Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Анна Лазарова
Глава от книга
1 Елка Бакалова, Анна Лазарова, Култът към реликвите и чудотворните икони. Традиции и съвременност. I част, глава VI: Традицията на поклонничеството – средновековни извори и съвременни практики, с.61-77, ISBN:978-954-322-836-2 , Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов”, София, Рецензирано 2016
2 Елка Бакалова, Анна Лазарова, Култът към реликвите и чудотворните икони. Традиции и съвременност. II част, глава I: Мощите на св. Спиридон и структуриране на сакралното пространство на остров Корфу. Между Константинопол и Венеция, с.105-126, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов”, София, Рецензирано 2016
3 Елка Бакалова, Анна Лазарова, Култът към реликвите и чудотворните икони. Традиции и съвременност.II част, глава II: „Новият Йерусалим” на св. Герасим от Кефалония, с.127-136, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов”, София, Рецензирано 2016
Друго (научно-популярни и др. под.)
Любен Домозетски, Анна Лазарова, "И В КРОТЪК УНЕС ЧАКА ТЯ..." Иван Лазаров и българското изкуство през първата половина на XX в., СГХГ 2019
Научен проект
1 Анна Лазарова, Promotion of Modern Greek Philology at Sofia University , Член, Alexander S. Onassis Public Benefit Foundation 2016
2 Анна Лазарова, „Български културни сценарии и речево поведение” , Член, Институт за български език при БАН 2014
3 Анна Лазарова, Етнолингвистичен речник на народната медицина , Член, Институт за български език при БАН 2013
4 Анна Лазарова, „20 години новогрецистика в СУ „Св. Климент Охридски” – постижения и перспективи”, Член, 2012
5 Анна Лазарова, Българска етнолингвистика – анотирана библиография /2000 - 2010/, Член, Институт за български език при БАН 2012
6 Anna Lazarova, European Language Monitor (ELM) , Член, 2007
Редактор на издание нереферирано
Анна Лазарова, "И в кротък унес чака тя..." Иван Лазаров и българското изкуство през първата половина на XX в., Редактор на издание нереферирано 2019
Статия в научно списание
1 Stefan Velev, Anna Lazarova, Fatih Karaoglan, Oleg Vassilev, Mahmut Oguz Selbesoglu, Early Jurassic and Late Cretaceous magmatism on Horseshoe Island, Antarctic Peninsula: New U-Pb and microstructural data, GEOLOGICA BALCANICA, vol:52, issue:3, 2023, doi: 10.52321/GeolBalc.52.3.29, Ref, Web of Science, International 2023
2 Ianko Gerdjikov, Alexandre Kounov, Anna Lazarova, Stoyan Georgiev, Dian Vangelov, Lower Paleozoic low-grade metamorphic units from the Central Balkan Zone, Bulgaria: tectonic relationships, framework and geodynamic significance, Geologika balkanika, vol:52, issue:1, 2023, pages:65-86, ISSN (print):0324-0894, ISSN (online):2535-1060, Ref, Web of Science Quartile: Q4 (2023), International 2023
3 Stoyan Georgiev, Anna Lazarova, Eleonora Balkanska, Permian-Triassic A-type rhyolites from the Central Balkanides (Stara Planina Mountains), Bulgaria, Списание на Българското Геологическо дружество, vol:83, issue:3, 2022, pages:77-80, ISSN (print):0007-3938, ISSN (online):0007-3938, doi:10.52215/rev.bgs.2022.83.3.77, Ref 2022
4 Марияна Витанова, Мария Китанова, Йоанна Кирилова, Анна Лазарова, Калина Мичева-Пейчева, Надежда Николова, Иво Панчев, Българска етнолингвистика. Анотирана библиография за периода (2000 – 2010 г.), "Дзяло" е-списание в областта на хуманитаристиката за българистични изследвания в периода Х-ХХI век , брой:8, 2016, стр.:1-75, doi:http://www.abcdar.com/magazine/VIII/Bulgarian_Ethnolinguistics_1314-9067_VIII.pdf 2016
