Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Боряна Пелова

Author ID (SCOPUS):55279824500

ORCID ID:0000-0002-1393-1002
Дисертация д-р
Боряна Цветанова Богданова, Перфектност и интеграция на фондовите пазари от югоизточна Европа – анализ чрез трансформация с вълнички, СУ "Св. Климент Охридски", Стопански факултет, Ръководител:проф. д.м.н. Иван Иванов 2014
Друго (научно-популярни и др. под.)
Bogdanova, B., Is the global financial stability threatened in case a new Russian virus bursts?, Economic Policy Institute 2014
Книга
Богданова, Б. , Анализ на финансови времеви редове чрез трансформация с вълнички 2015
Научен проект
1 Боряна Богданова, Дигитализация на малките и средни предприятия (МСП), Член, ФНИ, Номер на договора:BG-RRP-2.004-0008-C01 2023
2 Боряна Богданова, Изследване на въздействието на дигитализацията и устойчивостта върху счетоводството и счетоводното образование, Член, , Номер на договора:80-10-89/26.04.2023 2023
3 Боряна Богданова, Разработване на алгоритми, базирани на изкуствен интелект, за финансова стабилност и устойчиво развитие, Ръководител, , Номер на договора:80-10-159/23.05.2022 2022
4 Боряна Богданова, Идентифициране на нагласите и оценките на гражданите за достъпа, качеството и използването на електронни публични услуги, Член, ФНИ, Номер на договора:КП-06-Н45/3 от 30.11.2020 2020
5 Боряна Богданова, Разработване на модели, базирани на алгоритми за машинно самообучение и изкуствен интелект, целящи подпомагане вземането на икономически и инвестиционни решения, Ръководител, , Номер на договора:80-10-167/24.04.2020 2020
6 Боряна Богданова, „Изследване на здравето, стареенето и пенсионирането в Европа“ (SHARE ERIC България проект)”, Член, МОН, Номер на договора:Д01-270/16.12.2019 2019
7 Боряна Богданова, Емпирично изследване на теорията за адаптивните пазари през призмата на поведенческите финанси, Ръководител, , Номер на договора:80-10-71/12.04.2019 2019
8 Боряна Богданова, „Изследване на здравето, стареенето и пенсионирането в Европа“ (SHARE ERIC България проект)”, Член, МОН, Номер на договора:МОН ДО1-162/28.08.2018 2018
9 Боряна Богданова, Изследване във връзка със събитието “Науката среща регионите”, организирано от Софийска община, Член, Обединен изследователски център към Европейската комисия, Номер на договора:A.B610473/29.11.2018 2018
10 Боряна Богданова, Разработване на система от емпирични правила за идентифициране на ранни признаци на финансова криза, Ръководител, , Номер на договора:80-10-159/25.04.2018 2018
11 Боряна Богданова, Моделиране на възвръщаемости от финансови активи в условията на криза, Ръководител, , Номер на договора:170/12.04.2016 2016
12 Боряна Богданова, Линейно квадратични диференциални игри и приложения, Член, 2015
13 Боряна Богданова, Оценяване на пазарния риск в контекста на критериите „Базел“ при финансови пазари със значима неперфектност от региона на Балканите”, Член, 2014
14 Боряна Богданова, Оценка на риска при българския капиталов пазар в условията на дългосрочна зависимост, Член, 2013
15 Боряна Богданова, Създаване на устойчив капацитет за прилагане на електронно дистанционно обучение за студентите от Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски, Член, 2013
16 Боряна Богданова, Докторантска академия за стопански и управленски науки, Член, 2012
17 Боряна Богданова, Линейно-квадратичен непрекъснат модел за управление на портфейли от ценни книжа, Член, 2012
18 Боряна Богданова, Изследване на перфектността на източноевропейски пазари посредством линейни модели, Член, 2011
Научно ръководство
1 Боряна Богданова, Активният начин на живот и връзката с психическото и физическото здраве, дипломна работа:Кирил Спиридонов 2022
2 Боряна Богданова, Изследване на промяната в нивата на депресия в контекста на настъпилите промени в работната среда по време на COVID-19, дипломна работа:Милена Михалева 2022
