Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Десислава Йорданова
Глава от книга
1 Десислава Йорданова, Ралица Симеонова-Ганева, Костадин Коларов, „Съвременни предприемачи“ в История на българското предприемачество, стр. 272-294, ISBN:978-619-188-945-7, Агенция за насърчаване на МСП, София, Рецензирано 2022
2 Десислава Йорданова, Ралица Симеонова-Ганева, „Съвременното предприемачество и предприемачи – с поглед към бъдещето“ в История на българското предприемачество, стр. 304-323, ISBN:978-619-188-945-7, Агенция за насърчаване на МСП, София, Рецензирано 2022
3 Ралица Симеонова-Ганева, Десислава Йорданова, „Частната предприемаческа дейност в Народна република България. Примери.“ в История на българското предприемачество, стр. 188-203., ISBN:978-619-188-945-7, Агенция за насърчаване на МСП, София, Рецензирано 2022
4 Davidkov, T., Yordanova, D., Kanazireva, R., Entrepreneurs in Bulgaria during 2004 – 2011 (Value analysis). In Miroslava Hristova, Tsvetan Davidkov, Desislava Yordanova, Raya Kanazireva, Zhelyu Vladimirov, Olympia Vedar, Neviana Krasteva, Teodor Atanasov, Ivan Angelov, Petar Tashev (Eds.). Business Administration: Theory and Practice in Bulgaria. , ISBN:978-954-07-4300-4, St. Kliment Ohridski University Publishing, Sofia, Рецензирано 2017
5 Filipe, J.A., Yordanova, D. I., Chapter 6. Anti-Commons in Tourism: Evidence from Portugal and Bulgaria. In Kostas Rontos, José António Filipe and Paris Tsartas (Eds.)"Modeling and New Trends in Tourism: A Contribution to Social and Economic Development", Nova Science Publishers, Ref, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2016
6 Nagopoulos, N., Rontos, K. , Yordanova, D., Coelho, M., Filipe, J.A. , Ferreira, M.A., Mutharasu, S. A., "Case Study: An International Study on CSR in Five Countries (Portugal, Bulgaria, Brazil, India and Greece): Effects on Economic Development, Environmental Sustainability and Social Welfare", In J.A. Filipe, N. Nagopoulos (eds.) Towards A Society with a More Fair Economy or an Economy with a More Social Face: The Contribution of Scientific Social Knowledge to the Alternative Models of Socioeconomic Development., Nova Science Publishers, Inc., Ref, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2015
7 Десислава Йорданова, Желю Владимиров, Ралица Симеонова-Ганева, “Management Practices in Bulgarian Family and Non-family SMEs: Exploring “Real” Differences” in Family Businesses in Transition Economies: Management, Succession and Internationalization, eds. Léo-Paul Dana & Veland Ramadani, Part II, pp. 113-138, ISBN:ISBN 978-3-319-14208-1, Springer International Publishing, Ref, Рецензирано, International 2015
8 Davidkov, T., Yordanova, D., Entrepreneurial Orientation as a Managerial Innovation: implications for Bulgarian Enterprises, T Côme, G Rouet (eds.)Innovations managériales: Enjeux et perspectives., Editions L'Harmattan, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2015
9 Yordanova, D., Vladimirov, Z., Simeonova-Ganeva, R., Management Practices in Bulgarian Family and Non-family SMEs: Exploring “Real” Differences, in Dana, L.P., Ramadani, V. (Eds.) Family Businesses in Transition Economies, Springer International Publishing, Ref, Рецензирано 2015
10 Ganev, K., Simeonova-Ganeva, R., Yordanova, D., National Country Studies in BSEC Region: Bulgaria, Szabo, A (ed.) In Microfinance for SMEs in the Black Sea Economic Cooperation Region, Konrad Adenauer Stiftung, pp. 63-84. 2015
11 Davidkov, T., Yordanova, D., “National Country Studies in BSEC Region: Bulgaria”, In Szabo, A. (ed.) “Family Businesses and SMEs in the BSEC Region", Konrad Adenauer Stiftung, pp. 89-111., Рецензирано 2014
12 Yordanova, D., "Succession in Bulgarian family firms. An explanatory investigation". In Surdej, A. and Wach, K. (eds.) Managing Ownership and Succession in Family Firms, Scholar Publishing House, Warsaw, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2010
Глава от монография
Yordanova, D. I., Transformation of Bulgarian Universities into Entrepreneurial Universities: Barriers, Facilitators and Best Practices. In Business Administration: Theory and Practice in Bulgaria, St. Kliment Ohridski Publishing, Sofia, Рецензирано 2019
