Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Николета Николова
Глава от книга
Силвия Минева, Аглая Денкова, Анета Карагьоргиева, Илия Русенов, Николета Николова, Йоанна Ангелова, Антоанета Гетова, Ивайло Добрев, Екология на виртуалните реалности: големи данни, дигитална рационалност и техномиситицизъм. Техномистицизъм. Кибернетика на сакралните преживявания., ISBN:978-954-07-5281-5, Университетско издателство "Св.Климент Охридски", София, България, Рецензирано 2021
Дипломна работа
Николета Николова, Етическият антирационализъм на Дейвид Хюм, СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:гл. ас. Васил Видински 2012
Дисертация д-р
Николета Николова, Оценяването по философия в средното училище в България - съдържателни и технологични аспекти, , Ръководител:проф. дфн Сергей Герджиков 2019
Монография
Николета Николова, Оценяването по философия в средното училище в България. Съдържателни и технологични аспекти, ISBN:978-954-07-5040-8, УИ "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2020
Научен проект
Николета Николова, Екология на виртуалните реалности: "големи данни", дигитална рационалност и техномистицизъм, Член, , Номер на договора:80-10-64/13.04.2020 2020
Научно ръководство
1 Николета Николова, "Философията като дейност в средното училище", СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Фикрие Ахмедова Бозова 2022
2 Николета Николова, Ролята на естетическото в обучението по философия в средното училище, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Ивайла Антониова Симеонова 2022
Статия в научно списание
1 Aneta Karageorgieva, Nikoleta Nikolova, Teaching Environmental Philosophy through Fairytales, Forum Philosophie International, vol:71, issue:1, 2022, Ref 2022
2 Nikoleta Nikolova, Studying Philosophy in Bulgarian Secondary Schools, Forum Philosophie International, LIT Zürich, vol:70, issue:1, 2021, pages:27-33, ISSN (print):1019-9993, ISBN:978-3-643-91378-4, Ref, International 2021
3 Николета Николова, Връзката между цели на обучението и оценяването по философия в средното училище, Философия, том:XXVIII, брой:1, 2019, стр.:75-85, ISSN (print):0861–6302 , ISSN (online):1314–8559, doi:https://azbuki.bg/component/docman/doc_download/5028-philosophy-1-19-nikolova, Ref 2019
4 Николета Николова, Аналитична философия на образованието - история, методи и перспективи, Философия, том:27, брой:2, 2018, стр.:191-202, Ref 2018
5 Димитър Елчинов, Николета Николова, Функции на философията в средното образование в България , Философия, том:26, брой:1, 2017, стр.:86-99, Ref 2017
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Aneta Karageorgieva, Nikoleta Nikolova, Studying and Developing Ecophilosophy in Bulgaria, Philosophy and Environmental Education, 2024, pages:10-20, ISBN:978-3-95948-592-0, Ref 2024
2 Николета Николова, "Философия с деца" в часовете по философия и гражданско образование - възможности и предизвикателства, "Гражданското образование днес - постижения и предизвикателства", редактор/и:Хинкова, Д., Варджийска, Е., Кирков, И., издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2022, стр.:101-108, ISBN:978-954-07-5571-7 2022
3 Николета Николова, За някои употреби на термина "компетентност" и проблемите, които те предизвикват в езика на образованието , Измерения на компетентността. Сборник с доклади от международна научна конференция, редактор/и:Адриана Дамянова, Мариja Тодорова, Невена Панова, Деница Хинкова, Емилия Караминкова-Кабакова, Юлия Панчева, Иван Кирков, 2021, стр.:135-140, ISBN:978-954-07-5328-7 2021
4 Димитър Елчинов, Николета Николова, Как се преподава теория на познанието в десети клас на средното училище в България?, Проблеми и перспективи на философското образование в България. Втора част, редактор/и:В. Кънева, Д. Елчинов, Е. Варджийска, издателство:СУ "Св. Климент Охридски", 2021, стр.:142-148, Ref 2021
5 Димитър Елчинов, Николета Николова, Проблеми на оценяването в обучението по философия, Проблеми и перспективи на философското образование в България. Втора част, редактор/и:В. Кънева, Д. Елчинов, Е. Варджийска, издателство:СУ "Св. Климент Охридски", 2021, стр.:149-156, Ref 2021
6 Николета Николова, "Инструменти" за обосноваване в помощ на преподаването на философия в осми клас, Пътища на познанието. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.ф.н. Анета Карагеоргиева, editor/s:Димитър Елчинов, Publisher:УИ "Св. Климент Охридски", 2020, pages:151-156, ISBN:9789540749174 2020
7 Николета Николова, Вроден език и идиолект, "Език и познание" , издателство:УИ "Св. Климент Охрдиски" , 2018, стр.:89-99, ISBN:978-954-07-4480-3 2018
8 Николета Николова, Сергей Герджиков, Проблеми на предложените от МОН нови програми за общообразователна подготовка по философия , "Проблеми и перспективи на философското образование в България", издателство:УИ "Св. Климент Охрдиски" , 2018, стр.:144-155, ISBN:978-954-07-4431-5 2018
Студия в сборник (на конференция и др.)
Николета Николова, Виртуално училище и философия: добри практики и някои проблеми в онлайн обучението в гимназиален етап, Екология на виртуалните реалности: "големи данни", дигитална рационалност и техномистицизъм, редактор/и:Минева, С., Карагеоргиева, А. , издателство:ИК "Глаголица", 2021, стр.:107-136, ISBN:978 954 07 5281 5 2021
Съставителска дейност
Иван Кирков, Веселин Дафов, Николета Николова, Оценяване и философия, ISBN:978-954-07-5326-3, Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", София 2021
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Николета Николова, „Философия с деца“ в часовете по философия и гражданско образование – възможности и предизвикателства 2022
2 Секционен доклад, Николета Николова, "Поезия, загадки и "Философия с деца" 2022
3 Секционен доклад, Николета Николова, Анета Карагеоргиева, Teaching Environmental Philosophy through Fairytales 2022
4 Секционен доклад, Николета Николова, "Обсъждане и оценяване на проекти и текстове като съвместна дейност в училищната общност - собствен опит" 2022
5 Секционен доклад, Николета Николова, Профилираната подготовка по философия във втори гимназиален етап - избор, особености, проблеми и предизвикателства 2021
6 Секционен доклад, Николета Николова, "За някои употреби на термина "компетентност" и проблемите, които те предизвикват в езика на образованието" 2020
7 Секционен доклад, Николета Николова, Димитър Елчинов, Как се преподава теория на познанието в десети клас на средното училище в България? 2020
8 Секционен доклад, Николета Николова, What is common sense? 2018
9 Секционен доклад, Николета Николова, Димитър Елчинов, "Проблеми на оценяването в обучението по философия" 2018
10 Секционен доклад, Николета Николова, "Инструменти" за обосноваване в помощ на преподаването на философия в осми клас 2017
11 Секционен доклад, Николета Николова; Сергей Герджиков, Проблеми на предложените от МОН нови програми за общообразователна подготовка по философия 2016
12 Секционен доклад, Николета Николова, Вроден език и идиолект 2016
13 Секционен доклад, Николета Николова, Играта като средство за овладяване и развитие на езика 2015