Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Тихомир Рачев
Дисертация д-р
Тихомир Николаев Рачев, ФОРМУЛАРНИЯТ ПРОЦЕС, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Ръководител:проф. д.ю.н Малина Новкиришка-Стоянова 2019
Научен проект
1 Тихомир Рачев, „Изследването и изучаването на римското право и романистичната традиция на Балканите и в Европа“- І и ІІ част, Член, 2017
2 Тихомир Рачев, „Римското право и романистичната традиция в правното образование на ХХІ век“ II част, Член, 2016
Статия в научно списание
1 Тихомир Рачев, SOME EXAMPLES OF PROTECTION OF THE PRIVATE INTEREST BY THE PUBLIC AUTHORITIES IN ANCIENT ROME, IUS ROMANUM, issue:II, 2019, pages:375-384, ISSN (online):2367-7007, Ref, др.(HeinOnline; CEEOL) 2019
2 Тихомир Рачев, ЗА НЯКОИ ВЪПРОСИ НА ДЕЕСПОСОБНОСТТА, IUS ROMANUM, брой:Извънреден, 2018, стр.:90-103, ISSN (online):2367-7007, Ref 2018
3 Тихомир Рачев, ARBITRATION AND FORMULARY PROCEDURE: THE ORIGINS OF ROMAN CIVIL PROCEDURE, IUS ROMANUM, брой:II, 2017, стр.:537-554, ISSN (online):2367-7007, Ref 2017
4 Тихомир Рачев, ВМЕСТО ОЧЕРК ЗА ПРОФ. ДИМИТЪР СИЛЯНОВСКИ, Македонски преглед, брой:II, 2017, стр.:73-76, ISSN (print):0861-2277, Ref 2017
5 Тихомир Рачев, БОЛОНСКИТЕ ДОКТОРИ И ГРАЖДАНСКИЯТ ПРОЦЕС В СРЕДНОВЕКОВИЕТО, IUS ROMANUM, брой:II, 2016, стр.:579-600, ISSN (online):2367-7007, Ref 2016
6 Тихомир Рачев, IUSTITIA, IUS ROMANUM, брой:II, 2015, стр.:683-700, ISSN (online):2367-7007, Ref 2015
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Тихомир Рачев, О НЕОБХОДИМОСТИ РИМСКОГО ПРАВА В СОВРЕМЕННОМ ЮРИДИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ., Юридическая наука в современном мире. Россия и Болгария., 2020, pages:564-570, ISSN (print):978-5-392-31818-6 2020
2 Тихомир Рачев, ЕДНОПОЛОВИТЕ БРАКОВЕ В СВЕТЛИНАТА НА РИМСКОТО ПРАВО, Сборник научни изследвания в памет на доц. д-р Кристиан Таков, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2019, стр.:291-302, ISBN:978-954-07-4746-0 2019
3 Тихомир Рачев, ИСКЪТ В РИМСКОТО И В СЪВРЕМЕННОТО ПРАВО, Правото - традиции и перспективи, 2018, стр.:733-748, ISBN:978-954-28-2625-5, Ref 2018
4 Тихомир Рачев, СИЛАТА НА ПРЕСЪДЕНО НЕЩО В РИМСКОТО ПРАВО, Сборник с доклади от VIII национална конференция на докторантите в областта на правните науки, 2018, стр.:236-245, ISSN (print):2603-3011, Ref 2018
5 Тихомир Рачев, ЗНАЧЕНИЕТО НА ФОРМУЛАРНИЯ ПРОЦЕС ЗА РАЗВИТИЕТО НА РИМСКОТО ЧАСТНО ПРАВО, Сборник с доклади от VII Национална конференция на докторантите в областта на правните науки, 2017, стр.:96-102, ISSN (print):2603-3011, Ref 2017
6 Стоян Иванов, Тихомир Рачев, ИНТЕРАКТИВЕН ПОДХОД В ПРЕПОДАВАНЕТО НА РИМСКОТО ЧАСТНО ПРАВО, Право и интернет, 2017 2017
7 Тихомир Рачев, ПРАВНИТЕ ПРИНЦИПИ И РИМСКИЯТ ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕС, Научни четения на тема „Правни норми и правни принципи", 2017, стр.:511-520, ISBN:978-954-07-4321-9, Ref 2017
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Тихомир Рачев, ROMAN TRADITION IN LEGAL TERMINOLOGY 2020
2 Секционен доклад, Тихомир Рачев, НЯКОИ РАЗМИШЛЕНИЯ ЗА КЛЕТВАТА КАТО ПРЕСЕЧНА ТОЧКА МЕЖДУ РЕЛИГИЯ И ПРАВО 2020
3 Секционен доклад, Тихомир Рачев, SOME EXAMPLES OF PROTECTION OF THE PRIVATE INTEREST BY THE PUBLIC AUTHORITIES IN ANCIENT ROME 2019
4 Присъствие, Тихомир Рачев, ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ РИМСКОТО ПРАВО В СЪВРЕМЕННОТО ЮРИДИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ 2019
5 Секционен доклад, Тихомир Рачев, THE IMPORTANCE OF ROMAN LAW FOR MODERN LEGAL SYSTEMS – THE BULGARIAN EXAMPLE 2019
6 Секционен доклад, Тихомир Рачев, СИЛАТА НА ПРЕСЪДЕНО НЕЩО В РИМСКОТО ПРАВО 2018
7 Секционен доклад, Тихомир Рачев, ИСКЪТ В РИМСКОТО И СЪВРЕМЕННОТО ПРАВО 2017
8 Секционен доклад, Тихомир Рачев, ВМЕСТО ОЧЕРК ЗА ПРОФ. ДИМИТЪР СИЛЯНОВСКИ 2017
9 Секционен доклад, Тихомир Рачев, ПРИНЦИПИ НА РИМСКИЯ ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕС 2017
10 Секционен доклад, Тихомир Рачев, ARBITRATION AND FORMULARY PROCEDURE: THE ORIGINS OF ROMAN CIVIL PROCEDURE 2017
11 Секционен доклад, Тихомир Рачев, ЗНАЧЕНИЕТО НА ФОРМУЛАРНИЯ ПРОЦЕС ЗА РАЗВИТИЕТО НА РИМСКОТО ПРАВО 2017
12 Секционен доклад, Стоян Иванов; Тихомир Рачев, ИНТЕРАТКТИВНИТЕ МЕТОДИ В ПРЕПОДАВАНЕТО НА РИМСКО ЧАСТНО ПРАВО 2016
13 Секционен доклад, Тихомир Рачев, АРБИТРАЖЪТ В РИМСКОТО ПРАВО 2016