Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на д-р Катерина Кокинова

Researcher ID (Web of Science):B-6183-2019

ORCID ID:0000-0002-5329-5872
Дисертация д-р
Катерина Бойчева Кокинова, Авторефлексията в творчеството на В. Гомбрович и Вл. Набоков, СУ „Св. Кл. Охридски“, Ръководител:проф. дфн Панайот Карагьозов 2016
Научен проект
1 Катерина Кокинова, Подстъпи към теория на инструктивната метафикция, Член, Национална програма „Млади учени и постдокторанти“, Номер на договора:РД-22-820/ 5.4.2019 2019
2 Катерина Кокинова, Читателски практики в България, Член, ФНИ, Номер на договора:ДН 20/1 11 декември 2017 2018
Превод на книга
Кокинова, К., Гомбрович, В. Космос, ISBN:9789549655896, Панорама, София 2018
Редактор на издание нереферирано
1 Катерина Кокинова, Филологически форум, Редактор на издание нереферирано 2019
2 Катерина Кокинова, Littera et Lingua, Редактор на издание нереферирано 2016
3 Катерина Кокинова, Литературен вестник, Редактор на издание нереферирано 2013
Статия в научно списание
1 Kokinova, K., Gombrowicz and the Reality of Metafiction, Филологически форум, vol:V, issue:извънреден брой „Витолд Гомбрович, ex post“, 2019, pages:230-243, ISSN (print):2367-8119, ISSN (online):2534-9473, Ref, (CEEEOL) 2019
2 Kokinova, K., Lolita Reading "Lolita": the Rhetoric of Reader Participation, Nabokov Studies, issue:14, 2016, pages:59-77, ISSN (print):1080-1219 , ISSN (online):1548-9965 , doi:10.1353/nab.2016.0004, Ref, (Project MUSE), International 2016
3 Кокинова, К., Има ли читател в този текст? Добрият, верният и скъпият. (Кратък пътеводител на читателския стопаджия), Littera et Lingua, том:13, брой:1, 2016, ISSN (online):1312-6172 2016
Статия в сборник (на конференция и др.)
Kokinova, K., Pensar en la imagen: Gombrowicz y Nabokov, El fantasma de Gombrowicz recorre la Argentina, editor/s:Nicolás Hochman, Publisher:Heterónimos, 2016, pages:239-247, ISBN:978-987-28115-2-5, International 2016
Студия в научно списание
Кокинова, К., Случайникът на Гомбрович, раздут до непоносимост, Пирон, брой:16, 2018, стр.:1-24, ISSN (online):2367-7031 2018