Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Теменужка Зафирова-Малчева

Author ID (SCOPUS):57211293186

Researcher ID (Web of Science):O-7001-2014

ORCID ID:orcid.org/0000-0001-7090-6682
Дипломна работа
Теменужка Борисова Зафирова-Малчева, Разработка на специализирани компютърни микро-светове за деца с церебрална парализа, СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:И. Иванов 2000
Дисертация д-р
Теменужка Борисова Зафирова-Малчева, Специализирана софтуерна среда за компютърно обучение на деца с церебрална парализа, Факултет по математика и информатика, СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:доц. д-р Павел Бойчев 2015
Монография
Nikolina Nikolova, Pencho Mihnev, Temenuzhka Zafirova-Malcheva, Ralitza Stamenkova, Stanislav Ivanov, Donatella Persico, Marcello Passarelli, Francesca Pozzi, Erica Volta, Evaluation kit for inclusion-oriented collaborative learning activities (PLEIADE Intellectual Output No. 4), ISSN (online):, Рецензирано, International 2023
Научен проект
1 Теменужка Зафирова-Малчева, “Софийски университет - Маркер за Иновации и Технологичен Трансфер (SUMMIT - Sofia University Marking Momentum for Innovation and Technological Transfer)“ - DigitalEdu-SU, Член, , Номер на договора:BG-RRP-2.004-0008 2023
2 Теменужка Зафирова-Малчева, “Improving online and blended learning with educational data analytics” (ILEDA), Член, , Номер на договора:2021-1-BG01-KA220-HED-000031121 – НИС № 3497 2021
3 Теменужка Зафирова-Малчева, Интегриране на компетентностно-базирано обучение във висшето образование чрез използване на високите технологии, Член, , Номер на договора:80-10-19/19.03.2021 г. 2021
4 Теменужка Зафирова-Малчева, „МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната екосистема“ MODERN- A: Modernization in partnership through digitalization of the Academic ecosystem, Член, , Номер на договора:BG05M2ОP001-2.016 2020
5 Теменужка Зафирова-Малчева, PLayful Environment for Inclusive leArning Design in Europe (PLEIADE), Член, EС, Номер на договора:2020-1-IT02-KA201-080089 2020
6 Теменужка Зафирова-Малчева, 21st Century Skils: Changing the Approach to Teaching in Higher Education, Член, EС, Номер на договора:2019-1-TR01-KA203-074482 2019
7 Теменужка Зафирова-Малчева, Използване на високотехнологични средства при изграждане на компетенции за прилагане на изследователски подход за обучение по природни науки в средното училище, Член, , Номер на договора:N80-10-75/12.04.2019 2019
8 Теменужка Зафирова-Малчева, Използване на високи технологии при прилагане на изследователски подход за обучение по природни науки в средното училище, Член, , Номер на договора:80-10-90/19.04.2018 2018
9 Теменужка Зафирова-Малчева, SOCIALENERGY : A Gaming and Social Network Platform for Evolving Energy Markets’ Operation and Educating Virtual Energy Communities, Член, , Номер на договора:H2020-ICT-24-2016 731767 2017
10 Теменужка Зафирова-Малчева, Изследователският подход в обучението в областта на високите технологии като приложение на съвременните информационни технологии, Член, , Номер на договора:80-10-217/24.04.2017 2017
11 Теменужка Зафирова-Малчева, ELITe "Enhancing Learning in Teaching via e-inquiries", Член, European Commission 2016
12 Теменужка Зафирова-Малчева, Quality Assurance in Vocational Education and Training for Learners with Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Член, Erasmus+ Programme of the European Union, Номер на договора:2016-1-BG01-KA202-023714 2016
13 Теменужка Зафирова-Малчева, Working Environment with Social and Personal Open Tools for inquiry based learning (weSPOT), Член, , Номер на договора:FP7-ICT-2011-8-318499 2012
14 Теменужка Зафирова-Малчева, Подкрепа на докторанти, постдокторанти и млади учени във ФМИ на СУ, Член, , Номер на договора:№ BG051PO001-3.3.06-0052 2012
15 Теменужка Зафирова-Малчева, Разработване на програми за електронни форми на дистанционно обучение във ФМИ, Член, , Номер на договора:№ BG051PO001-4.3.04-0018 2012
16 Теменужка Зафирова-Малчева, Share.TEC - SHAring digital REsources in the Teaching Education Community, Член, , Номер на договора:ECP 427015 2008
Научно ръководство
