Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Михал Павлов

Researcher ID (Web of Science):AAU-9085-2021

ORCID ID:0000-0002-5481-0709
Дипломна работа
Михал Павлов, Glosario de términos en español, búlgaro e inglés sobre la mecánica del automóvil, СУ "Св.Кл.Охридски, Ръководител:Людмила Илиева 2016
Дисертация д-р
Михал Валериев Павлов, „Лингводидактически проблеми на испанската ихтиологическа терминология“, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Ръководител:Проф. Милена Йорданова 2023
Друго (научно-популярни и др. под.)
Mihal Pavlov, PROF. DIMITAR VESELINOV AT THE AGE OF 60, Чуждоезиково обучение 2022
Научен проект
1 Михал Павлов, „СВЕТЛИНАТА НА ИЗТОКА: Българското изтокознание – начало, развитие и перспективи“, Член, , Номер на договора:80-10-194 / 17.5.2023 г. 2023
2 Михал Павлов, "СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - МАРКЕР ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР (SUMMIT)", Член, Национален план за възтановяване и устойнивост по процедура "Предоставяне на средства от механизма за възтанояване и устойчивост", Номер на договора:BG-RRP-2.004-0008-C01 2023
3 Михал Павлов, "Научно-техническа обработка на архивния фонд на професор Емил Боев", Член, , Номер на договора:80-10-63/22.03.2021 2021
4 Михал Павлов, „Повишаване знанията и уменията на заетите лица в здравния сектор – европейският път към модерно, ефективно и качествено здравеопазване“, по процедура BG05M9OP001-1.021 „Обучение на заети лица” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020., Член, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Номер на договора:№ BG05M9OP001-1.021-0052-C02 2019
5 Михал Павлов, Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices Strategic Partnerships in the Field of Education, Training and Youth Project with multiple beneficiaries under the ERASMUS+ Programme Project Europe: knowing, learning, acknowledging 2 (EUROCAR 2), Член, Център за развитие на човешките ресурси, Номер на договора:2019-1-BG01-KA201-062521 2019
Статия в научно списание
1 Ирена Димова, Пламен Цветков, Михал Павлов, Дигиталната компетентност в учебниците по чужд език: сравнителен анализ на учебни системи по английски, немски и испански език, Педагогика, том:96, брой:3s, 2024, стр.:110-120, ISSN (print):0861–3982, ISSN (online):1314–8540, doi:https://doi.org/10.53656/ped2024-3s.06, Ref, IF, IF (0.3 - 2022), Web of Science Quartile: Q4 (2024) 2024
2 Михал Павлов, Дидактически упражнения за преподаване и усвояване на испански език за специфични цели в сферата на ихтиологията, Чуждоезиково обучение, том:50, брой:1, 2023, стр.:37-43, ISSN (print):0205-1834, ISSN (online):1314-8508, Ref, Web of Science 2023
3 Милена Йорданова, Михал Павлов, Лингводидактологически симулации в часовете по чужд език, Чуждоезиково обучение, vol:L, issue:6, 2023, ISSN (print):0205–1834, ISSN (online):1314–8508, Ref, Web of Science Quartile: Q4 (2023), PhD 2023
4 Mihal Pavlov, THE "GLOBAL SIMULATIONS" MODEL IN THE TEACHING OF SPANISH IN THE FIELD OF ICHTHYOLOGY, CHUZHDOEZIKOVO OBUCHENIE-FOREIGN LANGUAGE TEACHING, том:48, брой:2, 2021, стр.:168-174, ISSN (print):0205-1834, ISSN (online):1314-8508 2021
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Михал Павлов, Лингводидактологически критерии за формиране на ихтиологичен минимум на испански език, Епистемологична мрежа и трансферът на знания: филологическата инфраструктура през XXI век, editor/s:проф. д-р Мадлен Данова, Publisher:УИ "Св. Климент Охридски" (под печат), 2024 2024
2 Михал Павлов, Лингводидактически модел за преподаване на търговско-ихтиологическа терминология на нефилолози, XX научна конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти във ФКНФ, редактор/и:проф. д-р Мадлен Данова, издателство:УИ "Св. Климент Охридски" (под печат), 2023 2023
3 Михал Павлов, Опит за съпоставка на някои рибни названия в испаноезичните държави, XIX научна конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти във ФКНФ, редактор/и:проф. д-р Мадлен Данова, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2023, стр.:173-177, ISSN (print):2738-8158 2023
4 Михал Павлов, Категорията род при съществителните, назоваващи риби, Лингводидактически залиси, редактор/и:проф. Милена Йорданова, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2022, стр.:478-483, ISBN:978-954-07-5609-7 2022
5 Михал Павлов, Българо-испански етимолого-емпрунтологичен анализ на ихтиологически дидактеми, XVIII научна конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти във ФКНФ, редактор/и:проф. д-р Мадлен Данова, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2021, стр.:267-272, ISSN (print):2738-8158 2021
6 Михал Павлов, Лексикалният урок: предизвикателствата при усвояването на ихтиологическа терминология на испански език, Оптимизация на образователната среда, редактор/и:проф. дн Димитър Веселинов и др., издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2021, стр.:160-163, ISBN:978-854-07-5459-8 2021
7 Mihal Pavlov, La metáfora, la metonímıa y las abrevıaturas en la esfera de la mecánıca del automóvıl en español, ınglés y búlgaro, Лингводидактически ракурси, editor/s:проф. дфн Димитър Веселинов и др., Publisher:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2020, pages:543-548, ISBN:978-954-07-4982-2, Ref 2020
8 Михал Павлов, Колоквиални изрази с испанския глагол estar, XVII научна конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти във ФКНФ, редактор/и:проф. д-р Мадлен Данова, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2020, стр.:96-100, ISSN (print):2738-8158 2020
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Михал Павлов, Лингводидактологически критерии за формиране на ихтиологичен минимум на испански език 2023
2 Секционен доклад, Михал Павлов, Лингводидактически модел за преподаване на търговско-ихтиологическа терминология на нефилолози 2023
3 Секционен доклад, Михал Павлов, Опит за съпоставка на някои рибни названия в испаноезичните държави 2022
4 Секционен доклад, Михал Павлов, Българо-испански етимолого-емпрунтологичен анализ на ихтиологически дидактеми 2021
5 Секционен доклад, Михал Павлов, Лексикалният урок: предизвикателствата при усвояването на ихтиологическа терминология на испански език 2021
6 Секционен доклад, Михал Павлов, Колоквиални изрази с испанския глагол estar 2020
7 Секционен доклад, Mihal Pavlov, La metáfora, la metonímıa y las abrevıaturas en la esfera de la mecánıca del automóvıl en español, ınglés y búlgaro 2019
8 Присъствие, Михал Павлов, Езикът на геополитиката в епохата на постистината 2018
9 Присъствие, Михал Павлов, Иновативни образователни технологии в чуждоезиковото обучение 2017
10 Присъствие, Михал Павлов, Participación en la conferencia "50 AÑOS DE LA LICENCIATURA EN FILOLOGÍA ESPAÑOLA EN LA UNIVERSIDAD DE SOFÍA, SAN CLEMENTE DE ÓJRID" 2011