5 Анна Лазарова, Само ние ли говорим на бе? За семантиката и функциите на някои частици в балканските езици, Български език, брой:3, 2014, стр.:90-101, Ref 2014
6 Анна Лазарова, Диана Тимова, Проф. д.б.н. Васил Райнов на 70 години, Чуждоезиково обучение, том:39, брой:5, 2012, стр.:497-514 2012
7 Анна Лазарова, [Рецензия] E. Ahlstedt & I. Söhrman (Ed.), “Paroles sur la langue. Etudes linguistiques et littéraires. Mélanges offerts au Professeur Christina Heldner à l’occasion de son départ à la retraite.”, Acta Universitatis Gothoburgensis, Suède 2009, p.372, ISBN: 978-91-7346-643-1, Съпоставително езикознание, брой:2, 2011, стр.:117-119 2011
8 Gerdjikov, Ianko, Lazarova, Anna, Balkanska, Eleonora, Bonev, Kamen, Vangelov, Dian, Dimov, Dimo, Kounov, Alexandre, A NEW MODEL FOR THE PRE-PERMIAN BASEMENT OF THE CENTRAL STARA PLANINA MOUNTAIN, COMPTES RENDUS DE L ACADEMIE BULGARE DES SCIENCES, vol:63, issue:8, 2010, pages:1169-1176, ISSN (print):1310-1331 2010
9 Gerdjikov, Ianko, Lazarova, Anna, Balkanska, Eleonora, Bonev, Kamen, Vangelov, Dian, Dimov, Dimo, Kounov, Alexandre, A NEW MODEL FOR THE PRE-PERMIAN BASEMENT OF THE CENTRAL STARA PLANINA MOUNTAIN, COMPTES RENDUS DE L ACADEMIE BULGARE DES SCIENCES, vol:63, issue:8, 2010, pages:1169-1176, ISSN (print):1310-1331 2010
10 Gerdjikov, Ianko, Lazarova, Anna, Balkanska, Eleonora, Bonev, Kamen, Vangelov, Dian, Dimov, Dimo, Kounov, Alexandre, A NEW MODEL FOR THE PRE-PERMIAN BASEMENT OF THE CENTRAL STARA PLANINA MOUNTAIN, COMPTES RENDUS DE L ACADEMIE BULGARE DES SCIENCES, vol:63, issue:8, 2010, pages:1169-1176, ISSN (print):1310-1331 2010
11 Lazarova, Anna, Gerdjikov I, Structures of sheared granitoids from the Zlatishka Stara Planina Mountain: indicators for the deformation at frictional-viscous transition, REVIEW OF THE BULGARIAN GEOLOGICAL SOCIETY, vol:69, 2008, pages:8-20, ISSN (print):0007-3938 2008
Статия в поредица
1 Anna Lazarova, Vasil Rainov, On the minority languages in Bulgaria, Duisburg Papers on Research in Language and Culture Series, том:National, Regional and Minority Languages in Europe. Contributions to the Annual Conference 2009 of EFNIL in Dublin, брой:81, редактор/и:Gerhard Stickel, издателство:Peter Lang, 2010, стр.:97-106 2010
2 Анна Лазарова, Молба, молитва, дар: от античните посветителни надписи до съвременните писмени молби към светци, Studia Classica Serdicensia, том:Musarum semper amator. Сборник с доклади от конференция, посветена на 60-годишнината от рождението на проф. Димитър Бояджиев (София, 13-14 ноември 2009 г.), брой:1, редактор/и:Мирена Славова, Виолета Герджикова, Драгомира Вълчева, Николай Шаранков, издателство:УИ „Св. Климент Охридски“, 2010, стр.:497-506 2010
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Елка Бакалова, Анна Лазарова, Църквите-музеи: институции, консервация и режим на посещение, “Културната памет във времето и пространството”. Сборник, посветен на 65-годишния юбилей на проф. д.изк.н. Симеон Недков, редактор/и:Петър Миладинов, Десислава Лилова, издателство:УИ „Св. Климент Охридски“, 2018, стр.:553-565 2018