1 Теменужка Зафирова-Малчева, Приложения за разработване на интерактивни електронни ресурси и използването им в обучението по математика в 5 клас, СУ "Св. Климент Охридски", ФМИ дипломна работа:Марина Славчева Дамянова 2023
2 Теменужка Зафирова-Малчева, Подбор, разработка и приложение на електронни ресурси за обучението по английски език за деца в предучилищна възраст, СУ "Св. Климент Охридски", ФМИ дипломна работа:Владислава Игоривна Крижанивска 2022
3 Теменужка Зафирова-Малчева, Анализ на необходимостта, проектиране и разработка на курс за електронно обучение за работа със счетоводен софтуер, СУ "Св. Климент Охридски", ФМИ дипломна работа:Александра Андреева Андреева 2018
4 Теменужка Зафирова-Малчева, Използване на Кинект в обучението по английски език за деца от 1 до 4 клас, СУ "Св. Климент Охридски", ФМИ дипломна работа:Ангел Кънчев Вардин 2017
5 Теменужка Зафирова-Малчева, Квалификация за педагогически специалисти на тема „ Програмиране във визуална блокова среда Scratch в часовете по компютърно моделиране за 3 клас, СУ "Св. Климент Охридски", ФМИ дипломна работа:Венелина Андрианова Найденова 2017
Статия в научно списание
1 Теменужка Зафирова-Малчева, Николина Николова, Пенчо Михнев, Развитие на дигитални компетентности в задължителната подготовка по компютърно моделиране и информационни технологии в средното училище, Математика и информатика, vol:67, issue:2, 2024, ISSN (print):1310–2230, ISSN (online):1314–8532, doi:https://doi.org/10.53656/math2024-2-4-dev, Ref, IF, IF (2 - 2022), Web of Science Quartile: Q4 (2024), др.(EBSCO: https://web.p.ebscohost.com/ehost/detail/de) 2024
2 Nikolina Nikolova, Pencho Mihnev, Temenuzhka Zafirova-Malcheva, Eliza Stefanova, Krassen Stefanov, Review of Policy Envisions and Requirements for STEM Teachers in Bulgaria, Serdica Journal of Computing, vol:11, issue:3-4, 2017, pages:279-296, ISSN (print):1312-6555, ISSN (online):1314-7897, Ref, Zentralblatt(https://zbmath.org/serials/?q=1312-6555), PhD 2017
3 Nikolova, N., Mihnev, P., Zafirova-Malcheva, T., Stefanova, E., Stefanov, K., Review of Policy Envisions and Requirements for STEM Teachers in Bulgaria, Serdica Journal of Computing, vol:11, issue:3-4, 2017, pages:279-296, ISSN (online):1312-6555, Ref 2017
4 Katina Pancheva, Albena Antonova, Krassen Stefanov, Atanas Georgiev, Pencho Mihnev, Temenujka Malcheva, Supporting European Energy Consumers through Gamification and Competence-based Learning, Serdica Journal of Computing, vol:11, issue:3-4, 2017, pages:225-248, ISSN (print):1312-6555, ISSN (online):1314-7897, Ref, PhD 2017
5 Теменужка Зафирова-Малчева, Пенчо Михнев, МОДЕЛ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛЕН СОФТУЕР ПРЕНАЗНАЧЕН ЗА ОБУЧЕНИЕ НА КОМПЮТЪРНИ СПЕЦИАЛИСТИ, Списание на Софийския университет за образователни изследвания, issue:2, 2016, ISSN (online):1314-8753, PhD 2016
6 Nikolova, N., Zafirova-Malcheva, T., Stefanova, E., Boytchev, P., Is it too late to be a child? Is it too early to be adult?, Andragogika Journal, vol:2013/1, issue:4, 2013, pages:156-173, ISSN (print):2029-6894, PhD 2013
7 Теменужка Зафирова-Малчева, Компютърните игри в обучението на деца със специални образователни потребности , Списание на Софийския Университет за електронно обучение, issue:4, 2011, ISSN (online):1314-0086 2011
8 Зафирова-Малчева Т., Специализирана софтуерна среда за обучение на деца с церебрална парализа, Списание на Софийския университет за електронно обучение, issue:1/2010, 2010, ISSN (online):1314-0086 2010
Статия в поредица
1 Antonova, A., Stefanova, E., Nikolova, N., Mihnev, P., Stamenkova, R., Zafirova-Malcheva, T., Evaluating the Outcomes of Competence-Based Learning Course: The Field Experience for Training 21st Century Skills in Sofia University, Lecture Notes in Networks and Systems, vol:Information Systems and Technologies. WorldCIST 2022, issue:469, editor/s:Rocha, A., Adeli, H., Dzemyda, G., Moreira, F., Publisher:Springer, Cham, 2022, pages:502-511, ISSN (print):2367-3370, ISSN (online):2367-3389, doi:https://doi.org/10.1007/978-3-031-04819-7_48, Ref, IR , IF ( - 2022), SCOPUS, SJR (0.151 - 2022), SCOPUS Quartile: Q4 (https://www.scimagojr.com + add the ISSN 2367-3389), PhD 2022