Дисертация доктор на науките
Десислава Иванова Йорданова, TECHNOLOGY ENTREPRENEURSHIP AMONG BULGARIAN STEM STUDENTS: THE ROLE OF UNIVERSITY, 2022
Дисертация д-р
Yordanova, D., Gender Effects on Entrepreneurship: Evidence from Bulgaria, Autonomous University of Barcelona, Ръководител:Maria-Antonia Tarrazon 2009
Книга
1 Yordanova, D., Entrepreneurship Education and Technopreneurial Attitudes and Intentions, ASTARTA, Plovdiv, Рецензирано 2018
2 Yordanova, D., Entrepreneurial orientation in Bulgarian family and non-family enterprises: determinants and links with performance and internationalization, Avangard Prima Press, Sofia, Ref, Рецензирано 2013
3 Ралица Симеонова-Ганева, Желю Владимиров, Калоян Ганев, Наталия Панайотова, Цветелина Димитрова, Теодора Давидкова, Десислава Йорданова, Изследване на предприемачеството и перспективите за развитие на иновациите в МСП 2012—2013 г., Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП), Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, ИНСАЙТ: Ноема & Сигма Хет, София, Рецензирано 2013
4 Симеонова-Ганева, Р., Ж. Владимиров, К. Ганев , Н. Панайотова, Ц. Димитрова, Т. Давидковa, Д. Йорданова, Изследване на предприемачеството и перспективите за развитие на иновациите в МСП 2012—2013 г. 2013
5 Ралица Симеонова-Ганева, Желю Владимиров, Калоян Ганев, Наталия Панайотова, Цветелина Димитрова, Десислава Йорданова, Маргарита Боева, Дивил Кулев, Роза Пенева, Анализ на състоянието и факторите за развитие на МСП в България 2011-2012 г.: Икономическо възстановяване и конкурентоспособност, ИАНМСП 2012
6 Симеонова-Ганева, Р, Ж. Владимиров, К. Ганев, Н. Панайотова, Ц. Димитрова, Yordanova, D., Боева, Д., Кулев, Д., Р. Пенева, М. Тодорова, Анализ на състоянието и факторите за развитие на МСП в България 2011-2012 г.: Икономическо възстановяване и конкурентоспособност, Рецензирано 2012
Монография
Силвия Георгиева, Соня Георгиева, Цветан Давидков, Десислава Йорданова, Костадин Коларов, Пенчо Пенчев, Ралица Симеонова-Ганева, История на българското предприемачество 2022
Научен проект
1 Десислава Йорданова, Детерминанти на предприемаческата активност в начална фаза сред студентите в STEM специалности, Член, , Номер на договора:80-10-132/26.03.2021 2021
2 Десислава Йорданова, Видове предприемачески намерения сред студентите в природни и инженерни науки , Ръководител, 2020
3 Десислава Йорданова, Видове предприемачески намерения сред студентите в природни и инженерни науки , Ръководител, 2020
4 Десислава Йорданова, Предприемаческа активност в начална фаза сред студентите: мотивация, дейности и предизвикателства, Ръководител, , Номер на договора:80-10-113/15.04.2019 2019
5 Десислава Йорданова, Влияние на социалния пол върху младежкото предприемачество, Ръководител, , Номер на договора:80-10-186/26.04.2018 2018
6 Десислава Йорданова, Трансформация на университетите в предприемачески университети: бариери, стимулиращи фактори и добри практики , Ръководител, , Номер на договора:80-10-83/20.04.2017 2017
7 Десислава Йорданова, Предприемачество сред младежите, завършващи висше образование: ролята на университета, Ръководител, СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:74/03.04.2015г. 2015
8 Десислава Йорданова, Интернационализация на българските МСП от текстилния бранш: характеристики, детерминанти и влияние върху резултатите, Член, , Номер на договора:87/15.04.2011 2011
9 Десислава Йорданова, The reaction and protection mechanisms of small businesses against the stress-factors of the international financial and economic crisis in some countries of the Central Eastern European region , Член, 2009
10 Десислава Йорданова, “Динамика на културните характеристики националната трудова / организационна култура” (2002 – 2008), Член, 2008
11 Десислава Йорданова, The E-WORLD Project “Entrepreneurship work in organization requiring leadership development”, Член, 2008
12 Десислава Йорданова, “Характеристики на предприемаческия етос (сравнение на трудови ценности: предприемачи v непредприемачи)”, Член, 2007
