Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. д-р Николета Николова
Дипломна работа
Николета Николова, Етическият антирационализъм на Дейвид Хюм, СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:гл. ас. Васил Видински 2012
Дисертация д-р
Николета Николова, Оценяването по философия в средното училище в България - съдържателни и технологични аспекти, , Ръководител:проф. дфн Сергей Герджиков 2019
Монография
Николета Николова, Оценяването по философия в средното училище в България. Съдържателни и технологични аспекти, ISBN:978-954-07-5040-8, УИ "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2020
Научен проект
Николета Николова, Екология на виртуалните реалности: "големи данни", дигитална рационалност и техномистицизъм, Член, , Номер на договора:80-10-64/13.04.2020 2020
Статия в научно списание
1 Nikoleta Nikolova, Teaching Philosophy in Bulgarian Secondary Schools, Forum Philosophie International, LIT Zürich, vol:70, issue:1, 2021, Ref 2021
2 Николета Николова, Връзката между цели на обучението и оценяването по философия в средното училище, Философия, том:XXVIII, брой:1, 2019, стр.:75-85, ISSN (print):0861–6302 , ISSN (online):1314–8559, doi:https://azbuki.bg/component/docman/doc_download/5028-philosophy-1-19-nikolova, Ref 2019
3 Николета Николова, Аналитична философия на образованието - история, методи и перспективи, Философия, том:27, брой:2, 2018, стр.:191-202, Ref 2018
4 Димитър Елчинов, Николета Николова, Функции на философията в средното образование в България , Философия, том:26, брой:1, 2017, стр.:86-99, Ref 2017
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Николета Николова, "Инструменти" за обосноваване в помощ на преподаването на философия в осми клас, Пътища на познанието, editor/s:Димитър Елчинов, Publisher:УИ "Св. Климент Охридски", 2020, ISBN:9789540749174 2020
2 Николета Николова, Вроден език и идиолект, "Език и познание" , издателство:УИ "Св. Климент Охрдиски" , 2018, стр.:89-99, ISBN:978-954-07-4480-3 2018
3 Николета Николова, Сергей Герджиков, Проблеми на предложените от МОН нови програми за общообразователна подготовка по философия , "Проблеми и перспективи на философското образование в България", издателство:УИ "Св. Климент Охрдиски" , 2018, стр.:144-155, ISBN:978-954-07-4431-5 2018
Студия в сборник (на конференция и др.)
Николета Николова, Виртуално училище и философия: добри практики и някои проблеми в онлайн обучението в гимназиален етап, Екология на виртуалните реалности: "големи данни", дигитална рационалност и техномистицизъм, редактор/и:Минева, С., Карагеоргиева, А. , издателство:ИК "Глаголица", 2020, стр.:92-118, ISBN:978 619 90784 4 0 2020
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Николета Николова, Димитър Елчинов, Как се преподава теория на познанието в десети клас на средното училище в България? 2020
2 Секционен доклад, Николета Николова, "За някои употреби на термина "компетентност" и проблемите, които те предизвикват в езика на образованието" 2020
3 Секционен доклад, Николета Николова, Димитър Елчинов, "Проблеми на оценяването в обучението по философия" 2018
4 Секционен доклад, Николета Николова, What is common sense? 2018
5 Секционен доклад, Николета Николова, "Инструменти" за обосноваване в помощ на преподаването на философия в осми клас 2017
6 Секционен доклад, Николета Николова, Вроден език и идиолект 2016
7 Секционен доклад, Николета Николова; Сергей Герджиков, Проблеми на предложените от МОН нови програми за общообразователна подготовка по философия 2016
8 Секционен доклад, Николета Николова, Играта като средство за овладяване и развитие на езика 2015