Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Цветомир Делийски
Статия в научно списание
1 Asipova N., Deliyski Tz., Hristov E., Yordanov E., Parvova I., A single-center, open-label, longitudinal, prospective study of health-related quality of life in pharmacy students. , Arch Balk Med Union. , 2021, pages:58-59, Ref, PhD 2021
2 Deliyski Tz., Hristov E., Marinchev L., Parvova I., Dimitrova Zl., Health related quality of life in patients with antineutrophil cytoplasm antibody associated vasculitis conducting biological treatment - a systematic review of scientific publications., Arch Balk Med Union., vol:56(Supplement 1), 2021, pages:33-34, Ref 2021
3 Shopov G., Deliyski Tz., Hristov E., Parvova I., New approaches in the treatment of systemic vasculitides with biological medicinal products. , Arch Balk Med Union, 2021, pages:32-0, Ref 2021
4 Hristov E., Ognyanov S., Deliyski Tz., Andreevska K., Grekova D., Burgazliev H., Dimitrova Zl., Yordanov E., Rashkov D., Adverse drug reaction reporting by patients in Bulgaria., Scientific works of the Union of Scientists in Bulgaria-Plovdiv, series G. Medicine, Pharmacy and Dental medicine, vol:ХХIII, 2019, pages:372-379, PhD 2019
5 Hristov E, Ognyanov S, Deliyski Tz, Andreevska K, Grekova D, Burgazliev H, Dimitrova Zl, Yordanov E, Rashkov D, Adverse drug reaction reporting by patients in Bulgaria. , Scientific works of the Union of Scientists in Bulgaria-Plovdiv, series G. Medicine, Pharmacy and Dental medicine, , issue:23, 2019, pages:372-379, ISSN (print):1311-9427 , ISSN (online):2534-9392 , PhD 2019
6 Nedelkov N, Yordanov E, Hristov E, Petkova V, Ognianov S, Andreevska K, Delyiski Tz, Parvova I, Serialization and verification of medicinal products – a pilot study among pharmacists in Bulgaria. , Acta Medica Bulgarica, том:46, брой:3, 2019, стр.:18-22, doi:10.2478/amb-2019-0024, Ref 2019
7 Stoyanova S, Hristov E, Andreevska K, Delyiski Tz, Ognyanov S, Dimitrova Zl, Burgazliev H, The distance between dreams and reality is called action or what is it like to be among the first female pharmacists in Bulgaria?, Social medicine, 2019 2019
8 Hristov E, Parvova I, Ognianov S, Andreevska K, Delyiski Tz, Can we use the regulatory indicators and criteria for evaluation of pharmacovigilance? The other viewpoint!, Scripta Scientifica Pharmaceutica, том:5, 2018, стр.:57-0 2018
9 Hristov E, Ognianov S, Deliyski T, Andreevska K, Burgazliev H, Grekova D, Dimitrova Z, Yordanov E, Rashkov D, Effect of Pharmacist Involvement on Patient Reporting of Adverse Drug Reactions in Bulgaria, J Adv Res Pharm Sci Pharmacol Interv , том:2, брой:2, 2018, стр.:1-6 2018
10 Asipova N, Hristov E, Delyiski Tz, Parvova I, Yordanov E, Andreevska K, Ognianov S, Burgazliev H, Health related quality of life – a pilot study in healthy volunteers, Revmatologiia (Bulgaria), том:26, брой:4, 2018, стр.:18-28, ISSN (print):1310-0505, ISSN (online):ISSN 2738-831X, Ref 2018
11 Stoyanova S, Hristov E, Andreevska K, Delyiski Tz, Ognyanov S, Dimitrova Zl, Burgazliev H, The distance between dreams and reality is called action or what is it like to be among the first female pharmacists in Bulgaria?, Social medicine, 2018, стр.:86-89, PhD 2018
12 Hristov E, Dimitrova Zl, Parvova I, Ognyanov S, Delyiski Tz, Development of the pharmacoeconomics in Bulgaria., Social medicine, брой:2/3, 2017, стр.:14-19 2017
13 Zl. Dimitrova, I. Getov, E. Hristov, St. Georgiev, K. Andreevska, V. Madjarov, S. Ognianov, Hr. Burgazliev, Tz. Deliiski, K. Tzolova, Hospital pharmacy and the rise of clinical pharmacy in the United States., Social medicine, issue:2/3, 2017, pages:8-10 2017