Научно ръководство
1 Десислава Йорданова, Entrepreneurial intentions and their influencing factors , дипломна работа:Вероника Маринова 2017
2 Десислава Йорданова, Succession of Family Businesses in Bulgaria , дипломна работа:Теодора Мирославова Борисова 2017
3 Десислава Йорданова, Determinants of client satisfaction in outsourcing companies: the case of a large multinational company operating in Bulgaria, дипломна работа:Михаил Емилов Делинешев 2016
4 Десислава Йорданова, ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКАТА МОТИВАЦИЯ ПРИ ОСНОВАВАНЕ НА МСП В БЪЛГАРИЯ, дипломна работа:НИКОЛА СТЕФАНОВ НИКОЛОВ 2016
5 Десислава Йорданова, Бариери при създаване на нов бизнес. Поглед върху IT- бранша в България по примера на фирма "УЕБХИЛС" ООД, Христина Тодорова Вълкова дипломна работа: 2015
6 Десислава Йорданова, ФАКТОРИ, КОИТО ВЛИЯЯТ ВЪРХУ ИНОВАЦИИТЕ В ИТ СЕКТОРА – ПО ПРИМЕРА НА КОМПАНИЯ „ИНФРАДЖИСТИКС БЪЛГАРИЯ, дипломна работа:ЖЕНИ СВЕТЛАНОВА АТАНАСОВА 2015
7 Десислава Йорданова, Корпоративно предприемачество в ИТ сектора (на примера на фирма Телерик), дипломна работа:Йордан Георгиев Димитров 2011
8 Десислава Йорданова, СТАРТИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА НОВО ПРЕДПРИЯТИЕ В РЕКЛАМНИЯ БРАНШ, дипломна работа:Мартин Жак Асса 2011
9 Десислава Йорданова, Фактори за успешното управление и развитие на високотехнологичните бизнес инкубатори (по примера на Високотехнологичен Бизнес Инкубатор Бургас) , дипломна работа:Надежда Красимирова Ташева 2011
10 Десислава Йорданова, Влиянието на организационната култура върху набирането и подбора на персонал по примера на Старбъкс, дипломна работа:Магдалена Ивова Енчева 2010
11 Десислава Йорданова, ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА МСП , дипломна работа:Е. Стефанова 2010
12 Десислава Йорданова, Предприемачески намерения сред студентите в България – роля на организацията инкубатор , дипломна работа:Цветомира Ивайлова Маринова 2010
13 Десислава Йорданова, Стратегия за корпоративна социална отговорност – опитът на KPMG, дипломна работа:Е. Първанова 2010
14 Десислава Йорданова, Фактори за развитие на корпоративното предприемачество, дипломна работа:М. Матакиев 2010
15 Десислава Йорданова, ФАКТОРИ, КОИТО ВЛИЯЯТ ВЪРХУ УСПЕХА НА ИНОВАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ В МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ – ПО ПРИМЕРА НА ФИРМА „ТОТАЛ ДИЗАЙН” , дипломна работа:Мартин Петров Петров 2010
16 Десислава Йорданова, Предприемачески стратегии в сфера Услуги. По-примера на фирма ЕТ „ЛИМЕК”, дипломна работа:Филип Любомиров Петров 2009
17 Десислава Йорданова, ОРГАНИЗАЦИОННА КУЛТУРА, НАСОЧЕНА КЪМ ИНОВАЦИЯ ВЪВ ФИРМАТА ПО ПРИМЕРА НА “ХЕНКЕЛ” , дипломна работа:ЯБЛЕНА СЛАВЧЕВА ЯКОВА 2007
18 Десислава Йорданова, Развитие и внедряване на нов продукт във финансово – счетоводния бранш по примера на Счетоводна къща „Тандра Комерс”, дипломна работа:Б. Матакиев 2007
19 Десислава Йорданова, Развитие на предприемаческите качества чрез обучение с оглед повишаване на конкурентоспособността на човешките ресурси в контекста на пълноправното членство на Република България в Европейския съюз, дипломна работа:Г. Димитрова 2007
20 Десислава Йорданова, РИСКОВИЯТ КАПИТАЛ - ЕДНА ДОБРА АЛТЕРНАТИВА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ, дипломна работа:А. Гочев 2007
Редактор на издание реферирано
Десислава Йорданова, International Journal of Latest Trends in Finance and Economic Sciences, Редактор на издание реферирано 2011
Статия в научно списание
1 Yordanova, D., Nascent Technology Entrepreneurship among Bulgarian STEM Students, Administrative Sciences, vol:11, issue:4, 2021, pages:1-14, Ref 2021
2 Yordanova, D., BULGARIAN NASCENT STUDENT TECHNOPRENEURS: MOTIVES, PERCEPTIONS OF BARRIERS AND STARTUP ACTIVITIES, International journal of multidisciplinarity in business and science, vol:6, issue:10, 2020 2020
3 Yordanova, D., Filipe, J.A., Pacheco Coelho. M., Technopreneurial Intentions among Bulgarian STEM Students: The Role of University , Sustainability, vol:12, issue:16, 2020, Ref, Web of Science, IF (2.576 - 2019), SCOPUS, SJR (0.581 - 2019), International 2020
