Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Славея Димитрова
Дисертация д-р
Славея Димитрова Димитрова, Идентичност и другост в контекста на чешката литертура от периода на Ранното възраждане , Софийски университет "Св. Климент Охридски", Ръководител:проф. дфн Иван Павлов 2012
Доклад на конференция
1 Славея Димитрова, Представи за аристократа в литературата на Чешкото възраждане, Езици, култури, комуникации, България/Велико Търново 2017 2017
2 Славея Димитрова, Кралят и кралската институция в литературата на Чешкото възраждане, Надмощие и приспособяване, България/София 2017 2017
3 Славея Димитрова, Симптоми на отсъствието (Преводна и критическа рецепция на словашката литература в България и на българската литература в Словакия след ‘89 г.) , Slovanské jazyky, literatúty a kultúry v kontaktoch, Словакия 2017 2017
4 Славея Димитрова, Участие в дискусия, Шеста национална среща на бохемистите в България, България/София 2016 2016
5 Славея Димитрова, Участие в дискусия, Втори международен филологически форум за студенти и докторанти, България/София 2016 2016
6 Славея Димитрова, Филология, идеология и мистификация в литературата на Чешкото възраждане. , Международна научна конференция „Филологическият проект – кризи и перспективи“, България/София/СУ „Св. Климент Охридски“ 2015 2015
7 Славея Димитрова, Участие в дискусия, Пета национална среща на бохемистите в България , ПУ „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 25-26 април 2014 2014
8 Славея Димитрова, Преводът – логики на избора (Преводна рецепция на словашката литература в България след 1989 г.) , „Славистиката и българистиката днес: въпроси, идеи, посоки“. Международната конференция по повод 20-годишнината от създаването на специалността „Славянска филология“ в ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград, 16-17 октомври 2014 2014
9 Славея Димитрова, Участие в дискусия, Международен филологически форум за студенти и докторанти, София, 13-16 ноември 2014 2014
10 Славея Димитрова, Език и вяра в литературата на чешкия барок, Дванадесети международни славистични четения „Движение и пространство в славянските езици, литератури и култури“, София, 9-10 май 2014 2014
11 Славея Димитрова, Езикови идентификации в литературата на Ранното чешко възраждане, Международна научна конференция „Езици на паметта в литературния текст“, СУ „Св. Климент Охридски“, 26 – 27 април 2013 2013
12 Славея Димитрова, Езикът като аргумент в края на XVIII в., 20 години "Бохемия клуб", София, 23 октомври 2013 2013
13 Славея Димитрова, История и родина в литературата на чешкия барок, Юбилейна международна конференция „50 години ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий. 1963-2013“, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, 10 май 2013 2013
14 Славея Димитрова, Участие в дискусия , Четвърта национална среща на бохемистите в България, ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, 18-19 октомври 2012 2012
15 Славея Димитрова, Познание и патос в чешката литература от края на XVIII век, Международна славистична конференция „Славистиката в глобалния свят – предизвикателства и перспективи“, ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград, 5-6 октомври 2012 2012
16 Славея Димитрова, Функции на защитите и възхвалите на родния език в литературата на Чешкото възраждане, Единадесетите национални славистични четения „Време и история в славянските езици, литератури и култури”, София, 19-21 април 2012 2012
17 Славея Димитрова, Образи на Русия и Франция в чешката литература от края на XVIII и началото на XIX в., Националната конференция „Българската бохемистика днес“, София, 21 октомври 2011 2011
18 Славея Димитрова, Представи за държавността в литературата на чешкия барок (Ян Амос Коменски и Бохуслав Балбин), Десети национални славистични четения „Истина, мистификация, лъжа в славянските езици, литератури и култури“, СУ „Св. Климент Охридски“, 22 – 24 април 2010 2010
19 Славея Димитрова, Участие в дискусия, Трета национална среща на бохемистите в България, София , 29-30 октомври 2010 2010
20 Славея Димитрова, Участие в дискусия, Втора национална среща на бохемистите в България , ПУ „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 25 – 26 ноември 2008 2008
21 Славея Димитрова, Aргументите на литературната история , Българо-чешки колоквиум, Карлов университет в Прага, май 2006 2006
