Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Радостина Захариева
Дисертация д-р
Радостина Захариева, Познанието за лъжата, отразено в езика (изследване върху идиоматиката на френския, румънския и българския език), Софийски университет „Свети Климент Охридски” 2019
Книга
Жана Кръстева, Николай Вазов, Петър Рогалски, Анна Маркова, Боряна Цанева, Вяра Петрова, Магдалена Иванова, Радостина Захариева, Джобен речник - Френски, ISBN:954-8278-75-8, Понс, София, Ref 2006
Превод на книга
Жана Кръстева, Вяра Петрова, Николай Вазов, Магдалена Иванова, Петър Рогалски, Радостина Захариева, Боряна Цанева, Анна Маркова, "Джобен речник френско-български, българско-френски", ISBN:954-8278-75-8, Понс, София 2006
Редактор на издание реферирано
Радостина Захариева (съредактор), Езиковедски изследвания в чест на проф. Сийка Спасова-Михайлова. София, Акад. издат. „Проф. Марин Дринов”, 2011, 556 с., Редактор на издание реферирано 2011
Статия в научно списание
1 Радостина Захариева, Езиковата характеристика устойчивост, проявена във фразеологията, Romanoslavica, том:Vol. L, брой: nr. 4, 2014, стр.:111-124, Ref 2014
2 Радостина Захариева, В огледалото на водата (върху материал от българския, румънския и френския език), Romanoslavica, том:Seria Nouă, Vol. XLIX, брой:nr. 4, 2013, стр.:211-230, Ref 2013
Статия в поредица
Radostina Zaharieva, Du vent (étude contrastive d’expressions figées bulgares, françaises et roumaines ayant pour élément constitutif le mot vent), Studia Balcanica, том:Етничност, език и идентичност в Югоизточна Европа, брой:29, редактор/и:Койчева, Е., В. Алексова (състав.), Е. Койчева (отг. ред.), В. Алексова, П. Данова, Д. Младенова, издателство:София: Акад. издат. „Проф. Марин Дринов“, 2014, стр.:179-198, Ref 2014
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Радостина Захариева, Лицемерието като модус на лъжата, Езикът на науката и науката за езика. Юбилеен сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Мария Попова, редактор/и:Петкова, Е., М. Михайлова-Паланска, С. Колковска, А. Христова, Кр. Симеонова, В. Георгиева, издателство:София: Изд. на БАН „Проф. М. Дринов”, 2017, стр.:373-388, Ref 2017
2 Радостина Захариева, Хитростта, лъжата и измамата в огледалото на идиоматиката, Лексикографията в началото на XXI в., редактор/и:Благоева, Д., С. Колковска, издателство:София: Изд. на БАН „Проф. М. Дринов”, 2017, стр.:389-404, Ref 2017
3 Радостина Захариева, Към въпроса за устойчивостта във фразеологията, Славистиката – пътища и перспективи. В чест на 70-годишния юбилей на проф. д.ф.н. Иванка Гугуланова, редактор/и:Ж. Чолакова, Юл. Чакърова, Л. Иванова, Ж. Станчева, Б. Борисов, издателство:Пловдив: Унив. Изд. „Паисий Хилендарски”, 2015, стр.:281-296, Ref 2015
4 Радостина Захариева, За някои метафорични образи в идиоматиката с компонент вода (върху материал от българския, румънския и френския език), «Вода» в славянской фразеологии и паремиологии. A víz a szláv frazeológiában és paremiológiában. Water in slavonic phraseology and paremiology, редактор/и:Золтан, А., О. Федосов, С. Янурик , издателство:Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2013, стр.:284-290, Ref 2013
5 Radostina Zaharieva, De la puissance de la parole, Магията на думите (Езиковедски изследвания в чест на проф. д.ф.н. Лилия Крумова-Цветкова), редактор/и:Благоева, Д., С. Колковска , издателство:София: АИ „Проф. Марин Дринов”, 2012, стр.:166-184, Ref 2012
6 Radostina Zaharieva, De la parole d’après les paroles, In honorem Gheorghe Mihăilă, редактор/и:M. Mangiulea, издателство:Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti, 2010, стр.:334-351, Ref 2010
Студия в поредица
1 Радостина Захариева, Слухът и клеветата – модуси на лъжата, Библиотека "Европейски изследвания", vol:Юбилеен сборник 20 години Катедра „Европеистика”, editor/s:Огнянова, Н. (състав.), Симеонов, К., Б. Моллов, В. Георгиев (ред.), Publisher:София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2019, pages:258-291, ISBN:978-954-07-4714-9, Ref 2019