2 Anna Lazarova, Συνέχειες ή ασυνέχειες στην κωμική γλώσσα; Ο ρόλος των πραγματολογικών μορίων στις (νεοελληνικές) μεταφράσεις της αρχαίας ελληνικής κωμωδίας , Continuities, Discontinuities, Ruptures in the Greek World (1204-2014): Economy, Society, History, Literature. (Proceedings of the 5th Congress of Modern Greek Studies of the European Society of Modern Greek Studies, Thessaloniki, 2-5 October 2014), vol.4, редактор/и:Konstantinos A. Dimadis, издателство:European Society of Modern Greek Studies, 2015, стр.:427-438 2015
3 Анна Лазарова, Гръцко-български и българо-гръцки речници, издадени в България през периода 1944-2012 г. (традиции и тенденции) , Новогръцкият език и култура в България – традиции и предизвикателства. Материали от юбилейната научна конференция по случай двадесетата годишнина от създаването на специалност „Новогръцка филология” към Софийски университет „Св. Климент Охридски”, редактор/и:Кирил Павликянов, Борис Вунчев, издателство:УИ „Св. Климент Охридски“ , 2014 2014
4 Анна Лазарова, Кога Дионис говори на бе – за прагматичните частици в българските преводи на аристофановата комедия „Жабите” , Единадесета конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти от Факултета по класически и нови филологии 2014, редактор/и:Димитър Веселинов, издателство:УИ „Св. Климент Охридски“, 2014, стр.:135-142 2014
5 Анна Лазарова, Българските и гръцките прагматични частици във фокуса на изследователския интерес. Предизвикателствата, Десета конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти от Факултета по класически и нови филологии (май 2013), редактор/и:Димитър Веселинов, издателство:УИ „Св. Климент Охридски“, 2013, стр.:141-148 2013
6 Anna Lazarova, Elka Bakalova, Communicative aspects of sacred space. Messages to the Saint. / Коммуникативные аспекты сакрального пространства. Послания к Святому. , Spatial icons. Performativity in Byzantium and Medieval Russia /Пространственные иконы. Перформативное в Византии и Древней Руси , редактор/и:Alexei Lidov, издателство:Indrik, 2011, стр.:52-74 2011
7 Anna Lazarova, Περί των δεικτών λόγου στη Νεοελληνική και τη Βουλγαρική. Τα ελληνικά μόρια "βρε" και "ρε" και τα βουλγαρικά αντίστοιχά τους , «Η Νεοελληνική Γλώσσα στα Βαλκάνια τον 21ο αιώνα – Έρευνα, Προβλήματα Διδασκαλίας και Προοπτικές» Πρακτικά του Β΄Συνεδρίου των νεοελληνιστών των Βαλκανίων (Σόφια, 21-22 Σεπτεμβρίου 2007), издателство:New Bulgarian University, 2010, стр.:198-208 2010
8 Elka Bakalova, Anna Lazarova, La tradition du pèlerinage: sources médiévales et pratiques contemporaines, Cultures populaires et terrains balkaniques. Mélanges offerts à Jean Cuisenier à l’occasion de son quatre-vingtième anniversaire, издателство:АИ "Проф. Марин Дринов", 2009, стр.:95-109 2009
9 Elka Bakalova, Anna Lazarova, The New Jerusalem of St. Gerasimos on Cephallonia, New Jerusalems. Hierotopy and Iconography of sacred spaces, редактор/и:A. Lidov, издателство:Indrik, 2009, стр.:500-520 2009
10 Elka Bakalova, Anna Lazarova, A Locus Sanctus in Bulgaria: the Monastery of St. John of Rila and its Sacred Topography , Routes of faith in the Medieval Mediterranean. History, monuments, people, pilgrimage prospects, 2008, стр.:302-319 2008
11 Anna Lazarova, Πάρε-δώσε and взeмане-даване as metonymy of inter-personal relations in Modern Greek and Bulgarian , Proceedings of the 3rd European Congress of Modern Greek Studies organised by the European Society of Modern Greek Studies, Bucharest, 2-4 June 2006. „The Greek world between the Age of Enlightenment and the twentieth century”, редактор/и:Konstantinos A. Dimadis, издателство:Ellinika Grammata , 2007, стр.:443-450 2007
