Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на Мария Кипровска
Дипломна работа
Mariya Kiprovska, The military organization of the Akıncıs in Ottoman Rumelia, Bilkent University, Ankara, Ръководител:Halil İnalcık 2004
Научен проект
1 Мария Кипровска, Историко-географска информационна система на Югоизточна Европа, Член, УКХ "Алма Матер", Номер на договора:ДУНК1-01/22.12.2009 2017
2 Мария Кипровска, Зографски дигитален архив в СУ „Св. Климент Охридски“, Член, УКХ "Алма Матер", Номер на договора:ДУНК1-01/22.12.2009 2016
3 Мария Кипровска, Съдбата на вакъфските имоти в България в условията на прехода от имперско към национално държавно управление, Член, Фонд "Научни Изследвания", Номер на договора:ДН 10/14 2016
4 Мария Кипровска, Between Sultan and Emperor: State-building and Local Administration in Imperial Borderlands, 1800-1900, Член, Австрийския Научен Фонд/Austrian Science Fund (FWF), Номер на договора:P 27830 Einzelprojekte 2015
5 Мария Кипровска, Брутният вътрешен продукт (1500–1870–2000 г.): стандарт и качество на живот в България и българските земи, Член, Фонд "Научни Изследвания", Номер на договора:FFNNIPO 12 01263 2012
6 Мария Кипровска, Социални измерения на „окръжаващото пространство“ в Югоизточна Европа, XVI-XIX в., Член, УКХ "Алма Матер", Номер на договора:ДУНК1-01/22.12.2009 2012
Редактор на издание нереферирано
1 Мария Кипровска, Григор Бойков, Мария Баръмова, Махиел Кийл, България под османска власт. Събрани съчинения (София: Издателска къща „Тендрил“, 2017)., Редактор на издание нереферирано 2017
2 Мария Кипровска, Григор Бойков, Махиел Кийл, Хора и селища в България през османския период (София: Amicitia, 2005), Редактор на издание нереферирано 2005
Статия в научно списание
1 Mariya Kiprovska, Margaret Dimitrova, The Zograf Library and Archives: Research Approaches to Digitizing, Cataloguing, and Editing the Sources, Sofia, 27–28 October 2017 , COMSt Bulletin , issue:3/2, 2017, pages:128-130 2017
2 Мария Кипровска, Маргарет Димитрова, Международна конференция „Зографската библиотека и архив: Изследователски подходи при дигитализацията, описанието и изданието на изворите“ , Българистика , брой:35 , 2017, стр.:76-79 2017
Статия в поредица
Mariya Kiprovska, Machiel Kiel, Kırcaali, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, том:EK, брой:2. cilt, издателство:Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi Genel Müdürlüğü, 2019, стр.:59-62, в сътрудничество с чуждестранни учени 2019
Статия в сборник (на конференция и др.)
Веселин Янчев, Мария Кипровска, Григор Бойков, Предговор, Вакъфите в България, редактор/и:Веселин Янчев, Мария Кипровска, Григор Бойков, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2020, стр.:7-11 2020
Студия в научно списание
1 Oliver Jens Schmitt, Mariya Kiprovska, Ottoman Raiders (Akıncıs) as a Driving Force of Early Ottoman Conquest of the Balkans and the Slavery-Based Economy, Journal of the Economic and Social History of the Orient, vol:65, issue:4, 2022, pages:497-582, doi:https://doi.org/10.1163/15685209-12341575, Ref, Web of Science, International 2022
2 Mariya Kiprovska, Agents of Conquest: Frontier Lords’ Extended Households as Actors in the Ottoman Conquest of the Balkans, Revue des études sud-est européennes, vol:59, 2021, pages:79-104, ISSN (print):ISSN 0035-2063 2021
3 Веселин Янчев, Мария Кипровска, Повратни времена: ихтиманският вакъф на Михалоглу Махмуд бей от неговото създаване през ХV до началото на ХХ в., История, том:27, брой:6, 2019, стр.:559-598, Ref 2019
4 Mariya Kiprovska, Power and Society in Pleven on the Verge of Two Epochs: the Fate of the Mihaloğlu Family and its Pious Foundations (vakf) during the Transitional Period from Imperial to National Governance, Bulgarian Historical Review , брой:1–2 , 2017, стр.:172-204, Ref 2017
5 Mariya Kiprovska, Byzantine Renegade and Holy Warrior: Reassessing the Character of Köse Mihal, a Hero of the Byzantino-Ottoman Borderland, Journal of Turkish Studies, том:40, 2013, стр.:245-269 2013
6 Mariya Kiprovska, The Mihaloğlu Family: Gazi Warriors and Patrons of Dervish Hospices, Osmanlı Araştırmaları , том:32, 2008, стр.:173-202 2008
7 Maria Kiprovska, Grigor Boykov, The Ottoman Philippopolis (Filibe) During the Second Half of the 15th c., Bulgarian Historical Review , том:3-4, 2000, стр.:112-139, Ref, Web of Science 2000
Студия в сборник (на конференция и др.)