2 Албена Антонова, Теменужка Зафирова-Малчева, Елица Пелтекова, Избрани акценти от детската програма в „Нощта на учените“ в Софийския университет, списание "Наука", том:XXIX, брой:6, издателство:Съюза на учените в България, 2019, стр.:23-26, ISSN (print):0861 3362, ISSN (online):2603-3623, Ref, др.(INION RAN, http://inion.ru/) 2019
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Pencho Mihnev, Temenuzhka Zafirova-Malcheva, HIGHER EDUCATION COURSES – BEFORE, DURING AND AFTER THE COVID-19 CRISIS, INTED2023 Proceedings, editor/s:Luis Gómez Chova, Chelo González Martínez, Joanna Lees, Publisher:IATED, 2023, pages:7422-7432, ISSN (online):2340-1079, ISBN:ISBN: 978-84-09-49026-4, doi:10.21125/inted.2023.2028, Ref, др.(IATED Digital Library) 2023
2 P. Mihnev, T. Zafirova-Malcheva, HIGHER EDUCATION COURSES TRANSFORMATION FROM BLENDED TO ENTIRELY REMOTE LEARNING – EXPERIENCES IN TIME OF COVID-19 CRISIS, INTED2022 Proceedings, editor/s:L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, Publisher:IATED Academy, 2022, pages:787-796, ISSN (online):2340-1079, ISBN:978-84-09-37758-9, doi:10.21125/inted.2022.0266, Ref 2022
3 T. Zafirova-Malcheva, A. Antonova, R. Stamenkova, N. Nikolova, P. Mihnev, INCLUSIVE POTENTIAL OF LEARNING SCENARIOS: EXTRACTING CRITERIA FOR EVALUATION, INTED2022 Proceedings, editor/s:L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, Publisher:IATED Academy, 2022, pages:6102-6110, ISSN (online):2340-1079, ISBN:978-84-09-37758-9, doi:10.21125/inted.2022.1550, Ref, др.(Crossref), PhD 2022
4 Албена Антонова, Николина Николова, Елиза Стефанова, Теменужка Зафирова-Малчева, Пенчо Михнев, Ралица Стаменкова, Преподаване на уменията на 21. век: споделен опит от ФМИ, СУ „Св. Климент Охридски“, ФОРМИРАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТИ В СЪВРЕМЕННАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА РЕАЛНОСТ, Сборник с доклади от межденародна научна конференция, проведена в рамките на Климентовите дни на Алма Матер, София, 2021 г., редактор/и:Татяна Томова, Елена Калфова, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2022, стр.:68-82, ISBN: 978-954-075499-4, PhD 2022
5 T. Zafirova-Malcheva, P. Mihnev, A GENERAL MODEL FOR DESIGN AND DEVELOPMENT OF DIGITAL INTERACTIVE LEARNING RESOURCES BY TEACHERS, INTED2021 Proceedings, editor/s:L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, Publisher:IATED Academy, 2021, pages:9585-9595, ISSN (online):2340-1079, ISBN:978-84-09-27666-0, doi:10.21125/inted.2021.2002, Ref, AIS eLibrary(IATED Digital Library, Crossref) 2021
6 T. Zafirova-Malcheva, P. Mihnev, ADAPTING GENERAL MODEL FOR DESIGN AND DEVELOPMENT OF DIGITAL INTERACTIVE LEARNING RESOURCES FOR THE NEEDS OF SPECIAL EDUCATION, INTED2021 Proceedings, editor/s:L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, Publisher:IATED Academy, 2021, pages:9606-9615, ISSN (online):2340-1079, ISBN:978-84-09-27666-0, doi:10.21125/inted.2021.2004, Ref, др.(IATED Digital Library, Crossref) 2021
7 N. Nikolova, A. Antonova, E. Stefanova, T. Zafirova-Malcheva, D. Miteva, E. Peltekova, P. Mihnev, Design and evaluation of a holistic framework for participatory IBL validation, involving policymakers, teacher trainers and teachers in STEM, INTED2020 Proceedings, editor/s:L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, Publisher:IATED Academy, 2020, pages:2360-2369, ISSN (online):2340-1079, ISBN:978-84-09-17939-8, doi:10.21125/inted.2020.0720, Ref, др.(IATED Digital Library, Crossref), PhD 2020
8 Zafirova-Malcheva, T., Boytchev, P., Stefanova, E., Mihnev, P., Stefanov, K., E-learning and Flipped classroom in Inclusive Education Course Design for Teachers Training, 29th Annual Conference of the European Association for Education in Electrical and Information Engineering – EAEEIE 2019, conference proceedings, 2019, pages:319-324, ISSN (online):2472-7687, ISBN:978-1-7281-3222-8, doi:10.1109/EAEEIE46886.2019.9000433, Ref, IEEE Xplore(https://ieeexplore.ieee.org/document/9000433) 2019