12 Elka Bakalova, Anna Lazarova, The Relics of St Spyridon and the Making of Sacred Space on Corfu: Between Constantinople and Venice , Hierotopy. The creation of sacred spaces in Byzantium and medieval Russia., редактор/и:Alexei Lidov, издателство:Indrik, 2006, стр.:434-465 2006
13 Анна Лазарова, Комуникативните биографии на "аман" в съвременния български и в новогръцкия език, ΤΕΧΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ. Сборник изследвания в чест на Стойна Пороманска, редактор/и:Кирил Павликянов, издателство:Фабер, 2005, стр.:243-260 2005
Студия в научно списание
Gerdjikov I, Kounov, Alexandre, Gerdjikov, Ianko, Vangelov, Dian, Balkanska, Eleonora, Lazarova, Anna, Georgiev, Stoyan, Blunt, Edward, Stockli, Daniel, First thermochronological constraints on the Cenozoic extension along the Balkan fold-thrust belt (Central Stara Planina Mountains, Bulgaria), INTERNATIONAL JOURNAL OF EARTH SCIENCES, vol:107, issue:4, 2018, pages:1515-1538, ISSN (print):1437-3254, ISSN (online):1437-3262, doi:10.1007/s00531-017-1555-9 2018
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Anna Lazarova, Revisiting the case of 'de' in contrastive perspective: Modern Greek ντε vs. Bulgarian де 2019
2 Секционен доклад, Anna Lazarova, Η Ελληνική μέσα από τα μάτια των μη ομιλητών της. Η αντίληψη των σύγχρονων Βουλγάρων. 2019
3 Секционен доклад, Anna Lazarova, «Η τραγωδία στην Ελλάδα – όνειρο του 90% των Βουλγάρων». Η βουλγαρική εκδοχή της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα. 2018
4 Секционен доклад, Anna Lazarova, Philologizing Modern Greek as a heritage language in Bulgaria. The challenges. 2017
5 Постер, Anna Lazarova, Modern Greek pragmatic particles as intensifiers (A preliminary ethnopragmatic sketch) 2015
6 Секционен доклад, Anna Lazarova, Η εικόνα του ελληνισμού στη σύγχρονη βουλγαρική γλώσσα 2015
7 Секционен доклад, Kjetil Rå HAUGE, Anna LAZAROVA, Ljiljana ŠARIĆ, Silje Susanne ALVESTAD, The particle de in BCS, Bulgarian, Greek and Turkish 2015
8 Секционен доклад, Neda Pavlova, Anna Lazarova, Les termes de parenté en bulgare, grec et roumain – entre l'origine relationnelle et la spécialisation discursive 2015
9 Секционен доклад, Anna Lazarova, Some Modern Greek and Bulgarian Pragmatic Particles as Impoliteness Markers 2015
10 Секционен доклад, Анна Лазарова, Кога Дионис говори на бе. (За прагматичните частици в българските преводи на Аристофановата комедия „Жабите”) 2014
11 Секционен доклад, Anna Lazarova, Συνέχειες ή ασυνέχειες στην κωμική γλώσσα; Ο ρόλος των πραγματολογικών μορίων στις (νεοελληνικές) μεταφράσεις της αρχαίας ελληνικής κωμωδίας» [Continuities or discontinuities in comic language? The role of pragmatic particles in the (Modern Greek) translations of ancient Greek comedies.] 2014
12 Секционен доклад, Анна Лазарова, Българските и гръцките прагматични частици във фокуса на изследователския интерес. Предизвикателствата 2013
13 Секционен доклад, Анна Лазарова, Ирина Стрикова, Нели Методиева, Преглед на издадените в България в периода 1944-2012 г. граматики, речници и други помагала за изучаването на новогръцкия език, както и на помагала по новогръцка литература 2012
14 Секционен доклад, Анна Лазарова, Основни проблеми и подходи при изследването на прагматичните частици в балканските езици 2012
15 Секционен доклад, Anna Lazarova, Εθνική ταυτότητα και γλωσσική πολιτική στη σύγχρονη Ελλάδα και τη Βουλγαρία. Προκλήσεις και αντιμετώπιση 2010