4 Pergelova, A., Manolova, T., Simeonova-Ganeva, R., Yordanova, D., Democratizing Entrepreneurship? Digital Technologies and the Internationalization of Female‐Led SMEs, Journal of Small Business Management, том:57, брой:1, 2019, стр.:14-39, doi:https://doi.org/10.1111/jsbm.12494, Ref, IF, IF (3.248 - 2018), в сътрудничество с чуждестранни учени 2019
5 Yordanova, D. I., Towards Entrepreneurial Universities in Bulgaria, ERENET Profile, vol:XIV, issue:3, 2019, pages:20-25 2019
6 Yordanova, D. I., Filipe, J.A., Towards Entrepreneurial Universities: Barriers, Facilitators, and Best Practices in Bulgarian and Portuguese Universities, International Journal of Economics and Business Administration, vol:VII, issue:4, 2019, pages:213-227, Ref, International 2019
7 Yordanova, D., Filipe, J. A., Desirability of Technology Entrepreneurship among Bulgarian STEM Students: The Role of Entrepreneurship Education, European Research Studies Journal, vol:21, issue:3, 2018, pages:446-462, Ref, др., International 2018
8 Yordanova, D., Entrepreneurship education and techopreneurial attitudes, ERENET PROFILE, том:XIII, No. 1, 2018 2018
9 Pergelova, A., Angulo-Ruiz, F., Yordanova, D., Gender and international entry mode, International Small Business Journal, том:36, брой:6, 2018, стр.:662-685, doi:http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0266242618763012 , Ref, IF, IF (3.9 - 2018), в сътрудничество с чуждестранни учени 2018
10 Davidkov, T., Yordanova, D. I., Exploring Internal and Environmental Moderators of Entrepreneurial Orientation - Performance Relationship in Bulgarian Enterprises, International Review of Management and Marketing, том:7, брой:2, 2017, стр.:27-34, Ref 2017
11 Yordanova, Desislava I., Exploring Performance Differences Between Bulgarian Family and Non-Family Businesses: The Role of Organizational Factors, International Business Management, том:11, брой:2, 2017, стр.:322-333, Ref 2017
12 Yordanova, D., Exploring the moderation effects of family business status on the relationships between CEO's characteristics and SME internationalisation: evidence from Bulgaria, World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development, том:13, брой:2/3, 2017, стр.:314-337, Web of Science 2017
13 Vladimirov, Z., Davidkov, T., Yordanova, D., The influence of the perceptions of institutional environment on entrepreneurial plans: exploring the moderating effects of firm age and firm size in Bulgarian enterprises, Problems and Perspectives in Management, том:15, брой:1-1, 2017, стр.:175-182, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.3 - 2017) 2017
14 Yordanova, Desislava I., Differences between Bulgarian Family and Non-family Businesses: A Multivariate Logit Approach, International Review of Management and Marketing, том:6, брой:4, 2016, стр.:779-789, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.15 - 2017) 2016
15 Yordanova, Desislava I., Editorial Note: Entrepreneurship, Management and Performance in Transition and Emerging Economies, International Journal of Latest Trends in Finance and Economic Sciences, том:6, брой:3, 2016, стр.:1150-1152, Ref 2016
16 Davidkov, T., Yordanova, D., Exploring the Bulgarian family SMEs' reluctance to internationalise, International Journal of Business and Globalisation, том:17, брой:1, 2016, стр.:123-148, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.73 - 2017) 2016
17 Davidkov, T., Yordanova, D., Enhancing SME Internationalization in a Transition Economy: The role of Internal Factors, The International Journal of Latest Trends in Finance and Economic Sciences, том:5, брой:3, 2015, стр.:945-956, Ref 2015
18 Davidkov, T., Yordanova, D., Family Businesses in Bulgaria, ERENET Profile, том:IX, брой:2, 2014, стр.:3-14 2014
19 Filipe, J. A., Yordanova, D., Coelho, M., Ferreira, M., Mutharasu, S. A., Figueredo I. C., Corporate Social Responsibility: An International Study. The Case of CGD (Portugal), Vale (Brazil), TechnoLogica (Bulgaria) and IndianOil (India), International Journal of Latest Trends in Finance and Economic Sciences , том:3, брой:1, 2013, Ref 2013
