Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Венцислав Данчовски

Author ID (SCOPUS):36444947800

Researcher ID (Web of Science):R-4796-2016

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0688-2924
Дисертация д-р
Венцислав Цветанов Данчовски, Тропосферен озон в град и планина – сравнително изследване в Плана и София, СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:проф. дфн Евгени Христов Донев 2012
Научен проект
1 Венцислав Данчовски, Изследване на Атмосферния Граничен Слой над София с Облакомер, Ръководител, ФНИ-МОН, Номер на договора:КП-06-КОСТ/7 2021
2 Венцислав Данчовски, Климатология на долната граница на облачността над Софийско поле по данни от облакомери и аерологични сондажи, Ръководител, ФНИ СУ, Номер на договора: 80-10-13 2021
3 Венцислав Данчовски, Разработване на методология за оценка качеството на въздуха и влиянието му върху човешкото здраве в градска среда, Член, ФНИ-МОН, Номер на договора:КП-06-Н54/2 2021
4 Венцислав Данчовски, Национална научна програма „Oпазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“, Член, МОН, Номер на договора:ДО-230/06-12-2018 2019
5 Венцислав Данчовски, Функция на припокриване при биаксиални облакомери, Ръководител, ФНИ - СУ, Номер на договора:80-10-107 2019
6 Венцислав Данчовски, Изучаване структурата и динамиката на Атмосферния граничен слой над комплексна орография и градска среда, Член, ФНИ - МОН, Номер на договора:ДН04/7 2016
7 Венцислав Данчовски, Характеристики на слоя на смесване над градска зона, Ръководител, ФНИ - МОН, Номер на договора:ДМ 04/1 2016
8 Венцислав Данчовски, Влияние на аерозолното и газово замърсяване върху качеството на въздуха над населено място в планинска долина, Член, ФНИ - МОН, Номер на договора:ДФНИ/19 2015
9 Венцислав Данчовски, City versus Mountain Tropospheric Ozone: The Sofia-Plana region in an air quality and ecological sustainability perspective, Член, ФНИ - МОН, Номер на договора:DO 02-127 2008
Научно ръководство
1 Венцислав Данчовски, Влияние на градската среда върху височината на долната граница на облачността над София, СУ, ФзФ дипломна работа:Параскева Георгиева Георгиева 2023
2 Венцислав Данчовски, Методи за корекция на непълното припокриване при лидари, СУ ФзФ дипломна работа:Калинка Ангелова 2019
3 Венцислав Данчовски, Симулиране на оттока на река Мусаленска Бистрица чрез използването на Snowmelt Runoff Model и хидрометеорологични данни за периода от 1 септември 2007 година до 31 август 2010 година, СУ ФзФ дипломна работа:Илия Димитров 2019
4 Венцислав Данчовски, Влияние на приземен озон върху земеделски култури, СУ "Св. Кл. Охридски", ФзФ дипломна работа:Весела Колешанска 2017
5 Венцислав Данчовски, Профили на вятъра в приземния слой над София, СУ "Св. Кл. Охридски", ФзФ дипломна работа:Борис Димитров 2017
6 Венцислав Данчовски, Аномални радарни изображения като индикатор за опасна градушка, СУ, ФзФ, катедра "Метеорология и геофизика" + ИА "Борба с градушки" дипломна работа:Стефан Георгиев Георгиев 2016
7 Венцислав Данчовски, Атмосферно замърсяване в градска среда - екологични и здравни аспекти, СУ "Св. Кл. Охридски", ФзФ дипломна работа:Славена Георгиева Пелева 2015