22 Славея Димитрова, Участие в дискусия, Първа национална среща на бохемистите в България, ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград, 24 – 25 ноември 2006 2006
23 Славея Димитрова, Чешките и българските преводи от периода на Възраждането, Studia balcanica bohemo-slovaca V, Масариков университет в Бърно, април 2001 2001
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Славея Димитрова и кол., Критическа рецепция на българската литература (1990-2016) в Словакия. Специализиран периодичен печат. Библиография. , 2016
2 Славея Димитрова и кол., Критическа рецепция на полската литература в България (1990 – 2016). Специализиран периодичен печат. Библиография. , 2016
3 Славея Димитрова и кол., Критическа рецепция на словашката литература в България (1990 – 2016). Специализиран периодичен печат. Библиография. , 2016
4 Славея Димитрова и кол., Критическа рецепция на украинската литература в България (1990 – 2016). Специализиран периодичен печат. Библиография. , 2016
5 Славея Димитрова и кол., Критическа рецепция на чешката литература в България (1990 – 2016). Специализиран периодичен печат. Библиография. , 2016
6 Славея Димитрова и кол., Полска литература в превод на български език (1990-2016). Специализиран периодичен печат. Библиография. , 2016
7 Славея Димитрова и кол., Преводна рецепция на българската литература в Словакия (1990-2016). Специализиран периодичен печат. Библиография. , 2016
8 Славея Димитрова и кол., Словашка литература в превод на български език (1990-2016). Специализиран периодичен печат. Библиография. , 2016
9 Славея Димитрова и кол., Украинска литература в превод на български език (1990-2016). Специализиран периодичен печат. Библиография. , 2016
10 Славея Димитрова и кол., Чешка литература в превод на български език (1990-2016). Специализиран периодичен печат. Библиография. , 2016
11 Славея Димитрова, За рода и паметта. Разговор с Богдан Прошек. – Homo bohemicus. „Още една халба, моля!“. кн. 1-2, , 99-103., 2015
12 Славея Димитрова (превод), Заяц, Ондржей. Преводите на българска художествена литература на чешки език след 1989 г. – Литературен вестник, год. 24, бр. 38, 2015, с. 10-11., 2015
13 Славея Димитрова и кол., Критическа рецепция на българската литература (1990-2015) в Словакия. Специализиран периодичен печат. Библиография., 2015
14 Славея Димитрова и кол., Критическа рецепция на полската литература в България (1990 – 2015). Специализиран периодичен печат. Библиография. , 2015
15 Славея Димитрова и кол., Критическа рецепция на словашката литература (1990-2015) в България. Специализиран периодичен печат. Библиография. , 2015
16 Славея Димитрова и кол., Критическа рецепция на чешката литература в България (1990 – 2015). Специализиран периодичен печат. Библиография, 2015
17 Славея Димитрова и кол., Полска литература в превод на български език (1990-2015). Специализиран периодичен печат. Библиография. , 2015
18 Славея Димитрова и кол., Преводна рецепция на българската литература в Словакия (1990-2015). Специализиран периодичен печат. Библиография, 2015
19 Славея Димитрова и кол., Словашка литература в превод на български език (1990-2015). Специализиран периодичен печат. Библиография. , 2015
20 Славея Димитрова и кол., Чешка литература в превод на български език (1990-2015 ). Специализиран периодичен печат. Библиография, 2015
21 Славея Димитрова , Българска литература в превод на словашки език (1990-2014 ). Библиография. , 2014
22 Славея Димитрова, Словашка литература в превод на български език (1990-2014 ). Библиография. , 2014
23 Славея Димитрова и кол., Чешка литература в превод на български език (1990-2014 ). Библиография. , 2014
24 Славея Димитрова , Aз обичам да мечтая. Разговор с Владимир Пенчев. – В: Homo bohemicus. 20 години „Бохемия клуб“. кн. 1-2, 2013, с. 15-18., 2013
25 Славея Димитрова и кол., Издания на „Бохемия клуб“. Библиография. 1994-2012. – В: Homo bohemicus. 20 години „Бохемия клуб“. кн. 1-2, 2013, с. 63-83 – съвместно с Маргарита Младенова, Михаела Кузмова., 2013
26 Славея Димитрова, Литературата в медийна среда. Терминологичен он-лайн речник. Масова култура., 2013
27 Славея Димитрова , Литературата в медийна среда. Терминологичен он-лайн речник. Популярна култура., 2013