9 T. Zafirova-Malcheva, P. Mihnev, EVALUATION BY APPLICATION RESULTS OF AN EDUCATIONAL SOFTWARE DESIGN AND DEVELOPMENT MODEL, INTED2019 Proceedings (13th International Technology, Education and Development Conference), editor/s:L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, Publisher:IATED Academy, 2019, pages:1170-1180, ISSN (online):2340-1079, ISBN:978-84-09-08619-1, doi:10.21125/inted.2019.0375, Ref, др.(Crossref, IATED Digital Library), PhD 2019
10 Zafirova-Malcheva, T., Boytchev, P., Stefanova, E., Mihnev, P., Stefanov, K., Inclusive Education Course Design for Informatics Teachers, BCI'19 Proceedings of the 9th Balkan Conference on Informatics, ACM International Conference Proceeding Series, Publisher:ACM, New York, NY, USA, 2019, pages:1-4, ISBN:978-145037193-3, doi:10.1145/3351556.3351591, Ref, SCOPUS, SJR (0.2 - 2019), ACM Digital Library(dl.acm.org/citation.cfm?doid=3351556.3351591), PhD 2019
11 Eliza Stefanova, Nikolina Nikolova, Temenuzhka Zafirova-Malcheva, Pencho Mihnev, Atanas Georgiev, Albena Antonova, Participatory model for identifying and measuring teachers’ competences for open and Inquiry-based learning in STEM: field experience, Proceedings of Learning Innovations and Quality (LINQ) 2019, editor/s:Christian M. Stracke, Publisher:EasyChair: EPiC Series in Education Science, vol. 2, 2019, pages:28-39, ISSN (online):2516-2306, doi:10.29007/8g8k, Ref, др.(EasyChair Proceedings and Collections; Crossref), PhD 2019
12 Пенчо Михнев, Теменужка Зафирова-Малчева, ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И РАЗРАБОТКА НА КАЧЕСТВЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН СОФТУЕР, Пролетна научна сесия на Факултета поматематика и информатика на Софийскияуниверситет „Св. Климент Охридски“, 130 години Факултет по математика иинформатика в Софийския университет„Св. Климент Охридски“, 2019, стр.:34-35 2019
13 Temenuzhka Zafirova-Malcheva, Assess your design – application of peer and self-assessment methods in graphic design teaching, EDULEARN18 Proceedings, editor/s:L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, Publisher:IATED Academy, 2018, pages:8130-8137, ISSN (online):2340-1117, ISBN:978-84-09-02709-5, Ref, др.(Crossref, IATED Digital Library) 2018
14 Temenuzhka Zafirova-Malcheva, Eliza Stefanova, Nikolina Nikolova, Pencho Mihnev, Atanas Georgiev, Dafinka Miteva, Krassen Stefanov, OPEN EYES - HOW TO DESIGN INQUIRY-BASED LEARNING FOR SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS STUDENTS IN STEM SUBJECTS, EDULEARN18 Proceedings , editor/s:L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, Publisher:IATED Academy (iated.org), 2018, pages:5921-5931, ISSN (online):2340-1117, ISBN:978-84-09-02709-5, doi:10.21125/edulearn.2018.1421, Ref, др.(Crossref, IATED Digital Library), PhD 2018
15 Zafirova-Malcheva, T., Can we live without mathematics? An example of a game based lesson in the primary education , EDULEARN17 Proceedings, editor/s:L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, Publisher:IATED Academy, 2017, pages:6486-6492, ISSN (online):2340-1117, ISBN:978-84-697-3777-4, Ref 2017
16 Mihnev, P., Zafirova-Malcheva, T., E-learning quality assurance in teaching courses design through systemic approach: assessment by results, EDULEARN17 Proceedings, editor/s:L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, Publisher:IATED Academy, 2017, pages:6228-6234, ISSN (online):2340-1117, ISBN:978-84-697-3777-4, doi:10.21125/edulearn.2017.2414, Ref, др.(Crossref), PhD 2017
17 Temenuzhka Zafirova-Malcheva, A CREATIVE APPROACH IN ASSIGNMENTS DESIGN, OR HOW THE “NEMOALA” WAS BORN, Proceedings of EDULEARN16, 8th annual International Conference on Education and New Learning Technologies, editor/s:Chova, LG; Martinez, AL; Torres, IC, Publisher:IATED Academy, 2016, pages:2048-2057, ISSN (online):2340-1117, ISBN:978-84-608-8860-4, Ref 2016
18 Pencho Mihnev, Temenuzhka Zafirova-Malcheva, E-Learning activities in a blended learning mode: experience in teaching computer science students, iCERi2016 Proceedings, editor/s:L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, Publisher:IATED Academy, 2016, pages:7126-7134, ISSN (online):2340-1095, ISBN: 978-84-617-5895-1, doi:10.21125/iceri.2016.0628, Ref, др.(Crossref; IATED Library), PhD 2016