8 Венцислав Данчовски, Методики за калибровка на облакомер (ceilometer), СУ "Св. Кл. Охридски", ФзФ дипломна работа:Христо Тодоров Пеев 2015
9 Венцислав Данчовски, Приложимост на различни дисперсионни модели в аварийни ситуации на замърсяване на въздуха в градска среда, СУ "Св. Кл. Охридски", ФзФ дипломна работа:Антон Ботев Петров 2015
10 Венцислав Данчовски, Оценяване потенциала на вятърната енергия , СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Борис Валентинов Димитров 2014
11 Венцислав Данчовски, Приземни дистанционни методи – алтернатива на аерологичен сондаж, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Стоян Николаев Стоянов 2014
12 Венцислав Данчовски, Аномално отражение на сигнала, при дистанционни измервания на атмосферните характеристики с доплеров метеорологичен радиолокатор, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Севелина Божанова Герасимова 2013
13 Венцислав Данчовски, Моделиране на атмосферното замърсяване в градска среда, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Антон Ботев Петров 2012
Статия в научно списание
1 Ventsislav Danchovski, Graph-Based Tracing of the Atmospheric Boundary Layer by a Ceilometer: A Case Study, Comptes rendus de l’Acad ́emie bulgare des Sciences, vol:77, issue:4, 2024, pages:551-559, doi:https://doi.org/10.7546/CRABS.2024.04.10, Ref, Web of Science, IF (0.3 - 2022), Web of Science Quartile: Q4 (MULTIDISCIPLINARY SCIENCES), SCOPUS, SJR (0.16 - 2023), SCOPUS Quartile: Q3 (Multidisciplinary) 2024
2 Ventsislav Danchovski, Impact of Urbanization on Cloud Characteristics over Sofia, Bulgaria, Remote Sensing, vol:16, issue:9, 2024, pages:1-16, ISSN (online):2072-4292, doi:https://doi.org/10.3390/rs16091631, Ref, Web of Science, IF (5 - 2022), Web of Science Quartile: Q1 (GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY), SCOPUS, SJR (1.091 - 2023), SCOPUS Quartile: Q1 (Earth and Planetary Sciences (miscellaneous) 2024
3 Dimitrova, R., Sharma, A., Fernando, H.J.S., Gultepe, I., Danchovski, V., Wagh, S., Bardoel, S.L., Wang, S., Simulations of Coastal Fog in the Canadian Atlantic with the Weather Research and Forecasting Model, Boundary-Layer Meteorology, vol:181, issue:2-3, 2021, pages:443-472, ISSN (print):0006-8314, ISSN (online):1573-1472, doi:10.1007/s10546-021-00662-w, Ref, Web of Science, IF (3.471 - 2021), Web of Science Quartile: Q3 (METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES), SCOPUS, SJR (1.101 - 2021), SCOPUS Quartile: Q2 (Atmospheric Science), International 2021
4 Reneta Dimitrova, Ventsislav Danchovski, Evgenia Egova, Evgeni Vladimirov, Ashish Sharma, Orlin Gueorguiev, Danko Ivanov, Modeling the Impact of Urbanization on Local Meteorological Conditions in Sofia, Atmosphere, vol:10, issue:7, 2019, pages:1-24, ISSN (online):2073-4433, doi:https://doi.org/10.3390/atmos10070366, Ref, Web of Science, IF (2.4 - 2019), Web of Science Quartile: Q2 (Environmental Science (miscellaneous) 2019), SCOPUS, SJR (0.7 - 2019), SCOPUS Quartile: Q2 (Environmental Science (miscellaneous) 2019), International, PhD 2019