3 Боряна Богданова, Създаване на автоматизирана система за динамично ценообразуване във винената индустрия, дипломна работа:Мартин Топалов 2022
4 Боряна Богданова, Association of Childhood Circumstances and Quality of Life at Older Ages: Comparative Analysis of Men And Women in Bulgaria, дипломна работа:Пламена Калайджиева 2020
5 Боряна Богданова, Comparison of interpolation techniques and unsupervised machine learning method for GPS data and differentiation of score for risky driving behavior, дипломна работа:Мария Йолова 2020
6 Боряна Богданова, Автоматизация на извличането на информация от годишнидоклади за дейността на публични компании: Оптимизиране на процеси във VMware, дипломна работа:Мирела Димитрова 2020
7 Боряна Богданова, Анализ на настроенията на публикации в twitter и връзката с движението на цените на борсовите пазари, дипломна работа:Александър Мадов 2020
8 Боряна Богданова, Качество на живот и удовлетвореност на хората над 50-годишна възраст в Европа, дипломна работа:Михаела Ангелова 2020
9 Боряна Богданова, Analysis of factors affecting fuel consumption. Drivers’ classification based on driving characteristics and comparative analysis., дипломна работа:Димитър Павлов 2019
10 Боряна Богданова, Аналитични техники и алгоритми за машинно самообучение при прогнозоиране на текучеството на служителите, дипломна работа:Камелия Локмаджиева 2019
11 Боряна Богданова, Емпирично изследване на основните фактори определящи усещането за щастие, дипломна работа:Веселина Разбойникова 2019
12 Боряна Богданова, Изследване на наличието на дългосрочна зависимост в ефекта на инерцията на NYSE и AMEX, дипломна работа:Камелия Косекова 2019
13 Боряна Богданова, Похвати за разкриване на стратегически бизнес изводи от патентни данни, дипломна работа:Ана Попова 2019
14 Боряна Богданова, Разработка на модел за разпознаване на напускащи клиенти чрез методи за машинно самообучение, дипломна работа:Николай Божурин 2019
15 Боряна Богданова, Създаване на автоматизирана система за класификация на дерматоскопски изображения използвайки конволюционни невронни мрежи, дипломна работа:Ива Станчева 2019
16 Боряна Богданова, Автоматичен класификатор на нивото на доверие към Биткойн чрез оползотворяване на емоционални експресии в текста, дипломна работа:Николай Николов 2018
17 Боряна Богданова, Дизайн и разработка на автоматизирана система за определяне на потребителското отношение към софтуерни приложения чрез техники за обработка на естествен език и машинно самообучение, дипломна работа:Глория Христова 2018
18 Боряна Богданова, Изследване на съществуването на съвкупности от стартиращи компании в Европа, които споделят сходни характеристики, дипломна работа:Изабела Таскова 2018
19 Боряна Богданова, Моделиране на производството на топлоенергия на предприятие XYZ, дипломна работа:Яни Янакиев 2018
20 Боряна Богданова, ДИЗАЙН И СИМУЛАЦИЯ НА ВИРТУАЛНИ ПОПУЛАЦИИ В КОНТЕКСТА НА ЕКСПЕРИМEНТАЛНАТА МЕДИЦИНА, дипломна работа:Елена Михайлова 2017
21 Боряна Богданова, Структурен модел за прогнозиране цената на петрола сорт Брент с цел изграждане на средносрочна инвестиционна стратегия, дипломна работа:Велко Каменов 2017
22 Боряна Богданова, Анализ и прогнозиране на финансови времеви редове в условия на резки промени на пазара чрез нехомогенен, сложен Поасонов процес, дипломна работа:Огнян Казаков 2016
23 Боряна Богданова, Изследване на спекулативни балони с емпиричен поглед върху американската фондова борса: общ преглед и анализ по индустрии, дипломна работа:Наталия Стефанова 2016
Статия в научно списание
1 Bogdanova, B., Marchev, A., Zakov, V., Stefanov, D., Genov, K., Prediction of the Air Pollution by Geo-locations in Sofia, IFAC-PapersOnLine, vol:55, issue:11, 2022, pages:190-195, doi:https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2022.08.071, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.32 - 2021) 2022
