Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на Мария Кипровска
Дипломна работа
Mariya Kiprovska, The military organization of the Akıncıs in Ottoman Rumelia, Bilkent University, Ankara, Ръководител:Halil İnalcık 2004
Доклад на конференция
1 Mariya Kiprovska, “Fifteenth-Century Ottoman Documents in the Zograf Archive: Methodology and Principles of Edition”, Зографската библиотека и архив. Изследователски подходи при дигитализацията, описанието и изданието на изворите, България/София/Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2017 2017
2 Mariya Kiprovska, “Bonding Loyalties: The Frontier Lords’ Military Entourage” , Sofia, July 24–28, 2017., 14th International Congress of Ottoman Social and Economic History, България/София/Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2017 2017
3 Мария Кипровска, "Власт и общество в Плевенско на прага на две епохи", Българите в Османската империя, ХІХ в.: понятия, структури, личности, България/Велинград 2016 2016
4 Mariya Kiprovska, “Plunder and Appropriation at the Borderland: Representation, Legitimacy and Ideological Use of Spolia by Members of the Ottoman Frontier Nobility”, “Spolia Reincarnated: Second Life of Spaces, Materials, Objects in Anatolia from Antiquity to the Ottoman Period”, Турция/Koç University RCAC, Istanbul 2015 2015
5 Mariya Kiprovska, “Ferocious Invasion or Smooth Incorporation? Merging the Established Balkan Military System into the Ottoman Army”, THE OTTOMAN CONQUEST OF THE BALKANS – INTERPRETATIONS AND RESEARCH DEBATES, Австрия/Vienna 2013 2013
6 Mariya Kiprovska, “Shaping the Ottoman Borderland: the Architectural Patronage of the Frontier Lords from the Mihaloğlu Family”, BORDERING EARLY MODERN EUROPE, България/София/Sofia University 2013 2013
7 Mariya Kiprovska, “Building up Urban Centres in the Ottoman Periphery: The Administrative Mastery of the Ottoman Frontier Nobility Examined Through the Architectural Enterprises of the Mihaloğlu Family”, CENTRES AND PERIPHERIES IN OTTOMAN ARCHITECTURE: REDISCOVERING A BALKAN HERITAGE, Босна и Херцеговина/Sarajevo 2010 2010
8 Mariya Kiprovska, “Administering the Conquered Lands: The Mihaloğlu Family Vakf Possessions in Pınarhisar Area”, 11TH INTERNATIONAL CONGRESS OF ECONOMIC AND SOCIAL HISTORY OF TURKEY, Bilkent University, Ankara 2008 2008
9 Mariya Kiprovska, “The Role of the Frontier Nobility in the Islamization process of Ottoman Rumelia”, CONVERSION TO ISLAM AND ISLAMIZATION IN THE EARLY OTTOMAN BALKANS, Босна и Херцеговина/Sarajevo 2008 2008
10 Mariya Kiprovska, “Legend and Historicity: Binbir Oklu Ahmed Baba tekkesi and its founder”, THE OTTOMAN BALKANS: A SYMPOSIUM IN HONOUR OF MACHIEL KIEL, Турция/Netherlands Institute in Turkey, Istanbul 2008 2008
11 Mariya Kiprovska, “Gazihood and Sainthood in the Ottoman Realm: Mihaloğulları’s Unchallenged Authority in Pınarhisar Area”, RESEARCH CENTER FOR ANATOLIAN CIVILIZATIONS JUNIOR AND SENIOR FELLOWS MINI-SYMPOSIA SERIES, Турция/Istanbul 2008 2008
12 Mariya Kiprovska, “Gazis and Dervishes: The Mihalloğulları Family – Gazi Warriors and Patrons of Dervish Hospices”, THIRD INTERNATIONAL CONGRESS ON THE ISLAMIC CIVILIZATION IN THE BALKANS, Румъния/Bucharest 2006 2006
Научен проект
1 Мария Кипровска, Историко-географска информационна система на Югоизточна Европа, Член, УКХ "Алма Матер", Номер на договора:ДУНК1-01/22.12.2009 2017
2 Мария Кипровска, Зографски дигитален архив в СУ „Св. Климент Охридски“, Член, УКХ "Алма Матер", Номер на договора:ДУНК1-01/22.12.2009 2016
3 Мария Кипровска, Съдбата на вакъфските имоти в България в условията на прехода от имперско към национално държавно управление, Член, Фонд "Научни Изследвания", Номер на договора:ДН 10/14 2016
4 Мария Кипровска, Between Sultan and Emperor: State-building and Local Administration in Imperial Borderlands, 1800-1900, Член, Австрийския Научен Фонд/Austrian Science Fund (FWF), Номер на договора:P 27830 Einzelprojekte 2015
5 Мария Кипровска, Брутният вътрешен продукт (1500–1870–2000 г.): стандарт и качество на живот в България и българските земи, Член, Фонд "Научни Изследвания", Номер на договора:FFNNIPO 12 01263 2012