5 Ventsislav Danchovski, Summertime Urban Mixing Layer Height over Sofia, Bulgaria, Atmosphere, vol:10, issue:1, 2019, pages:36-0, ISSN (online):2073-4433, doi: https://doi.org/10.3390/atmos10010036, Ref, Web of Science, IF (2.397 - 2019), Web of Science Quartile: Q3 (METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES), SCOPUS, SJR (0.698 - 2019), SCOPUS Quartile: Q2 (Environmental Science (miscellaneous) 2017) 2019
6 Evgeni Vladimirov, Dimitrova Reneta, Ventsislav Danchovski, Sensitivity of WRF model results to topography and land cover: study for the Sofia region, Annuaire de l’Université de Sofia “St. Kliment Ohridski”, Faculté de Physique, vol:111, 2018, pages:87-101, PhD 2018
7 Evgenia Egova, Dimitrova Reneta, Ventsislav Danchovski, Numerical study of meso-scale circulation specifics in the Sofia region under different large-scale conditions, Bulgarian Journal of Meteorology and Hydrology, vol:22, issue:3-4, 2017, pages:54-72, doi:http://meteorology.meteo.bg/global-change/files/2017/BJMH_2017_vol_22_3-4/BJMH_v22_issue_3-4_eegova_numerical.pdf, PhD 2017
8 Plamen Savov, Nikolay Kolev, Tsvetina Evgenieva, Maya Vatzkitcheva, Vencislav Danchovski, Correlations between Particle Number Concentrations, Boundary Layer Height, Meteorological Parameters and Urban Environments, Comptes rendus de l'Académie bulgare des Sciences, vol:69, issue:1, 2016, pages:19-24, ISSN (print):1310-1331, ISSN (online):2367-5535, Ref, Web of Science, IF (0.251 - 2016), Web of Science Quartile: Q4 (Multidisciplinary), SCOPUS, SJR (0.209 - 2016), SCOPUS Quartile: Q3 (Multidisciplinary) 2016
9 N. Kolev, Ts. Evgenieva, N. Miloshev, P. Muhtarov, D. Petkov, E. Donev, D. Ivanov, V. Danchovski, I. Kolev, Aerosol Optical Depth, Water Vapour Content and Total Ozone Measurements over Sofia (Bulgaria) from Three Campaigns 2010‑2012, Comptes rendus de l’Acade'mie bulgare des Sciences, vol:66, issue:11, 2013, pages:1603-1612, ISSN (print):1310-1331, ISSN (online):2367-5535, Ref, Web of Science, IF (0.299 - 2013), Web of Science Quartile: Q4 (Multidisciplinary), SCOPUS, SJR (0.205 - 2013), SCOPUS Quartile: Q2 (Multidisciplinary) 2013
10 V.Grigorieva, N. Kolev, E. Donev, D. Ivanov, B. Mendeva, T. Evgenieva, V. Danchovski, I. Kolev, Surface and total ozone investigations in the region of Sofia, Bulgaria, International Journal of Remote Sensing, vol:33, issue:11, 2012, pages:3542-3556, ISSN (print):0143-1161, ISSN (online):1366-5901, doi:10.1080/01431161.2011.621904, Ref, Web of Science, IF (1.992 - 2012), Web of Science Quartile: Q2 (IMAGING SCIENCE & PHOTOGRAPHIC), SCOPUS, SJR (0.751 - 2012), SCOPUS Quartile: Q1 (Earth and Planetary Sciences (miscellaneous), PhD 2012
11 D. M. Ivanov, D. G. Lazarov, A. P. Blagoev, V. C. Danchovski, E. H. Donev, Bo L.B. Wiman, A seventy nine day’s time-series of Black sea coastal ozone, aerosol, and meteorological parameters: statistical interrelationships, and implications, Bulgarian Geophysical Journal, vol:37, issue:1-4, 2011, pages:3-19, International, PhD 2011
12 V. C. Danchovski, D. M. Ivanov, A. P. Blagoev, E. H. Donev, Parameterization and verification of soil water potential microclimatic model. Case study at Sofia and Plana stations, Bulgarian Geophysical Journal, vol:37, issue:1-4, 2011, pages:37-47, PhD 2011