19 Temenuzhka Zafirova-Malcheva, Pencho Mihnev, Evaluation of an Educational Software Design and Development Model by its Application Results, Proceedings of ICERI2016 Conference 14th-16th November 2016, Seville, Spain, editor/s:L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, Publisher:IATED Academy, 2016, pages:4345-4345, ISSN (online):2340-1095, ISBN:978-84-617-5895-1, doi:10.21125/iceri.2016.2029, Ref, PhD 2016
20 Теменужка Зафирова-Малчева, Пенчо Михнев, Модел за създаване на образователен софтуер предназначен за обучение в компютърни специалности, Шеста национална конференция "Електронното обучение във висшите училища", editor/s:Румяна Пейчева-Форсайт, Ангел Смрикаров, Publisher:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2016, pages:140-146, ISBN:978-954-07-4114-7, PhD 2016
21 Pencho Mihnev, Temenuzhka Zafirova-Malcheva, A General Model for Educational Software Design and Development, Proceedings of EDULEARN15, 7th International Conference on Education and New Learning Technologies, editor/s:GomezChova, L; LopezMartinez, A; CandelTorres, I, Publisher:IATED, 2015, pages:4079-4089, ISSN (online):2340-1117, ISBN:978-84-606-8243-1, Ref, PhD 2015
22 Temenuzhka Zafirova-Malcheva, ADAPTING A GENERAL EDUCATIONAL SOFTWARE DESIGN AND DEVELOPMENT MODEL FOR THE NEEDS OF SPECIAL EDUCATION, Proceedings of EDULEARN15, 7th International Conference on Education and New Learning Technologies, editor/s:GomezChova, L; LopezMartinez, A; CandelTorres, I, Publisher:IATED Academy, 2015, pages:4958-4965, ISSN (online):2340-1117, ISBN:978-84-606-8243-1, Ref 2015
23 Temenuzhka Zafirova-Malcheva, Pencho Mihnev, An Example of Teaching Educational Software Design and Development, iCERi2015 Proceedings, editor/s:L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, Publisher:IATED Academy, 2015, pages:4121-4129, ISSN (online):2340-1095, ISBN:978-84-608-2657-6, Ref, др.(IATED Digital Library), PhD 2015
24 Pencho Mihnev, Krassen Stefanov, Eliza Stefanova, Temenuzhka Zafirova-Malcheva, Are we ready for quality e-learning: The case of the Faculty of Mathematics and Informatics of Sofia University “St. Kliment Ohridski”, EUROPEAN THEMATIC NETWORK Future Education and Training in Computing: How to Support Learning at Anytime and Anywhere, INTERNATIONAL CONFERENCE ON E-LEARNING, e-Learning'15, editor/s:Wladimir Bodrov, Angel Smrikarov, Stoyanka Smrikarova, Yuksel Aliev, 2015, pages:21-27, ISSN (print):2367-6698, ISSN (online):2367-6787, PhD 2015
25 Теменужка Зафирова-Малчева, Елиза Стефанова, Красен Стефанов, Пенчо Михнев, Електронно дистанционно обучение - от научните изследвания към практиката, Съвременни предизикателства пред педагогическата наука, редактор/и:С. Костова, Я. Мерджанова, Р. Пейчева-Форайт, Б. Господинов, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2015, стр.:831-844, ISBN:978-954-07-3937-3, PhD 2015
26 Zafirova-Malcheva, T., How to include IT in education of children with SNE, Proceedings Advanced Research in Mathematics and Computer Science. Doctoral Conference in Mathematics, Informatics and Education [MIE 2014], editor/s:Sloup, Stefanov, Soskova, Koychev, Publisher:Kliment Ohridski University Press, 2014, pages:122-130, ISBN:978-954-07-3759-1 2014
27 Zafirova-Malcheva, T., Step by step in design of educational software for children with special educational needs, Proceedings of iCERi 2014, 7th International Conference of Education, Research and Innovation, editor/s:Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, Publisher:Published by IATED Academy www.iated.org, 2014, pages:1080-1089, ISSN (online):2340-1095, ISBN:978-84-617-2484-0 , Ref 2014
28 Зафирова-Малчева Т., Стефанова Е., Стефанов К., Михнев П., Електронно дистанционно обучение – от научните изследвания към практиката , СЪВРЕМЕННИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ПЕДАГОГИЧЕСКАТА НАУКА, издателство:Софийски Университет "Св. Кл. Охридски", 2014, ISBN:978-954-07-3937-3 2014
29 Zafirova-Malcheva, T., Boytchev, P., Computer Technologies for Accessible Education, Proceeding of Doctoral Conference in Mathematics, Informatics and Education, editor/s:P. Sloup, K. Stefanov, N. Zlateva, I. Koytchev, P. Boytchev, Publisher:St. Kliment Ohridski University Press, 2013, pages:144-151, ISBN:978-954-07-3596-2, PhD 2013