28 Славея Димитрова , Литературата в медийна среда. Терминологичен он-лайн речник. Стари медии., 2013
29 Славея Димитрова, Еквивалентен словник (терминология). В: Литературата в медийна среда. Терминологичен он-лайн речник, съвместно с Ина Христова и кол., 2011
Научен проект
1 Славея Димитрова, Рецептивни модели на съвременната българска литература в превод на славянски езици (1990 - 2017), Член, СУ „Св. Климент Охридски“ 2017
2 Славея Димитрова, Рецепция на славянските литератури в България след 1989 г. и на българската литература в съответните страни, III етап, Член, СУ „Св. Климент Охидски", Номер на договора:№ 148/2016 2016
3 Славея Димитрова, Рецепция на славянските литератури в България след 1989 г. и на българската литература в съответните страни, II етап, Член, СУ „Св. Климент Охидски", Номер на договора:№ 205/2015 2015
4 Славея Димитрова, Рецепция на славянските литератури в България след 1989 г. и на българската литература в съответните страни, I етап, Член, СУ „Св. Климент Охидски", Договор № 100/8.05.2014 2014
5 Славея Димитрова, Литературата в медийна среда: терминологичен он-лайн речник, II етап, Член, СУ „Св. Климент Охридски“, Номер на договора:№ 57 / 2013 2013
6 Славея Димитрова, Научен форум – Единадесети национални славистични четения 19 – 22. 04./ 2012 г. СУ – София , Член, СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:№ 062/05.04.2012 2012
7 Славея Димитрова, Литературата в медийна среда: терминологичен он-лайн речник, I eтап, Член, СУ „Св. Климент Охридски“, Номер на договора:№ 063 / 15.04.2011 2011
Научно ръководство
1 Славея Димитрова, Великоморавия в творчеството на Павол Йозеф Шафарик, Ян Колар и Ян Холи, СУ „Св. Климент Охридски“ дипломна работа:Николай Андреев Желев 2015
2 Славея Димитрова, Кризата на идентичността в словашката експресионистична проза (Ян Хрушовски, Мило Урбан, Щефан Лец), СУ „Св. Климент Охридски“ дипломна работа:Велимира Николаева Божилова 2015
3 Славея Димитрова, Прагматизъм и емоции в романа „Среднощен дневник“ на Максим Е. Маткин, СУ „Св. Климент Охридски“ дипломна работа:Виолета Венциславова Окева 2015
редактор на издание нереферирано
1 Славея Димитрова и кол., сп. Ноmo bohemicus. Ad multos annos.Специален брой, посветен на юбилея на Владимир Пенчев, кн. 1, 2017, 92 с., редактор на издание нереферирано 2017
2 Славея Димитрова, сп. Ноmo bohemicus. „Още една халба, моля!“ Бирата и кръчмите в чешкото мироздание, кн. 1-2, 2015, 168 с., редактор на издание нереферирано 2015
3 Славея Димитрова, сп. Ноmo bohemicus. Из архивите. Потомците на „българските“ чехи, кн. 2, 2014, редактор на издание нереферирано 2014
4 Славея Димитрова, сп. Ноmo bohemicus. Разлистване на архивите. Свидетелства за известни (и недотам) „български“ чехи“, кн. 1, 2014, 106 с., редактор на издание нереферирано 2014
5 Славея Димитрова, сп. Ноmo bohemicus. Чешки крепости и замъци, кн. 3-4, 152 с., редактор на издание нереферирано 2014
6 Славея Димитрова и кол., Хомо бохемикус, редактор на издание нереферирано 2006
Статия в научно списание
1 Славея Димитрова, Славянският барок – стил и парадигма [рецензия за книгата на Светлана Василева-Карагьозова „По пътя на барока. Рецепция и трансформация на бароковата парадигма в славянските литератури“. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2013, 312 с.], Език и литература, брой:1-2, 2016, стр.201-204, Ref 2016
2 Славея Димитрова, Сюжети на писането, вписването и пренаписването [рецензия за книгата на Ани Бурова „Литературата и фрагментаризираният свят“. София: Парадигма, 2014, 212 с.] , Slavia, том:85, брой:1, 2016, стр.10-14, Ref 2016
3 Славея Димитрова, Героите и битките на миналото в литературата на Ранното чешко възраждане, Език и литература. Бохемистика в България и българстика в Чехия, брой:1-2, 2015, стр.156-168, Ref 2015
4 Славея Димитрова, Чешкото възраждане – терминология и периодизация, Хомо бохемикус. Във властта на клишето. Чешката литература в периода на социалистическия реализъм., брой:2-4, 2010, стр.110-121 2010
5 Славея Димитрова, „Младата” нация – митове и идеологии, Български фолклор. Разказването. Устни и писмени практики, том:год. XXXIII, брой:2, 2007, стр.149-155 2007
6 Славея Димитрова, Националната идентичност – индивидуални и колективни проекти, Критика, брой:3, 2002 2002