13 Yordan Tassev, Simeon Asenovski, Evgeni Donev, Danko Ivanov, Ventsislav Danchovski, Statistical analysis of ground level ozone and meteorological parameters in Bulgaria - Sofia field and Plana mountain, Comptes rendus de l’Acade'mie bulgare des Sciences, vol:64, issue:1, 2011, pages:103-116, ISSN (print):1310-1331, ISSN (online):2367-5535, Ref, Web of Science, IF (0.252 - 2011), Web of Science Quartile: Q4 (Multidisciplinary), SCOPUS, SJR (0.202 - 2011), SCOPUS Quartile: Q2 (Multidisciplinary), PhD 2011
14 Ts. T. Evgenieva, B. L. B. Wiman, N. I. Kolev, P. B. Savov, E. H. Donev, D. I. Ivanov, V. Danchovski, B. K. Kaprielov, V. N. Grigorieva, Ts. I. Iliev, Three-point observation in the troposphere over Sofia-Plana Mountain, Bulgaria, International Journal of Remote Sensing, vol:32, issue:24, 2011, pages:9343-9363, ISSN (print):0143-1161, ISSN (online):1366-5901, doi:10.1080/01431161.2011.554456, Ref, Web of Science, IF (1.468 - 2011), Web of Science Quartile: Q2 (REMOTE SENSING / IMAGING SCIENCE & PHOTOGRAPHIC), SCOPUS, SJR (0.942 - 2011), SCOPUS Quartile: Q1 (Earth and Planetary Sciences (miscellaneous), International, PhD 2011
15 N. I. Kolev, P. B. Savov, E. H. Donev, D. I. Ivanov, A. P. Blagoev, B. K. Kaprielov, V. N. Grigorieva, V. C. Danchovski, I. N. Kolev, Atmospheric boundary layer and surface ozone concentration study over Sofia area by lidar and ozonemeter, Bulgarian Geophysical Journal, vol:36, issue:1-4, 2010, pages:3-17, PhD 2010
16 Yordan Tassev, Simeon Assenovski, Evgeni Donev, Danko Ivanov, Ventsislav Danchovski, Comparative analysis of ground level ozone distribution in Sofia and Plana Mountain during 2007-2009, Comptes rendus de l’Acade'mie bulgare des Sciences, vol:63, issue:10, 2010, pages:1521-1532, ISSN (print):1310-1331, ISSN (online):2367-5535, Ref, Web of Science, IF (0.267 - 2010), Web of Science Quartile: Q3 (2010), SCOPUS, SJR (0.215 - 2010), SCOPUS Quartile: Q2 (Multidisciplinary), PhD 2010
17 Tsvetina Evgenieva, Bo L.B.Wiman, Nikolay Kolev, Evgeni Donev, Danko Ivanov, Ventsislav Danchovski, Doyno Petkov, Vera Grigorieva, Ivan Kolev, Lidar, ceilometer and sun photometer investigation of the aerosol optical characteristics in the troposphere over Sofia, Bulgaria, Comptes Rendus de L'Academie Bulgare des Sciences, vol:63, issue:8, 2010, pages:1191-1200, ISSN (print):1310-1331, ISSN (online):2367-5535, Ref, Web of Science, IF (0.267 - 2010), Web of Science Quartile: Q3 (Multidisciplinary), SCOPUS, SJR (0.215 - 2010), SCOPUS Quartile: Q2 (Multidisciplinary), International, PhD 2010
18 Petya N. Parvanova, Nikolina P. Tzvetkova, Evgeni H. Donev, Danko Ivanov, V. Danchovski, Ozone-induced reduction in foliage chlorophyll concentration of tobacco (Nicotiana Tabacum L.) cultivars in urban area, Journal of International Scientific Publication: Ecology and Safety, vol:4, issue:1, 2010, pages:324-333, PhD 2010
Статия в поредица
V. Danchovski, Reneta Dimitrova, G. Guerova, D. Ivanov, P. Savov, N. Kolev, T. Evgenieva, P. Kaleyna, Determination of mixing layer height by ceilometer and radiosonde - some results from Sofia, Bulgaria, IOP Conference series, vol:Earth and Environmental Science, 2018, Ref, Web of Science, IF (0.446 - 2018), SCOPUS, SJR (0.17 - 2018) 2018