20 Lau, V., Dimitrova, M., Shaffer, M., Davidkov, T., Yordanova, D., Entrepreneurial Readiness and Firm Growth: An Integrated Etic and Emic Approach, Journal of International Management, том:18, 2012, стр.:147-159, Ref, IF, IF (2.298 - 2017), в сътрудничество с чуждестранни учени 2012
21 Filipe, J., Ferreira, M., Coelho, M., Yordanova, D., Aquaculture Procedures in Portugal and Bulgaria. Anti-commons and Bureaucracy, International Journal of Academic Research, том:3, 2011, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2011
22 Yordanova, D., Coelho, M., Filipe, J., Ferreira, M., Caixa General de Depositos (Portugal) and Technologica (Bulgaria): Analyzing companies’ corporate social responsibility in two European countries, Journal of Economics and Engineering, том:2, 2011, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2011
23 Yordanova, D., Entrepreneurial orientation in family and non-family firms: evidence from Bulgaria, International Journal of Economic Sciences and Applied Research, том:4, 2011, Ref 2011
24 Yordanova, D., Tarrazon, M.A., Gender differences in entrepreneurial intentions: Evidence from Bulgaria, Journal of Developmental Entrepreneurship, том:15, 2011, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.52 - 2017), в сътрудничество с чуждестранни учени 2011
25 Yordanova, D., Alexandrova-Boshnakova, M., Gender effects on risk-taking of entrepreneurs: Evidence from Bulgaria, International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research, том:17, 2011, Ref, IF, IF (1.863 - 2017) 2011
26 Yordanova, D., Growth plans of Bulgarian enterprises: an empirical investigation of individual, organizational and environmental influences, International Journal of Latest Trends in Finance and Economic Sciences, том:1, брой:1, 2011, Ref 2011
27 Yordanova, D., Filipe, J. A., TechnoLogica: A Leader in the Field of Corporate Social Responsibility in Bulgaria, International Journal of Academic Research, том:3, 2011, Ref 2011
28 Yordanova, D., The effects of gender on entrepreneurship in Bulgaria: an empirical study, International Journal of Management, том:28, 2011, Ref 2011
29 Yordanova, D., Gender effects on performance in Bulgarian private enterprises, Portuguese Journal of Quantitative Methods, том:1, 2010 2010
30 Yordanova, D., Davidkov, T., Similarities and Differences between Female and Male Entrepreneurs in a Transition Context: Evidence from Bulgaria, Journal of Applied Economic Sciences, том:IV, 2009, Ref, Web of Science 2009
31 Urbano, D., Yordanova, D., Determinants of the adoption of HRM practices in tourism SMEs in Spain: an exploratory study, Service Business, том:2, брой:3, 2008, Ref, Web of Science 2008
Статия в поредица
1 Yordanova, D., Entrepreneurial Learning Among Bulgarian STEM Students, EUROPEAN PROCEEDINGS OF SOCIAL AND BEHAVIOURAL SCIENCES EPSBS, vol: II International Conference on Economic and Social Trends for Sustainability of Modern Society, issue:116, 2021, pages:546-552 2021
2 Yordanova, D., Perceptions of University entrepreneurship support among Bulgarian science and engineering students, Yearbook of St Kliment Ohridski University of Sofia, Faculty of Economics and Business Administration, issue:18, 2020 2020
3 Владимиров, Ж., Йорданова, Д., Симеонова-Ганева, Р., Интернационализация на българските МСП от текстилния бранш, ANNUAIRE DE L’UNIVERSITE DE SOFIA “ST. KLIMENT OHRIDSKI”, FACULTE DES SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION, брой:12, 2014, стр.:73-92 2014
4 Борис Вунчев, Елена Чаушева, Десислава Йорданова, Наталия Сотирова, Представяне на проекта „УЕБ базиран курс по гръцки език за българи и български предприемачи”, Studia Classica Serdicensia, том:20 години специалност „Новогръцка филология” в Софийския университет „Св. Климент Охридски”, брой:6, редактор/и: Борис Вунчев, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2014, стр.:309-313, ISBN:978-954-07-3682-2 2014
5 Davidkov, T., Yordanova, D., The effect of entrepreneurial orientation on performance in Bulgarian enterprises: an empirical investigation, ANNUAIRE DE L’UNIVERSITE DE SOFIA “ST. KLIMENT OHRIDSKI”, FACULTE DES SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION, брой:11, 2013 2013