2 Nedev, B., Bogdanova, B., Cross-sectional differences in the level of depression for elderly people in Europe, AIP Conference Proceedings, vol:2333, issue:art. 150011, 2021, Ref 2021
3 Bogdanova, B., Vladimirov, Zh., Cross-sectional differences in the level of depression since the COVID-19 outbreak: A study on SHARE data, Revista Inclusiones, vol:8, issue:num Esp., 2021, pages:22-43, ISSN (online):0719-4706, Ref 2021
4 Stancheva, E., Bogdanova, B., Enhancing Investors’ Decision-Making – an Interdisciplinary AI-Based Case Study for Accounting Students, AIP Conference Proceedings, vol:2333, issue:art. 150007, 2021, Ref 2021
5 Bogdanova, B., Stancheva, E., ML-Based Predictive Modelling of Stock Market Returns, AIP Conference Proceedings, vol:2333, issue:art. 150006, 2021, Ref 2021
6 Bogdanova, B., Nedev, B., The effect of activities as prevention tool for elderly people in Europe from depression, AIP Conference Proceedings, vol:2333, issue:art. 150010, 2021, Ref 2021
7 Bogdanova, B., Applied AI in Support of Investment Decision-Making, Journal of Economic Boundaries And Transformation, vol:1, issue:1, 2020, pages:49-60, Ref 2020
8 Bogdanova, B., Nedev, B., Kosekova, K., Popova, A., DISCUSSION ON SOME OF THE STATISTICAL PROPERTIES OF MOMENTUM RETURNS SERIES AT THE NEW YORK STOCK EXCHANGE, Scientific Works of the Union of Scientists in Bulgaria, том:V, 2019, стр.:129-132, ISSN (print):1311-9400 , ISSN (online):2534-9368, Ref, MSc 2019
9 Nedev, B., Bogdanova, B., Comparative analysis of momentum effect on the NYSE and the SHSE from the perspective of cultural specifics, AIP Conference Proceedings, vol:2172, issue:art. 080011, 2019, doi:https://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/1.5133569, Ref 2019
10 Bogdanova, B., Nedev, B., STOCK MARKET CRASHES THROUGH THE LENS OF BEHAVIORAL FINANCE , Scientific Works of the Union of Scientists in Bulgaria – Plovdiv, том:V, 2019, стр.:125-128, ISSN (print):1311-9400 , ISSN (online):2534-9368, Ref 2019
11 Bogdanova, B., Nedev, B., Volatility breakdown of the momentum effect observed at the New York Stock Exchange, AIP Conference Proceedings, vol:2172, issue:art. 080018, 2019, doi:https://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/1.5133576, Ref 2019
12 Богданова, Б., Недев, Б., Анализ на цикличните компоненти на борсовия индекс S&P 500 чрез трансформация с вълнички, Икономически и социални алтернативи, брой:4, 2019, стр.:95-110, ISSN (print):1314-6556, Ref, др.(EBSCO, RePec, Google scholar) 2019
13 Bogdanova, B., Nedev, B., Persistence in Momentum Trading Strategy: An Empirical Evidence from the Bulgarian Stock Exchange, Scientific Works of the Union of Scientists in Bulgaria – Plovdiv, том:XVIII, 2018, стр.:296-299, Ref 2018
14 Недев, Б., Богданова, Б., Напречни характеристики на ефекта на инерцията на българската фондова борса, Научни трудове на Съюза на учените в България–Пловдив, том:XVIII, 2018, стр.:300-303, Ref 2018
15 Ivanov, I., Imsland, L., Bogdanova, B., Iterative algorithms for computing the feedback Nash equilibrium point for positive systems, International Journal of Systems Science, 2017, doi:https://doi.org/10.1080/00207721.2016.1212431, Ref, IF, IF (2.285 - 2016), в сътрудничество с чуждестранни учени 2017
16 Ivanov, I., Kabaivanov, S., Bogdanova, B., Stock market recovery from the 2008 financial crisis: The differences across Europe, Research in International Business and Finance, 2016, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.694 - 2016) 2016
17 Pavlova, T., Bogdanova, B., Vrigazova, B., The Greek debt crisis through the lens of time series and multiscale analysis, Vanguard Scientific Instruments in Management, том:12, брой:1, 2016, Ref 2016
