Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. Павел Видев

Author ID (SCOPUS):57215080986

Researcher ID (Web of Science):AAK-8117-2021

ORCID ID:0000-0002-9428-861X
Дипломна работа
Павел Видев, Създаване и охарактеризиране на трансфектирана клетъчна линия RPE1, стабилно експресираща човешки бестрофин 1, СУ, Ръководител:доц. д-р Йордан Думанов 2015
Дисертация д-р
Павел Видев, Характеристика и роля на hBest1 и негови мутантни форми в еукариотни клетки и моделни мембранни структури, , Ръководител:проф. д-р Светла Петрова-Чанкова, проф. д-р Йордан Думанов 2023
Научен проект
1 Павел Видев, Създаване и характеризиране на нова фибробластна клетъчна линия носител на мутация в белтъка кавеолин-1, Член, Софийски Университет "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-62 от 22.03.2021г. 2021
2 Павел Видев, Количествен и качествен анализ на липидния състав в биологичните мембрани от пет еукариотин клетъчни линии (RPE-1, ARPE-19, HepG2, A549, MDCKII), Член, Софийски Университет "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-141 от 15.04.2019 2019
3 Павел Видев, Асоциация на бестрофин-1 с мембранни домени в моделни монослоеве и епителни клeтки - предпоставка за иновативни терапии за дегенерации на ретината, Член, ФНИ, Номер на договора:КП-06-Н23/7 2018
4 Павел Видев, Каталитични и некаталитични свойства на випоксин и неговите субединици: сравнителен анализ на въздействието върху епителни клетки., Член, Софийски Университет "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-144 от 25.04.2018 2018
5 Павел Видев, Поведение на hBest1 в монослоеве от сфингомиелин с участието на Ca2+, Glu и GABA, Член, Софийски Университет "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-114 от 24.04.2018 2018
6 Павел Видев, Пробиотици и здраве: механизми за полезно действие при подбрани български щамове млечно-кисели бактерии, Член, ФНИ, Номер на договора:КП-06-ОПР 03/16 2018
Статия в научно списание
1 Pavel Videv, Kirilka Mladenova, Tonya D. Andreeva, Jong Hun Park, Veselina Moskova-Doumanova, Svetla D. Petrova, Jordan A. Doumanov, Cholesterol Alters the Phase Separation in Model Membranes Containing hBest1, Molecules , vol:27, issue:13, 4267, 2022, doi: https://doi.org/10.3390/molecules27134267 , Ref, Web of Science, IF (4.927 - 2022), SCOPUS, SJR (0.782 - 2022), SCOPUS Quartile: Q1 (2022), International, MSc 2022
2 K. Mladenova, J. Doumanov, S. Petrova, P. Videv, V. Moskova-Doumanova, T. Topouzova-Hristova, P. Bakardzhiev, N. Toncheva-Moncheva, S. Rangelov, Biological evaluation of novel amphiphilic nucleic acid – polymer nanoparticles in eukaryotic cells, FEBS Open Bio 11 (Suppl. 1), 2021, pages:103-507, doi:10.1002/2211-5463.13205, Ref, Web of Science, IF (2.693 - 2021), SCOPUS, SJR (0.72 - 2021), SCOPUS Quartile: Q2 (2021), PhD 2021