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Tsakovski, Stefan, Danchovski, Ventsislav, Dimitrova, Reneta, Mukhtarov, Plamen, Multivariate Statistical Modelling of Urban Air-Quality, Lecture Notes in Networks and Systems, editor/s:Dobrinkova, N., Nikolov, O., Publisher:Springer, 2023, pages:216-222, ISSN (print):978-3-031-26753-6, ISSN (online):978-3-031-26754-3, ISBN:978-3-031-26754-3, doi:https://doi.org/10.1007/978-3-031-26754-3_19, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.151 - 2022), SCOPUS Quartile: Q4 (2022) 2023
2 Ventsislav Danchovski, Danko Ivanov, Urban effects on cloud base height and cloud persistence over Sofia, Bulgaria, Environmental Sciences Proceedings, editor/s:Riccardo Buccolieri , Publisher: MDPI: Basel, Switzerland, 2023, pages:1-5, doi:https://doi.org/10.3390/ECRS2023-16317, Ref, др.(Google Scholar) 2023
3 Evgeni Vladimirov, Reneta Dimitrova, Ventsislav Danchovski, Impact of Data Assimilation on Short-Term Precipitation Forecasts Using WRF-ARW Model, Lecture Notes in Computer Science: Large-Scale Scientific Computing, editor/s:Ivan Lirkov, Svetozar Margenov, Publisher:Springer International Publishing, 2020, pages:263-271, ISBN:978-3-030-41032-2, doi:https://doi.org/10.1007/978-3-030-41032-2_30, Ref, IR , IF ( - 2020), SCOPUS, SJR (0.249 - 2020), SCOPUS Quartile: Q3 (2020), PhD 2020
4 Ventsislav Danchovski, Danko Ivanov, Plamen Savov, Nikolay Kolev, Tsvetina Evgenieva, Evgeni Donev, Urban mixing layer height and aerosol concentration in Sofia, Bulgaria, AIP Conference Proceedings 2075, editor/s:Todor M. Mishonov and Albert M. Varonov, Publisher:AIP Publishing, 2019, pages:130027-0, ISBN:978-0-7354-1803-5, doi:https://doi.org/10.1063/1.5091312, Ref, Web of Science, IF (0.396 - 2018), SCOPUS, SJR (0.182 - 2018) 2019
5 Ventsislav Danchovski, Reneta Dimitrova, Evgeni Vladimirov, Evgenia Egova, Danko Ivanov, Comparison of urban mixing layer height from ceilometer, radiosonde and WRF model, AIP Conference Proceedings 2075, editor/s:Todor M. Mishonov and Albert M. Varonov, Publisher:AIP Publishing, 2019, pages:120005-0, ISBN:978-0-7354-1803-5, doi:https://doi.org/10.1063/1.5091263, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.19 - 2019), PhD 2019
6 Nikolay Kolev, Plamen Savov, Tsvetelina Evgenieva, Nikolay Miloshev, Orlin Gueorguiev, Ekaterina Batchvarova, Maria Kolarova, Ventsislav Danchovski, Danko Ivanov, Doino Petkov, Investigation of the atmospheric boundary layer and optical characteristics of the atmospheric aerosols over Sofia in summer 2016, AIP Conference Proceedings 2075, editor/s:Todor M. Mishonov and Albert M. Varonov, Publisher:AIP Publishing, 2019, pages:120004-120004, ISBN:978-0-7354-1803-5, doi:https://doi.org/10.1063/1.5091262, Ref, Web of Science, IF (0.396 - 2018), SCOPUS, SJR (0.182 - 2018) 2019
7 Tsvetina Evgenieva, Nikolay Kolev, Plamen Savov, Petya Kaleyna, Doino Petkov, Ventsislav Danchovski, Danko Ivanov, Evgeni Donev, Case study of the ABL height and optical parameters of the atmospheric aerosols over Sofia, Proceedings Volume 10226, 19th International Conference and School on Quantum Electronics: Laser Physics and Applications, editor/s:Tanja Dreischuh, Sanka Gateva, Albena Daskalova, Alexandros Serafetinides, 2017, ISSN (online):0277786X, doi:10.1117/12.2262587, Ref, Web of Science, IF (0.524 - 2017), SCOPUS, SJR (0.234 - 2017) 2017