2 Radostina Zaharieva, Figement et variabilité en phraséologie. , (в съавторство), Bibliothèque de grammaire et de linguistique, vol:Phraséologie et discours, issue:59, editor/s:Soutet, O., I. Sfar, S. Mejri, Publisher:Paris: Honoré Champion, 2018, pages:105-130, ISBN:978-2-7453-4892-0, Ref 2018
3 Radostina Zaharieva, Stefana Kaldieva-Zaharieva, Des principaux termes dans le domaine de la phraséologie, Bibliothèque de grammaire et de linguistique, vol:La phraséologie : sémantique, syntaxe, discours, issue:56, editor/s:Grossmann, F., S. Mejri, I. Sfar, Publisher:Paris: Honoré Champion, 2017, pages:15-37, ISBN:978-2-7453-4778-7, Ref 2017
4 Radostina Zaharieva, Le pouvoir des mots (étude comparative de proverbes bulgares, français et roumains), Collection "Métaphrastique", vol:Parémiologie: Proverbes et formes voisines, issue:3, editor/s:Benayoun, J.-M., N. Kübler, J.-Ph. Zouogbo, Publisher:Sainte Gemme: Presses universitaires de Sainte Gemme, 2013, pages:323-343, Ref 2013
5 Radostina Zaharieva, L’idée du mensonge à travers la phraséologie française et bulgare, Schriften zur Vergleichenden Sprachwissenschaft, vol:Fixed Expressions in Cross-Linguistic Perspective (A multilingual and Multidisciplinary Approach), issue:Band 3, editor/s:M. Álvarez de la Granja, Publisher:Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2008, pages:263-283, ISBN:978-3-8300-4047-7, Ref 2008
Студия в сборник (на конференция и др.)
1 Радостина Захариева, Манипулацията през призмата на идиоматиката, Български и румънски – балкански отпечатък в славянското и романското наследство. Сборник в чест на 65-годишния юбилей на проф. д-р Василка Алексова, editor/s:Младенова, Д. ( отг. ред.), Михайлова, Б., Е. Търпоманова (съст. и ред.), Publisher:София: Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 2018, pages:90-106, ISBN:978-619-7433-25-8; ISBN 978-619-7433-26-5 (pdf), Ref 2018
2 Radostina Zaharieva, Stefana Kaldieva-Zaharieva, De la systématisation des unités idiomatiques en roumain, Lucrările celui de-al cincilea simpozion internaţional de lingvistică, Bucureşti, 27–28 septembrie 2013, editor/s:Sala, M., Istrate, M., Petuhov, N., Publisher:Bucureşti: Ed. Univers Enciclopedic Gold, 2015, pages:648-669, ISSN (print):2066-7973, Ref 2015
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Радостина Захариева, Хитростта, лъжата и измамата в огледалото на идиоматиката 2015
2 Секционен доклад, Радостина Захариева, Езиковата характеристика устойчивост, проявена във фразеологията 2014
3 Секционен доклад, Radostina Zaharieva, Figement et variabilité en phraséologie 2014
4 Секционен доклад, Radostina Zaharieva, În oglinda apei. Analiză contrastivă pe baza materialului frazeologic şi paremiologic 2013
5 Секционен доклад, Radostina Zaharieva, De la systématisation des unités idiomatiques en roumain 2013
6 Секционен доклад, Radostina Zaharieva, Des principaux termes dans le domaine de la phraséologie 2013
7 Секционен доклад, Радостина Захариева, За някои метафорични образи в идиоматиката с компонент "вода" (върху материал от българския, румънския и френския език) 2013
8 Секционен доклад, Радостина Захариева, Du vent (étude contrastive d’unités phraséologiques bulgares, françaises et roumaines ayant pour élément constitutif le mot vent) 2011
9 Секционен доклад, Радостина Захариева, Le pouvoir des mots (étude comparative de proverbes bulgares, français et roumains) 2011
10 Секционен доклад, Радостина Захариева, Les représentations du feu à travers la phraséologie bulgare, française et roumaine 2007
11 Секционен доклад, Радостина Захариева, Expressions idiomatiques en bulgare, français et roumain comportant l’élément constitutif eau 2006
12 Секционен доклад, Радостина Захариева, Les représentations de la ruse selon la phraséologie du bulgare, du français et du roumain 2003