Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Тихомир Рачев
Дисертация д-р
Тихомир Николаев Рачев, ФОРМУЛАРНИЯТ ПРОЦЕС, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Ръководител:проф. д.ю.н Малина Новкиришка-Стоянова 2019
Научен проект
1 Тихомир Рачев, Произход, рецепция и приложение на съвременната юридическа терминология, Член, 2023
2 Тихомир Рачев, „ИЗСЛЕДВАНЕТО И ИЗУЧАВАНЕТО НА РИМСКОТО ПРАВО И РОМАНИСТИЧНАТА ТРАДИЦИЯ НА БАЛКАНИТЕ И В ЕВРОПА“- VI ЧАСТ, Член, 2022
3 Тихомир Рачев, „ИЗСЛЕДВАНЕТО И ИЗУЧАВАНЕТО НА РИМСКОТО ПРАВО И РОМАНИСТИЧНАТА ТРАДИЦИЯ НА БАЛКАНИТЕ И В ЕВРОПА“- V ЧАСТ, Член, , Номер на договора:80-10-03/18.03.2021 г 2021
4 Тихомир Рачев, „ИЗСЛЕДВАНЕТО И ИЗУЧАВАНЕТО НА РИМСКОТО ПРАВО И РОМАНИСТИЧНАТА ТРАДИЦИЯ НА БАЛКАНИТЕ И В ЕВРОПА“- IV ЧАСТ, Член, , Номер на договора:80-10-53 от 13.04.2020 г: 2020
5 Тихомир Рачев, „ИЗСЛЕДВАНЕТО И ИЗУЧАВАНЕТО НА РИМСКОТО ПРАВО И РОМАНИСТИЧНАТА ТРАДИЦИЯ НА БАЛКАНИТЕ И В ЕВРОПА“- III ЧАСТ, Член, , Номер на договора:80-10- 84 от 15.04.2019 г. 2019
6 Тихомир Рачев, „Изследването и изучаването на римското право и романистичната традиция на Балканите и в Европа“- І и ІІ част, Член, 2017
7 Тихомир Рачев, „Римското право и романистичната традиция в правното образование на ХХІ век“ II част, Член, 2016
Превод на книга
Тихомир Рачев, Евгени Бинев, ТРАКТАТ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА, ISBN:9786192262655, Сиби, България 2023
Статия в научно списание
1 Тихомир Рачев, ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЗАПАДНОЧЕРНОМОРСКИТЕ ГРАДОВЕ-ДЪРЖАВИ И РИМ ПО ВРЕМЕТО НА ПРИНЦИПАТА, IUS ROMANUM, vol:II, issue:2021, 2021, pages:297-307, ISSN (online):2367-7007, Ref, др. 2021
2 Тихомир Рачев, РИМСКОПРАВНАТА ТРАДИЦИЯ В ЧЛ. 85 ЗЗД, IUS ROMANUM, брой:извънреден, 2021, стр.:114-133, ISSN (online):2367-7007, Ref, др. 2021
3 Тихомир Рачев, TRADITION DU DROIT ROMAIN EN TERMINOLOGIE JURIDIQUE, IUS ROMANUM, issue:2, 2020, pages:803-811, ISBN:2367-7007, Ref, др. 2020
4 Тихомир Рачев, SOME EXAMPLES OF PROTECTION OF THE PRIVATE INTEREST BY THE PUBLIC AUTHORITIES IN ANCIENT ROME, IUS ROMANUM, issue:II, 2019, pages:375-384, ISSN (online):2367-7007, Ref, др.(HeinOnline; CEEOL) 2019
5 Тихомир Рачев, ЗА НЯКОИ ВЪПРОСИ НА ДЕЕСПОСОБНОСТТА, IUS ROMANUM, брой:Извънреден, 2018, стр.:90-103, ISSN (online):2367-7007, Ref 2018
6 Тихомир Рачев, ARBITRATION AND FORMULARY PROCEDURE: THE ORIGINS OF ROMAN CIVIL PROCEDURE, IUS ROMANUM, брой:II, 2017, стр.:537-554, ISSN (online):2367-7007, Ref 2017
7 Тихомир Рачев, ВМЕСТО ОЧЕРК ЗА ПРОФ. ДИМИТЪР СИЛЯНОВСКИ, Македонски преглед, брой:II, 2017, стр.:73-76, ISSN (print):0861-2277, Ref 2017
8 Тихомир Рачев, БОЛОНСКИТЕ ДОКТОРИ И ГРАЖДАНСКИЯТ ПРОЦЕС В СРЕДНОВЕКОВИЕТО, IUS ROMANUM, брой:II, 2016, стр.:579-600, ISSN (online):2367-7007, Ref 2016