6 Желю Владимиров, Десислава Йорданова, Ралица Симеонова-Ганева, Интернационализация на българските малки и средни предприятия от текстилния бранш, Годишник на Стопански факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, 2013 2013
7 Yordanova, D., Davidkov, T., Determinants of entrepreneurial orientation: evidence from Bulgaria, Sofia Conferences on Social and Economic Development in Europe, том:Markets, Sustainability and Social Welfare Enhancement in the European Union, брой:3, редактор/и:Chobanov, G, Plöhn, J., Schellhaass, H. , 2012 2012
8 Yordanova, D., Development and selection of successors in family firms: evidence from Bulgaria, ANNUAIRE DE L’UNIVERSITE DE SOFIA “ST. KLIMENT OHRIDSKI”, FACULTE DES SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION, брой:10, 2012 2012
9 Yordanova, D., Adoption and impact of HRM practices on small business performance: Implications for Bulgarian SMEs, ANNUAIRE DE L’UNIVERSITE DE SOFIA “ST. KLIMENT OHRIDSKI”, FACULTE DES SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION, брой:9, 2011 2011
10 Szabó, А.S, Yordanova, D., Kristi, D., Dejan, E., S, Szabó, Z., Gál, M., Dugert, O., The impact of the economic crises on SMEs in selected CEE countries, ERENET PROFILE, брой:V, 2010 2010
11 Yordanova, D., Tarrazon, M.A., Determinants of entrepreneurial intentions among Bulgarian university students: an exploratory investigation, Towards a Knowledge Based Society in Europe, редактор/и:Chobanov, G, Plöhn, J. and Schellhaass, D. , 2009 2009
12 Давидков, Ц., Йорданова, Д., Предприемачество и иновационни мрежи, Иновации.бг , том:Българската иновационна система в условията на глобална икономическа криза, редактор/и:М. Петров, Т. Георгиева, Р. Стефанов, 2009, стр.:57-66 2009
13 Давидков, Ц., Йорданова, Д., Предприемачество и иновационни мрежи, Иновации.бг, том:Иновационната политика на България в Европейския съюз, редактор/и:М. Петров, Т. Георгиева, Р. Стефанов, 2008, стр.:56-66 2008
14 Давидков, Ц., Йорданова, Д., Предприемачество и иновационни мрежи, Иновации.бг, том:Българската иновационна система в Европейския съюз, редактор/и:М. Петров, Р. Стефанов, 2007, стр.:59-66 2007
15 Йорданова, Д., Състояние на продължаващото професионално обучение в страните-кандидатки за членство в Европейския Съюз, ANNUAIRE DE L’UNIVERSITE DE SOFIA “ST. KLIMENT OHRIDSKI”, FACULTE DES SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION, брой:2, 2003, стр.:183-198 2003
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Yordanova, D., Kanazireva, R., Petkova, I., Mihaylova, I., Mladenova, I., FEASIBILITY OF TECHNOLOGY ENTREPRENEURSHIP AMONG BULGARIAN STEM STUDENTS: THE ROLE OF UNIVERSITY, Proceedings of CBU in Economics and Business, vol. 2, 2021, pages:149-154, ISSN (online):ISSN 2695-0693 (Online) 2021
2 Yordanova, D., THE ROLE OF UNIVERSITY FOR DESIRABILITY OF TECHNOLOGY ENTREPRENEURSHIP: EVIDENCE FROM BULGARIA, ICERI2021 Proceedings, 2021, pages:40-45 2021
3 Yordanova, D., Pergelova, A., Angulo-Ruiz, F., The Path from Entrepreneurial Education to Entrepreneurial Intentions in STEM: A Test of Gender Effects, Proceedings of XXXII RENT Conference, 2018, в сътрудничество с чуждестранни учени 2018
4 Давидков, Ц, Д. Йорданова, Р.Каназирева, Минковски, Р., Обучението по предприемачество (развитие на дидактически аспекти), Сборник доклади: XVI International Scientific Conference “ Management and Engineering`18”, 2018, стр.:305-324, Ref 2018
5 Давидков, Ц., Д. Йорданова, Р. Каназирева, Л. Асланова, Р. Минковски, Обучението по предприемачество: развитие на дидактически аспекти, ХVІ International Scientific Conference “Management & Engeneering’’18”, June 24 – 27 2018 – Sozopol; Conference Proceedings, vol. 1, pp 305 – 314., издателство:Technical University - Sofia - Faculty of Management & Co, 2018, стр.:305-314, ISSN (print):1310-3946 , ISSN (online):1314-6327 , PhD 2018