6 Мария Кипровска, Социални измерения на „окръжаващото пространство“ в Югоизточна Европа, XVI-XIX в., Член, УКХ "Алма Матер", Номер на договора:ДУНК1-01/22.12.2009 2012
редактор на издание нереферирано
1 Мария Кипровска, Григор Бойков, Мария Баръмова, Махиел Кийл, България под османска власт. Събрани съчинения (София: Издателска къща „Тендрил“, 2017)., редактор на издание нереферирано 2017
2 Мария Кипровска, Григор Бойков, Махиел Кийл, Хора и селища в България през османския период (София: Amicitia, 2005), редактор на издание нереферирано 2005
Статия в научно списание
1 Мария Кипровска, Маргарет Димитрова, "Международна конференция „Зографската библиотека и архив: Изследователски подходи при дигитализацията, описанието и изданието на изворите“ , Българистика , брой:35 , 2017, стр.76-79 2017
2 Mariya Kiprovska, Margaret Dimitrova, “The Zograf Library and Archives: Research Approaches to Digitizing, Cataloguing, and Editing the Sources Sofia, 27–28 October 2017” , COMSt Bulletin , том:3/2, 2017, стр.128-130 2017
3 Mariya Kiprovska, Byzantine Renegade and Holy Warrior: Reassessing the Character of Köse Mihal, a Hero of the Byzantino-Ottoman Borderland, Journal of Turkish Studies, том:40, 2013, стр.245-269 2013
4 Mariya Kiprovska, The Mihaloğlu Family: Gazi Warriors and Patrons of Dervish Hospices, Osmanlı Araştırmaları , том:32, 2008, стр.173-202 2008
5 Maria Kiprovska, Grigor Boykov, The Ottoman Philippopolis (Filibe) During the Second Half of the 15th c., Bulgarian Historical Review , том:3-4, 2000, стр.112-139, Ref IF/IR 2000
Статия в поредица
Mariya Kiprovska, Machiel Kiel, Kırcaali, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, том:EK, брой:2. cilt, издателство:Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi Genel Müdürlüğü, 2016, стр.59-62, в сътрудничество с чуждестранни учени 2016
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Mariya Kiprovska, Pınarhisar’s Development From the Late Fourteenth to the Mid-Sixteenth Century: The Mihaloğlu Family Vakf Possessions in the Area, Cities in South Eastern Thrace: Continuity and Transformation, редактор/и:Daniela Stoyanova, Grigor Boykov, Ivaylo Lozavov , издателство:“St. Kliment Ohridski” University Press, 2017, стр.183-207 2017
2 Mariya Kiprovska, Plunder and Appropriation at the Borderland: Representation, Legitimacy and Ideological Use of Spolia by Members of the Ottoman Frontier Nobility, Spolia Reincarnated: Second Life of Spaces, Materials, Objects in Anatolia from Antiquity to the Ottoman Period, редактор/и:Ivana Jevtić and Suzan Yalman , издателство:Istanbul: Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi, 2017, стр.41-59 2017
3 Мария Кипровска, Власт и общество в Плевенско на прага на две епохи: съдбата на рода Михалоглу и неговите благотворителни фондации (вакъфи) в условията на прехода от имперско към национално държавно управление, Българите в Османската империя, ХІХ в.: понятия, структури, личности, редактор/и:Ваня Рачева (съст. и ред.), издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2017, стр.357-372 2017
4 Mariya Kiprovska, Ferocious Invasion or Smooth Incorporation? Integrating the established Balkan military system into the Ottoman Army, The Ottoman Conquest of the Balkans: Interpretations and Research Debates, редактор/и:Oliver Jens Schmitt, издателство:Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2016, стр.79-102 2016
5 Mariya Kiprovska, Shaping the Ottoman Borderland: the Architectural Patronage of the Frontier Lords from the Mihaloğlu Family, Bordering Early Modern Europe , редактор/и:Ivan Parvev, Maria Baramova and Grigor Boykov, издателство:Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2015, стр.185-220 2015
6 Mariya Kiprovska, Legend and Historicity: the Binbir Oklu Ahmed Baba tekkesi and its founder, Monuments, Patrons, Contexts: Papers on Ottoman Europe Presented to Machiel Kiel , редактор/и:Maximilian Hartmuth and Ayşe Dilsiz , издателство:Leiden: Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten, 2010, стр.29-45 2010