3 Pavel Videv, Nikola Mladenov, Tonya Andreeva, Kirilka Mladenova, Veselina Moskova- Doumanova, Georgi Nikolaev, Svetla D. Petrova, Jordan A. Doumanov, Condensing Effect of Cholesterol on hBest1/POPC and hBest1/SM Langmuir Monolayers, Membranes, vol:11, issue:1, 52, 2021, doi:https://doi.org/10.3390/membranes11010052, Ref, Web of Science, IF (4.562 - 2021), Web of Science Quartile: Q2 (2021), SCOPUS, SJR (0.62 - 2021), SCOPUS Quartile: Q2 (IF 4.562), International, PhD 2021
4 N. Mladenov, S. Petrova, T. Andreeva, V. Moskova-Doumanova, P. Videv, K. Mladenova, J. Doumanov, Effect of cholesterol on mixed hBest1/lipid monolayers, FEBS Open Bio 11 (Suppl.1), 2021, pages:103-507, doi:10.1002/2211-5463.13205, Ref, Web of Science, IF (2.693 - 2021), SCOPUS, SJR (0.72 - 2020), SCOPUS Quartile: Q2 (2021), PhD 2021
5 Pavel Bakardzhiev, Natalia Toncheva-Moncheva, Kirilka Mladenova, Svetla Petrova, Pavel Videv, Veselina Moskova-Doumanova, Tanya Topouzova-Hristova,, Jordan Doumanov, Stanislav Rangelov, Assembly of amphiphilic nucleic acid-polymer conjugates into complex superaggregates: Preparation, properties, and in vitro performance, European Polymer Journal, vol:131, 2020, Ref, IR , Web of Science Quartile: Q1 (2020), SCOPUS, SJR (887 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2020) 2020
6 Bakardzhiev, Pavel, Toncheva-Moncheva, Natalia, Mladenova, Kirilka, Petrova, Svetla, Videv, Pavel, Moskova-Doumanova, Veselina, Tanya Topouzova-Hristova, Doumanov, Jordan, Rangelov, Stanislav, Assembly of Amphiphilic Nucleic Acid–Polymer Conjugates into Complex Superaggregates: Preparation, Properties, and in vitro Performance, European Polymer Journal, vol:131, 2020, doi:https://doi.org/10.1016/j.eurpolymj.2020.109692, Ref, Web of Science, IF (3.862 - 2020), Web of Science Quartile: Q1 (2020), SCOPUS, SJR (0.976 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2020) 2020
7 N. Mladenov, S. Petrova, K. Mladenova, D. Bozhinova, V. Moskova-Doumanova, T. Topouzova-Hristova, P. Videv, R. Veleva, T. Andreeva, J. Doumanov, Miscibility of hBest1 and sphingomyelin in surface films - A prerequisite for interaction with membrane domains, Colloids Surf B Biointerfaces, vol:189, 2020, doi:10.1016/j.colsurfb.2020.110893, Ref, Web of Science, IF (4.389 - 2020), Web of Science Quartile: Q2 (2020), SCOPUS, SJR (0.93 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2020), PhD 2020
8 П. Видев, М. Стойнева, Б. Узунов, Г. Гертнер, П. Димитрова, Epimycotic Algae on the Medicinal Fungus Trametes versicolor (L.) Lloyd, International Journal of Advanced Research in Botany (IJARB), vol:3, issue:2, 2017, pages:18-26, ISSN (online):2455-4316, doi:http://dx.doi.org/10.20431/2455-4316.0302004, Ref, др.(Academia.edu), International 2017