9 Тихомир Рачев, IUSTITIA, IUS ROMANUM, брой:II, 2015, стр.:683-700, ISSN (online):2367-7007, Ref 2015
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Тихомир Рачев, WOMEN, OBLIGATIONS, LIABILITY - SENATUSCONSULTUM VELLEIANUM., IUS ROMANUM, 2023, ISSN (online):2367-7007, Ref, др. 2023
2 Тихомир Рачев, MORA DEBITORIS И ЧЛ. 85 ЗЗД, 70 ГОДИНИ ЗАКОН ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ, издателство:Сиби, 2022, стр.:213-226, ISSN (print):978-619-226-224-2 2022
3 Тихомир Рачев, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ РИМ И ПРОВИНЦИИТЕ ПРЕЗ ЕПОХАТА НА КЪСНАТА РЕПУБЛИКА И ПРИНЦИПАТА, IUS ROMANUM, 2022, pages:106-122, ISSN (online):2367-7007, Ref, др.(CEEOL, HeinOnline) 2022
4 Тихомир Рачев, СЛЕДВА ЛИ БРАКЪТ ДА БЪДЕ УРЕДЕН КАТО ПОЛОВО НЕУТРАЛЕН СЪЮЗ? В ПОДКРЕПА НА ОТРИЦАТЕЛНИЯ ОТГОВОР. , Брак и отношения между съпрузите. Дискусионник по семейно право, издателство:УИ "Паисий Хилендарски", 2022, стр.:347-366, ISBN:978-619-202-730-8 2022
5 Тихомир Рачев, НЯКОИ РАЗМИШЛЕНИЯ ЗА КЛЕТВАТА КАТО ПРЕСЕЧНА ТОЧКА МЕЖДУ РЕЛИГИЯ И ПРАВО, Научни четения на тема "Право и религия", издателство:УИ "Св. Климент Охридки", 2021, стр.:266-284, ISBN:978-954-07-5133-7 2021
6 Тихомир Рачев, О НЕОБХОДИМОСТИ РИМСКОГО ПРАВА В СОВРЕМЕННОМ ЮРИДИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ., Юридическая наука в современном мире. Россия и Болгария., 2020, pages:564-570, ISSN (print):978-5-392-31818-6 2020
7 Тихомир Рачев, ЕДНОПОЛОВИТЕ БРАКОВЕ В СВЕТЛИНАТА НА РИМСКОТО ПРАВО, Сборник научни изследвания в памет на доц. д-р Кристиан Таков, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2019, стр.:291-302, ISBN:978-954-07-4746-0 2019
8 Тихомир Рачев, РИМСКОПРАВНИ ОСНОВИ НА АРБИТРАЖНОТО РАЗРЕШАВАНЕ НА ЧАСТНОПРАВНИ СПОРОВЕ, Сборник с доклади от докторантска конференция на доц. д-р Кръстю Цончев, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2019, стр.:202-220, ISBN:978-954-07-47-58-3 2019
9 Тихомир Рачев, ИСКЪТ В РИМСКОТО И В СЪВРЕМЕННОТО ПРАВО, Правото - традиции и перспективи, 2018, стр.:733-748, ISBN:978-954-28-2625-5, Ref 2018
10 Тихомир Рачев, СИЛАТА НА ПРЕСЪДЕНО НЕЩО В РИМСКОТО ПРАВО, Сборник с доклади от VIII национална конференция на докторантите в областта на правните науки, 2018, стр.:236-245, ISSN (print):2603-3011, Ref 2018
11 Тихомир Рачев, ЗНАЧЕНИЕТО НА ФОРМУЛАРНИЯ ПРОЦЕС ЗА РАЗВИТИЕТО НА РИМСКОТО ЧАСТНО ПРАВО, Сборник с доклади от VII Национална конференция на докторантите в областта на правните науки, 2017, стр.:96-102, ISSN (print):2603-3011, Ref 2017
12 Стоян Иванов, Тихомир Рачев, ИНТЕРАКТИВЕН ПОДХОД В ПРЕПОДАВАНЕТО НА РИМСКОТО ЧАСТНО ПРАВО, Право и интернет, 2017 2017