30 Zafirova-Malcheva T., Lost in Letters, Advanced Research in Mathematics and Computer Science. Doctoral Conference in Mathematics, Informatics and Education. [MIE 2013] Proceedings, editor/s:Peter Sloup, Krassen Stefanov, Nadya Zlateva, Ivan Koytchev, Pavel Boytchev, Publisher:St. Kliment Ohridski University Press, 2013, pages:137-143, ISBN:978-954-07-3596-2 2013
31 Zafirova-Malcheva T., Development of educational games for special needs education, Proceedings ICERI: 4th International Conference of Education, Research and Innovation, editor/s:Torres, IC; Chova, LG; Martinez, AL, Publisher:International Association of Technology, Education and Development (IATED), 2011, pages:6819-6827, ISBN:978-84-615-3324-4, Ref 2011
32 Eliza Stefanova, Nikolina Nikolova, Elitsa Peltekova, Krassen Stefanov, Temenuzhka Zafirova-Malcheva, Eugenia Kovatcheva, Knowledge Sharing with Share.TEC portal, Proceedings of the International Conference in E-learning and the Knowledge Siciety, editor/s:Smrikarov, Intorsureanu, Smrikarova, Adina Uta, Publisher:ASE Publishing House, 2011, pages:273-278, ISSN (online):2367-6787, ISBN:978-606-505-460-8, PhD, MSc 2011
33 Stefanova E., Nikolova N., Peltekova E., Stefanov Kr., Zafirova-Malcheva T., Kovatcheva E., Share.TEC: An innovative Solution for Teacher Educators, In proceedings of 4th International Conference of Education, Research and Innovation, ICERI2011, editor/s:Torres, IC; Chova, LG; Martinez, AL, Publisher:International Association of Technology, Education and Development (IATED), 2011, pages:1679-1688, ISBN:978-84-615-3324-4, Ref 2011
34 E. Stefanova, N. Nikolova, E. Peltekova, K. Stefanov, T. Zafirova-Malcheva, E. Kovatcheva, SHARE.TEC: An Innovative Solution for Teacher Educators, ICERI2011 Proceedings, editor/s: I. Candel Torres, L. Gómez Chova, A. López Martínez, Publisher:International Association of Technology, Education and Development, IATED, 2011, pages:1679-1688, ISSN (online):2340-1095, ISBN:978-84-615-3324-4, Ref, PhD, MSc 2011
35 Зафирова-Малчева Т., Компютърните игри в обучението на деца със специални образователни потребности, Електронно, дистанционно или обучението на 21 век „E-learning and distance education”, Publisher:Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2011, pages:252-259, ISBN:978-954-9526-75-2 2011
36 Zafirova-Malcheva T., Kovatcheva E., Stefanova E., Nikolova N., An interface for ontology based platform – the evolution of the ideas, In proceeding S3T: The Second International Conference on SOFTWARE, SERVICES & SEMANTIC TECHNOLOGIES, editor/s:Dichev, Stefanov, Stefanova, Publisher:Demetra, 2010, pages:84-88, ISBN:978-954-9526-71-4, doi:10.13140/2.1.2923.0083 2010
37 Popzlateva Tz., Ivanov I., Aleksov B., Zafirova-Malcheva T., Konstantinov O., Trosheva A., Bulgarian multimedia sign language dictionary for children, Constructionism 2010 "Constructionist approaches to creative learning, thinking and education: Lessons for the 21st century, editor/s:Clayson, Kalas, Publisher:Library and Publishing Centre, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University, Bratislava, 2010, pages:81-81, ISBN:978-80-89186-65-5 2010
38 Зафирова-Малчева Т., Операционните системи и достъпността, 120 години Софийски университет “Св. Климент Охридски” и развитие на педагогическата наука”, , editor/s:Лалчев, Зафирова, Пиронкова, Стефанов, Симеонова, Publisher:Веда Словена - ЖГ, 2008, pages:254-262, ISBN:978-954-8846-04-6 2008
39 Иван Душков, Здравко Лалчев, Николай Цанев, Любен Витанов, Иван Тонов, Милена Йорданова, Таня Тонова, Атанас Георгиев, Теменужка Зафирова-Малчева, Виртуална лаборатория по образователен софтуер, Пета есенна научна конференция на ФНПП, издателство:Веда-Словена - ЖГ, 2007, стр.:308-313, ISBN:ISBN: 978-954-8846-02-8 2007
40 Ivanov I., Zafirova-Malcheva T., In search of the keys…, proceedings X Conference Eurologo’05: “Digital Tools for Lifelong Learning”, editor/s:Gregorczyk, Walat, Kranas, Borowiecki, Publisher:DrukSfera,Druk Cyfrowy WSiP SA, 2005, pages:187-192, ISBN:83-917700-8-7 2005