6 Yordanova, D., ENTREPRENEURIAL ATTITUDES TOWARD TECHNOLOGY ENTREPRENEURSHIP AMONG BULGARIAN SCIENCE AND ENGINEERING STUDENTS, Сборник доклади Четиринадесета международна научна конференция „Развитие на висшите училища в контекста на европейските изисквания за качество на образователните услуги”,, Publisher: изд. МВБУ, 2017, pages:123-132 2017
7 Цветан Давидков, Десислава Йорданова, Рая Каназирева, Ия Гурбалова, Румен Минковски, Културни ориентири на управлението (евристични възможности на изследователски резултати), XV International scientific conference 'Management and engineering '17' /Proceedings/, издателство:Технически университет - София, 2017, стр.:428-437, ISSN (print):1314-6327, 1310-3946, PhD 2017
8 Давидков, Ц, Д. Йорданова, Р.Каназирева, И. Гурбалова, Минковски, Р., Културни ориентири на управлението(евристични възможности на изследователски резултати), XV International Scientific Conference “ Management and Engineering`17”, TU-Sofia, JUNE 25-28, 2017, Sozopol , 2017, стр.:428-437 2017
9 Yordanova, Desislava I., Understanding intentions towards technology entrepreneurship among students, Съвременни управленски практики IX - "Управленска наука, икономика, и бизнес практики - съвременни ракурси и предизвикателства", 2016, стр.:128-135 2016
10 Давидков, Ц., Йорданова, Д., Каназирева, Р., Подходи и интерпретации при изследване на удовлетвореността в организацията, ЛИДЕРСТВО И ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ, редактор/и:Снежана Илиева Миряна Радович Маркович Йоана Янкулова, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2016, стр.:374-382 2016
11 Yordanova, D., Entrepreneurship among university students: a conceptual model of the role of the university, Иновативни стратегии за конкурентоспособен бизнес, 2015, стр.:138-145 2015
12 Цветан Давидков, Десислава Йорданова, Рая Каназирева, Здравка Андонова, TRAINING IN ENTREPRENEURSHIP IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS (didactical aspects)/ Обучение по предприемачество в университетите (дидактически аспекти) , ХІІ INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE "MANAGEMENT & ENGENEERING" (conference proceedings, volume ІІ), редактор/и:-, издателство:Technical University - Sofia, Faculty of Management, 2014, стр.:1239-1247, PhD 2014
13 Давидков, Ц., Йорданова, Д., Каназирева, Р., Андонова, З., Обучение по предприемачество във висшите училища (дидактически аспекти), Conference Proceedings of XII International Scientific Conference "MANAGEMENT AND ENGINEERING'14", vol. 2, 2014, стр.:1239-1246, PhD 2014
14 Цветан Давидков, Десислава Йорданова, Ия Гурбалова, Зорница Паскалева, Културни ориентири на управлението: полът, XI International scientific conference 'Management and engineering '13' /Proceedings/, издателство:Технически университет - София, 2013, стр.:1062-1071, ISSN (print):1314 - 6327, PhD 2013
15 Давидков, Ц., Д. Йорданова, И. Младенова, Средства за производство и предприемачески успех (сравнение в зависимост от типа населено място), Сборник доклади IX научна конференция „Мениджмънт и предприемачество”, Център по предприемачество и катедра „Индустриален мениджмънт” към ТУ-София, филиал Пловдив, 2012, стр.:207-212 2012
16 Давидков, Ц., Д. Йорданова, Старт в бизнеса – особености в зависимост от типа населено място, Сборник с доклади от Международната научна конференция „ТЕНДЕНЦИИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В РАЗВИТИЕТО НА ИКОНОМИКАТА”, 2012 2012
17 Цветан Давидков, Мирослава Христова, Десислава Йорданова, Ия Гурбалова, Зорница Паскалева, Типологични особености на предприемачите в България, X International scientific conference 'Management and engineering '12' /Proceedings/, издателство:Технически университет - София, 2012, стр.:984-992, ISSN (print):1314-6327, 1310-3946, PhD 2012
18 Tzvetan Davidkov, Desislava Yordanova, Iya Petkova-Gurbalova, Ivanka Mihailova, Irena Mladenova, Values and innovative behaviour: Evidence from Bulgaria, 4th International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development (ICEIRD 2011) /Proceedings/, Publisher:National Centre for Development of Innovation and Entrepreneurial Learning, 2011, pages:219-224, ISBN:978–608–65144-2-6, PhD 2011