18 Ivanov, Ivan G., Bogdanova, B., The Iterative Solution to Discrete-Time H Control Problems for Periodic Systems, ALGORITHMS, vol:9, issue:1, 2016, ISSN (online):1999-4893, doi:10.3390/a9010020 2016
19 Ivanov, I., Bogdanova, B., The iterative solution to discrete-time h∞ control problems for periodic systems, Algorithms, 2016, doi:http://dx.doi.org/10.3390/a9010020, Ref 2016
20 Vrigazova, B., Pavlova, T., Bogdanova, B., Wavelet-based prediction of stock market returns during 2008 Financial crisis, Vanguard Scientific Instruments in Management, том:12, брой:1, 2016, Ref 2016
21 Bogdanova, B., Ivanov, I., A wavelet-based appraoch to the analysis and modelling of financial time series exhibiting strong long-range dependence: the case of Southeast Europe, Journal of Applied Statistics, 2015, doi:https://doi.org/10.1080/02664763.2015.1077370, Ref, IF, IF (0.664 - 2016) 2015
22 Bogdanova, B., A wavelet-based discussion on the Greek stock market integration during the last decade, Journal of Engineering Science and Technology Review, том:8, брой:Special Issue on Econophysics, 2015, стр.:8-11 2015
23 Ivanova, I., Bogdanova, B., INTEGRATION OF ENERGY MARKETS: the case of USA-EU interdependence, Vanguard Scientific Instruments in Management, vol:11, issue:2, 2015, ISSN (online):1314-0582, Ref 2015
24 Ivanov, I., Netov, N., Bogdanova, B., Numerical solvers to the stabilizing solution of perturbed algebraic Riccati equations in LQ zero-sum games, AIP Conference Proceedings, vol:1684, issue:Article number 090004, 2015, doi:10.1063/1.4934329, Ref 2015
25 Bogdanova, B., Ivanov, I., Adaptive and relative efficiency of stock markets from Southeastern Europe: a wavelet approach, Applied Financial Economics, том:24, брой:10, 2014, стр.:705-722, Ref, Web of Science 2014
26 Bogdanova, B., The Crimean crisis through the lens of international stock market co-movements, Vanguard Scientific Instruments in Management, том:9, брой:2, 2014, стр.:16-27 2014
27 Богданова, Б., Измерване на степента на интеграция между група от фондови пазари, Икономическа мисъл, брой:6, 2014, стр.:26-46, Ref 2014
28 Bogdanova, B., Applications of the discrete and continuous wavelet transform to the portfolio management, Vanguard Scientific Instruments in Management, том:2, брой:7, 2013, стр.:145-155, Ref 2013
29 Ivanov, I., Lomev, B., Bogdanova, B., Investigation of the market efficiency of emerging stock markets in the East-European region, International Journal of Applied Operational Research, том:2, брой:2, 2012, стр.:13-24, doi:http://www.ijorlu.ir/browse.php?mag_id=5&slc_lang=en&sid=1, Ref 2012
30 Lomev, B., Ivanov, I., Bogdanova, B., What can wavelets reveal about SOFIX?, Journal of Engineering Science and Technology Review, том:4, брой:3, 2011, стр.:233-236, doi:http://www.jestr.org/downloads/Issue3SI/SI6.pdf, Ref 2011
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Hristova, G., Bogdanova, B., Netov, N., Data Mining of Public Opinion: An Overview, Data Mining of Public Opinion: An Overview, Hristova, G., Bogdanova, B., Netov, N. , AIP Conference Proceedings, 2022, Publisher:American Institute of Physics Inc., 2022, pages:2000401-2000412, ISSN (print):0094-243X, ISSN (online):1551-7616, doi:https://doi.org/10.1063/5.0100872, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.189 - 2021), SCOPUS Quartile: Q4 (2022) 2022
2 Hristova, G., Bogdanova, B., Netov, N., Design of ML-based AI System for Mining Public Opinion on E-government Services in Bulgaria, AIP Conference Proceedings, editor/s:Pasheva V., Popivanov N., Venkov G., Publisher:American Institute of Physics Inc., 2022, pages:2000501-2000509, ISSN (print):0094243X, ISSN (online):1551-7616, ISBN:978-073544396-9, doi:DOI: 10.1063/5.0100870, Ref, SCOPUS, SJR (0.189 - 2021), SCOPUS Quartile: Q4 (2022) 2022