14 Dimitrova Zl, Hristov E, Andreevska K, Оgnianov S, Deliiski Tz, Burgazliev H, How did pharmacy education shape the pharmacy profession and pharmacy practice in USA., Social medicine, issue:2/3, 2017, pages:7-9 2017
15 Димитрова, Зл., Гетов, И., Христов, Е., Георгиев, Ст., Андреевска, К., Маджаров, В., Огнянов, С., Бургазлиев, Хр., Делийски, Цв., Цолова, К., Болнична фармация и поява и развитие на клиничната фармация в САЩ, Социална медицина, брой:2-3, 2017, стр.:10-13 2017
16 Димитрова, Зл., Христов, Е., Андреевска, К., Огнянов, С., Делийски, Цв., Бургазлиев, Хр., Как фармацевтичното образование повлия на фармацевтичната професия и аптечната практика в САЩ. , Социална медицина, брой:2-3, 2017, стр.:7-10 2017
17 Груев, И., Делийски, Цв., Селективни модулатори на андрогенните рецептори (САРМ), Медицина и спорт, брой:3-4, 2017, стр.:28-29 2017
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Deliyski T, Hristov E, Marinchev L, Parvova I, Dimitrova Z, Health related quality of life in patients with antineutrophil cytoplasm antibody associated vasculitis conducting biological treatment - a systematic review of scientific publications, Archives of Balkan Medical Union, 2021, ISSN (print):1584-9244, ISSN (online):2558-815X, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.13 - 2022), SCOPUS Quartile: Q4 (2021), PhD 2021
2 Неделков Н, Йорданов Е, Христов Е, Делийски Ц, Андреевска К, Огнянов С, Сериализация и верификация на лекарствeните продукти – алгоритъм за включване в системата през погледа на Притежателите на разрешение за употреба., Национална студентска конференция по фармацевтични и химични науки, ФХФ, СУ ”Климент Охридски”, София, България, 2019 2019
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Hristov E, Ognyanov S, Deliyski Tz, Andreevska K, Grekova D, Burgazliev H, Dimitrova Zl, Yordanov E, Rashkov D., Adverse drug reaction reporting by patients in Bulgaria. 2019
2 Секционен доклад, Неделков Н, Йорданов Е, Христов Е, Делийски Ц, Андреевска К, Огнянов С., Сериализация и верификация на лекарствeните продукти – алгоритъм за включване в системата през погледа на Притежателите на разрешение за употреба. 2019
3 Секционен доклад, Йорданов E, Рашков Д, Христов Е, Огнянов С, Делийски Ц, Андреевска К, Бургазлиев Х, Грекова Д, Димитрова Зл, Ролята на фармацевта за съобщаването на нежелани лекарствени реакции от пациента в България 2018
4 Секционен доклад, Рашков Д, Йорданов E, Христов Е, Огнянов С, Делийски Ц, Андреевска К, Бургазлиев Х, Грекова Д, Димитрова Зл, Докладване на нежелани лекарствени реакции от пациентите в България 2018
5 Секционен доклад, Лазарова Г, Делийски Ц, Христов Е, Научни и практически подходи при оценката на здравните технологии 2018
6 Секционен доклад, Неделков Н, Йорданов Е, Христов Е, Андреевска К, Делийски Ц, Огнянов С, Първова И, Сериализация и верификация на лекарствените продукти – пилотно проучване сред фармацевтите в България 2018
7 Секционен доклад, Лазарова Г, Георгиев С, Делийски Цв, Христов Е, Научни и практически подходи при провеждане на анализ на бюджетното въздействие като част от оценката на здравните технологии 2018
8 Секционен доклад, Делийски, Цв., Модерни терапиии: Научни и практически аспекти 2017
9 Секционен доклад, Hristov E., Ognianov S., Deliyski Tz., Andreevska K., Burgazliev X., Dimitrova Z. , Effect of pharmacist involvement on patient reporting of adverse drug reactions in Bulgaria. 2017