19 Давидков, Ц., Д. Йорданова, Критерии и показатели за наблюдение на динамиката на предприемачеството и частния бизнес, Доклади от Международната научна конференция МЕНИДЖМЪНТ И ИНЖЕНЕРИНГ’2011, 2011 2011
20 Цветан Давидков, Десислава Йорданова, Ия Гурбалова, Зорница Паскалева, Предстоящо изследване на българското предприемачество (2011) - какво да очакваме?, Материали от Осмата научна конференция МЕНИДЖМЪНТ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, издателство:Технически университет - София, филиал Пловдив, 2011, стр.:125-130, PhD 2011
21 Давидков, Ц., Д. Йорданова, И. Гурбалова, З. Паскалева, Предстоящото изследване на българското предприемачество (2011) – какво да очакваме? , Материали от Осмата научна конференция „МЕНИДЖМЪНТ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО” (Пловдив, 21-22 октомври 2011), 2011 2011
22 Йорданова, Д., Фактори, влияещи върху иновативността на българските предприятия, Сборник с доклади от Седма международна научно-практическа конференция „Преподаване, учене и качество във висшето образование” – 2010 на тема „Научни изследвания – висше образование - иновации”, Правец, 2011, стр.:379-386 2011
23 Yordanova, D., Succession in Bulgarian family firms - An explanatory investigation, Managing Ownership and Succession in Family Firms, редактор/и:Surdej, A., Wach, K., 2010, в сътрудничество с чуждестранни учени 2010
24 Йорданова, Д., Емпирично изследване на влиянието на обучението по предприемачество върху предприемаческите намерения и нагласи на студентите, Сборник с доклади от научно-приложната конференция по дидактика „Съвременното обучение между теорията и практиката”, 2010, стр.:358-363 2010
25 Yordanova, D., The impact of learning orientation on performance: Empirical investigation of Bulgarian enterprises, Proceedings of the Sixth Scientific Conference “Management and Entrepreneurship”, 2009 2009
26 Йорданова, Д., Фактори, определящи ориенацията към учене на българските предприятия, Сборник с доклади от Национална конференция с международно участие на тема “Съвременни управленски практики IV”, 2009 2009
27 Yordanova, D., The effect of gender stereotypes on entrepreneurial intentions of students, Proceedings of the Fifth Scientific Conference “Management and Entrepreneurship”, 2008 2008
28 Давидков, Ц., Йорданова, Д., Съвременни подходи при преподаване на предприемачество за повишаване предприемаческите намерения на младите хора, Сборник с доклади от Юбилейна научна конференция “120 години специалност Педагогика - между традицията и новите реалности”, 2008, стр.:138-143 2008
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Десислава Йорданова, “Bulgarian nascent student technopreneurs: motives, perceptions of barriers and start-up activities”, 8th M-Sphere Conference “Multidisciplinarity in Business & Science”, 24-26 October, 2019, Dubrovnik, Croatia. 2019
2 Секционен доклад, Десислава Йорданова, 20th International Annual Conference of the Faculty of Economics and Business Administration 2017
3 Секционен доклад, Albena Pergelova, Democratizing Entrepreneurship? Digital Capability, Gender, and the Internationalization of Emerging Markets SMEs 2017
4 Секционен доклад, Десислава Йорданова, Distinctiveness of Bulgarian Family SMEs 2016
5 Секционен доклад, Десислава Йорданова, Growth plans of Bulgarian Family Businesses 2015
6 Секционен доклад, проф. дсн. Цветан Давидков, Типологични особености на предприемачите в България”, Сборник с доклади от юбилейна X Международна научна конференция “Мениджмънт и инженеринг 2012
7 Секционен доклад, проф. дцн. Цветан Давидков, Критерии и показатели за наблюдение на динамиката на предприемачеството и частния бизнес 2011
8 Секционен доклад, Yordanova, D., Characteristics of successful entrepreneurs in Bulgaria 2008
9 Секционен доклад, Десислава Йорданова, Researching female entrepreneurship in transition economies 2008
Учебник
1 Йорданова, Д., Управление и унаследяване на фамилен бизнес, Астарта, Пловдив, Рецензирано 2018
2 Йорданова, Д., Управление и развитие на семейна фирма, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2014