3 Nedev, B., Bogdanova, B., Dynamics of the momentum effect on the NYSE from the perspective of behavioral finance, AIP Conference Proceedings 2048, 2018, стр.:20018-0, doi:https://doi.org/10.1063/1.5082036, Ref 2018
4 Nedev, B., Bogdanova, B., Long horizon returns of momentum portfolios on the Bulgarian stock exchange: behavioral explanations, Economic and Management Policies and Challanges: Towards Industry 4.0 - Technologies or Ideologies, 2018, стр.:110-119, ISBN:978-964-9399-50-9 2018
5 Bogdanova, B., Nedev, B., Changes in Temporal Patterns of the Momentum Effect in Times of Turmoil: Evidence from the Bulgarian Stock Exchange, Bulgarian Economic Papers, 2017, doi:https://www.uni-sofia.bg/index.php/eng/content/download/186190/1286376/file/BEP-2017-11.pdf, Ref, PhD 2017
6 Lomev, B., Bogdanova, B., LPPL ANALYSIS OF S&P500 PRIOR AND DURING 2008 FINANCIAL CRISIS , Научни трудове на Съюза на учените в България–Пловдив, Серия A. Обществени науки, изкуство и култура том III, ISSN 1311-9400 (Print) ; ISSN 2534-9368 (On-line), 2017, Ref 2017
7 Bogdanova, B., "The-Castles-in-the-Air" Investment Theory: An Empirical Study , Съвременни Управленски Практики IX "Управлеснака Наука, икономика и бизнес практики - съвременни ракурси и предизвикателства" ISSN: 1313-8758, издателство:Бургасkи Свободен Университет, 2016 2016
8 Hasan, A., Imsland, L., Ivanov, I., Kostova, S., Bogdanova, B., Optimal boundary control of 2 × 2 linear hyperbolic PDEs , 24th Mediterranean Conference on Control and Automation, MED 2016, 2016, doi:https://doi.org/10.1109/MED.2016.7536012, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2016
9 Hasan, Agus, Imsland, Lars, Ivanov, Ivan, Kostova, Snezhana, Bogdanova, B., Optimal Boundary Control of 2 x 2 Linear Hyperbolic PDEs, 2016 24TH MEDITERRANEAN CONFERENCE ON CONTROL AND AUTOMATION (MED), 2016, pages:164-169, ISSN (print):2325-369X, ISBN:978-1-4673-8345-5 2016
10 Ivanov, I., Netov, N., Bogdanova, B., Numerical solvers to the stabilizing solution of perturbed algebraic Riccati equations in LQ zero-sum games , AIP Conference Proceedings, 2015, doi:https://doi.org/10.1063/1.4934329, Ref 2015
11 Богданова, Б., Иванов, И., Моделиране на разпространението на финансова инфекция чрез игрови модели и уейвлет трансформация, Математиката като фундаментална и приложна наука, 2015, pages:141-150, ISBN:978-954-21-0860-3 2015
12 Иванов, И., Богданова, Б., Равновесие в линейноквадратични диференциални игри, Математиката като фундаментална и приложна наука, 2015, pages:132-141, ISBN:978-954-21-0860-3 2015
13 Bogdanova, B., Integration of the Bulgarian stock market in the world financial markets: a wavelet point of view, Сброник докторантски трудове на ДАСУН, Втора част. София: Софийски Университет "Св. Климент Охридски", Стопански Факултет, 2014, стр.:7-14 2014
14 Богданова, Б., Анализ на степента на перфектност на осем регулирани пазара за сделки с ценни книжа от Югоизточна Европа посредством дискретна трансформация с вълнички, Сброник докторантски трудове на ДАСУН, Първа част. , издателство:София: Софийски Университет "Св. Климент Охридски", Стопански Факултет., 2013, стр.:58-95 2013
15 Bogdanova, B., Greece sneezed and now most of Europe has a cold?, Proceedings of the 4th International Conference "The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the changed world", 2012, стр.:94-102 2012
16 Ломев, Б., Иванов, И., Богданова, Б., Изследване на перфектността на възникващи фондови пазари от източноевропейския регион посредством дискретна трансформация с вълнички, Научни трудове на Русенския университет - 2010, том 49, серия 5.9., 2010, стр.:194-198, doi:http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp10/5.1/5.1-31.pdf 2010
