Зомби социализмът и неговите метафори. 2018
3 Секционен доклад, Страхил Делийски, NGOnization of social movements in Western Balkans 2016