13 Тихомир Рачев, ПРАВНИТЕ ПРИНЦИПИ И РИМСКИЯТ ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕС, Научни четения на тема „Правни норми и правни принципи", 2017, стр.:511-520, ISBN:978-954-07-4321-9, Ref 2017
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Тихомир Рачев, Римскоправната традиция в същността на владението според разпоредбите на ЗИСС. 2023
2 Секционен доклад, Тихомир Рачев, Women, Obligations, Liability - Senatusconsultum Velleianum. 2023
3 Секционен доклад, Тихомир Рачев, Понятието за владение в римското и съвременното българско право. 2023
4 Секционен доклад, Тихомир Рачев, ПРИНУДАТА ВЪРХУ НЕЗАЩИТАВАЩИЯ СЕ ОТВЕТНИК В РИМСКИЯ ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕС 2022
5 Секционен доклад, Малина Новкиришка-Стоянова, Тихомир Рачев, ПРЕПОДАВАНЕТО НА РИМСКОТО ПРАВО В ЮРИДИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ 2022
6 Секционен доклад, Тихомир Рачев, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ РИМ И ПРОВИНЦИИТЕ ПРЕЗ ЕПОХАТА НА КЪСНАТА РЕПУБЛИКА И ПРИНЦИПАТА 2022
7 Секционен доклад, Тихомир Рачев, ТРУДОВИЯТ ДОГОВОР СПОРЕД БЪЛГАРСКОТО ПРАВО И LOCATIO-CONDUCTIO OPERARUM 2022
8 Секционен доклад, Тихомир Рачев, Mora debitoris и чл. 85 ЗЗД 2021
9 Секционен доклад, Тихомир Рачев, ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЗАПАДНОЧЕРНОМОРСКИТЕ ГРАДОВЕ-ДЪРЖАВИ И РИМ ПО ВРЕМЕТО НА ПРИНЦИПАТА 2021
10 Секционен доклад, Тихомир Рачев, НЯКОИ РАЗМИШЛЕНИЯ ЗА КЛЕТВАТА КАТО ПРЕСЕЧНА ТОЧКА МЕЖДУ РЕЛИГИЯ И ПРАВО 2020
11 Секционен доклад, Тихомир Рачев, ROMAN TRADITION IN LEGAL TERMINOLOGY 2020
12 Секционен доклад, Тихомир Рачев, THE IMPORTANCE OF ROMAN LAW FOR MODERN LEGAL SYSTEMS – THE BULGARIAN EXAMPLE 2019
13 Секционен доклад, Тихомир Рачев, SOME EXAMPLES OF PROTECTION OF THE PRIVATE INTEREST BY THE PUBLIC AUTHORITIES IN ANCIENT ROME 2019
14 Секционен доклад, Тихомир Рачев, ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ РИМСКОТО ПРАВО В СЪВРЕМЕННОТО ЮРИДИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ 2019
15 Секционен доклад, Тихомир Рачев, СИЛАТА НА ПРЕСЪДЕНО НЕЩО В РИМСКОТО ПРАВО 2018
16 Секционен доклад, Тихомир Рачев, ИСКЪТ В РИМСКОТО И СЪВРЕМЕННОТО ПРАВО 2017
17 Секционен доклад, Тихомир Рачев, ПРИНЦИПИ НА РИМСКИЯ ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕС 2017
18 Секционен доклад, Тихомир Рачев, ARBITRATION AND FORMULARY PROCEDURE: THE ORIGINS OF ROMAN CIVIL PROCEDURE 2017
19 Секционен доклад, Тихомир Рачев, ЗНАЧЕНИЕТО НА ФОРМУЛАРНИЯ ПРОЦЕС ЗА РАЗВИТИЕТО НА РИМСКОТО ПРАВО 2017
20 Секционен доклад, Тихомир Рачев, ВМЕСТО ОЧЕРК ЗА ПРОФ. ДИМИТЪР СИЛЯНОВСКИ 2017
21 Секционен доклад, Стоян Иванов; Тихомир Рачев, ИНТЕРАТКТИВНИТЕ МЕТОДИ В ПРЕПОДАВАНЕТО НА РИМСКО ЧАСТНО ПРАВО 2016
22 Секционен доклад, Тихомир Рачев, АРБИТРАЖЪТ В РИМСКОТО ПРАВО 2016