7 Славея Димитрова, „Мъртъв проповедник – промяна” (или поетика на диалога), Homo bohemicus, брой:2-3, 2000 2000
8 Славея Димитрова, Същите и различните славяни, Критика, брой:2-4, 2000, стр.120-122 2000
9 Славея Димитрова, Проговарянето на традицията, Homo bohemicus, брой:4, 1998 1998
Статия в поредица
1 Славея Димитрова, Симптоми на отсъствието (Преводна и критическа рецепция на словашката литература в България и на българската литература в Словакия след ‘89 г.) - под печат, Philologica, том:Slovanské jazyky, literatúry a kultúry v kontaktoch, 2018 2018
2 Славея Димитрова, Представи за аристократа в литературата на Чешкото възраждане (под печат), Филологически изследания на Великотърновския университет, 2017 2017
3 Славея Димитрова, Славянската идея – между интуицията и интелекта , Годишник на СУ „Св. Климент Охридски“. Факултет по славянски филологии, брой:99, редактор/и:Елка Миленкова, издателство:УИ „Св. Климент Охридски“, 2014, стр.114-142 2014
4 Славея Димитрова, Eзиковата програма на Чешкото възраждане – между емоциите и познанието, Годишник на СУ „Св. Климент Охридски“. Факултет по славянски филологии. , брой:98, редактор/и:Елка Миленкова, издателство:УИ „Св. Климент Охридски“, 2013, стр.5-32 2013
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Славея Димитрова, Чешко-словашкото единство през Възраждането - идеология, емоции, национална съдба (под печат), под печат, 2018 2018
2 Славея Димитрова, Кралят и кралската институция в литературата на Чешкото възраждане (под печат), Надмощие и приспособяване, 2017 2017
3 Славея Димитрова, Отечество и майчинство в литературата на Чешкото възраждане , Култура, идентичности, съмнения. Сборник в чест на проф. дфн Николай Аретов. , редактор/и:А. Алексиева, Н. Данова, Н. Чернокожев, издателство:АИ „Проф. Марин Дринов“, 2016, стр.500-510 2016
4 Славея Димитрова, Филология, идеология и мистификация в литературата на Чешкото възраждане , Филологическият проект – кризи и перспективи. Сборник доклади от международна научна конференция (24-25 април 2015). , редактор/и:Съст. Н. Чернокожев, издателство:Фабер, 2016, стр.263-270 2016
5 Славея Димитрова, Език и вяра в литературата на чешкия барок, Движение и пространство в славянските езици, литератури и култури. Сборник от Дванадесетите международни славистични четенияр проведени на 9-10 май 2014 г. в София, редактор/и:Съст. Ина Христова, Е. Христова и кол., издателство:УИ „Св. Климент Охридски“, 2015, стр.93-99 2015
6 Славея Димитрова, Преводът – логики на избора (Преводна рецепция на словашката литература в България след 1989 г.) , Славистиката и българистиката днес: въпроси, идеи, посоки. Сборник с доклади от Международната конференция по повод 20-годишнината от създаването на специалност „Славянска филология“ в ЮЗУ „Неофит Рилски“, редактор/и:Съст. Маринела Младенова, Михаела Кузмова, издателство:УИ: „Неофит Рилски“, 2015, стр.421-426 2015
7 Славея Димитрова, Езикови идентификации в литературата на Ранното чешко възраждане , Езици на паметта в литературния текст. Доклади от годишната конференция на ФСлФ, СУ „Св. Климент Охридски“, редактор/и:Милена Кирова, Амелия Личева и кол., издателство:Фабер, 2014, стр.287-293 2014
8 Славея Димитрова, Езикът като аргумент в края на XVIII в. , 20 години „Бохемия клуб“. Юбилеен сборник, редактор/и:Съст. Владимир Пенчев, Радост Железарова и кол. , издателство:Парадигма, 2014, стр.249-256 2014
9 Славея Димитрова, История и родина в литературата на чешкия барок, Юбилейна муждународна конференция „50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”. 1963-2013, редактор/и:Христо Бонджолов, Маргрета Григорова и кол., издателство:УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2013, стр.209-218 2013
10 Славея Димитрова, Историята като сюжет в чешката литература от 60-те и 70-те години на XVIII век, Славяните. Общество, религия, култура. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. дфн Панайот Карагьозов, редактор/и:Калина Бахнева, Ина Христова, Ани Бурова, Славея Димитрова, издателство:УИ „Св. Климент Охридски”, 2012, стр.402-411 2012
11 Славея Димитрова, Образи на Русия и Франция в чешката литература от края на XVIII и началото на XIX век. , Българската бохемистика днес. Сборник с доклади от Националната конференция „Българската бохемистика днес”, проведена на 21 октомври 2011 г. в София, редактор/и:Христина Дейкова, Владимир Пенчев, издателство:Парадигма, 2012, стр.155-166 2012