8 N. Kolev, P. Savov, Ts. Evgenieva, M. Vatzkitcheva, P. Kaleyna, D. Petkov, V. Danchovski, D. Ivanov, O. Gueorguiev, et al., Experimental Results from a Ceilometer, a Sun Photometer, Particle Counters and Meteorological Measurements in the Valley of Sofia, 3rd National Congress on Physical Sciences, 2016, в сътрудничество с чуждестранни учени 2016
9 P. Kaleyna, N. Kolev, P. Savov, Ts. Evgenieva, V. Danchovski, P. Muhtarov, Measurements of total column ozone, precipitable water content and aerosol optical depth at Sofia, AIP Conf. Proc. 1722 - 9TH INTERNATIONAL PHYSICS CONFERENCE OF THE BALKAN PHYSICAL UNION (BPU-9), 2016, ISSN (online):0094243X, doi: http://dx.doi.org/10.1063/1.4944272, Ref, Web of Science, IF (0.281 - 2016), SCOPUS, SJR (0.165 - 2016), PhD 2016
10 Danchovski, V., Определяне височината на слоя на смесване от радиосондажни данни в град София - предварителни резултати, 3rd National Congress on Physical Sciences, 2016 2016
11 Nikolay Kolev, Tsvetina Evgenieva, Ivan Grigorov, Atanaska Deleva, Danko Ivanov, Ventsislav Danchovski, Plamen Savov, Doyno Petkov, Ceilometer observation of Saharan dust over mountain valley of Sofia, Bulgaria, Proceedings of SPIE Volume 9447, editor/s: Tanja Dreischuh; Sanka Gateva; Alexandros Serafetinides, 2015, pages:10-0, ISSN (online):0277786X, doi:10.1117/12.2086082, Ref, Web of Science, IF (0.517 - 2015), SCOPUS, SJR (0.24 - 2015) 2015
12 Vera Grigorieva, Tsvetina Evgenieva, Nicolay Kolev, Evgeni Donev, Danko Ivanov, Ventsislav Danchovski, Surface ozone and boundary layer observations in the region of Sofia , Fundamental Space Research (FSR) , 2009, pages:32-35, PhD 2009
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Венцислав Данчовски, Graph Based Tracking of The Mixed Layer Height in the Range Corrected Signal of A Ceilometer 2023
2 Секционен доклад, Венцислав Данчовски, Urban area effects on cloudiness over Sofia 2023
3 Секционен доклад, Венцислав Данчовски, Съпоставимост в показанията на аерозолни монитори 2022
4 Секционен доклад, Levi V., Vladimirov E., and Danchovski V., Investigating long-term variations in cloud base height over Sofia, Bulgaria 2021
5 Постер, Levi V., Vladimirov E., and Danchovski V., Investigating cloud base height variations over Plovdiv, Bulgaria 2021
6 Секционен доклад, Венцислав Данчовски, Климатология на долната граница на облачността над Софийско поле 2021
7 Постер, V. Danchovski, E. Vladimirov, E. Egova, D. Barantiev, D. Ivanov, R. Dimitrova, E. Batchvarova, Statistical Analysis of Ceilometer Overlap Function 2019
8 Секционен доклад, Evgeni Vladimirov, Reneta Dimitrova, and Ventsislav Danchovski, Impact of data assimilation on short-term precipitation forecasts using WRF-ARW model 2019
9 Секционен доклад, E. Vladimirov , R. Dimitrova, V. Danchovski, Sensitive Study on Influence of Topography and Land Cover on WRF Model Results for the Sofia Region, Bulgaria 2018