17 Ломев, Б., Иванов, И., Богданова, Б., Изследване на перфектността на фондовите борси в България и Русия посредством честотни методи., Шеста научна конференция „Мениджмънт и предприемачество“, Пловдив, Сборник доклади, 2009 2009
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Боряна Богданова, Stock market prices through the lens of AI and sustainability 2022
2 Секционен доклад, Боряна Богданова, Early retirement intention through the lens of quality of work, access to healthcare, and health status 2022
3 Секционен доклад, Боряна Богданова, Design of ML-based AI system for mining public opinion on e-government services in Bulgaria 2021
4 Секционен доклад, Боряна Богданова, ML-based predictive modelling of stock market returns 2020
5 Секционен доклад, Боряна Богданова, Comparative analysis of momentum effect on the NYSE and the SHSE from the perspective of cultural specifics 2019
6 Секционен доклад, Nedev, B., Bogdanova, B., Dynamics of the Momentum Effect on the NYSE from the Perspective of Behavioral Finance 2018
7 Секционен доклад, Bogdanova, B., Nedev, B., Wavelet insights on the momentum patterns observed at the New York Stock Exchange 2018
8 Секционен доклад, Bogdanova, B., Nedev, B., Stock market crashes through the lens of behavioral finance 2018
9 Секционен доклад, Bogdanova, B., Nedev, B., Kosekova, K., Popova, A., Discussion on some of the statistical properties of momentum returns series at the New York Stock Exchange 2018
10 Секционен доклад, Nedev, B., Bogdanova, B., Long horizon returns of momentum portfolios on the Bulgarian Stock Exchange: Behavioral explanations 2017
11 Секционен доклад, Божидар Недев, Боряна Богданова, Напречни характеристики на ефекта на инерцията на Българската фондова борса 2017
12 Секционен доклад, Nedev, B., Bogdanova, B., A study on the momentum effect for the Bulgarian Stock Exchange: Some practical issues of applied importance 2017
13 Секционен доклад, Sarakchiev, T., Bogdanova, B., Positioning on a new market: Google search terms and advertising data anlysis 2017
14 Секционен доклад, Bogdanova, B., Nedev, B., Changes in Temporal Patterns of the Momentum Effect in Times of Turmoil: Evidence from the Bulgarian Stock Exchange 2017
15 Секционен доклад, Lomev, B., Bogdanova, B., Cycles and Persistency Dynamics at Energy Markets: An Empirical Study over the Pre-crisis Period of 2008 2017
16 Секционен доклад, Bogdanova, B., Nedev, B., Persistence in momentum trading strategy: an empirical evidence from the Bulgarian Stock Exchange 2017
17 Секционен доклад, Lomev, B., Bogdanova, B., NASDAQ Crash in 2008 through the lens of log-periodic power law model 2016
18 Секционен доклад, Боряна Богданова, Иван Иванов, Моделиране на разпространението на финансова инфекция чрез игрови модели и уейвлет трансформация. 2015
19 Секционен доклад, Iva Ivanova, Boryana Bogdanova, Integration of energy markets: the case of USA-EU interdependence. 2015
20 Секционен доклад, Боряна Богданова, Stock market cyclical patterns: The case of the USA 2015
21 Секционен доклад, Иван Иванов, Боряна Богданова, Равновесие в линейноквадратични диференциални игри. 2015
22 Секционен доклад, Boryana Bogdanova, The Crimean Crisis through the Lens of International Stock Market Co-movements. 2014
23 Секционен доклад, Боряна Богданова, A Wavelet Point of View on the Bulgarian Stock Market Integration 2013
24 Секционен доклад, Bogdanova, B., Applications of the Discrete and Continuous Wavelet Transform to the Portfolio Management 2013
25 Секционен доклад, Bogdanova, B., A Wavelet-based Discussion on the Greek Stock Market Integration during the Last Decade 2013
Учебник/Учебно помагало
Иванов, И., Богданова, Б., Количествени методи: теория и приложения 2014