41 Ivanov I., Zafirova-Malcheva T., Jordanova N., Let`s play with keyboard, proceedings X Conference Eurologo’05: “Digital Tools for Lifelong Learning”, editor/s:Gregorczyk, Walat, Kranas, Borowiecki, Publisher:DrukSfera,Druk Cyfrowy WSiP SA, 2005, pages:179-186, ISBN: 83-917700-8-7 2005
42 Зафирова-Малчева Т., Компютърът като средство за социализация на деца с церебрална парализа, Научни трудове, Международен семинар „Образование за всички”, Предучилищно и начално училищно образование, том 1, editor/s:Славова, Георгиева, Даскалова, Иванов, Байчева, Илиева, Publisher:Университетско издателство „Епископ К. Преславски”, 2004, pages:264-277, ISSN (print):1313-4310 2004
43 Зафирова-Малчева Т., Аструков Й., Компютърното обучение – прозорец към света за децата с физически увреждания, Логопедия и фониатрия' 2003, Publisher:ЛЦ Ромел, 2003, pages:70-77, ISBN:954-91270-4-4 2003
44 Иванов И., Зафирова-Малчева Т., Йорданова Н., Компютърът като път към речта, Логопедия и фониатрия' 2003, Publisher:ЛЦ Ромел, 2003, pages:57-69, ISBN:954-91270-4-4 2003
45 Иванов И., Зафирова-Малчева Т., Софтуер за деца със специални нужди, Новите технологии в образованието и професионалното обучение, 2003, pages:242-250 2003
46 Ivanov I., Zafirova T., Jordanova N., On mice and handicapped children, proceedings Eurologo’01: A Turtle Odyssey, Publisher:Austrian Computer Society, 2001 2001
47 Ivanov I., Zafirova T., Jordanova N., Special games for handicap children to get control on the mouse, proceedings Eurologo’01: A Turtle Odyssey, Publisher:Austrian Computer Society, 2001 2001
Участие в конференция
1 Присъствие, Теменужка Зафирова-Малчева, Развитие на дигитални компетентности в задължителната подготовка по математика, КМИТ и ИТ в средното училище 2024
2 Присъствие, Теменужка Зафирова-Малчева, Добри практики за развиване на дигитални компетентности в обучението по Компютърно моделиране, Информатика, Информационни технологии и Математика – литературен обзор 2024
3 Присъствие, Теменужка Зафирова-Малчева, Prospects for the development of digital competences in Bulgarian secondary education in terms of teaching mathematics, informatics, computer modeling and information technologies – preliminary data 2024
4 Секционен доклад, Теменужка Зафирова-Малчева, Приобщаващи сценарии - организиране, мониторинг, оценяване 2023
5 Секционен доклад, Теменужка Зафирова-Малчева, Трансформиране на университетски курсове вследствие на COVID кризата 2023
6 Секционен доклад, Теменужка Зафирова-Малчева, МОДЕРН-@ - нови съвместни магистърски програми в областта на обучението по математика, компютърно моделиране и информационни технологии 2023
7 Секционен доклад, Теменужка Зафирова-Малчева, МОДЕРН-И дизайн методологии в педагогическите изследвания и обучението 2023
8 Секционен доклад, Теменужка Зафирова-Малчева, Приобщаващ потенциал на учебни сценарии: извличане на критерии за оценка 2022
9 Секционен доклад, Теменужка Зафирова-Малчева, Трансформиране на университетски курсове от смесен режим на обучение в изцяло онлайн режим на обучение 2022
10 Секционен доклад, Temenuzhka Zafirova-Malcheva, HIGHER EDUCATION COURSES TRANSFORMATION FROM BLENDED TO ENTIRELY REMOTE LEARNING – EXPERIENCES IN TIME OF COVID-19 CRISIS 2022
11 Секционен доклад, Temenuzhka Zafirova-Malcheva, INCLUSIVE POTENTIAL OF LEARNING SCENARIOS: EXTRACTING CRITERIA FOR EVALUATION 2022
12 Секционен доклад, Теменужка Зафирова-Малчева, ПРОЕКТИРАНЕ И РАЗРАБОТКА НА ЕЛЕКТРОННИ ИНТЕРАКТИВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕСУРСИ В ПОМОЩ НА УЧИТЕЛИТЕ 2021
13 Секционен доклад, Temenuzhka Zafirova-Malcheva, ADAPTING GENERAL MODEL FOR DESIGN AND DEVELOPMENT OF DIGITAL INTERACTIVE LEARNING RESOURCES FOR THE NEEDS OF SPECIAL EDUCATION 2021
14 Секционен доклад, Temenuzhka Zafirova-Malcheva, A GENERAL MODEL FOR DESIGN AND DEVELOPMENT OF DIGITAL INTERACTIVE LEARNING RESOURCES BY TEACHERS 2021
15 Присъствие, Теменужка Зафирова-Малчева, Къде се крие потенциалът на учебен сценарий за приобщаване? 2021
16 Секционен доклад, Теменужка Зафирова-Малчева, Inclusive Education Course Design for Informatics Teachers 2019
17 Секционен доклад, Теменужка Зафирова-Малчева, Можем ли без математика 2019
18 Секционен доклад, Теменужка Зафирова-Малчева, Assess your design – application of peer and self-assessment methods in graphic design teaching 2018