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 P. Videv, K. Mladenova, T. Andreeva, N. Mladenov, V. Moskova-Doumanova, S. Petrova, J. Doumanov, P-06.1-34 Surface behavior of ternary hBest1/lipids Langmuir monolayers, FEBS Open Bio, volume 13, 2023, pages:181-181, doi:https://doi.org/10.1002/2211-5463.13646 2023
2 K. Mladenova, J. Doumanov, S. Petrova, P. Videv, V. Moskova-Doumanova, T. Topouzova-Hristova, P. Bakardzhiev, N. Toncheva-Moncheva, S. Rangelov, Biological evaluation of novel amphiphilic nucleic acid – polymer nanoparticles in eukaryotic cells, FEBS Open Bio 11 (Suppl. 1), 2021, pages:103-507, doi:https://febs.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/2211-5463.13205, Ref, Web of Science, IF (2.693 - 2021), SCOPUS, SJR (0.72 - 2021), SCOPUS Quartile: Q2 (2021), PhD 2021
3 N. Mladenov, S. Petrova, T. Andreeva, V. Moskova-Doumanova, P. Videv, K. Mladenova, J. Doumanov, Effect of cholesterol on mixed hBest1/lipid monolayers, FEBS Open Bio 11 (Suppl.1), 2021, pages:103-507, doi:10.1002/2211-5463.13205, Ref, Web of Science, IF (2.693 - 2021), SCOPUS, SJR (0.72 - 2020), SCOPUS Quartile: Q2 (2021), PhD 2021
4 П. Видев, К. Младенова, С. Петрова, Й. Думанов, Структура и функция на hBest1, експресиран в MDCK II клетки, Сборник доклади Том VII: Национална научна конференция с международно участие „Наука и общество 2019” – Кърджали, глава от книга, издателство:PKP-Print, 2019, стр.:387-395, ISSN (print):1314-3425, ISSN (online):1314-3425 , Ref, др.(NACID), PhD 2019
Участие в конференция
1 Постер, ВЕНЕЛИНА РАДЕВА, ТЕОДОРА КОЛЕВА, МАРИЯ-НИКОЛИНА ГЮРОВА, ПАВЕЛ ВИДЕВ, КИРИЛКА МЛАДЕНОВА, ВЕСЕЛИНА МОСКОВА- ДУМАНОВА, СВЕТЛА ПЕТРОВА, ЙОРДАН ДУМАНОВ, Ефекти на Ca2+ върху дву- и трикомпонентни липидни Лангмюирови монослоеве 2023
2 Постер, Teodora Koleva, Kirilka Mladenova, Pavel Videv , Tonya Andreeva, Svetla Petrova, Jordan Doumanov , Lipid-lipid interactions between POPC, Sm, Chol and their miscibility in Langmuir monolayers 2023
3 Постер, Павел Видев, Кирилка Младенова, Ивайло Димитров, Ерик Димитров, Наталия Тончева-Мончева, Павел Бакърджиев, Александър Форис, Барбара Требикаб, Станислав Рангелов, Веселина Москова-Думанова, Светла Петрова, Йордан Доуманов, БИОЛОГИЧНИ МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА ВЕЗИКУЛАРНИ СФЕРИЧНИ НУКЛЕИНОВИ КИСЕЛИНИ 2023
4 Постер, JONG HUN PARK, VENELINA RADEVA, PAVEL VIDEV, KIRILKA MLADENOVA, SVETLA PETROVA, JORDAN DOUMANOV, MISCIBILITY OF HUMAN BESTROPHIN-1 WITH BINARY LIPID MONOLAYERS 2022
5 Постер, Джонг Хун Парк, Павел Видев, Борислав Димчов, Никола Младенов, Георги Георгиев, Светла Петрова, Йордан Думанов, Кирилка Младенова, LIPODYSTROPHIES - ADIPOSE TISSUE PATHOLOGIES 2021
6 Постер, E.Dimitrov, N.Toncheva-Moncheva, P.Bakardzhiev, K.Mladenova, S.Petrova, P.Videv, V.Moskova-Doumanova, J.Doumanov, B.Trzebicka, A.Forys, S.Rangelov, Synthesis and characterization of liposomal spherical nucleic acids via incorporation of an original nucleolipid 2021