1 Григор Бойков, Мария Кипровска, Вакъфските села и сгради в България през Османския период , Вакъфите в България, редактор/и:Веселин Янчев, Мария Кипровска, Григор Бойков, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2020, стр.:37-107, ISSN (print):978-954-07-4848-1, ISSN (online):978-954-07-5098-9, ISBN:978-954-07-4848-1 2020
2 Мария Кипровска, Григор Бойков, Колекцията от османски документи от архива на Зографския манастир: предварителни бележки върху нейното състояние, съдържание, значимост и перспективи за работа, Зографски съборник: Зографският архив и библиотека. Изследвания и перспективи, редактор/и:Димитър Пеев, Маргарет Димитрова, Екатерина Дикова, Генчо Банев, Любка Ненова, издателство:Зографски манастир, Света гора, 2019, стр.:318-349 2019
3 Mariya Kiprovska, Plunder and Appropriation at the Borderland: Representation, Legitimacy and Ideological Use of Spolia by Members of the Ottoman Frontier Nobility, Spolia Reincarnated: Second Life of Spaces, Materials, Objects in Anatolia from Antiquity to the Ottoman Period, редактор/и:Ivana Jevtić and Suzan Yalman , издателство:Istanbul: Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi, 2018, стр.:41-59 2018
4 Mariya Kiprovska, Sınır Bölgesinde Yağma ve El Koyma: Temsil, Meşruiyet ve Devşirme Malzemenin (Spolia) Osmanlı Uç Beyleri Tarafından İdeolojik Olarak Kullanımı , Devşirme Malzemenin (Spolia) Yeniden Doğuşu: Antikçağ'dan Osmanlı'ya Anadolu'da Objelerin, Materyallerin ve Mekânların Sonraki Yaşamları, редактор/и:Suzan Yalman and Ivana Jevtic, издателство:İstanbul: Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED), 2018, стр.:55-74, в сътрудничество с чуждестранни учени 2018
5 Mariya Kiprovska, Pınarhisar’s Development From the Late Fourteenth to the Mid-Sixteenth Century: The Mihaloğlu Family Vakf Possessions in the Area, Cities in South Eastern Thrace: Continuity and Transformation, редактор/и:Daniela Stoyanova, Grigor Boykov, Ivaylo Lozavov , издателство:“St. Kliment Ohridski” University Press, 2017, стр.:183-207 2017
6 Мария Кипровска, Власт и общество в Плевенско на прага на две епохи: съдбата на рода Михалоглу и неговите благотворителни фондации (вакъфи) в условията на прехода от имперско към национално държавно управление, Българите в Османската империя, ХІХ в.: понятия, структури, личности, редактор/и:Ваня Рачева (съст. и ред.), издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2017, стр.:357-372 2017
7 Mariya Kiprovska, Ferocious Invasion or Smooth Incorporation? Integrating the established Balkan military system into the Ottoman Army, The Ottoman Conquest of the Balkans: Interpretations and Research Debates, редактор/и:Oliver Jens Schmitt, издателство:Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2016, стр.:79-102 2016
8 Mariya Kiprovska, Shaping the Ottoman Borderland: the Architectural Patronage of the Frontier Lords from the Mihaloğlu Family, Bordering Early Modern Europe , редактор/и:Ivan Parvev, Maria Baramova and Grigor Boykov, издателство:Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2015, стр.:185-220 2015
9 Mariya Kiprovska, Legend and Historicity: the Binbir Oklu Ahmed Baba tekkesi and its founder, Monuments, Patrons, Contexts: Papers on Ottoman Europe Presented to Machiel Kiel , редактор/и:Maximilian Hartmuth and Ayşe Dilsiz , издателство:Leiden: Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten, 2010, стр.:29-45 2010
Съставителска дейност
