Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. д-р Николай Велев
Книга
Николай Николаев Велев, Хегел и Лукач. Отчуждение и социална онтология, "Авангард Прима", София 2018
Научен проект
Николай Велев, "Образование, религия, медии и политика: анализ на реалности", Член, , Номер на договора:BG051PO001-3.3.06 - 0061 2012
Статия в научно списание
1 Николай Николаев Велев, Ценностите и обективността на социалнонаучното познание при Маркс и Вебер (Опит за критика на Веберовите критики към Маркс), "Понеделник", брой:3/4, 2019 2019
2 Николай Николаев Велев, Капитализмът между Карл Маркс и Мартин Хайдегер, Понеделник, брой:3/4, 2018 2018
3 Николай Николаев Велев, Лукач и различията между източноевропейския и западноевропейския марксизъм, Понеделник, брой:3/4, 2016 2016
4 Николай Николаев Велев, Отчуждението и формите на рационалност в капиталистическото общество, Понеделник, том:7/8, 2016 2016
5 Николай Николаев Велев, Към зрялото практическо приложение на някои идеи на младия Маркс, Понеделник, брой:11/12, 2015 2015
6 Николай Николаев Велев, Човекът като саморефлексия на природата и критиките към трансценденталния идеализъм, Философия, брой:3, 2010 2010
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Максим Мизов и др., Николай Николаев Велев, Отношението между отчуждение и овещняване при Георг Лукач , Отчуждението в съвременното българско общество , 2019, ISBN:978-619-239-151-5 2019
2 Николай Николаев Велев, Конституирането на съвременните политически субекти. Историко-философски контексти на осмислянето на лявото и дясното, Християнство и философия, 2014 2014
3 Николай Николаев Велев, Към една съвременна форма за снемане на отчуждеността на битието, Християнство и философия, 2014 2014
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Николай Велев, Веласкес и Малевич. Геният между изкуството и обществото 2019
2 Секционен доклад, Николай Велев, Ворингер и Дворжак в защита на експресионизма 2019
3 Секционен доклад, Николай Велев, Форми на съзнанието и субектността при младия Хегел 2019
4 Секционен доклад, Николай Велев, Кой притежава правото да определя какво е човекът? 2018
5 Секционен доклад, Николай Велев, Георг Лукач и отношението между овещняване и отчуждение 2018
6 Секционен доклад, Николай Велев, Телеологията при Маркс и границите между етическото и естетическото 2018
7 Секционен доклад, Николай Велев, Вещта между овещняването и изкуството. Естетически и онтологически аспекти в идеите на Борис Арватов 2017
8 Секционен доклад, Николай Велев, Християнство и философия в епохата на постмодерна 2013
9 Секционен доклад, Николай Велев, Историческите задачи на съзнанието. Обективност и обективации на социалната критика на Т. Адорно 2010
10 Секционен доклад, Николай Велев, Отношението философия – свят при Маркс и Хайдегер 2008