7 Постер, Павел Видев, Джонг Хун Парк, Никола Младенов, Тоня Андреева, Веселина Москова-Думанова, Кирилка Младенова, Светла Петрова ,Йордан Думанов, EFFECT OF CA2+ ON COMPOSITE BESTROPHIN-1 LANGMUIR MONOLAYERS 2021
8 Постер, Борислав Димчов, Павел Видев, Джонг Хун Парк, Георги Георгиев, Никола Младенов, Веселина Москова-Думанова, Светла Петрова, Йордан Думанов, Кирилка Младенова, THE ROLE OF CAVEOLIN-1 IN CELL METABOLISM: FROM THE PERSPECTIVE OF LIPOPROTEIN REGULATION AND CANCER DEVELOPMENT 2021
9 Постер, P. Videv, K. Mladenova, T. Andreeva, N. Mladenov, J.H.Park , V. Moskova-Doumanova, S. Petrova, J. Doumanov, MORPHOLOGY OF COMPOSITE HBEST1/POPC AND HBEST1/SPHINGOMYELIN MONOLAYERS 2020
10 Постер, Н. Младенов, Св, Петрова, Т. Андреева, К. Младенова, В. Москова-Думанова, П. Видев, Т. Топузова-Христова, Й. Думанов, Постер - ЕФЕКТИ НА ТЕМПЕРАТУРАТА ВЪРХУ МОНОСЛОЕВЕ ОТ ЧОВЕШКИ БЕСТРОФИН-1 2019
11 Постер, Kirilka Mladenova, Svetla Petrova, Veselina Moskova-Doumanova, Tanya Topouzova-Hristova, Nikola Mladenov, Pavel Videv, Tonia Andreeva, Jordan Doumanov, Working with bestrophin-1 2019
12 Постер, В. Москова-Думанова, Д. Мелнишка, К. Младенова, Т. Топузова-Христова, Й. Думанов, Л. Добрева, Цв. Паунова-Кръстева, П. Видев, Р. Велева, Ст. Стоицова, Св. Данова, Постер - ВЛИЯНИЕ НА БЕЗКЛЕТЪЧНИ ФИЛТРУВАНИ СУПЕРНАТАНТИ И ЛАКТОБАЦИЛНИ ЛИЗАТИ ВЪРХУ ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕПИТЕЛНИ КЛЕТКИ 2019
13 Постер, П. Видев, К. Младенова, Г. Аврамов, В. Дойчинов, Н. Младенов, Й. Думанов, Св. Петрова, Постер - АНАЛИЗ НА ЛИПИДНИЯ СЪСТАВ В БИОЛОГИЧНИТЕ МЕМБРАНИ ОТ RPE-1 И ARPE-19 КЛЕТЪЧНИ ЛИНИИ 2019
14 Секционен доклад, П. Видев, К. Младенова, С. Петрова, Й. Думанов, Структура и функция на hBest1, експресиран в MDCK II клетки 2019
15 Постер, Й. Думанов, К. Младенова, Св. Петрова, П. Видев, Т. Топузова-Христова, В. Москова-Думанова, Р. Велева, П. Бакърджиев, Н Тончева-Мончева, Ст. Рангелов, Постер - ВЛИЯНИЕ НА СФЕРИЧНИ НУКЛЕИНОВИ КИСЕЛИНИ ВЪРХУ А549 И HEPG2 КЛЕТКИ 2019
16 Постер, К. Младенова, Св, Петрова, В. Москова-Думанова, Т. Топузова-Христова, П. Видев, Х, Младенов, Р. Велева, Т. Андреева, Й. Думанов, Постер - ВЛИЯНИЕ НА АТФ ВЪРХУ МОНОСЛОЕВЕ ОТ ЧОВЕШКИ БЕСТРОФИН-1 2019
17 Постер, YuliaPetseva, KirilkaMladenova, Maria Ganeva, Pavel Videv, Jordan Doumanov, Svetla Petrova, GENOTOXICITY OF NEUROTOXIC sPLA2 ON RPE CELLS 2018
18 Постер, Nikola Mladenov, Svetla Petrova, Tonia Andreeva, Kirilka Mladenova, Desislava Bojinova, Ralitsa Veleva, Veselina Moskova-Doumanova, Pavel Videv, Yulia Petseva, Tanya-Topouzova Hristova, Jordan Doumanov, Effects of Glu and GABA on Best1/SM monolayers 2018
19 Постер, Yulia Petseva, Maria Ganeva, Kirilka Mladenova, Pavel Videv, Jordan Doumanov, Svetla Petrova, Cytotoxicity of vipoxin and its components on RPE cells 2017