1 Веселин Янчев, Мария Кипровска, Григор Бойков, Вакъфите в България, ISBN:978-954-07-4848-1, УИ "Св. Климент Охридски", София 2020
2 Мария Баръмова, Григор Бойков, Мария Кипровска, Махиел Кийл. България под османска власт. Събрани съчинения. Съст. и науч. редакция Мария Баръмова, Григор Бойков, Мария Кипровска, ISBN:978-954-92809-7-5э, Издателска къща "Тендрил", София 2017
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Mariya Kiprovska, “Mediating at the Christian-Muslim Borders: Political and DiplomaticAgency of the Ottoman Frontier Lords in the Balkans” 2021
2 Секционен доклад, Mariya Kiprovska, Ottoman Holy War Protagonists: Ideology, Self-fashioning and Legitimation 2021
3 Секционен доклад, Mariya Kiprovska, Texts within Texts: Reassembling the Lost Gazavatnames (books of Holy Wars) of the Ottoman Frontier Lords 2021
4 Секционен доклад, Мария Кипровска, "Обществените вакъфски сгради в България: проблеми при тяхното всеобхватно проучване" 2019
5 Секционен доклад, Mariya Kiprovska, “Agents of Conquest: Frontier Lords’ Extended Households as Actors in the Ottoman Conquest of the Balkans" 2019
6 Секционен доклад, Mariya Kiprovska, "The Sultan’s Legal Sanction: The Vakfiye of the Holy Monastery of Zograf" 2019
7 Секционен доклад, Mariya Kiprovska, “The Collection of Ottoman Documents in the Zograf Monastery’s Archive” 2019
8 Секционен доклад, Mariya Kiprovska, “Conspicuous Display: Visual Representation and Political Legitimacy in the Early Modern Ottoman Realm” 2018
9 Секционен доклад, Mariya Kiprovska, “Altered Empire-building: an Assessment of the Frontier Dynasties’ Architectural Patronage and Landed Estates in the Early Ottoman Balkans” 2018
10 Секционен доклад, Mariya Kiprovska, “Fifteenth-Century Ottoman Documents in the Zograf Archive: Methodology and Principles of Edition” 2017
11 Секционен доклад, Mariya Kiprovska, “Bonding Loyalties: The Frontier Lords’ Military Entourage” , Sofia, July 24–28, 2017. 2017
12 Секционен доклад, Мария Кипровска, "Власт и общество в Плевенско на прага на две епохи" 2016
13 Секционен доклад, Mariya Kiprovska, “Plunder and Appropriation at the Borderland: Representation, Legitimacy and Ideological Use of Spolia by Members of the Ottoman Frontier Nobility” 2015
14 Секционен доклад, Mariya Kiprovska, “Ferocious Invasion or Smooth Incorporation? Merging the Established Balkan Military System into the Ottoman Army” 2013
15 Секционен доклад, Mariya Kiprovska, “Shaping the Ottoman Borderland: the Architectural Patronage of the Frontier Lords from the Mihaloğlu Family” 2013
16 Секционен доклад, Mariya Kiprovska, “Building up Urban Centres in the Ottoman Periphery: The Administrative Mastery of the Ottoman Frontier Nobility Examined Through the Architectural Enterprises of the Mihaloğlu Family” 2010
17 Секционен доклад, Mariya Kiprovska, “Administering the Conquered Lands: The Mihaloğlu Family Vakf Possessions in Pınarhisar Area” 2008
18 Секционен доклад, Mariya Kiprovska, “Gazihood and Sainthood in the Ottoman Realm: Mihaloğulları’s Unchallenged Authority in Pınarhisar Area” 2008
19 Секционен доклад, Mariya Kiprovska, “The Role of the Frontier Nobility in the Islamization process of Ottoman Rumelia” 2008
20 Секционен доклад, Mariya Kiprovska, “Legend and Historicity: Binbir Oklu Ahmed Baba tekkesi and its founder” 2008
21 Секционен доклад, Mariya Kiprovska, “Gazis and Dervishes: The Mihalloğulları Family – Gazi Warriors and Patrons of Dervish Hospices” 2006