Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Михал Павлов

Researcher ID (Web of Science):AAU-9085-2021

ORCID ID:0000-0002-5481-0709
Дипломна работа
Михал Павлов, Glosario de términos en español, búlgaro e inglés sobre la MECÁNICA DEL AUTOMÓVIL, СУ "Св.Кл.Охридски, Ръководител:Людмила Илиева 2016
Друго (научно-популярни и др. под.)
Mihal Pavlov, PROF. DIMITAR VESELINOV AT THE AGE OF 60, Чуждоезиково обучение 2022
Научен проект
1 Михал Павлов, "СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - МАРКЕР ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР (SUMMIT)", Член, Национален план за възтановяване и устойнивост по процедура "Предоставяне на средства от механизма за възтанояване и устойчивост", Номер на договора:BG-RRP-2.004-0008-C01 2023
2 Михал Павлов, "Научно-техническа обработка на архивния фонд на професор Емил Боев", Член, , Номер на договора:80-10-63/22.03.2021 2021
3 Михал Павлов, „Повишаване знанията и уменията на заетите лица в здравния сектор – европейският път към модерно, ефективно и качествено здравеопазване“, по процедура BG05M9OP001-1.021 „Обучение на заети лица” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020., Член, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Номер на договора:№ BG05M9OP001-1.021-0052-C02 2019
4 Михал Павлов, Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices Strategic Partnerships in the Field of Education, Training and Youth Project with multiple beneficiaries under the ERASMUS+ Programme Project Europe: knowing, learning, acknowledging 2 (EUROCAR 2), Член, Център за развитие на човешките ресурси, Номер на договора:2019-1-BG01-KA201-062521 2019
Статия в научно списание
1 Михал Павлов, Дидактически упражнения за преподаване и усвояване на испански език за специфични цели в сферата на ихтиологията, Чуждоезиково обучение, том:50, брой:1, 2023, стр.:37-43, ISSN (print):0205-1834, ISSN (online):1314-8508, Ref, Web of Science 2023
2 Михал Павлов, Проф. Димитър Веселинов на 60 години, Чуждоезиково обучение, том:49, брой:1, 2022, стр.:78-93, ISSN (print):0205-1834, ISSN (online):1314-8508, Ref 2022
3 Mihal Pavlov, THE "GLOBAL SIMULATIONS" MODEL IN THE TEACHING OF SPANISH IN THE FIELD OF ICHTHYOLOGY, CHUZHDOEZIKOVO OBUCHENIE-FOREIGN LANGUAGE TEACHING, vol:48, issue:2, 2021, pages:168-174, ISSN (print):0205-1834, ISSN (online):1314-8508 2021
4 Михал Павлов, Методът „Глобални симулации“ при преподаване на испански в сферата на ихтиологията, Чуждоезиково обучение, том:48, брой:2, 2021, стр.:168-174, ISSN (print):0205-1834, ISSN (online):1314-8508, Ref 2021
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Михал Павлов, Лингводидактически модел за преподаване на търговско-ихтиологическа терминология на нефилолози, XX научна конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти във ФКНФ, редактор/и:проф. д-р Мадлен Данова, издателство:УИ "Св. Климент Охридски" (под печат), 2023 2023
2 Михал Павлов, Категорията род при съществителните, назоваващи риби., Образователни идеи и методически парадигми, издателство:УИ "Св. Климент Охридски" (под печат), 2022 2022
3 Михал Павлов, Опит за съпоставка на някои рибни названия в испаноезичните държави, XIX научна конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти във ФКНФ, редактор/и:проф. д-р Мадлен Данова, издателство:УИ "Св. Климент Охридски" (под печат), 2022 2022
4 Михал Павлов, Българо-испански етимолого-емпрунтологичен анализ на ихтиологически дидактеми, XVIII научна конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти във ФКНФ, редактор/и:проф. д-р Мадлен Данова, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2021, стр.:267-272, ISSN (print):2738-8158 2021
5 Михал Павлов, Лексикалният урок: предизвикателствата при усвояването на ихтиологическа терминология на испански език, Оптимизация на образователната среда, редактор/и:проф. дн Димитър Веселинов и др., издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2021, стр.:160-163, ISSN (print):978-854-07-5459-8 2021
6 Mihal Pavlov, La metáfora, la metonímıa y las abrevıaturas en la esfera de la mecánıca del automóvıl en español, ınglés y búlgaro, Лингводидактически ракурси, editor/s:проф. дфн Димитър Веселинов и др., Publisher:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2020, pages:543-548, ISSN (print):978-954-07-4982-2, Ref 2020
7 Михал Павлов, Колоквиални изрази с испанския глагол estar, XVII научна конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти във ФКНФ, редактор/и:проф. д-р Мадлен Данова, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2020, стр.:96-100, ISSN (print):2738-8158 2020
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Михал Павлов, Лингводидактически модел за преподаване на търговско-ихтиологическа терминология на нефилолози 2023
2 Секционен доклад, Михал Павлов, Опит за съпоставка на някои рибни названия в испаноезичните държави 2022
3 Секционен доклад, Михал Павлов, Българо-испански етимолого-емпрунтологичен анализ на ихтиологически дидактеми 2021
4 Секционен доклад, Михал Павлов, Лексикалният урок: предизвикателствата при усвояването на ихтиологическа терминология на испански език 2021
5 Секционен доклад, Михал Павлов, Колоквиални изрази с испанския глагол estar 2020
6 Секционен доклад, Mihal Pavlov, La metáfora, la metonímıa y las abrevıaturas en la esfera de la mecánıca del automóvıl en español, ınglés y búlgaro 2019
7 Присъствие, Михал Павлов, Езикът на геополитиката в епохата на постистината 2018
8 Присъствие, Михал Павлов, Иновативни образователни технологии в чуждоезиковото обучение 2017
9 Присъствие, Михал Павлов, Participación en la conferencia "50 AÑOS DE LA LICENCIATURA EN FILOLOGÍA ESPAÑOLA EN LA UNIVERSIDAD DE SOFÍA, SAN CLEMENTE DE ÓJRID" 2011