10 Постер, Ventsislav Danchovski, Evgenia Egova, Evgeni Vladimirov, Krasimir Stoev, Reneta Dimitrova, and Danko Ivanov, Long-term study of urban mixing layer height over Sofia, Bulgaria 2018
11 Постер, M. Velizarova and V. Danchovski, Improved tracking of mixing layer height by the shortest path algorithm 2018
12 Постер, V . Danchovski , R . Dimitrova, E . Vladimirov, E . Egova, D . Ivanov, Comparison of urban mixing layer heights from ceilometer, radiosonde and WRF model 2018
13 Постер, V. Danchovski , D. Ivanov, P. Savov, N. Kolev, T. Evgenieva, and Evgeni Donev, Urban Mixing Layer Height and Aerosol Concentration in Sofia, Bulgaria 2018
14 Постер, N . Kolev , P . Savov, T . Evgenieva, N . Milochev, O . Gueorguiev, E . Batchvarova, M . Kolarova, V . Danchovski, D . Ivanov, D . Petkov, Investigation of the atmospheric boundary layer and optical characteristics of the atmospheric aerosols over Sofia in summer 2016 2018
15 Постер, Evgenia Egova, Reneta Dimitrova, and Ventsislav Danchovski, Modelling the Impact of Urbanization on Local Meteorological Conditions of the Sofia valley, Bulgaria 2018
16 Секционен доклад, E . Egova , R . Dimitrova, V . Danchovski, Numerical Simulations of the Effect of Different Large-scale Flows on Local Circulation over Sofia valley, Bulgaria 2018
17 Постер, Ventsislav Danchovski and Reneta Dimitrova, Urban PBL evolution determined by ceilometer and weather prediction model in fair weather over Sofia 2017
18 Постер, Evgenia Egova, Reneta Dimitrova, and Ventsislav Danchovski, Simulations of meso-scale phenomena under different large-scale conditions in Sofia region 2017
19 Постер, R. Hadzhieva , M. Velizarova and V. Danchovski, Urban Mixing Layer Height Determination by Ceilometer and Radiosonde 2017
20 Постер, E. Vladimirov , R. Dimitrova, V. Danchovski, Impact of data assimilation on WRF model prediction: satellite data, surface and upper air observations 2017
21 Постер, Orlin Gueorguiev, Ventsislav Danchovski, and Ekaterina Batchvarova , BOUNDARY-LAYER HEIGHT BY CEILOMETER AND RADIOSOUNDING IN SOFIA VALLEY FOR SPECIFIC CASES 2017
22 Постер, Evgenia Egova, Reneta Dimitrova, and Ventsislav Danchovski, Study specifics of the meso-scale circulation under different large-scale conditions for Sofia region 2017
23 Постер, E. Vladimirov , R. Dimitrova, V. Danchovski, Satellite data assimilation impact on short-term forecasts for the Sofia region 2017
24 Постер, Nikolay Kolev, Plamen Savov, Tsvetina Evgenieva, Petia Kaleyna, Plamen Muhtarov, Doino Petkov, Ventsislav Danchovski, Orlin Gueorguiev, The Effects of the Troposferic Aerosols on the Formation(evolution) of the ABL over the Region of Sofia. 2016
25 Постер, V Danchovski, R Dimitrova, G Guerova, D Ivanov, P Savov, N Kolev,T Evgenieva, P Kaleyna, Determination of mixing layer height by ceilometer and radiosonde – some results from Sofia, Bulgaria 2016
26 Секционен доклад, Ventsislav Danchovski , Guergana Guerova , Danko Ivanov , Plamen Savov , Nikolay Kolev , Tsvetina Evgenieva , Evgeni Donev, One-year comparison of PBL structure derived by ceilometer, radiosonde, and weather prediction model in Sofia, Bulgaria 2015