19 Секционен доклад, Теменужка Зафирова-Малчева, Open eyes – how to design inquiry-based learning for special educational needs students in stem subjects 2018
20 Секционен доклад, Теменужка Зафирова-Малчева, E-learning quality assurance in teaching courses design through systemic approach: assessment by results 2017
21 Секционен доклад, Теменужка Зафирова-Малчева, Can we live without mathematics? An example of a game based lesson in the primary education 2017
22 Секционен доклад, Теменужка Зафирова-Малчева, “Можем ли без математика” – един урок-игра в трети клас по проект “Твоят час” 2017
23 Секционен доклад, Теменужка Зафирова-Малчева, Творчески подход за конструиране и персонализиране на задания 2016
24 Секционен доклад, Temenuzhka Zafirova-Malcheva, A CREATIVE APPROACH IN ASSIGNMENTS DESIGN, OR HOW THE “NEMOALA” WAS BORN 2016
25 Секционен доклад, Теменужка Зафирова-Малчева, Модел за създаване на образователен софтуер предназначен за обучение на компютърни специалисти 2016
26 Секционен доклад, Temenuzhka Zafirova-Malcheva, Are we ready for quality e-learning: The case of the Faculty of Mathematics and Informatics of Sofia University “St. Kliment Ohridski” 2015
27 Секционен доклад, Теменужка Зафирова-Малчева, An example of teaching special educational software design and development 2015
28 Секционен доклад, Теменужка Зафирова-Малчева, How to include IT in education of children with SNE 2014
29 Секционен доклад, Temenuzhka Zafirova-Malcheva, Step by step in design of educational software for children with special educational needs 2014
30 Секционен доклад, Теменужка Зафирова-Малчева, Електронно дистанционно обучение – от научните изследвания към практиката 2014
31 Секционен доклад, Temenuzhka Zafirova-Malcheva, Lost in Letters 2013
32 Секционен доклад, Temenuzhka Zafirova-Malcheva, Computer Technologies for Accessible Education 2013
33 Секционен доклад, Temenuzhka Zafirova-Malcheva, Knowledge Sharing with Share.TEC portal 2011
34 Секционен доклад, Temenuzhka Zafirova-Malcheva, An innovative solution for teacher educators 2011
35 Секционен доклад, Temenuzhka Zafirova-Malcheva, Development of educational games for special needs education 2011
36 Секционен доклад, Теменужка Зафирова-Малчева, Компютърните игри в обучението на деца със специални образователни потребности 2011
37 Секционен доклад, Теменужка Зафирова-Малчева, An interface for ontology based platform – the evolution of the ideas 2010
38 Секционен доклад, Temenuzhka Zafirova-Malcheva, Bulgarian multimedia sign language dictionary for children 2010
39 Секционен доклад, Теменужка Зафирова-Малчева, Операционните системи и достъпността 2008
40 Секционен доклад, Теменужка Зафирова-Малчева, Компютърът като средство за социализаци на деца с церебрална парализа 2004
41 Секционен доклад, Теменужка Зафирова-Малчева, Софтуер за деца със специални нужди 2003
42 Секционен доклад, Теменужка Зафирова-Малчева, Компютърното обучение – прозорец към света за децата с физически увреждания 2003
43 Секционен доклад, Теменужка Зафирова-Малчева, Компютърът като път към речта 2003
Учебник
1 Олег Константинов, Теменужка Зафирова-Малчева, Мирослава Николова, Николина Николова, Елиза Стефанова, Книга за учителя, към Учебник за профилирана подготовка по Информационни технологии за 11. клас, Модул 2: Мултимедия, ISBN:978-954-01-4024-7, Просвета, София 2020
2 Олег Константинов, Теменужка Зафирова-Малчева, Мирослава Николова, Николина Николова, Елиза Стефанова, Учебник за профилирана подготовка по Информационни технологии за 11. клас, Модул 2: Мултимедия, ISBN:978-954-01-4022-3, Просвета, София 2020
3 И. Иванов, Т. Зафирова, М. Братанова, Книга за учителя по Информационни Технологии, Нова Звезда, София 2001
4 И. Иванов, Т. Зафирова, М. Братанова, Сборник с тестове и задачи по Информационни Технологии, ISBN:954-8981-30-0, Нова Звезда, София 2001
Учебно помагало
Олег Константинов, Теменужка Зафирова-Малчева, Мирослава Николова, Николина Николова, Елиза Стефанова, Книга за учителя, към Учебник за профилирана подготовка по Информационни технологии за 11. клас, Модул 2: Мултимедия, ISBN:978-954-01-4024-7, Просвета, София, Рецензирано 2020