12 Славея Димитрова, Познание и патос в чешката литература от края на XVIII век, Славистиката в глобалния свят – предизвикателства и перспективи. Сборник с доклади от конференцията, проведена на 05-06.10.2012 г. в ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, редактор/и:Маринела Младенова, Анжелина Пенчева, Петър Воденичаров, издателство:УИ „Неофит Рилски”, 2012, стр.239-246 2012
13 Славея Димитрова, Функции на защитите и възхвалите на родния език в литературата на Чешкото възраждане, Време и история в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Единадесетите национални славистични четения 19-21 април 2012. Т. II. Литературознание. Фолклор. , редактор/и:Ани Бурова, Славея Димитрова, Цветанка Аврамова, Диана Иванова, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2012, стр.143-149 2012
14 Славея Димитрова, Представи за държавността в литературата на чешкия барок (Ян Амос Коменски и Бохуслав Балбин), Истина, мистификация, лъжа в славянските езици и литератури. Сборник от Десетите национални славистични четения, проведени от 22 до 24 април 2010 г., редактор/и:Найда Иванова, Елена Дараданова и кол., издателство:Лектура, 2011, стр.642-647 2011
15 Славея Димитрова, Aргументите на литературната история, Чешко-български колоквиум. Научни трудове на Пловдивския университет. Филология. Том 43, кн. 1, сб. Б, редактор/и:Жоржета Чолакова и кол., издателство:УИ „Паисий Хилендарски“, 2005, стр.129-138 2005
16 Славея Димитрова, Златото в/на историята, Реторики на паметта. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. Иван Павлов, редактор/и:Ани Бурова, Славея Димитрова и кол., издателство:УИ „Св. Климент Охридски“, 2005, стр.403-409 2005
17 Славея Димитрова, Езикови и културни стратегии на Чешкото възраждане, Фигури на автора. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. Боян Биолчев, редактор/и:Ани Бурова, Славея Димитрова и кол., издателство:УИ „Св. Климент Охридски“, 2002, стр.424-429 2002
18 Славея Димитрова, Чешките и българските преводи от периода на Възраждането, Studia balcanica bohemo-slovaca V, редактор/и:Ivan Dorovský a kol., издателство:Masarykova Univerzita v Brne, 2002 2002
19 Славея Димитрова, „Грехопадението” – топика и хронос, Фолклорен еротикон, редактор/и:Флорентина Бадаланова, издателство:РОД, 1995 1995
участие в редколегия
1 Славея Димитрова и кол., Пространство и движение в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Дванадесетите международни славистични четения, София, 9-10 май 2014. Т. II. Съст. М. Младенова, Христова, И. и кол. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 598 с., участие в редколегия 2014
2 Славея Димитрова и кол., Homo Bоhemicus. 20 години „Бохемия клуб“, бр. 1-2, 2013 , 190 стр., участие в редколегия 2013
3 Славея Димитрова и кол., Време и история в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Единадесетите национални славистични четения 19-21 април 2012. Т. I. Езикознание. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2012, 488 стр., участие в редколегия 2012
4 Славея Димитрова и кол., Време и история в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Единадесетите национални славистични четения 19-21 април 2012. Т. II. Литературознание. Фолклор. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2012, 528 стр., участие в редколегия 2012
5 Славея Димитрова и кол., Славяните. Общество, религия, култура. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. дфн Панайот Карагьозов. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2012, 606 стр., участие в редколегия 2012
6 Славея Димитрова и кол., Homo bohemicus. Чешкото възраждане. Прочити и почерци, бр. 2-3, 2006 , 216 с., участие в редколегия 2006
7 Славея Димитрова и кол., Реторики на паметта. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. Иван Павлов. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2005, 524 с., участие в редколегия 2005
8 Славея Димитрова и кол., Homo bohemicus. Чешкото кино – пространства на срещи и разлъки, бр. 1-2, 2003 , 106 с., участие в редколегия 2003
9 Славея Димитрова и кол., Фигури на автора. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. Биолчев. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2002, 516 с., участие в редколегия 2002